vıününı,ü9r ?_!]!_?9!1nĞ_iriivr öĞneriiır yrr,r Ücnnrr,İ
öĞnnrvrnNliK BAşvuRU ILANI
şIJHuT iı,çu vriı,ı,i BĞiriryı
Ögretmen ihtiyacını karŞılamak
-2015 Eğitim Ögretim yılında ilçemizdeki resmi eğitim.kurumlarmrnÜcretli
BaŞvurular belirtilen
alınacaktır.
başvurulan
öğretmen
izere,20 Ağustos 20l4İ|e zı agustos 2014 tarİhleri arasmda üçretli
süre içinde İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğüne yapılacaktr.
2014
Posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır,
1.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başwryİ^un itibariyle Yiiksek Lisans veya Lisans veya Ö.n Lisans Mezunu olmak.
n. i.rğlir"" öğetmenliği İçin Açık ögretim Fakiiltesi ingilizce Öğetmenliği Bölümü son sınıf öğencileri
A.
2.
BAŞWRU EVRAKLARI
1.
Üçretli Öğretmentik başvuru formu (Müdürlüğümüzden alınacaktır.)
de katllabilir.
Aşağıdaki ewakları Başvuru Formu en üste gelecek şekilde aşağıdaki sralamayr takip ederek srralayınlz.
2. Diploma veya mezuniyet nelgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği ( Formasyonu
3. Nüfus cüzdan fotokopisi
4. Fotoğraf (1adet) Başvuru formuna yapıştırılacaktır.
5. kpss sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.
olanlar ekleYecektir.)
6. İkametg6h belgesi
7. Erkekler için; 30 Ağustos 2014 itibariyle askerlikle ilişiğinin olmadığını gösterir belge,
S.Açık Öğretİm-FakütĞsinin İngilizce, okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi 4. sınıf öğrencisi olup, ön lisans eğitimi aldığını
belgeleyenler...
*
Bu belgelerin asıllarını onaylünmrk
üzere yanınızda
bulundurunul
Belgeler 1ukandaki Sraya göre şeffaf telli dosya içinde teslim edilecektir.
3.
BiLGİLER
3.1 Başvuru ve Srralama İştemleri
yapılan başvurularda. Öncelik srası olarak; Lisans, Ön Lisans seklinde srralanrr. Eğitim Ögretimde devamlılık
düşiinülerek geçen yıl görev alan öğetmenlerin durumu öncelikle değerlendirmeye alrnacaktrr.
3.2 Görevlendirme İşlemleri
ilçemiz okulİarında bulunan ihtiyaçlar göz öniiııe alrnarak üçretli öğetmen görevlendirilmesi YaPılr. İhtiYaÇ halinde
yine tek oiarak görevlendirme de yapılabillr. su durumda telefon veya SMS yotuyla bilgilendirme YaPılarak kiŞiYe ulaŞllu.
Ancak ücretli öğretmenlik için başvuru YaPlP, kadrolu olarak atanan öğretmenler baŞvurularının iptali iÇin
Müdürlüğümüze başvurması'gerekmektedİr.-Ğorevlendirilme işlemleri belirli aralıklarla ihtiYaÇlara binaen EğitimÖgretim yılı sonuna kadar devam edebilir.
3.3 Göreve Baş|ama
Göreviendirilmesi yapılan Üçretli Ö$etmenler Görevlendirilme Belgelerini teslim alarak göreve baŞlarlar.
3.4 Görevden Ayrılma ve İstifa
Ücretli tlarak gorevlendirmesi yapılan ösetmenlerin yerlerine Kadrolu, öğetmen atamasl yapılması durumunda
veya izne ayrılan öğetİıenin görevine 6uşlu-usl durumlarında, Ücretli öğretmenin görevine son verilir. Görevlendirilen
ÜÇretli
ücretli ögr.tr.r., 7 gün önçesinden belirtmek şartıyla dilekçe ile görevinden ayrılabilir. Görev YaPtığı Okul Müdürü
da
bulunmasl
dawanıŞlar
ve
hal,
hareket
Ögretmeıı"ln gorevinr yerine getirememesi, Devlet Memurluğuna uymayan
durumunda ilgilinin görevine son verilmesini teklif edebilk.
4
UYARILAR
yapılan başvurular 2a|4-20l5 Eğitim - Ögretim yıh için geçerlidir. Eğitim - Ögretim yıh içinde herhangi bir
zamanda, g-posta, Müdürlüğtımiiz web ,uyfurr, SMS, telefon gibi iletişim araçlarından uygun olan biriyle bilgilendirme
yİrı,, iİetişim ar:aç|arndaJeğişiklik durumunda 0,2'723181763 - 0272'71811037 nolu telefonlar aranarak gerekli değiŞiklik
yaptırı lmalıdır.
Görevlendirilen ücretli öğetmenin kendi ihmalinden dolayı; örneğin aldığl raporlarl okul müdürluğiıne zamanında
de,
teslim etmemesi vb durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Müdiirlüğümüze gelecek idari para cezasr ücreti
yapılacaktır.
yasal
işlem
olup,
yoluyla
edilecek
tahsil
icra
veya
olarak
ilgililerden, kişi borcu
NOT:
1-
Görevlendirilenler belgeierini Müdürlüğümüz başvuru bürosuna elden teslim edilecektir. Eksik ya da yanlıŞ be|ge
verenlerin müracaatı geçersiz sayılacaktır.
2-Başvuranlardan gorevlendirildiği takdirde geçerli bir mazeret dışında görevi kabul etmeyenlere bir daha görev
verilmeyecektir.
Download

şIJHuT iı,çu vriı,ı,i BĞiriryı vıününı,ü9r öĞneriiır yrr,r Ücnnrr,İ