ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/136-861
KARAYOLU ÖN BİLDİRİM DÜZENLEMELERİ HK.
Bursa, 09/02/2015
ULUDAĞ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO:46
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden alınan 9 Şubat 2015 tarih ve 54-305 sayılı yazıda, 02.12.2014 tarihli ve 29193
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 15.02.2015 tarihinden itibaren,
karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın giriş gümrük idaresine varmadan en
az 1 saat önce, emniyet ve güvenliğe ilişkin hususları da içeren bilgilerin gümrük idaresine
gönderilmesi gerektiği belirtildiği, ifade edilmektedir.
Bu çerçevede,
- Ortak transit rejimi kapsamında ülkemizde sonlandırılacak bir transit işlemi veya
ulusal transit rejimi kapsamında Türkiye'deki giriş idaresinden başlatılacak bir
transit işlemi için, NCTS üzerinden emniyet ve güvenlik alanları doldurularak
giriş idaresine aracın gelmesinden önce tescil için gönderilmiş transit
beyannamesinin mevcut olması.
TİR karnesi ile yapılan taşımalarda TIR-EPD üzerinden ön beyan yapılmış olması
durumları haricinde,
https:uygulama.gtb.gov.tr/karaobyn/ linkinin kullanılarak, araç giriş gümrük idaresine
varmadan en az 1 saat önce bildirimde bulunulmasının zorunlu olduğu ifade edilerek, söz
konusu linkte yer alan sayfaya, BİLGİ*, kullanıcı kodu ve şifresi olan kullanıcıların, mevcut
kod ve şifreler ile sisteme giriş yapabileceği belirtilmektedir. Kullanıcı kodu ve şifresi
olmayanların ise bildirimde bulunabilmelerini teminen kullanıcı kodu ve şifrelerinin söz
konusu sayfada oluşturulabileceği ifade edilmektedir. Anılan yazıda ayrıca, söz konusu beyan
veya bildirimin, süresi içinde yapılmaması halinde ilgili kişilere idari yaptırım uygulanacağı
belirtilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Gülnur ÇAVDAR - Sektör Uzmanı
Download

sirkuler no 46 karayolu ön bildirim düzenlemeleri hk.