T.e.
MU~
VALILIGI il Mi11i Egitim Miidiirliigii SaYl :73774402/100/1813186
18/02/2015
KOBo: Rehber Ogretmen Gorevlendirilmesi
......
"R...,
••
............................................... .MUDURLUGUNE itgi :Mu~ Kadm ~atISl Demeginin 2015/22 saYlh yazlSl.
itgi yazlda belirtHen Mu~ Kadm ~atlsl Demegi olarak ~ocuk yaflta evlilikleri He ilgili
iki bu~uk ay rehber ogretmenlerine egitim verilmifl olup, bu egitimi alan ogretmenler
okullarda ogrencilere aktaracaklardlr. Bu proje kapsammda her ogretmenin 11-17 yafl
arasmdaki klZ 90cuklanmn hepsine atolye ~ah~masmm verilmesi i~in egitime kattlan rehber
ogretmenlerinin gorevlendirilmesi kendi okulunda bu yafl arahgmda ~ocuk yoksa baflka bir
okulda gorevlendirilmesi hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Mahmut BASKIN
Mudiir a
Milli Egitim ~ube Mudurii
Ek : LYazl
l.Olur
I.Liste(4 Sayfa)
Dagltlm:Merke Tiim Okul Mud.
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~t1r, http://evraksorgu,meb,gov,tr adresinden Id6d-19da-3412-8de6-aa51 kodu ile teyit edilebilir,
MUS KADIN tATISI DERNE~I
SAYI:2015/22
MUS MILLI E~iTIM MODORLO~ON'E
MUS kadm ~atlsl dernegi olarak ~ocuk ya~ta evlikleri ile ilgili iki bu~uk ay rehber ogretmenlerine
verdigimiz egitim tamamlanml~tlr . Bu egitimi alan ogretmenler okullarda ogrencilere aktaracaklardlr.
Bu proje kapsammda her ogretmenin 11-17 ya~ araslndaki klz ~ocuklanmn hepsine atolye
~ah~maslnrn
verilmesi i~in egitime katllan rehber ogretmenlerinin gorevlendirilmesi kendi okulunda
bu ya~ arahgmda ~ocuk yoksa ba~ka bir okulda gorevlendirilmesini
Gereginin yapllmaslnl bilgilerinize arz ederiz "
GOI DZDEMiR
YonKur~r~\
V
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.