İLAN
SİVAS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen 63 adet taşınmaz ve 3 adet dosyadaki toplam 8 adet motorbisikletin satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45 inci maddesine
göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Sivas Defterdarlığında ( Milli Emlak Müdürü odasında) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların, ihale saatine kadar geçici teminat makbuzlarını veya Banka Teminat Mektuplarını, ikametgah ilmuhaberlerini, nüfus cüzdan örneğini, vekaleten
katılacakların noter tasdikli vekaletname ile tüzel kişilik adına katılacakların Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesi ile imza sirkülerini
komisyona ibrazı gerekmektedir.
3- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde taşınmaz malların satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları
içerisinde 5.000.TL'nı, bu sınırlar dışında ise 1.000.TL'nı geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da
3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir.
4- Araçların satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacak olup, tescil ve muayene işlemleri esnasındaki istenilen bilgi ve belgelerin temini ile doğacak masraflar alıcısına
aittir.
5- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
6- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlanmış teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgelerin ihale
saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir.Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.
7-Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadıı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5
(Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
NOT:Türkiye Genelinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan Hazineye ait tüm Taşınmazmal Satış İhale Bilgileri İnternet vasıtasıyla
"www.milliemlak.gov.tr"adresinden öğrenilebilir
SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
22.950,00
10.02.2015
08:45
15.357,50
"
08:50
23.990,00
"
08:55
1.930,00
482,50
"
09:00
İmarsız
9.454,00
2.364,00
"
09:05
Tam
İmarsız
3.732,00
933,00
"
09:10
4.100,00
Tam
İmarsız
4.100,00
1.025,00
"
09:15
187
3.400,00
Tam
İmarsız
3.400,00
850,00
"
09:20
--
512
9.000,00
Tam
İmarsız
9.000,00
2.250,00
"
09:25
İ38c02c
--
516
7.300,00
Tam
İmarsız
7.300,00
1.825,00
"
09:30
Tarla
İ38c02c
--
517
2.900,00
Tam
İmarsız
2.900,00
725,00
"
09:35
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02c
--
531
15.400,00
Tam
İmarsız
15.400,00
3.850,00
"
09:40
58010102513
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02c
--
553
3.800,00
Tam
İmarsız
3.800,00
950,00
"
09:45
58010102514
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02c
--
554
8.000,00
Tam
İmarsız
8.000,00
2.000,00
"
09:50
--
657
2.000,00
Tam
İmarsız
2.000,00
500,00
"
09:55
DOSYA NO
KÖYÜ VEYA
MAHALLESİ
CİNSİ
PAFTA NO
ADA NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
1
58010100199
Altuntabak
Mah.
Arsa
313
3917
4
367,11
Tam
2
58010118713
Altuntabak
Mah.
Arsa
72
563
15
136,51
Tam
3
58010118714
Altuntabak
Mah.
Arsa
72
563
16
213,24
Tam
4
58010108281
Çongar Köyü
Hali arazi
J37a09c
143
2
1.280,34
Tam
İmarsız
5
58010110584
Güney Köyü
Tarla
J37a09a
419
1
6.302,13
Tam
6
58010106039 Olukman Köyü
Tarla
H37c24c
101
223
2.487,69
7
58010102499
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c07b
--
186
8
58010102500
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c07b
--
9
58010102506
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02c
10
58010102508
Akpınar Köyü
Tarla
11
58010102509
Akpınar Köyü
12
58010108886
13
14
S.
NO
HAZ.HİS. İMAR DURUMU
TAHMİNİ
BEDELİ
(TL)
Konut Alanı
(Blok Nizam 4 91.800,00
Kat)
Konut Alanı
(Blok Nizam 4 61.430,00
Kat)
Konut Alanı
(Blok Nizam 4 95.960,00
Kat)
15
58010102532
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
16
58010102517
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02c
--
566
4.200,00
Tam
İmarsız
4.200,00
1.050,00
"
10:00
17
58010102519
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02c
--
580
8.800,00
Tam
İmarsız
8.800,00
2.200,00
"
10:05
18
58010102520
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c02b
--
595
8.700,00
Tam
İmarsız
8.700,00
2.175,00
"
10:10
19
58010102521
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
--
634
6.850,00
Tam
İmarsız
6.850,00
1.712,50
"
10:15
20
58010102522
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
--
636
3.400,00
Tam
İmarsız
3.400,00
850,00
"
10:20
21
58010102523
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
--
637
4.400,00
Tam
İmarsız
4.400,00
1.100,00
"
10:25
22
58010102524
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
--
638
3.300,00
Tam
İmarsız
3.300,00
825,00
"
10:30
23
58010102525
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
--
639
3.150,00
Tam
İmarsız
3.150,00
787,50
"
10:35
--
640
2.000,00
Tam
İmarsız
2.000,00
500,00
"
10:40
24
58010102526
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
25
58010102527
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
--
641
2.000,00
Tam
İmarsız
2.000,00
500,00
"
10:45
26
58010102528
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
--
649
2.200,00
Tam
İmarsız
2.200,00
550,00
"
10:50
27
58010102529
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
--
650
2.850,00
Tam
