İLİ
: Manisa
TARİH : 06/03/2015
‫ق نَ ُك ْى ِي ٍْ اَ َْفُ ِس ُك ْى اَ ْز َواجًا نِتَ ْس ُكُُىا اِنَ ْيهَا‬
َ َ‫َو ِي ٍْ ٰايَاتِ ٖه اَ ٌْ َخه‬
‫ث نِقَىْ ٍو‬
َ ِ‫َو َج َع َم بَ ْيَُ ُك ْى َي َى َّدةً َو َرحْ ًَتً اِ ٌَّ ٖفى ٰذن‬
ٍ ‫ك َ َٰليَا‬
ٌَ‫يَتَفَ َّكرُو‬
: ‫قال رسىل هللا صهى هللا عهيه وسهى‬
‫اريَتَ ْي ٍِ َحتَّى تَ ْبهُ َغا َجا َء َيىْ َو ْانقِيَا َي ِت أَََا‬
َ ‫َي ٍْ َع‬
ِ ‫ال َج‬
ُ‫صا ِب َعه‬
َ َ‫ض َّى أ‬
َ ‫َوهُ َى َكهَاتَي ٍِْ َو‬
Şairin de dediği gibi;
Ana başta taç imiş,
Her derde ilaç imiş,
Bir evlat pir olsa da,
Ana’ya muhtaç imiş.”
Bir eş olarak kadın, hayat arkadaşımızdır.
Hayatın
zorluklarını, onunla paylaşarak hafifletiriz. O,
EVLAT, EŞ VE ANNE OLARAK: KADIN
bizim sadık bir dert ortağımızdır. Huzur ve
mutluluğumuzu onunla paylaştıkça, hayatımız daha bir
Muhterem Mü’minler!
anlam kazanır. Zaten aile yuvasının kuruluşunun temel
Okuduğum ayet-i kerime’de Yüce Allah Şöyle amacı da bu değil midir?
buyuruyor:
“İçinizden
kendileriyle
huzura
Kıymetli Kardeşlerim!
kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda sevgi ve
rahmet var etmesi, Allah’ın (varlığının ve
Sevgili Peygamberimiz kadınıyla, erkeğiyle,
kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda
1
çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla bütün insanlara büyük
düşünen bir toplum için dersler vardır.”
değer vermiştir. Bilhassa kadınlar ve kız çocukları
Okuduğum hadis-i şerif’te Allah Rasûlü (sas) konusunda özel tavsiyelerde bulunmuştur. Kadınların ve
şöyle buyuruyor: “Her kim iki kız çocuğunu kız çocuklarının, şiddet, baskı ve aşağılamadan uzak
yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye tutulması için her fırsatta uyarılarda bulunmuştur.
ederse, kıyamet günü o kimseyle ben, yanyana Cefakâr annelerimiz, vefakâr kız kardeşlerimiz, kader
ortağımız eşlerimiz olarak kadın her türlü hürmet ve
bulunacağız”2
saygıya layıktır.
Muhterem Mü’minler!
Kadın, şefkatiyle, iffetiyle, iç nezahet ve
nezaketiyle değerler üstü değerlere sahip müstesna bir
varlıktır. Kendine mahsus değerinin yanında, bir eş ve
bir anne olması hasebiyle yuvanın da direği
mesabesindedir. Yuva onunla ayakta durur ve bu küçük
mekânda hayata hazırlanan yavrucuklar da onun
terbiyesinde yetişirler. İyi yetişmiş bir eş ve anne olarak
kadın, yuvanın baş aktörüdür ve içinde bulunduğu
toplumun da mimarıdır.
Kıymetli Kardeşlerim!
Aziz Müslümanlar!
Kadın; canımız kadar sevdiğimiz evladımızdır.
Kız evladına ikinci sınıf muamelesi yapmak, İslam’ın
uygun görmediği bir davranıştır. Unutmayalım ki, kız
olsun, erkek olsun, onlar bize Yüce Mevla’mızın sevinç
ve mutluluğumuza vesile olan birer lütfudur. Onlardan
birinin hakkı, diğerinden daha az değerli ve kutsal
değildir. Kız çocuklarının mirastan, eğitim ve öğretim
imkânından mahrum edilmeleri, dinimizin esasları ile
bağdaşmaz.
Hutbemi,
Rahmet
Peygamberimizin
şu
sözleriyle bitirmek istiyorum: “Her kim kız çocukları
yüzünden bir sıkıntıya uğrar da, onlara iyi bakarsa,
bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir
siper olurlar. ”3
İnsan olarak kadın; Allah’ın bize bir emaneti
olan eşimiz, Rabbimizin bize göz aydınlığı olarak
verdiği kızımız, yaratılışımızda, hatta hayatımız
boyunca ilk sığınağımız, anamızdır. Analarımız bizlerin
dünyaya gelmesine vesile olan fedakârlık sembolü
kimselerdir. Analar, çocuklarını hamilelik dönemlerinde 1 Rûm, 30/21
büyük zorluklarla taşımakta, çeşitli eziyet ve sıkıntılar 2 Müslim, Birr, 149
çekerek ciğerparesi yavrusunu dünyaya getirmektedir. 3 Buhârî, Zekât 10, Edeb 18; Müslim, Birr 147.
Doğum sonrasında ise, uykularını bölerek çocuklarını
merhamet ve şefkatle emzirmekte, onları sevgiyle Hazırlayan: İlhami METE
Hacı Ahmet Ambarcı Camii Müezzini/SOMA
büyütmektedir. Yaşımız her ne olursa olsun hepimiz
annelerimizin sevgi, şefkat ve merhametine muhtaç Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
oluşumuzu derinden hissederiz.
Download

وَيٍِْ اٰيَاتِهٖ اٌَْ خَهَقَ نَكُىْ يٍِْ اََْفُسِكُىْ اَزْوَاجًا نِ