118 YIL ÖNCE
SELANİK’DE BU HAFTA
12 KASIM 1896
BAKİ SARISAKAL
118 YIL ÖNCE SELANİK’DE BU HAFTA
Asır 12 Teşrinievvel (Kasım) 1896
TREN KAZASI
Geçen Çarşamba günü akşamına doğru Üsküp’e isal eylemek üzere 900 nefer efradı
cedideye hamilen Selanik’ten hareket eden bir tren mahsus Demirkapı’dan on bir kilometre
ileride hattan çıkmış, müteaddit vagonlar rahnadar olarak iki zabitle bir kondüktör vefat etmiş
ver bir kaç kişi ağır ve hafif şekilde yaralanmışlardır.
Tren bulunduğu noktada tevkife mecbur olarak derhal Selanik’e bir telgraf keşide
olunmuş, Selanik’den dahi hemen bir imdat treni, tertip olunarak Selanik Merkez Kumandanı
ile sair memurin askeriye ve şimendifer müstahdemini mahal vakaya azimet eylemişlerdir.
-------------KASIMIYE MAHALLESİ
Selanik Kasımıye Mahallesi sakinlerinden Doktor Ziya Efendi’nin Biraderi Mehmet
Efendi geçen Salı günü hanesinde beynine bir rövörler sıkarak intihar eylemiştir.
SELANİK BELEDİYE BÜTÇESİ
Geçen Pazartesi günü Devletlü Vali Paşa Hazretlerinin taht riyasetlerinde İdare ve
Belediye Meclisleri azaları ikinci defa olarak hükümet konağında toplandığını yazdığımız
cemiyeti belediyece geçen 311 senesi bütçesi tetkik ve tasdik olunduğu gibi işbu 312 senesi
bütçesi dahi belediyeye otuz bin lira irad tahmin olunarak, bunun yirmi bin lirası zaruri
maksatlar için ayrılmış, bu sene zarfında icra olunacak imarat ve Tanzimat karşılığı olmak
üzere on bir bin lira ayrılmıştır.
İcrası kararlaştırılan işler aşağıdadır:
1.Üç bin lira sarfıyla şehrin şimali garbindeki bulunan Su Kumpanyası Fabrikası
ilerisinde sahilde eski Salhane yerinde mükemmel bir Salhane inşası.
2.Belediye önünden geçen Bank Mahkeme Caddesinin, Arpacılar Sokağından,
Şişeciler Sokağına kadar küşadı.
3.Site Savol önünden Frenk mahallesine kadar giden Şişeciler Caddesinin tanzimiyle
granit taşıyla kaldırım teşrifi.
4. Büyük Pazarın aşağısında Singer Dikiş Makineleri Deposu önünden yangın
yerlerine giden caddenin küşadıyla kaldırımlanması.
5. Ayasofya Caddesinin granit taşıyla kaldırım tefrişi.
6. tramvay ve sair arabaların ve kalabalığının fevkaladeliği hasebiyle vasati ihtiyaca
kifayet edememekte olan Vardar Kapısı Caddesi vasatının on sekiz arşın olmak üzere
tabiatıyla Vardar Kapısından başlanılarak kısım kısım tedricen küşadı ve bu cadde üzerinde
vuku bulacak inşaatta binaların işbu istikamet dairesinde yapılması.
Hakikaten şehrimizin en önemli icraatının tesviyesini temin edeceğinden şayan
memnuniyet ve şükran ise de bunların birkaç senelerden beri Belediyece kararlaştırılmış
bulunduğu halde şimdiye kadar hiçbir eser icraat görülememişti.
Artık bu defaki kararların Devletlü Vali Paşa Hazretlerinin himmetleriyle mevki tatbik
icraya konulacağını ümit ederiz.
-----------------DAVA VEKİLİ
Şehrimiz Dava Vekillerinden Manuel Salom Efendiye Almanya Devlet fehimesi,
tarafından Kurun Depruş Nişanı verilmiştir.
Manel Salom Efendi hu8kuktaki iktidar fevkaladesini Fransızca olarak neşreylediği
müteaddit ispat eylemiş erbabı dehadandır.
-----------------SAKALLIYAN EFENDİ
Şark Şimendiferlerinin Selanik aksamı tren memurlarından Sakallıyan Efendi,
Bukarofça ile Zipfeçe İstasyonları arasında trenden düşmüş, ağır surette yaralanmıştır. Yaralı
Selanik’e nakledilmişse de hayatı tehlikededir.
------------------İTALYAN MEKTEPLERİ TEVZİ-İ MÜKÂFAT TÖRENİ
Selanikte bulunan İtalyan mekteplerinin tevzi-i mükafat töreni geçen Cumartesi günü
saat sekizde Oden Tiyatrosunda icra olundu.
Tiyatronun içi ve dışı fevkalade bir surette tezyin olunmuş, bir bando müzika
tarafından güzel havalar terennüm edilmekte bulunulmuştu. Devletlü Vali Paşa Hazretleri
tarafından Umur-ı Ecnebiye Müdürü İzzetlü Viktor Beyefendi görevlendirilmiş, ekser düveli
ecnebiye konsoloslarıyla, bir çok müteberan ecnebiye aileleri tiyatroyu doldurmuştur.
Muallimler ve talebe tarafından müteaddit nutuklar kıraat olunduğu gibi bir çok güzel
şiir ve makalelerde okundu. Seyircilerin takdirat fevkaladesine mazhar oldu.
Download

118 yıl önce selanikte bu hafta 3