Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (2 Seri
No.) 21/01/2014 tarihli, 28889 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe
girmiştir.
Söz konusu Tebliğ ile;
o Ek tahakkuka konu gümrük vergileri ve para
cezalarının tebliği ve zamanaşımına ilişkin hükümler
birbirinden ayrıştırılarak, bu hususlarda gümrük
idarelerince izlenecek yöntem netleştirilmiştir.
o Gümrük Kanununun 181 inci maddesi ikinci
fıkrasında yer alan ve beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı
ve mutat olarak bilmesi gerektiği durumlarla sınırlandırılan dolaylı temsilcinin sorumluluğunun
esasları, bu konuda ilgili gümrük idaresince yapılacak araştırmaya dayanak olmak üzere
belirlenmiştir.
o 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 14 üncü maddesi ile düzenlenen iştirak halinin tespitinde
gümrük idarelerince izlenecek yöntem belirlenmiştir.
o Kesinleşen ve 6183 sayılı Kanunun 55 ve müteakip maddeleri gereğince takibi gereken
alacaklara ilişkin tebligat usulü, 4/1/1961 tarihli, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun tebligat
hükümlerine tabi kılınmıştır.
o Zaman zaman tartışma konusu olan, şartlı muafiyet rejimleri veya nihai kullanım rejim
hükümlerinin ihlali durumunda alacak aslına ilişkin olarak ayrıca tahakkuk yapılmayacağı
hususu netleştirilmiştir.
o 6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi doğrultusunda belirlenen tutarın altında kalan vergi
ve buna bağlı para cezasının terkin edileceği hususu hükme bağlanmıştır.
o Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi ile düzenlenen uzlaşma müessesesi kapsamında
gerçekleştirilen tebliğ, kesinleşme ve itiraz işlemlerine ilişkin olarak mevzuatımızda yer alan
hükümler Tebliğe alınarak, gelir eksiği ve para cezalarının takibi ve tahsili hususundaki dağınık
hükümler aynı hukuki metin içinde toplanmıştır.
o 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile düzenlenen tecil-taksitlendirme uygulaması ile
karıştırılan, Kabahatler Kanununun 17 nci maddesi uyarınca gerçekleştirilen, para cezalarının
taksitlendirilmesi işlemlerine ilişkin Tebliğe hüküm konularak, konuya açıklık getirilmiştir.
o Danıştay Yedinci Dairesinin 14/06/2011 tarihli ve 2011/4864 Esas No.’lu Kararı ile
yürütmesi durdurulan Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 7 nci
maddesinin altıncı fıkrası hükmü çıkarılarak, ilgili yargı kararı doğrultusunda düzenleme
yapılmıştır.
o Tecil ve taksitlendirmedeki yetki limitleri yeniden belirlenmiştir.
o Geri verme veya kaldırma taleplerinin
değerlendirilmesinde
yetkilendirilmiş
gümrük
müşavirlerinden yararlanılması ve kararların idare
amirlerince alınabilmesi imkanı getirilmiştir.
o Gümrük idarelerinin iş yükünü azaltmak ve hem
idare hem de yükümlü açısından bu konuda
yaşanabilecek zaman kayıplarını önlemek için, geri
verme işlemine konu edilemeyecek taleplere açıklık
getirilmiştir.
o Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen muafiyet hükümlerinin geriye yürümesi
durumunda, merkez ile taşra arasında ilave yazışma yapılmaksızın ve vakit
kaybedilmeksizin uygulanmasını sağlamaya yönelik hüküm getirilmiştir.
Download

Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.