T.e. MU~ v ALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii <...>
SaYI : 32026198/<... >/< .. .>
Konu: TEOG SmaVl Degerlendirme
Top1anbsl
VALiLiK MAKAMINA
2014-2015 ogretim YIh Merkezi Ortak Smav1annm degerlendiri1mesi amacly1a,
merkez ve merkeze bagh ortaoku1 mUctUrlerinin katdlml ile Milli Egitim Miidtirii Cevdet
ARSLAN b~kanhgmda 19/0212015 Per~embe giinii saat 15:00'te Mu~ Mesleki ve Teknik
Anado1u Lisesi Konferans salonunda toplantl yapdacaktlf. Top1anbya katllacak olan okul
miidtirlerinin gorevli izinli saydmasl Miidtirliigiimiizce uygun gorulmektedir.
Makam1anmzca da uygun gorulmesi halinde olurlanmza arz ederim.
Cevdet ARSLAN
Milli Egitim Miidiirii
OLUR <...> Ze1iha UYAN Vali a. Vali Yardlmclsl 
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.