ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/2460-16897
Yan Sanyici Uygulamaları Hk.
Ankara, 21/08/2014
SİRKÜLER(G-2014)
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden, yan sanayici uygulamalarına ilişkin alınan
yazıda;
-İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin “Belgenin/iznin revizesi” başlıklı 19.
maddesi “Dahilde işleme izin belgesi kapatma müracaatından sonra veya belge süresi içerisinde revize
edilebilir” hükmü amir olup, bu çerçevede, belge süresi içerisinde, ihracat işlemi tamamlanmadan önce
yapılan revize taleplerinin hali hazırda değerlendirmeye alındığı,
-İhracat işlemi tamamlandıktan sonra, belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar dahilde işleme izin
belgesinin yan sanayici bölümünde revize işleminin mümkün olup olmadığı hususunun Genel
Müdürlüklerince bir kere daha tetkik edildiği,
-Bu çerçevede, ihracı tamamlanmış ve üretim faaliyetinde yan sanayici kullanılmış eşyaya ilişkin
dahilde işleme izin belgelerine yan sanayici ekletilebilmesi hususunda;
1-Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Eki Ek-6’da, DİİB’lere yan sanayicinin eklenebilmesi için aranan
belgelerin,
2-Yan sanayicinin DİİB konusunda ihraç edilen eşyanın üretiminde faaliyet gösterdiğini tevsik
eden yeminli gümrük müşaviri ya da yeminli mali müşavir tespit raporunun ibrazı üzerine,
belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar DİİB’e yan sanayici ekletilebilmesi hususunda Genel
Müdürlükleri sektör dairelerinin 2014/447 sayılı Genel Müdürlük Makam onayı ile yetkili kılındığı,
belirtilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.
Ayrıntılı bilgi için: Banu Demir - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Esra
Arpınar (21.08.2014 13:32:51)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:741367351201482195932
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:741367351201482195932. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