Sakarya defterdarlığı Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Usul ve Esaslara Göre İrtifak Hakkı Süreci
Yatırıma Konu
Taşınmazın
belirlenmesi
Bilgi ve Belge
Toplama
Yazışması
Bilgi Yazısı
Gelen Cevapların
Değerlendirilmesi
İrtifak Hakkının
Uygun Olduğu
İrtifak Hakkının
Uygun Olmadığı
Talep
Varsa
Red
Yazısı
Yatırıma konu
taşınmazın
işlemden
kaldırılması
1
Hazırlayan:
Onaylayan:
Ali BULUT
İbrahim GÜLER
Defterdarlık Uzmanı
Milli Emlak Müdürü
SAKARYA DEFTERDARLIĞI
Milli Emlak Müdürlüğü
Usul ve Esaslara Göre İrtifak Hakkı Süreci
SAKARYA DEFTERDARLIĞI
Milli Emlak Müdürlüğü
Usul ve Esaslara Göre İrtifak Hakkı Süreci
1
Kıymet
Takdir Çıktı
Yazısı
Kıymet
Takdiri
Bakanlığa Yatırıma Konu
Taşınmaza İlişkin Bilgi ve
Belgelerin Gönderilmesi
Bakanlık Yazısının
Gelmesi
irtifak hakkı
Olumsuz
İrtifak Hakkı
Olumlu
Yatırıma Konu
Taşınmazın İlana
Çıkarılması
Yatırıma Konu
Taşınmazın İşlemden
Kaldırılması
Komisyon
Oluşturulması
Başvuruların Alınması
Başvuruların
Değerlendirilmesi
2
Hazırlayan:
Onaylayan:
Ali BULUT
İbrahim GÜLER
Defterdarlık Uzmanı
Milli Emlak Müdürü
SAKARY A DEFTERDARLIĞI
Milli Emlak Müdürlüğü
Usul ve Esaslara Göre İrtifak Hakkı Süreci
2
Talep Varsa
Red Yazısı
SAKARY A DEFTERDARLIĞI
Milli Emlak Müdürlüğü
Usul ve Esaslara Göre İrtifak Hakkı Süreci
2
İhale Komisyon Kararı
Karar Olumlu
Ön izin
Sözlşemesi
Davet Yazısı
Kararın Olumsuz
olduğu
Alıcıya Tebliğ
Y azısı
Tebliğ Alındısı
İhale
Olumsuz
Yazısı
Ön İzin
Sözleşmesi
ve Yazısı
İrtaifak Hakkına
Dönüştürme Talep
Dilekçesi
Bakanlığa İrtifak Hakkı Bilgi
ve Belgelerin Gönderilmesi
Bakanlık Yazısının
Gelmesi
İrtifak Hakkı
Olumlu
Ödeme
Davet
Yazısı
irtifak hakkı
Olumsuz
Alıcıya Tebliğ
Yazısı
Talep Red
Yazısı
İrtifak Hakkı
Sözleşmesi
İrtifak Hakkının
Tapuya Tescili
Hazırlayan:
Yer
Teslimi
Onaylayan:
Ali BULUT
Defterdarlık Uzmanı
İbrahim GÜLER
Milli Emlak Müdürü
Red
Yazısı
Download

Usul ve Esaslara Göre İrtifak Hakkı Süreci