TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) BİLGİ NOTU
TEMMUZ 2014
Türkiye İstatistik Kurumu 04/08/2014 tarihinde 2014 yılı Temmuz ayı “Yurt İçi Üretici Fiyat
Endeksi (Yİ-ÜFE)” haber bültenini yayımladı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2014 yılı Temmuz ayında;

Bir önceki aya göre % 0,73,

Bir önceki yılın Aralık ayına göre % 5,89,

Bir önceki yılın aynı ayına göre % 9,46,

On iki aylık ortalamalara göre % 9,26 artış göstermiştir.

Yİ-ÜFE’de aylık olarak sanayinin dört sektöründen;

-
Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe % 1,82,
-
Elektrik ve gaz sektöründe % 0,88,
-
İmalat sanayi sektöründe % 0,67,
-
Su sektöründe % 0,39 artış olmuştur.
Alt sektörler itibariyle imalat sanayinde en yüksek aylık artış % 2,76 ile ağaç ve
mantar ürünleri (mobilya hariç) sektöründe olurken, kağıt ve kağıt ürünleri % 2,16
ile endeksin bir ay önceye göre en çok düşüş gösterdiği sektör olmuştur.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre en fazla aylık artış % 1,05 ile dayanıksız
tüketim malları sektöründe olmuştur.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2014 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre % 0,73, bir
önceki yılın Aralık ayına göre % 5,89, bir önceki yılın aynı ayına göre % 9,46 ve on iki aylık
ortalamalara göre % 9,26 artış göstermiştir.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
07.08.2014
Sayfa 1
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Yİ-ÜFE’de sanayinin dört alt sektöründen; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe bir önceki
aya göre % 1,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 4,93, bir önceki yılın aynı ayına göre %
10,59, on iki aylık ortalamalara göre % 11,98 artış olmuştur. İmalat sanayiinde yine aynı
referans dönemleri için sırasıyla % 0,67, % 7,12, % 11,75 ve % 10,34 artış olmuştur. Elektrik,
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe bir önceki aya göre % 0,88 ve on
iki aylık ortalamalara göre % 0,06 artış olurken, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 5,14 ve bir
önceki yılın aynı ayına göre % 5,44 azalış olmuştur. Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve
iyileştirme faaliyetleri sektöründe bir önceki aya göre % 0,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre
% 6,45, bir önceki yılın aynı ayına göre % 9,46, on iki aylık ortalamalara göre % 9,95 artış
olmuştur (Tablo 1, Grafik 1 ve Grafik 2).
Tablo 1. 2014 Yılı Temmuz Ayında Sektörlere Göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranları
(2003=100)
(%)
Bir önceki aya
göre değişim
oranı
Bir önceki yılın
Aralık ayına göre
değişim oranı
Bir önceki yılın
aynı ayına göre
değişim oranı
On iki aylık
ortalamalara göre
değişim oranı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
0,73
5,89
9,46
9,26
Madencilik ve taşocakçılığı
11,98
Sektörler ve Alt Sektörler
1,82
4,93
10,59
Kömür ve l i nyi t
0,04
2,68
3,46
4,66
Ham petrol ve doğal gaz
1,84
7,35
17,98
14,52
Metal cevherl eri
0,80
5,96
8,84
1,17
Di ğer madenci l i k ve taşocakçıl ığı ürünl eri
3,52
5,60
16,20
24,05
İmalat sanayi
0,67
7,12
11,75
10,34
Gıda ürünl eri
1,55
11,95
17,27
11,31
İçecekl er
1,44
5,37
6,19
1,72
Tütün ürünl eri
1,20
4,55
6,63
4,91
Teksti l ürünl eri
0,24
4,79
9,68
10,94
Gi yi m eşyası
0,02
2,32
10,80
14,41
-0,71
8,63
8,82
6,65
2,76
11,60
12,18
3,88
Kağıt ve kağıt ürünl eri
-2,16
-0,73
1,29
8,48
Basın ve kayıt hi zmetl eri
-2,10
1,98
1,75
5,67
0,55
3,71
12,26
14,28
0,99
5,48
8,54
8,79
-0,12
0,31
0,52
-0,33
Deri ve i l gi l i ürünl er
Ağaç ve mantar ürünl eri (mobi l ya hari ç)
Kok ve rafi ne petrol ürünl eri
Ki myasal l ar ve ki myasal ürünl er
Temel eczacıl ık ürünl eri ve müstahzarl arı
Kauçuk ve pl asti k ürünl er
0,62
7,35
12,77
11,54
Di ğer metal i k ol mayan mi neral ürünl er
0,57
10,60
15,63
12,97
-0,24
2,67
7,66
9,67
0,85
5,42
11,44
11,01
Ana metal l er
Fabri kasyon metal ürünl er, maki ne ve eki pmanl ar hari ç
Bi l gi sayarl ar i l e el ektroni k ve opti k ürünl er
0,06
2,72
7,78
10,35
-0,20
4,20
9,44
9,34
Maki ne ve eki pmanl ar b.y.s.
0,42
4,78
6,69
7,76
Motorl u kara taşıtl arı, römork, yarı römork
0,55
8,45
13,86
15,07
Di ğer ul aşım araçl arı
-0,16
10,32
11,77
9,93
Mobi l ya
-0,33
6,05
12,42
9,19
1,21
10,06
12,30
2,17
0,88
-5,14
-5,44
0,06
0,88
-5,14
-5,44
0,06
0,39
6,45
9,46
9,95
0,39
6,45
9,46
9,95
El ektri kl i teçhi zat
Di ğer mamul eşyal ar
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
El ektri k, gaz, buhar ve i kl i ml endi rme
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faal.
Su ve suyun arıtıl ması ve dağıtıl ması
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
07.08.2014
Sayfa 2
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Alt sektörler itibarı ile imalat sanayiinde en yüksek aylık artış % 2,76 ile ağaç ve mantar
ürünleri (mobilya hariç) sektöründe olurken, kağıt ve kağıt ürünleri % 2,16 ile endeksin bir
önceki aya göre en çok düşüş gösterdiği sektör olmuştur.
Grafik 1. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranları)
Kaynak: TÜİK.
Grafik 2. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim Oranları)
Kaynak: TÜİK.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
07.08.2014
Sayfa 3
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2014 yılı Temmuz ayında ana sanayi grupları sınıflamasına göre aylık en fazla artış gösteren
grup % 1,05 ile dayanaksız tüketim malları olmuştur (Tablo 2).
Tablo 2. 2014 Yılı Temmuz Ayında Ana Sanayi Gruplarına Göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranları
(2003=100)
Bir önceki aya
göre değişim
oranı
Bir önceki yılın
Aralık ayına göre
değişim oranı
Bir önceki yılın
aynı ayına göre
değişim oranı
(%)
On iki aylık
ortalamalara göre
değişim oranı
Yurt İçi ÜFE
0,73
5,89
9,46
9,26
Ara Malı
0,60
6,02
10,83
10,40
Dayanıklı Tüketim Malı
0,28
7,49
11,03
5,74
Dayanıksız Tüketim Malı
1,05
9,23
13,98
10,42
Enerji
0,75
-1,43
0,82
5,21
Sermaye Malı
0,62
6,33
10,31
12,32
Ana Sanayi Grupları
Kaynak: TÜİK.
Bu konuyla ilgili haber bültenine www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Reel Sektör AR-GE ve Uygulama Daire Başkanlığı
İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü
07.08.2014
Sayfa 4
Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 06530 ANKARA Tel: 0312 218 21 90 Faks: 0312 218 20 64 E-posta: [email protected]
Download

2014 Yılı Temmuz Ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi B.N.