
1.
Pay paydasndan 6 fazla olan bir kesrin payna
3, paydasna 2 eklenirse kesrin de eri 2 oluyor.
6.
Buna göre, ilk kesrin pay ile paydasnn kareleri
toplam kaçtr?
2.
3
i bo olan bir su deposunun içinde 40 litre su
5
vardr. Buna göre, deponun tamam kaç litre su
7.
alr?
1
Fatma parasnn
i ile parfüm, kalan parasnn
5
1
ü ile ayakkab alyor. Geriye 80 si kald na
3
göre, Fatma ayakkabya kaç vermi tir?
2
ini ev kirasna, kalan para5
1
snn
ünü mutfak masraflarna ayryor. Son
3
durumda i çinin elinde 300 si kald na göre,
Bir i çi maa nn
maa  kaç
3.
2
ünü
36 bilyesi bulunan Can bilyelerinin
3
1
Korhan’a,
ünü Gökhan’a veriyor. Buna göre,
4
Can’n geriye kaç bilyesi kalr?
8.
dir?
1
Bir manav elindeki limonlarn ilk gün ünü, ikin4
1
ci gün kalan limonlarn
ünü, üçüncü gün ise
3
3
kalan limonlarn
ünü satyor. Manavn üçün4
cü gün satt  limonlarn says, birinci gün satt limonlarn saysndan 12 fazla oldu una göre,
üçüncü günün sonunda elinde kaç tane limon
4.
kalm tr?
1
1
ünü Ömer,
ünü Mehmet
4
3
yemi tir. Mehmet’in yedi i gofret says Ömer’in
Bir miktar gofretin
yedi i gofret saysndan 6 fazla oldu una göre,
Ömer kaç gofret yemi tir?
9.
Bir ö renci her gün bir önceki çözdü ü soru sa1
ysnn
ü kadar daha fazla soru çözüyor. Bu
4
ö renci yalnz 3. günde 100 soru çözdü üne göre, ilk gün kaç soru çözmü tür?
5.
1
Bir otomobil gidece i yolun önce
ünü sonra
4
2
kalan yolun
ünü gidiyor. Otomobilin gitmesi
3
gereken 6 km lik yolu kald na göre, bu yolun
tamam kaç km dir?
10.
1
2
i erkek,
ü kadn ve kalanlarn da çocuk ol5
3
du u bir toplulukta, erkekler kadnlardan 6 ki i
fazladr.Buna göre, bu topluluktaki çocuklarn
says kaçtr?
87
Download

1. Payı paydasından 6 fazla olan bir kesrin payına 3, paydasına 2