T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI
LĠSANS DERS PROGRAMI
CUMA
PERġEMBE
ÇARġAMBA
SALI
PAZARTESĠ
GÜN
NO
SAAT
2. YARIYIL
1
08:15-09:00
2
09:15-10:00
Matematik 2
Müzeyyen Ertürk
3
10:15-11:00
4
11:15-12:00
4. YARIYIL
6. YARIYIL
8.YARIYIL
SAAT
08:15-09:00
09:15-10:00
10:15-11:00
ĠnĢaat Jeolojisi
Mehmet Söylemez
11:15-12:00
12:15-13:00
12:15-13:00
5
13:15-14:00
13:15-14:00
6
14:15-15:00
7
15:15-16:00
15:15-16:00
8
16:15-17:00
16:15-17:00
1
08:15-09:00
2
09:15-10:00
3
10:15-11:00
4
11:15-12:00
11:15-12:00
12:15-13:00
12:15-13:00
5
13:15-14:00
6
14:15-15:00
7
15:15-16:00
8
16:15-17:00
1
08:15-09:00
2
09:15-10:00
3
10:15-11:00
4
11:15-12:00
Hidrolik
08:15-09:00
Matematik 2
Müzeyyen Ertürk
Zemin Mekaniği 2
Mehmet Söylemez
Türk Dili 2
Alime Evci
14:15-15:00
ĠĢ Sağlığı ve
Güvenliği
Atatürk Ġlkeleri ve
Ġnkılap Tarihi 2
Yakup ÜniĢen
09:15-10:00
10:15-11:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00
08:15-09:00
Statik
M. Fatih ġahan
ĠnĢaat
Mühendisliğinde
Programlama
Mehmet Kaya
12:15-13:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
5
13:15-14:00
6
14:15-15:00
7
15:15-16:00
15:15-16:00
8
16:15-17:00
16:15-17:00
1
08:15-09:00
2
08:15-09:00 Yabancı Dil-2 Özge
Gümüş
09:15-10:00
3
10:15-11:00
4
11:15-12:00
Lineer Cebir
M. Ali Öztürk
Statik
M. Fatih ġahan
Beton Teknolojisi
Osman Günaydın
Topoğrafya
YaĢar Ġnceyol
14:15-15:00
09:15-10:00
10:15-11:00
11:15-12:00
12:15-13:00
5
13:15-14:00
12:15-13:00
13:15-14:00
13:15-14:00
Mukavemet 2
M. Fatih ġahan
6
14:15-15:00
7
15:15-16:00
15:15-16:00
8
16:15-17:00
16:15-17:00
1
08:15-09:00
08:15-09:00
2
09:15-10:00
3
10:15-11:00
4
11:15-12:00
11:15-12:00
12:15-13:00
12:15-13:00
5
13:15-14:00
13:15-14:00
6
14:15-15:00
7
15:15-16:00
8
16:15-17:00
Bilgisayar Destekli
Mimari Çizim
M. Fatih ġahan
14:15-15:00
09:15-10:00
10:15-11:00
Beton Teknolojisi
Osman Günaydın
*2. Yarıyıl dersleri C107 nolu derlikte yapılacaktır.
*4. Yarıyıl dersleri C108 nolu derlikte yapılacaktır.
14:15-15:00
15:15-16:00
16:15-17:00
Download

inşaat mühendisliği bölümü 2014-2015 bahar yarıyılı ders programı