Türkiye ve Fransa Arasında Filtrasyon Teknolojileri İşbirliği Semineri
Sayın İlgili,
Filtrasyon teknolojileri gün geçtikçe hem su-atıksu uygulamalarında hem de endüstriyel ayırma proseslerinde
yaygınlaşmaktadır. Bu durum sektörel büyümeyi de ardından getirmektedir. Ancak her büyümenin beraberinde
getirdiği yeni ihtiyaçlar ve sorunlar vardır.
Membran filtrasyon teknolojileri üzerine 2011 yılında ülkemizde kurulan ilk ve tek Membran Teknolojileri Uygulama
ve Araştırma merkezi, MEM-TEK ile Fransa’da 1981 yılında kurulan Filtrasyon ve Ayırma Teknikleri Enstitüsü, IFTS,
filtrasyon teknolojileri alanındaki bilgi ve tecrübelerini endüstriyle paylaşmak ve sektör problemlerine yardımcı
olmak amacıyla bir işbirliği toplantısını düzenlemektedir. Bu işbirliği toplantısında MEM-TEK ve IFTS kendi
projelerini, hareket kabiliyetlerini ve sağlayabilecekleri çözümleri ilgilenen tüm katılımcılarla paylaşacak ve
muhtemel işbirlikleri konuşulacaktır.
Bu organizasyonun, sektör problemlerinin çözülmesi ve IFTS’nin 34 yıllık tecrübesinin ülkemize taşınması yönünden
oldukça önemli olduğuna inanmaktayız.
Faydalı olacağını umduğumuz bu etkinlikte sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Saygılarımla,
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
MEM-TEK Müdürü
Tarih: 11 Şubat 2015 Saat: 9.30
Yer: İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Seminer Salonu
Collaboration Seminar on Filtration Technologies Between Turkey and France
To whom it may concern,
Recently, filtration technologies become widespread for the treatment of water, wastewater and industrial separation
processes. As a result of these improvements, filtration market has developed. However, every development has some
consequences as new demands and some problems.
Prof. Dr. Dincer Topacık National Research Center on Membrane Technologies (MEM-TEK) was founded in 2011 and
International Filter Testing Services (IFTS) was founded in 1981 in France will host a collaboration meeting to share
their knowledge and experiences with industry and support the firms in the market with their problems. In this
collaboration meeting, both MEM-TEK and IFTS will discuss about possible collaborations, present their projects with
participants.
We believe that this organization will help to solve the problems of the firms in the market with 34 years of
experience of IFTS.
We are very pleased to see you in this event.
Sincerely,
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
Director of MEM-TEK
Date: 11.02.2015 Time: 9.30 a.m.
Venue: Istanbul Technical University, Earthquake Engineering and Disaster Management Institute Seminar Room
Program
Açılış konuşmaları
09.30-09.40
Welcome Speeches
MEMTEK Genel Tanıtımı: Tarihçe, çalışmalar, amaçlar ve yapılan çalışmaların Türkiye için
önemi
Prof. Dr. İsmail Koyuncu (MEM-TEK Müdürü)
09.40-10.10
General Presentation of MEM-TEK: History, activities and goals, importance of this activities
for Turkey by Prof. Dr. İsmail Koyuncu (Director of MEM-TEK)
IFTS Genel Tanıtımı: Kuruluşun tarihi ve orijinalliği, paydaşlar, üyeler, Fransa ve Avrupa’daki
yeri, temel amacı, çeşitli uluslararası standardizasyon komitelerine katılma amacı
Vincent EDERY (IFTS Müdürü)
General Presentation of IFTS: History and originality of the structure, members, partners, place
in the French and European panorama, main goal, participation in various international
standardization committees by Vincent EDERY (Director of IFTS)
Membran Otopsisi ve Sorun Giderme: Membran otopsisi ve karşılaşılan problemlerin
çözümü üzerine deneyimler
Prof. Dr. İsmail Koyuncu (MEM-TEK Müdürü)
10.10-10.40
10.40-11.00
Membrane Autopsy and Problem Solving: Experiences on membrane autopsy and solutions by
Prof. Dr. İsmail Koyuncu (Director of MEM-TEK)
Kahve Arası - Coffee Break
Filtrasyon ve Ayırma Teknikleri Enstitüsü: Test metodlarının geliştirilmesi, tasarımı ve
ticarileştirilmesi üzerine deneyimler
Vincent EDERY (IFTS Müdürü)
International Filter Testing Services: From experience on filter testing to development of test
methods and to design and commercialization of filter testing equipment by Vincent EDERY
(Director of IFTS)
Katı sıvı ayrımlarında karşılaşılan sorunlara çözümler: Flokülasyondan membran
teknolojilerine kadar, su arıtımı ve çamur şartlandırması için katı/sıvı ayırma teknikleri
entegrasyonu,ve membrane teknolojileri ile alakalı IFTS projeleri
Vincent EDERY (IFTS Müdürü)
Problem Solving in Liquid Solid Separation: From flocculation to membrane technology,
integration of Liquid/solid separation techniques in processes with special focus in water
treatment and sludge conditioning and IFTS project on membrane technologies by
Vincent EDERY (Director of IFTS)
MEMTEK ve IFTS arasında işbirliği: Sanayiye muhtemel katkılar
Vincent EDERY (IFTS Müdürü) ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu (MEM-TEK Müdürü)
Partnership between MEM-TEK and IFTS: Possible contributions to industry by
Vincent EDERY (Director of IFTS) and Prof. Dr. İsmail Koyuncu (Director of MEM-TEK)
Açık Oturum
Open Discussion
11.00-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
MEM-TEK Hakkında
Türkiye’de membran sistemler sıklıkla kullanıyor olsa da ne seramik ne de
polimerik membranlar için bir üretim tesisi bulunmaktadır. Türkiye su kıtlığı
tehlikesi altındaki ülkelerden biri olduğundan, su geri kazanımı ve
desalinasyon gibi alternatif teknolojileri üretebiliyor olması gelecekte önem
kazanacaktır.