İmarsız
2.850,00
712,50
"
10:55
28
58010102530
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
--
651
1.900,00
Tam
İmarsız
1.900,00
475,00
"
11:00
29
58010102533
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
--
658
3.100,00
Tam
İmarsız
3.100,00
775,00
"
11:05
30
58010102535
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
--
732
3.400,00
Tam
İmarsız
3.400,00
850,00
"
11:10
58010102536
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c07a
32
58010102537
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03a
33
58010102540
Akpınar Köyü
Tarla
34
58010102541
Akpınar Köyü
31
746
4.700,00
Tam
İmarsız
4.700,00
1.175,00
"
11:15
--
747
1.500,00
Tam
İmarsız
1.500,00
375,00
"
11:20
İ38c02c
--
760
6.150,00
Tam
İmarsız
6.150,00
1.537,50
"
11:25
Tarla
İ38c03a
--
761
7.300,00
Tam
İmarsız
7.300,00
1.825,00
"
11:30
İ38c03a
--
778
3.450,00
Tam
İmarsız
17.250,00
4.312,50
"
11:35
--
35
58010108884
Akpınar Köyü
Kerpiç ev ahır
ve harman yeri
36
58010108881
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b
--
801
7.150,00
Tam
İmarsız
7.150,00
1.787,50
"
11:40
37
58010108879
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b
--
803
6.450,00
Tam
İmarsız
6.450,00
1.612,50
"
11:45
38
58010102553
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b
--
804
4.850,00
Tam
İmarsız
4.850,00
1.212,50
"
13:30
39
58010102554
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b
--
808
3.050,00
Tam
İmarsız
3.050,00
762,50
"
13:35
40
58010102555
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b-c
--
841
4.550,00
Tam
İmarsız
4.550,00
1.137,50
"
13:40
41
58010108906
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c03b
--
850
5.750,00
Tam
İmarsız
5.750,00
1.437,50
"
13:45
42
58010102559
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08d
--
2557
9.450,00
Tam
İmarsız
9.450,00
2.362,50
"
13:50
43
58010102560
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08d
--
2558
3.550,00
Tam
İmarsız
3.550,00
887,50
"
13:55
44
58010102561
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08d
--
2559
2.750,00
Tam
İmarsız
2.750,00
687,50
"
14:00
45
58010102562
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08d
--
2560
3.600,00
Tam
İmarsız
3.600,00
900,00
"
14:05
46
58010102565
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2767
13.750,00
Tam
İmarsız
13.750,00
3.437,50
"
14:10
47
58010102566
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2769
6.200,00
Tam
İmarsız
6.200,00
1.550,00
"
14:15
48
58010102567
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2770
6.550,00
Tam
İmarsız
6.550,00
1.637,50
"
14:20
49
58010102568
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2771
13.100,00
Tam
İmarsız
13.100,00
3.275,00
"
14:25
50
58010102575
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2856
2.600,00
Tam
İmarsız
2.600,00
650,00
"
14:30
51
58010102576
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2907
3.150,00
Tam
İmarsız
3.780,00
945,00
"
14:35
52
58010102577
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2908
4.750,00
Tam
İmarsız
4.750,00
1.187,50
"
14:40
53
58010102578
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2909
4.150,00
Tam
İmarsız
4.150,00
1.037,50
"
14:45
54
58010102579
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
2910
8.600,00
Tam
İmarsız
8.600,00
2.150,00
"
14:50
55
58010102580
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c09d
--
3055
8.100,00
Tam
İmarsız
8.100,00
2.025,00
"
14:55
56
58010102581
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c09d
--
3286
1.350,00
Tam
İmarsız
1.350,00
337,50
"
15:00
57
58010102582
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c09d
--
3287
3.600,00
Tam
İmarsız
3.600,00
900,00
"
15:05
58
58010102583
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08d
--
3289
19.800,00
Tam
İmarsız
19.800,00
4.950,00
"
15:10
59
58010102584
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
3652
2.100,00
Tam
İmarsız
2.100,00
525,00
"
15:15
--
3659
1.900,00
Tam
İmarsız
1.900,00
475,00
"
15:20
60
58010102589
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
61
58010102590
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
3660
1.150,00
Tam
İmarsız
1.150,00
287,50
"
15:25
62
58010102591
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
3661
950,00
Tam
İmarsız
950,00
237,50
"
15:30
63
58010102592
Akpınar Köyü
Tarla
İ38c08c
--
3662
1.250,00
Tam
İmarsız
1.250,00
312,50
"
15:35
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
SATIŞA
S.
NO
DOSYA NO
BULUNDUĞU
YER
1
58011443277
Kılıç Yediemin
Otoparkı
Motoran- Yuki- 58 AZ 9045 adet
Mondial-Truva- 58 NH 700Motorbisiklet
Kanuni
CİNSİ
MARKASI
PLAKA NO
SUNULAN ARAÇLAR
MODELİ
ÖZELLİĞİ
2013- 20062006- 20072006
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuştur
1.500,00
375,00
10.02.2015
15:45
TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
05 RD 088-
58 NH 79834 EUV 89
2
58011443278
Kılıç Yediemin
Otoparkı
2 adet Tescilsiz
Motorbisiklet
Motoran Kanuni
Tescilsiz
---
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuştur
500,00
125,00
"
15:50
3
58011443280
Kılıç Yediemin
Otoparkı
1 adet Tescilsiz
Motorbisiklet
Kawasaki
Tescilsiz
2008
Ekonomik Ömrünü
Doldurmuştur
5.000,00
1.250,00
"
15:55
Download

Belgeyi Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.