DicLE Uruivensirrsi ruuHeruoisr-ix
naxurresi o.NrR SERMA'E
c rr-iR lrRiru oeru yAprLAcAx
ooenial *i, oRc rrlivrAs i N DA
UYGULANACAK USUL VE
ESASLAR
ainir.{ci e6LUUl
Amag, Kapsam, Dayanak ve
Tanrmlar
Amaq ve kapsam
Madde 1 -Bu usul ve esaslar,
Dicle Unrversitesi Mirhendisiik
Faktritesi doner
sermaye faaltyetlerr gergevesinde
elde ediien getirterden
yapriacak odeme oraniarr
ire bu odernererin usur ve esasrarrnr
drizenremLk amacryla hazrrranrnrgtrr
Dayanak
Madde 2 - Bu usul ve esaslar
2547 saythyasanrn 58 madciesi
ilel B. 02 2a11 tarih
ve 27850 sayrlr Restni Gazeteoe
yayrmlanan 'yuksekoQretrm
Kurumrarrr.rda Doner
Sermaye Gerirrerinden yaprrac.r.'ojurui.l,,
oronir"r,n.,u
Uyguranacak Usur ve
Esaslara iiigkin yoneimerik" hukumrerine
dayanrr Jrak hazrranmrgrr
r
Tanrmlar
Madde 3 Bu usul ve esaslarda gegen;
a) Kanun;2547 Sayrlr Kanunu
b) Kurum;Dicte Universitesrni
c) Yonetim Kuruju ;Dicie Universitesi yonetim
Kurulunu,
d) Alt Birim: Doner sermaye
Gelirinin elde edirdigi birirnrer
igerisincie faaliyet
gosteren borum, anabilim/ana
birinr darr, unite ve merkezlerr.
e) Birim;Dicre universitesi Muhendisrik
FakLrtesini
f) Doner sermaye Geriri;irgiri mevzuatr
.ryarrnca doner sermaye faariyerer.i
sonucunda elde edilen geliri,
Z',f,:::,?;':;:,f;:':[;;
vapttan istem sanucunda doner sermayeislermesri,e
g) Ek oderne matrahr' Odenteden
yarartanacak personelin
aylrk, ek Eosterge ve
Universite odeneQi
h) Gider: ilgilr mevzuat uyarrnca
doner sermaye faaliyetlerrni gergeklegtirnrek
yaprlan harcamalarr
iqin
i) Kanuni kesintiler Kanunun
5B inci maddesr iie 17tgl2o04
iarihti ve 5234 sa,vrri
Kanunun geqici 1 rnci rnaddesi
uyarrnca yaprrmasi ongoruren
kesintrreri,
)) DaQnracak miktar: itgiti iideme donimi
isin vi,iiim kurururtun,
kanuni
";i;i:: d 6 h i t i n d e va p r t a c a k k es i ntit e rd", n ru-i, i,r, *, n a ka ra r v e r d i i
Q
"'o
Xl
rf ["# :T# ]:il n: :: ;.,:' emec
e
n va ra rr a n a ca k pe
rs o n e
r i
n k u, r m
si n ci e k i
l) odeme d6nemi: ytt igerisiide
diSner sermaye ek adentesinin
yapttacagt ayirk
d6nemler ile Kanunun 58 inci maddesinin
(e) ftkrast-kapsamtna giren
aqrstndan, hizmetin gergekregmesi
birimrer
ve geririn tahsirattna gore
yonetmerik
bu
esas/ar dikkate arrnarak ydnetim
kururunca berirrenen odeme
dSnemini,
m) Yonetici: Kanunun 5B inci maddesirrin (f) frkrasrnda sayrlan yOneticilei-i
ifade
eder
ixinuci BoLUM
Faaliyet Alanlarr
Madde 4EQitim-S8 Maddenin (a) bendine istinaden oQretim
,aragtrrnra ve uygurama
faailyetlerini on planda bulundurmak kaydryla,
Muhendislik Fakulte.i oonu,. sernraye
kuruluqu, ingaat, Maden, Elektrik ve Makine Bolumteri
kapsanrrnd a. ozel,tuzel veya
gergek kigilere; laboratuar, analiz, brlirkigi, plan-proje
yaprmr, danrgmanlrk ve tek;rik
rapor hazrrlama alanlannda faaliyet gOstermektedir
UQUr.rcu BOLUM
Genel ilkeler ve Dagrtrm Esaslarr
Genel ilkeler
Madde 5a) Doner sermaye Gelirlerinden Ogretim Elemanlarr
ve diQer personele cia$rtrlacak
Ek Odeme'ler ilgli yonetmelikte (Resmi Gazetenrn
1t gubat 2011 tarih ve27gSC
sayrlr Yuksek o$retinr Kururltlarinda Ddner
sermaye Gelirlerinden yaprlacak ek
ociernenin cjagrtrlmasrnda uygulanacak usul ve
esaslara riigkin yonetmelrk) belirtiien
esaslara ve oranlara uygun olarak yetkili kurullara
tanrnan yetki gergevesincje
birimler ve alt birimler bazrnda yaprlrr.