Son zamanlarda dünya çapında su kaynaklarının azalması sebebiyle
membran bilimi ve teknolojisi önem kazanmıştır. Membran üretimi yüksek
teknoloji, bilgi ve deneyim gerektirir. Bu teknoloji yeterince ucuz olmadığı için yaygın olarak
kullanılamaktadır. Membran bilimi geliştikçe membran teknolojilerinin maliyeti düşmektedir. Daha temiz
bir gelecek için düşük maliyete sahip yüksek teknoloji gerekmektedir. 2010 yılında T.C. Kalkınma
Bakanlığı’nın katkılarıyla Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi projesi,
başlatılmış ve Türkiye’de membran bilimi ve teknolojisi üzerine çalışan ya da çalışmak isteyen
araştırmacılara fırsat sağlayan ve dünya membran bilimine katıkada bulunan bir merkez olarak
faaliyetlerine devam etmektedir.
About MEM-TEK
In spite of the widely usage of membrane systems in Turkey, there is no commercial production facility for
either ceramic or polymeric membranes. Turkey is one of the countries under water stress, so technologies
provide alternative water sources such as water reuse and desalination will be essential in the future.
In the global sense, membrane science and technology have gained a lot of importance due to running out of
the limited water resources, recently. Membrane production requires high technology, knowledge and
experience. This technology is still not cheap enough to be widely used. By the way, with the improvement
of membrane science, a decrease in the costs of membrane technology is obtained. Higher technology with
lower costs is required for cleaner future. Turkey, providing opportunities for researchers to study on
membrane technologies and contributing to global membrane science, Prof. Dr. Dincer Topacık National
Research Center on Membrane Technologies (MEM-TEK) Project has started in since 2010 with the support
of Turkish Republic Ministry of Development.
IFTS Hakkında
Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives, Filtrasyon ve Ayırma Teknikleri Enstitüsü Katı-Sıvı
ayrımı için uluslararası bir referans olarak Kabul edilmektedir. 1981’de kurulan Filtrasyon ve Ayırma
Teknikleri Enstitüsü kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup araştırma ve sanayiyi bir araya getiren, üretici ve
kullanıcılara hizmet veren bir kurumdur.
IFTS, bağımsız olarak yönetilen ISO 17025 akreditasyonuna sahip, sıvı filtrasyonu ve ayırma bilim üzerine
odaklanmış bir laboratuvar ve araştırma merkezidir. IFTS ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemiyle
sertifikalanmıştır. IFTS’nin katı/sıvı ayrımı (KSA) alanında uzmanlığı bünyesinde bulunan üst düzey bilim
adamlarına, mühendislerine ve teknisyenlerine dayanmaktadır. KSA üzerine çalışan endüstrilerdeki
(otomotiv, kimya, uçak-uzay, makina, nükleer) profesyoneller için IFTS global bir kaynak teşkil etmektedir.
IFTS’nin ana merkezi Fransa’nın güneybatısında Agen şehrinin yakınlarındaki Foulayronnes’da
bulunmaktadır.
About IFTS
Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives, International Filter Testing Services is the
international reference for Solid-liquid Separation. Founded in 1981, IFTS is a non-profit organization at the
crossroads between Research and Industry; serving as a meeting place for Equipment manufacturers and
users. IFTS is an independently regulated, ISO 17025 accredited, laboratory and research center focusing on
liquid filtration and separation science. IFTS quality management system is certified as per ISO 9001:2008.
IFTS' expertise relies on a top-class team of scientists, engineers and technicians in the field of Solid-Liquid
Separation (SLS). IFTS provides a global resource for professionals working in SLS, making IFTS able to
assist clients in a wide variety of industries including the automotive, chemical, aerospace, mechanical and
nuclear industries. IFTS head office is based in Foulayronnes located in the south-west of France, near Agen
(half way between Toulouse and Bordeaux).
IFTS owns a subsidiary in the USA (Middlesex, NJ) manages a sales office in China (Shanghai) and works
closely with representatives in Germany, Saudi Arabia (more to come soon). Chinese subsidiary has built a
new building in 2014, which is based our local sales team as well as a filter test laboratory control and
cleanliness.
Download

tıklayınız. - İstanbul Teknik Üniversitesi