KIRIKKALE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ HACIBEY MEVKİİ (1 + 1) 13 BLOK (456 DAİRE)
TOKİ SOSYAL KONUTLARININ M ER K EZ İ ISITMA SİSTEMİNİN FERDİ ISITMA
SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2015/8467
1-İdarenin
a) Adresi
: Y A YLA CIK MAİL ULUBATLI MASAN CD. 36 71100
KIRIKKA LE M ER K EZ/K IR IK K A L E
: 3182242562 - 3182244105
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1ADET DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EK A P ’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
: KIRIKKA LE İLİ YAHŞİHAN İLÇESİ HACIBEY
MEVKİİ 1+ 1 TOKİ SOSYAL KONUTLAR
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
b) Yapılacağı yer
e) İşe başlama tarihi
ç) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Y A YLA CIK MİL ULUBATLI MASAN CI). NO:36
KIRIKKALE
: 18.02.2015- 10:00
b) Tarihi ve saati
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye
katılma
şartları
ve
istenilen
belgeler;
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret vc/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası
veya
ilgili
Meslek
Odası
Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve
sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış,
odaya
kay itli
olduğunu
gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu
gösterir
4.1.2. I ek lif vermese
4.1.2.1. Gerçek
kişi
yetkili
okluğunu
olması
gösteren
halinde,
belge.
İmza
noter
Beyannamesi
tasdikli
veya
imza
İmza
Sirküleri.
beyannamesi.
4.1.2.2. l ii/el kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tiimlinü
göstermek üzere ilgili ticaret Sicil Gazeteleri veya bıı hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
tasdikli
noter
imza
sirküleri,
içeriği
İdari
Şartnamede
belirlenen
ve
içeriği
İdari
Şartnamede
belirlenen
4.1.4. Şekli
ve
4.1.51 hale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir
4.1.3. Şekli
teklif
mektubu,
geçici
teminat
Ancak ışın tamamı alt
\iiklenicileıv
> aptırılamaz.
4.1.6 1'iizel kişi tarafından iş deneyimi gebermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin varışından
hızla hissesine sahip ortağına ait olman halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir
taralından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir \ildir
kesintisi/ olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
5ü oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk savılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
OSIHIIİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
IV. GRUP GAZ TESİSAT İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASİ YA DA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ
5.1-kon om ik
açıdan
6. İhaleye
7. İhale
en
avantajlı
sadece
teklif
sadece
fiyat
yerli
dokümanının
esasına
göre
istekliler
görülmesi
ve
belirlenecektir.
katılabilecektir.
satın
alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5ü TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRIKKALE
SOSYAL
YARDIMLAŞMA
YE
DAYANIŞMA
VAKFI adusiııdcn
satın
almabiliı
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya ¡.KAP üzerinden e-imza
kullanarak
8. Teklifler,
indirmeleri
ihale
tarih
ve
saatine
kadar KIRIKKALE
/orunludur.
SOSYAL
YARDIMLAŞMA
VE
DAYANIŞMA VAKFI adresine elden teslim edilebileceği gibi, ayın adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla
da
gönderilebilir.
ü. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
sapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işiıı tamamı için
teklif
verilecektir.
İÜ. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"tinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
tem inal
vereceklerdir.
11. Verilen teki i İlerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 ( Y T Z Y I R M I ) takvim günüdür
12. konsorsiyum
13. Diğer hususlar:
İhalede
Uygulanacak
olarak
ihaleye
Sınır
Değer
teklif
K atsayısı
\e r i l e n ı e z
(M )
:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Download

İhale İlanı Metni İçin Tıklayınız..