b) Kanunun 58 rnaddesinin (c) fikrasr kapsamrnda
buiunan birimlerde galrgan
personel dtglnda di$er birimlerde doner serrnaye
gelrrlerinin elcje eo'ilme*sine katkisr
bultinmayan ogretinr elenranlafi ve aynr gekilde gelirin
elde ediintesjne katkrsr
bttlunntayan nrernurlara ve sozlegmeli personelel
bu yonetmelik kaosanrnda higbir
gekride odeme yaprlamaz.
c) Yonetim kurulunca uygun gorulmesi halinde
ogretim elernanlarrna geiir getirici
katktiarrna gore yaprlacak ek odemede; yaprlan
hiznretierde verinrliiik unsurlarr
dikkate alltrarak gelire doQrudan katkrlarr ile
birinr veya ali birinr gelrrire ,.rr!3 ka'na
katkrlarrna gore ek 6derne hesaplar-nasl yaprlabilir.
Dagrtrm Esaslarr
Madde 6a) D6ner sermaye Kanununun 5g. Maddesinin
(c) ve (d) ftkrararr kapsamtna
g i ren ler ha rici ndeki di ger
b i ri mrerde d6ner sermayerg/etmesi
h esab t na
yaptlan is veya hizmetler kargtltQrnda kanuni
kesintiter ile varsa yaptlan veya
hizmetlerle baglanttlt giderler dlg(ildijkten sonra
geri kalan tutar, hizmet
kargtlrQr olarak; hizmete katkrct burunanrara
dnceden bir protokot ire
belirlenen katkr oranlart dikkate alrnmak suretiyle,
gelir tahsilattntn yapildtgt
tarihi izleyen bir ay iqinde veya hizmet bedetinin
pegin tahsil edilmesi halincje
hizmetin gergekleg me orantna baQlt olarak, aytaia
iatrinerek hizmeti veren
ogretim elemanlartna, memltrlara ve s'zlegmeli personele
iidenir.
)
b) Tahsil edilen gelirlerden ciaQrtrma esas arrnacak miktar,
birrmrn yaprsr, mati
durumu ve gelecekteki projeleri dikkate alrnarak birirl y6neticisr
tarafrrrdan beirrlenl:..
c ) Doner sermaye komisyonumuz tarafrndan Fakuitemizde
Doner sermaye
kapsamrnda yaprracak igierde uyguranacak
katkr payr odeme oranrarr agagrda
Belirtildigi gekiide uygulanacaktrr
-
Zorunlu yasar kesintirer ve dafirtrracak
katkr payr:
Ayrrk ropram
gelirlerden agaQrda belirtilen zoruniu
kesintiler duguruldukten sonra kalan o/o
64,
ruk miktar uzerrnden igi yapan ogretim
eremanra'na odenecektir
Cari Giderter
Aragtrrma Projelen
Hazine
Toplam
.%
30
o/o 5
. o/o
1
: o/o 36
Da$rtrlacak Katkr payr Oranlarr:
Maag + Ek Gosterge ve Universite
odene$i toplamrarrnrn
Direk katkrda bulunan oQretirn elernanlarr
igin % 400 e kadar odenecektir
oonourucu e6LUrvt
Qegitli ve son htjkrimler
Yrirtirlr.ik
Madde 7-Kanunun 58 maddesi ve
ilgili yonetmelik kapsamrnda
hazirranan bu usur ve
s'e'-'ti ormak uzere von.,,, Kururunda kabur
ecjirdigi
;:iig lli,:.1tlJffiUi:n
Yrirtitme
Madde 8-Bu usul ve esaslarrn
hukurnlerini Dicre Universrtesi
Rektoru yurrlrr
P「 of D「 Mustafa AYHAN
Do9 D「 lbrOhitt KAYA
(D6ner semlayヽ 断
、B§ k)
さ
ヽ
/ズ ;ラ
「
′
んレ
ク乃
ノ
ヾ
Do9 D「
ヽイ
Taha TAsKIRAN
Uye
`ガ
Dog Dr Tamer OZBEN
Uye
〇 峡 _″ V
ヽ1
Do9 Dr Askeri KARAKUs
Uye
■υ
\
ヽ
Download

Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek