2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
2014
TIPTA
UZMANLIK EĞİTİMİ
GİRİŞ SINAVLARI
(TUS)
BAŞVURU KILAVUZU
Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru
için yeterli değildir. Başvurunuzu bu kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlayarak aday başvuru kayıt
bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle
saklayınız.
Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz.
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan bu kılavuzun uygulanması, T.C. Sağlık Bakanlığınca uygun
bulunmuş ve ÖSYM Yönetim Kurulunun 12.02.2014 tarih ve 2014/04.07 Sayılı, 16.07.2014 tarih ve 2014/18.02
Sayılı kararları ile onaylanmıştır. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri
kabul etmiş sayılırlar.
ÖSYM tarafından sınav/yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin
bilgiler, ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet
sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği
sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Başkanlığının İnternet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ
: 13 Nisan 2014
İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ
: 17 - 26 Şubat 2014
SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ
: 14 Eylül 2014
SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ
: 23 Temmuz - 8 Ağustos 2014
TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 09.30, 150 dakika
KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 14.30, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ
: 80,00 TL
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ
: 3,00 TL
DİKKAT ! Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge
çıkarma vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve
ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve
ÖSYM’nin İnternet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep
edilemez. Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan,
ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların
ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru
merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında
ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.
ADRES (ÖSYM)
ÖSYM Başkanlığı 06800 - Bilkent- ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent- ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme, tercih yapma vb.):
https://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi:
https://sonuc.osym.gov.tr
Çağrı Merkezi Telefon Numarası:
444 ÖSYM (444 67 96)
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri:
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
İÇİNDEKİLER
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR..................................................................... 1
BAŞVURU ......................................................................................................................................... 3
2.1. BAŞVURU KOŞULLARI ............................................................................................................ 3
2.2. BAŞVURU İŞLEMİ ..................................................................................................................... 4
2.3. ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI .............................................................. 5
2.4. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI............................................................................ 8
3.
S I N A V .......................................................................................................................................... 10
3.1. SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER .. 10
3.2. ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN
ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR .................................................................................................. 11
3.3. SINAVIN UYGULANMASI ..................................................................................................... 12
3.4. SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI .................................................................... 13
3.5. SINAVIN SONUNDA ADAYLARIN TESLİM EDECEKLERİ BELGELER ......................... 13
3.6. SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI............................................................................................ 13
3.7. SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE
YAPILAN İNCELEMELER ...................................................................................................... 14
4.
DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ .............................................................................................. …15
5.
TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ............................................................... 15
6.
KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER ........................................................... 17
7.
EK YERLEŞTİRME ........................................................................................................................ 18
8.
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR ............................................................................................... 18
9.
SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI ............................................... 19
10. DİĞER BİLGİLER ........................................................................................................................... 19
10.1. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ ................................................................................... 19
10.2. SINAVA BAŞVURDUKTAN SONRA BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR ............. 19
10.3. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR....................................................................................................... 20
10.4. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER ..................... 20
1.
2.
10.5. ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNUN DOLDURULMASI ............................................................................................. 21
Tablo 1A Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin (T.D.M.M.İ) ...................................................................... 26
Tablo 1B Mesleki Bilgi Sınavı Testlerinin Yaklaşık Kapsamları .......................................................... 26
Tablo 2
Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları ............. 28
Tablo 3
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve
Kontenjanları……………………………………………………………………………...…46
Tablo 4
GATA Eğitim Hastanelerindeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve
Kontenjanları………………………………………………………………………………...60
Tablo 5
Mezun Olacağı/Olduğu Üniversite………………………...……………………………..….61
Tablo 6
Mezun Olacağı/Olduğu Lisans Programı…………………………………………………....65
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN
AÇIKLAMALAR
ÖSYM’YE
GÖNDERİLECEK
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
DİLEKÇELER
İLE
İLGİLİ
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1.
1219 sayılı Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık
Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi
görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)
tarafından yürütülecektir.
Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel
kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli
durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav
sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut
kontenjanlara yerleştirmektir.
1.2.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından İnternet aracılığıyla ilan
edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar İnternet üzerinden tercih
bildiriminde bulunacaklardır.
Sisteme dahîl olan kurumlar, programlar, eğitim süreleri, kontenjanları, seçmede kullanılacak puan türleri
özel koşulları ile birlikte Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4'te gösterilmiştir.
Tablo 2 ve Tablo 3’de yer alan uzmanlık öğrencisi kontenjanlarına; tıp doktorları (Gülhane Askeri Tıp
Akademisi’nden (GATA) mezun olanlardan askerlikle ilişkisi bulunmayan siviller dahîl) ile Tablo 1A'nın
Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin (T. D. M. M. İ.) başlıklı kısmında yer alan ilgili diğer fakülte,
yüksekokul ve bölümlerinden mezun olan adaylar yerleştirilebileceklerdir.
Tıp dışı meslek mensupları Tablo 2 ve Tablo 3’te kendileri için belirtilmiş olan kontenjanlara
yerleştirilebileceklerdir. Tıp fakültesi mezunları ise tıp dışı meslek mensupları için belirtilmiş
kontenjanlar dışındaki kontenjanlara yerleştirilebileceklerdir.
Özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitelere ve GATA'ya Sağlık
Bakanlığı adına açılan kontenjanlara başvuracak adaylar 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı
Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
hükümlerine tâbi olacaklardır. 663 Sayılı KHK’nın Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı
56’ncı maddesi ile aşağıdaki hüküm getirilmiştir: “(1)Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının
kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde
eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları
Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda
görevlendirilebilir. Bunlar, eğitimlerini tamamladıklarında görevlendirme süresi kadar
Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında hizmet yapmakla yükümlüdür. Söz konusu personelden
örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, yüklenme senedi ile muteber imzalı
müteselsil kefalet senedi alınır. Bunların hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden
görevinden ayrılması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet
memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü
ödemeler toplamından, varsa hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar
indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar
taksitlendirilerek yapılır.(2) İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri
ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa
hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak
istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre
ödettirilir.”
1.3.
Askeri sağlık personelinin sınava girebilmeleri için sınav tarihine kadar stajyerliklerini bitirmiş olmaları
gerekmektedir.
1
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
1.4.
2014 – TUS İlkbahar Dönemi Sınavı 13 Nisan 2014 tarihinde, Sonbahar Dönemi Sınavı ise 14 Eylül
2014 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacaktır. İlkbahar Dönemi Sınavına başvurular 17 - 26
Şubat 2014 tarihleri arasında, Sonbahar Dönemi Sınavına başvurular ise 23 Temmuz - 8 Ağustos 2014
tarihleri arasında alınacaktır.
1.5.
TUS Temel Tıp Bilimleri Testi sabah 09.30'da uygulanacak, 120 sorudan oluşacak ve 150 dakika
sürecektir. Klinik Tıp Bilimleri Testi öğleden sonra 14.30'da uygulanacak, 120 sorudan oluşacak ve 150
dakika sürecektir. Testlerdeki alanların soru sayısı ve testteki yüzdeleri bu kılavuzda Tablo 1B'de
gösterilmiştir.
1.6.
TUEY’in yabancı dil yeterliliği hakkındaki düzenlemesi 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer
almaktadır. Buna göre;
TUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil
yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık tarafından yapılan ya da
yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’nda
yüz üzerinden en az elli puan almış olmak şarttır. (Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınav
hakkında bilgi için Sağlık Bakanlığı’na başvurunuz)
Daha önce yapılmakta olan TUS mesleki yabancı dil sınavı, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (KPDS) ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az elli puan alanlar
Tıpta Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. TUS mesleki yabancı dil sınavı sonuçlarının
geçerlilik süresi üç yıldır; bahsedilen diğer yabancı dil sınav sonuçları beş yıl süre ile geçerlidir ve beş
yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında ilgili sınava başvuru tarihi dikkate alınır. (1 Temmuz 2011
tarih ve 27981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca mesleki yabancı dil sınavı 2011-TUS
Sonbahar Dönemi’nde son kez yapılmıştır. TUS mesleki yabancı dil sınav sonuçları en son 2014-TUS
Sonbahar Dönemi'nde geçerli olacaktır. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına başvuracak adayların
yerleştirme işlemlerinde bu hususlara dikkat etmeleri yararlarına olacaktır.)
Ayrıca, adayların, tercih aşamasında uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM tarafından Yabancı Dil
Eşdeğerlilik Tablosu yoluyla yukarıda sözü edilen sınavların elli puanına denk kabul edildiği ilan edilen
bir sınav sonuç belgesinin noter onaylı suretini tercih tarihi bitmeden ÖSYM’ye dilekçe ekinde
ulaştırmaları halinde de yerleştirme işlemleri yapılabilecektir. (03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun’un 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı
zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik
süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği,
ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr
internet adresinde yer almaktadır.)
1.7.
Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak
bilgisayarla yerleştirilecektir. Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır.
Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından
atamaları yapılmaz.
1.8.
Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:
i) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,
ii) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,
iii) Bir uzmanlık alanına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.
TUS'a başvuran adayların, bu durumlarını Aday Başvuru Formunda belirtmeleri zorunludur. Aday
Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde,
kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Başvuru süresinden sonra uzmanlık eğitiminde
değişiklik olan adaylar için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
1.9.
Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları
yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir.
2
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
1.10. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, koşullara uymaları, güvenlik soruşturması ve diğer
işlemlerinin tamamlanmış olması hâlinde, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki
kontenjanlara yerleştirilenler bu kurumlardaki uzmanlık öğrencisi kadrolarına; üniversitelerdeki
kontenjanlara yerleştirilenler (yabancı uyruklular ve Sağlık bakanlığı adına kontenjanlara yerleşenler
hariç) ise 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin d fıkrası ve aynı Kanunun 2880 Sayılı
Kanun ile değişik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına
atanabileceklerdir. Askeri sağlık personelinin atama işlemleri ise ilgili mevzuata göre kuvvet
komutanlıklarınca yapılacaktır.
1.11. Adayların yerleştirildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun,
tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Yerleştirildikleri
hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca
atamaları veya kayıtları yapılmaz.
1.12. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru
Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.
Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye
bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları kaybedecektir.
1.13. Hâlen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta
olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi
kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp
alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına
göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma
konusunda mevzuata uymayan bir hak vermez.
1.14. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun 10.5 ENGELLİ/SAĞLIK
SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN
DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.
1.15. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması
zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara
uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.
2.
BAŞVURU
2.1.
BAŞVURU KOŞULLARI
Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2014-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.
a) Tabip, eczacı, kimyager veya veteriner olup başvuru sırasında mesleğini yapmaya yetkili olmak
(Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.)
b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,
Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.
c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil
edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.
ç) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda
olmak.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)’na yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.
05/07/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5371 Sayılı Kanunun 5
inci ek maddesine göre; tabipler devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan Tıpta
Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarına katılabilirler ve tıpta uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Birden fazla
uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.
3
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin
öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara
uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.
2.2.
BAŞVURU İŞLEMİ
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların
izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:
a) Kılavuz İle Aday Başvuru Formunun Edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2014 - TUS
Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı
yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez kayıt olacak adaylar ile Aday İşlemleri Sisteminde
kayıtlı adaylardan eğitim bilgisi bulunmayanlar (Eğitim durumu bilgilerinin sisteme kaydı
için yanlarında eğitim bilgilerini gösterir resmî belge (diploma, öğrenci belgesinin onaylı bir
örneği) bulunduracaklardır.),


başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya başvuru merkezlerinden
yapacaklardır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı bulunan adaylardan eğitim bilgilerinde değişiklik
/yanlışlık olanlar (Eğitim durumu bilgilerinin sisteme kaydı için yanlarında eğitim bilgilerini
gösterir resmî belge (diploma, öğrenci belgesinin onaylı bir örneği) bulunduracaklardır.),

başvurularını sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır.
Adayların önceki başvurularında belge kontrolü ile alınan eğitim bilgileri Aday
İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar eğitim bilgilerini Aday İşlemleri
Sistemi’nden (https://ais.osym.gov.tr) kontrol etmelidir. Eğitim bilgileri eksik veya
hatalı olan adayların eğitim bilgileri, Sınav Koordinatörlükleri tarafından belgeye dayalı
olarak kontrol edilerek alınacaktır.
Adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı eğitim bilgileri diğer
sınavlarda/yerleştirmelerde de kullanılacağı için eğitim bilgileri Sınav
Koordinatörlükleri tarafından belgeye dayalı olarak kontrol edilerek alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıtlı olup eğitim bilgilerinde değişiklik olmayan
adaylardan, Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayanlar,


başvurularını bir başvuru merkezi (ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya başvuru
merkezleri) aracılığıyla yapacaklardır.
Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylardan sistemde kayıtlı eğitim
bilgilerinde değişiklik bulunmayanlar,

başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya
diledikleri bir başvuru merkezi (ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya başvuru
merkezleri) aracılığıyla yapacaklardır.
4
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU

Bireysel başvuru hakkı olan adaylardan Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı eğitim bilgisi
olmayanlar başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ve başvuru merkezleri
aracılığıyla yaparak bu bilgiyi güncelleyebilirler. Mevcut bilgiyi değiştirmek isteyenler
ise başvurularını Sınav Koordinatörlükleri aracılığıyla yaparak bu bilgileri
güncelleyebilirler.
Yabancı uyruklu adaylar veya hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar; daha önce ÖSYM'den Y.U.
Numarası almışlarsa yukarıda açıklanan durumlardan kendilerine uygun olana göre başvurularını
yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla
başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz
kayıtlarına alınmış adaylar ile son 50 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf
güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.
Başvuru merkezleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri ve ÖSYM Sınav
Koordinatörlükleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında
alınacaktır.
c) Sınav Ücretinin Yatırılması: 80,00 TL olan sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka şubelerine
yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka
şubelerinden birine gidip sınavın adı, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini vermeleri
yeterli olacaktır. Uyruğu T.C. olmayan adaylar Y.U. Numaralarını T.C. Kimlik Numarası olarak
kullanacaklardır. Adaylar, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu almayı
unutmamalıdırlar. Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için de sınav
ücretinin yatırılması ile ilgili kural aynen geçerlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden
İnternet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler veya ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılabilirler.
DİKKAT: Sınav ücretini bankaya yatırmış olmak başvuru için yeterli değildir. Ücret yatırıldıktan
sonra bu kılavuzda belirtildiği şekilde başvurunun tamamlanması gerekmektedir.
d) Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice
okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.
2.3.
ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar
kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine
geçilmelidir. Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı
için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın
sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler
değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe
uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak
sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve
yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde,
adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.
1.
T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI
Bu alana;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
b) T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu
adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını
kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C.
Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
5
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
c) Daha önceden Y.U. Numarası bulunan adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine bu numaralarını
kullanacaklardır.
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar
bu alana, T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan,
11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası)
yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.
MERNİS’ten YU Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge Kodu”
edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir.
Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası
bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu
doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını
alacaklardır.
2.
ADI
3.
SOYADI
4.
BABA ADI
5.
ANNE ADI
6.
DOĞUM TARİHİ
7.
CİNSİYETİ
8.
DOĞUM YERİ
9.
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10.
UYRUĞU
Bu alanda;
a)
T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
b)
Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
c)
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart
sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Pembe/Mavi
Kartlı” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
d)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift
uyruklular “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
DİKKAT: Uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklu adaylardan bu kılavuzda (varsa) KKTC
uyruklular için verilen kontenjanlardan yararlanmak isteyenlerin, “KKTC” seçeneğinin
işaretlenmiş olarak gelmesi gerekmektedir.
e)
Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel
kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 Sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar
“2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
f)
Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı uyruklular”
seçeneğini işaretleyeceklerdir.
Bu alanda birden fazla seçenek işaretlenebilir.
11. YAZIŞMA ADRESİ
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm
adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
6
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
12. EV/İŞ TELEFON NO
CEP TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız.
Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme
yapıldığından, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından
güncel tutulması zorunludur.
14. LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ
ÜNİVERSİTE ADI: Bu alana, mezun olunacak/olunan üniversitenin adı ve Tablo 5'teki kodu
yazılacaktır.
LİSANS PROGRAMI: Bu alana, mezun olunacak/olunan lisans programının adı ve Tablo 6'daki
kodu yazılacaktır.
MEZUNİYET TARİHİ: Bu alana mezuniyet tarihi yazılacaktır. Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 2. Fıkrası gereği uzmanlık eğitimine giriş
sınavlarına başvuru tarihlerinde mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.
NOT SİSTEMİ
DİPLOMA NOTU/PUANI
15. UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ DURUMU
Adaylar aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olan seçeneği işaretleyecekler, bu alanı boş
bırakmayacaklardır.
“Uzmanlık Öğrencisi Değilim.”
“Uzmanlık Eğitimime Devam Ediyorum.”
“Uzmanlık Eğitimimi Tamamladım.”
“Uzmanlık Eğitimine Devam Etmekte İken İstifa Ettim.” (Bu Sınav, istifamı takip eden ilk
sınav)
“Bir Uzmanlık Alanına Yerleştirildiğim Hâlde Eğitime Başlamadım.” (Bu Sınav, eğitime
başlamadığım zamanı takip eden ilk sınav)
Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği
takdirde, sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.
16. SINAV MERKEZİ TERCİHİ/KODU
Sınav merkezleri ve kodları aşağıda verilmiştir. Adaylar, bu alana sınava girmek istedikleri sınav
merkezlerinin adını ve kodunu yazacaklardır. Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez.
ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı merkezlere ek olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede
yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav
merkezlerini isteyen adayların, 2014-TUS ilgili dönemin başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate
alınarak belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle
durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu
hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvurusunu
yapan aday, başvuru süresince ve başvuruların bitimini izleyen 5 gün içinde ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden sınav merkezi değişikliği yapabilecektir. ÖSYM,
adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar.
Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir.
7
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Kodu Sınav Merkezi
062
Ankara-Çankaya
341
İstanbul - 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343
İstanbul - 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
352
İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
17. SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİ İÇİN AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ
PUANININ HESAPLANMASI
Yerleştirme işlemi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılacak sözleşmeli aile hekimleri için
“Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmasını
isteyen adaylar bu alandaki “Sözleşmeli Aile Hekimiyim. Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile
Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanımın (A) hesaplanmasını istiyorum.” seçeneğini
işaretleyeceklerdir. Bu amacı taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme
yapan adaylara “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı”
hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylar için “Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile
Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı” hesaplanmayacaktır.
18. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ
Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu işlem
için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bu şifrenin en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet
adresinden değiştirilmesi gerekmektedir.
19. ADAYIN İMZASI
2.4.
BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI
a) Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular
Adaylar başvuru merkezine bizzat giderek başvuru işlemini tamamlatacaklardır.
Başvuru merkezine gidildiğinde;
Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması,
Sınav ücretinin bankaya yatırılmış olması
gerekir. Ayrıca adayların;
Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,
pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya daktilo ile
sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalı) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş
pasaport kabul edilmeyecektir),
Engelli adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporlarının bir
örneği ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu (tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalı),
Eğitim bilgisi bulunmayan veya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adayların değişikliğe esas
belgelerini veya onaylı bir örneğini,
yanlarında bulundurmaları gerekir.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte adayın web
kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. (Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir
fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektir.). Bu
fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması
gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav
8
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
günü tanınmada önemli rol oynayacağından, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde
bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği
takdirde Salon Başkanının sizi sınava almayabileceğini ya da sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz
önünde bulundurunuz. Başvuru merkezi görevlisi bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama
aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size
verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri
veriniz. Fotoğrafı uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden
düzeltilmesi istenecektir. Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan sorumlu olduğunuzu, başvurunuz
onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız.
Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden
saklayınız.
DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURUNUZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin
doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay
kodunu sisteme girdikten sonra başvurunuz tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular
tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde
ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ.
Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden
değiştiriniz. Şifreniz daha sonraki işlemlerinizde de gerekeceğinden şifrenizi unutmayınız, kimseye
vermeyiniz, hiç kimse ile paylaşmadan özenle saklayınız.
Başvuru merkezlerine hiçbir belge bırakılmayacaktır. Başvuru merkezleri tarafından adaydan
herhangi bir belge teslim alınmayacaktır.
b) İnternet ile bireysel başvurular
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru/sınav ücretini yatırdıktan sonra
ÖSYM’nin İnternet sayfasında “2014-TUS Bireysel Başvuru” başlıklı alandan buradaki açıklamalar
doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.
DİKKAT: İnternet’ten bireysel başvuru yapacak adayların başvurularının tamamlanabilmesi için
başvurularını onaylamaları ve başvuru ekranında “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.”
açıklamasını mutlaka görmeleri ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan
alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adayların, sağlık/engel bilgilerinin
sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi
içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bu adaylar daha önceki yıllarda yapılan sınavlarda sağlık
raporlarını ÖSYM’ye göndermiş olsalar da bu belgelerini, başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır.
c) Postayla başvurular
Başvuru süresince; askerlik görevini yerine getirme, sürekli ve ağır hastalık, tutukluluk/hükümlülük ya da
başvuru süresi içinde yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) gibi bir nedenle başvuru merkezine
gitmesi mümkün olamayan adaylar, aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde başvuru süresi içerisinde
ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru Formu
üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden biri bile
eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul edilmez. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş
tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu
olmayacaktır.
9
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış ilgili sınav dönemine ait Aday Başvuru Formu,
Sürekli ve ağır hastalık, tutukluluk/hükümlülük, başvuru süresi içinde yurt dışında bulunma,
zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge
(engelli/sağlık sorunu olan adaylar için sağlık raporu ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu),
Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde
çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.),
Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı
olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın kolaylıkla
tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya
daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalı) nüfus cüzdanları ile geçerlilik
süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.),
Başvuru kaydının yapılabilmesi için eğitim bilgilerini gösterir resmi belgenin onaylı bir
örneği (Türkçe’ye tercüme edilmiş ),
Postayla başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen TC Kimlik
Numarasına yatırmış olmalıdır. Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen TC Kimlik Numarasına
yatırılmayan sınav ücreti işleme alınmaz, bu durumdaki adayın posta ile başvurusu kabul edilmez.
Yurt dışından postayla başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde, Türkiye’deki bir
yakını aracılığıyla arka sayfadaki bankalardan birine veya ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaktır. Sınav ücretini bu yolla yatırmayan
adayların belgeleri işleme alınmayacak, başvuruları kabul edilmeyecektir.
DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak başvuru
için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtildiği şekilde yapılmış olmalı ve Başvuru Kayıt Bilgilerinin
dökümü mutlaka edinilmelidir.
3.
SINAV
TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt testten
oluşmaktadır. Sınavda uygulanacak testlerdeki alanlara ait soru sayıları ve yüzdeleri Tablo 1B'de
verilmiştir.
3.1.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
a) İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT 2014 - TUS SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
Bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeniz gerekmektedir. Sınava giriş
belgesi Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere ayrı ayrı edinilecektir. Belgenin üzerinde
sınava gireceğiniz merkez, bina ve salon bilgileriniz ile fotoğrafınız bulunmaktadır. Hiçbir aday
Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş
Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava
gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmeniz sınav günü size
kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgeyi kaybeden
adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya
da siyah-beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın
fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge
üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından
belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.
Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde
herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
10
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT:
Sınava girebilmeniz için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunuzun da
yanınızda bulunması zorunludur. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa
eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için
geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk
vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel
kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer
tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı
olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası
bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya daktilo ile sonradan
yazılmış veya ilave edilmiş olmamalı) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul
edilmeyecektir.
Bu belgeleri eksiksiz olarak yanında bulundurmayan aday, mazereti ne olursa olsun, sınava
alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon
görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu
adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında
herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet
duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM
tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
3.2.
ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ
GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık,
kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla
(basit başörtü iğnesi hariç);her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi vb. araçlarla,

cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlarla,

silah ve benzeri teçhizatla,

kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb.
araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Sınavın yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından
elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar
kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav
sırasında ya da sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz
sayılacaktır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.
Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.
Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri
binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama
saatinden en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları, sınav salonlarına
zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik
Tedbirleri”ne ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav
Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır.
11
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
3.3.
SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava
girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları
zorunludur. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar,
sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus
cüzdanı/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek
kimlik kontrollerini yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda
uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve
soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete bulunan
kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır.
Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten
sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ile salon no. ve sıra no.
bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında "Soru Kitapçık Numarası" alanına
yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığında hem de
cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçık
numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur. Daha sonra salon görevlileri, adayın
soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu
kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.
Sınavda uygulanacak her bir testin süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 110 dakika
ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için
bile olsa (tuvalete gitmek dahîl) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle
izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna
alınmayacak ve sınav süresinin ilk 110 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilirler ve gerekli gördükleri takdirde Sınava
Giriş Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.
Sınav süresince adayların;

konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

salondaki görevlilere soru sormaları,

müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
 sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava
devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini
dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda
bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta
bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin
raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz
sayılacaktır.
Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir.
Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı
çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca sınava giriş belgesini teslim
etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak
güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
12
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
3.4.
SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI
Sınavda uygulanacak test, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda
adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru
kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalıdır.
Her soru kitapçığının "SORU KİTAPÇIK NUMARASI" farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru
kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin
sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.
Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması: Cevap kâğıtlarına her adayın fotoğrafı, T.C.
Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı basılı olacaktır. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdının
kendilerine ait olup olmadığını kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâğıdı kendisine ait olmayan aday,
salon başkanına başvurarak kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını edinecektir. Başka bir adaya ait
cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Daha sonra tüm adaylar kendilerine
verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana
yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan
ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçık numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp
kodlanan cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru
olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı
seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap kâğıdına
işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevap olarak
işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan, tam olarak ve belirgin bir şekilde
doldurulmalıdır. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır.
Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir
soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi
gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok
iyi silinmiş olmalıdır.
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız
gerektiğini unutmayınız.
DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı
veya İnternet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun,
tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması,
kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
3.5.
SINAVIN SONUNDA ADAYLARIN TESLİM EDECEKLERİ BELGELER
Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim
edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve
ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava giriş belgesi ise sınavın
başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava giriş belgesinin, soru kitapçığı ve cevap
kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM’de her
salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek
tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı
eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru
kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.
3.6.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

sınava, atandığı salonda girmesi,
13
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU






sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,
soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz
olması,
sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine
teslim etmesi,
salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya
sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam
ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu
kararıyla geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera
kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz
sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda ÖSYM
Yönetim Kurulu tarafından kamera kayıtları esas alınır. Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda
görev yapan Sınav Görevlilerinin Salon Tutanakları ve ÖSYM Başkanlığına iletecekleri raporlar dışında
adaylara, velilere ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu
yoktur.
Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Kanun’un ilgili maddesinde
yer alan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
“Ceza hükümleri
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere,
görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun
hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa
eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten
itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin,
iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş
olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer
alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine
hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar
verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim
Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.”
3.7.
SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE
YAPILAN İNCELEMELER
Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen,
yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden
14
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya
işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanun’a
göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda
sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını
başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
4.
DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ
4.1.
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.
4.2.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara
verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının
dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere,
ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların
Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) ve talep eden
adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (A)
hesaplanacaktır.
Tıp Fakültesi Mezunu Adaylar İçin
TTBT Standart Puanı KTBT Standart Puanı

K Puan
0,5
0,5
T Puan
0,7
0,3
A Puan
-
1
Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların
Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.
Tıp Dışı Meslek Mensubu Adaylar İçin
TTBT Standart
KTBT Standart
Puanı
Puanı
1
T Puan
4.3.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir
nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini
işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.
4.4.
Türk Silahlı Kuvvetleri adına ilan edilen Tıpta Uzmanlık Kontenjanlarına girmek için sınava müracaat
eden ve sınava girmesi uygun görülen personelin kimlik bilgileri, Genelkurmay Başkanlığınca ÖSYM
Başkanlığına bildirilecektir. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme ve seçme işleminde,
bildirilen bu isimler dikkate alınacaktır. Sınava girmesine izin verildiği Genelkurmay Başkanlığınca
bildirilen personel haricinde, izin almadan müracaat etmiş olanların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
5.
TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
5.1.
Adaylar; 2014-TUS İlkbahar ve 2014-TUS Sonbahar Dönemi puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav
dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr
adresinden öğreneceklerdir.
5.2.
Adaylar tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayımlanacak olan
tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
15
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
5.3.
Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4'te gösterilmiştir.
Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4'te yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya
daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi
Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme
işlemine dahîl edilmeyeceklerdir.
5.4.
Yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için şart olarak aranan yabancı dil yeterliliğini ölçmeye yönelik
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan, YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 50.000
puan alan adaylar ya da ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen
sınavlarla ilgili geçerli belge/sonuç belgesi bulunan adaylar (Bu belgenin noter onaylı suretini de
bulundurmalıdırlar.) dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden Merkezimize ulaştıran adaylar Uzmanlık
Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. (03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan
6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama
veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın
yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına
dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır. ÖSYM tarafından belirlenen
Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır. Tercih yapacak adaylardan
TUS mesleki yabancı dil sınavı, YDS, ÜDS veya KPDS'den süresi geçerli ve en az 50.000 puanı olan
adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları
sağlanacak, sadece bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar
ise ilgili dönemin tercih son tarihine kadar geçerli belgelerini ve noter onaylı suretlerini dilekçe ekinde
Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir.
5.5.
Tercihler bireysel olarak İnternet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine
diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür.
Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.
Tablo 2 ve Tablo 3'teki programları tıp doktorları (Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden (GATA) mezun
olanlardan askerlikle ilişkisi bulunmayan siviller dâhîl) ile Tablo 1A’nın Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin
(T. D. M. M. İ.) başlıklı kısmında yer alan ilgili diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerinden mezun olan
adaylar, Tablo 4'teki programları ise yalnız sınav tarihine kadar stajyerliğini tamamlamış askeri sağlık
personeli tercih edebileceklerdir.
Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Askeri sağlık personeli olan adaylar ise sadece Tablo 4'ten
en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak
zorunda değildirler.
Özel koşullar, ilgili programda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen
niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir
program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercih eden ve puanlarına göre bu
programa seçilen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve seçilmeden doğan tüm haklarını
yitirmiş olacaklardır.
Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu
yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere
sıralanması adayın yararına olacaktır.
5.6.
Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması hâlinde seçimi yapılan programı, daha üst sırada tercih
edenlere öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması hâlinde doğum tarihi daha yeni olan adaya
öncelik verilecektir.
5.7.
“UYRUĞU” alanında sadece “Yabancı Uyruklular” seçeneği işaretli olan adaylar bu kılavuzdaki Yabancı
Uyruklu Kontenjanlarını tercih edebilecekler, diğer kontenjanları tercih edemeyeceklerdir.
Bu adayların dışındaki adaylardan “Yabancı Uyruklular” seçeneği yanında diğer uyruk alanları da işaretli
olanların, bu kılavuzdaki yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istedikleri takdirde, tercih
ekranında “Yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istiyorum.” seçeneğini işaretlemeleri
gerekmektedir. Uyruğundan biri “Yabancı Uyruklular” olan adaylardan tercih ekranında “Yabancı
uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istiyorum.” seçeneğini işaretlemeyenler bu kılavuzdaki genel
16
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
kontenjanlardan tercih
edemeyeceklerdir.
yapabilecek,
yabancı
uyruklular
için
açılmış
kontenjanları
tercih
Bu adaylar tercih ekranında aşağıdaki seçeneklerden kendilerine en uygun olanı işaretleyeceklerdir.
“Genel kontenjanlardan yararlanmak istiyorum.”
“Yabancı Uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istiyorum.”
6.
KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER
Adaylar TUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin
https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenilebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra
başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları
zorunludur.
Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tıpta
Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM’den
edinecekleri şifreleri ile İnternet üzerinden ftp yoluyla almaları sağlanacaktır.
Üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı Eğitim
ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki programlara
seçilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, Adalet Bakanlığı Adli Tıp
Kurumundaki programa seçilen adaylar ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, ilan edilen başvuru
tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar. Herhangi bir nedenle süresi
içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.
Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik
olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.
Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirilen adaylar; ÖSYM'nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde,
İnternet aracılığıyla ilan edilen belge ve formları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Genel Evrak Gelen Servisi Mithatpaşa Caddesi No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresine elden teslim
edebilirler ya da APS veya özel kargo ile gönderebilirler. APS veya özel kargo ile gönderilen belgelerin
Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması hâlinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir. Adaylar
belgelerin
teslim
edilmesi
ile
ilgili
detaylara,
dilekçe
örneğine,
açıklamalara
"http://www.tuk.saglik.gov.tr " İnternet sayfasından ulaşılabilecektir.
Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı adına Üniversite kontenjanlarına yerleştirilenlerin atama
işlemleri için öncelikle yukarıda tarif edildiği şekilde Bakanlığa başvurmaları daha sonra ÇKYS
üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.
TUS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitelerde veya Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma
Hastanelerindeki programlardan birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için bu kılavuzda
yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye veya Sağlık Bakanlığına başvurmaları
gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki
belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
a) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki tıp fakültelerinin birinden mezun olunduğunu
gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerinin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış
denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri,
b) Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık
Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı
olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten
itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği
ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil
bilgisi başarı belgesi aranmaz.),
c) Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış belgenin noter
tasdikli örneği,
17
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin
karşılanacağını belirten belge
Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.
7.
EK YERLEŞTİRME
2014-TUS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların
yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların
başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak
ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2014-TUS ilgili dönemin Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile
tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin İnternet sitesinden öğreneceklerdir. Ek
yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması gerekmektedir.
a) 2014-TUS ilgili dönemi sınavına girmiş olmak,
b) 2014-TUS ilgili dönemi sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak,
c) Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak
Adaylar ek yerleştirme için 10 TL tercih ücreti yatıracaklardır.
Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayımlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir gün sonra
başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları
zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
8.
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre üniversite ve
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak
eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadırlar.
T.C. vatandaşı olan ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe
yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanun
kapsamında olanlar, KKTC uyruklular genel kontenjanlara başvurdukları için yabancı uyruklu
kontenjanlarından yararlanamazlar. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancı
uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edecektir.
Yabancı uyruklu adaylar için Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversite tıp
fakültelerinde yabancı uyruklu kontenjanı ayrılmış ve bu kontenjanlar Tablo 2 ve Tablo 3'te
gösterilmiştir.
“UYRUĞU” alanında sadece “Yabancı Uyruklular” seçeneği işaretli olan adaylar bu kılavuzdaki Yabancı
Uyruklu Kontenjanlarını tercih edebilecekler, diğer kontenjanları tercih edemeyeceklerdir.
“Yabancı Uyruklular” seçeneği yanında diğer uyruk alanları da işaretli olan adaylardan, tercih ekranında
“Yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyen adaylar yabancı
uyruklu kontenjanını tercih edebileceklerdir. Yabancı uyruklu adaylar, bu kontenjanlara, bu kılavuzdaki
kurallar uyarınca puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Genel kontenjanlarda
açık kalsa bile genel kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar yerleştirilmez.
Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek
üniversitelerimiz tıp fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin de TUS'a
girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarını belgelendirerek
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. Bu adaylar için ayrılan kontenjanlar da yabancı
uyruklu kontenjanı içinde gösterilmiştir.
Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Aday Başvuru Formu ve Kılavuz bulunmamaktadır. Bu
adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tabidirler.
18
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
9.
SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi
basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ
hükmündedir.
10.
DİĞER BİLGİLER
10.1. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ
Başvuru işlemi sonrası adaylara geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak
sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.
Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar,
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu
yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav
ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında
hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli
olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi
Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara
verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden
edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile
birlikte şahsen başvurarak, 2,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Tutuklu/hükümlü
ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan dolayı bizzat yukarıda belirtilen başvuru
merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise bulundukları cezaevi müdürlüklerinin ya da askerî birlik
komutanlarının resmî yazı ile başvurması hâlinde, adayın ismine düzenlenmiş, kapalı zarf içinde adaya
iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.
10.2. SINAVA BAŞVURDUKTAN SONRA BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR
Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgilerinde, sınava ilişkin bilgilerinde ya
da iletişim bilgilerinde değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde
değişiklik yapmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde bulunan
açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapmak istedikleri değişikliği
kendileri yapacaklardır. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından
yapılabilecek tüm değişiklikler, ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.
Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan
adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi
Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday
tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Bu bilgiler, sınavın
güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından
yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
Güncelleme süresi bittikten sonra evlilik veya mahkeme kararı ile adı, soyadı bilgilerinde değişiklik olan
adayların değişikliğe esas belgelerinin onaylı bir örneğini genel amaçlı dilekçe ekinde ÖSYM’ye
göndermeleri gerekmektedir. Sınavdan önce belgeleri ÖSYM’ye ulaşan adayların sınava girecekleri
bina/salon görevlilerine bu bilgi Merkezimiz tarafından iletilecektir.
Kimlik Bilgilerinin “UYRUĞU” Alanında Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra uyruğu ile
ilgili değişiklik yapmak isteyen adaylar, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek
Merkezimize başvuracaklardır (Uyruk bilgisini değiştiren adaylar, cevap kâğıtlarına sınava giriş
belgelerinde yer alan T.C. / Y.U. Numaralarını kodlamak zorundadır.).
Eğitim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Başvurudan sonra, eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar,
bu isteklerini belirten dilekçelerine, mezuniyet bilgilerini gösterir diploma veya benzeri belgelerinin
19
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
onaylı bir örneğini de ekleyerek başvurudan sonraki 10 gün içerisinde Merkezimize ulaştırmalıdırlar.
Süresi içerisinde Merkezimize ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde, iletişim
bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
kendileri değiştirebileceklerdir. Bu bilgiler, sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav ile
ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler,
ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.
Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen
adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki
durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık
ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe
örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye
ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.
Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb.
kullanılmaz.
Sınava ilişkin bilgilerinde ve iletişim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvuruların bitimini izleyen 5
gün içinde bu değişiklikleri https://ais.osym.gov.tr adresinden kendileri yapacaklardır. Bu süreler
dışında yukarıda belirtilen aday bilgilerinde Merkezimizce kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
10.3. ÖSYM İLE YAZIŞMALAR
Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği
kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası,
adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak evrak
referans numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle
işleme alınmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.
Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda
açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel
Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise
sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde
yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu
Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti
yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri
Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak
kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C.
Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde
banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.
6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra,
cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti,
yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.
Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda
adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdını Merkezimizde
inceleyebileceklerdir.
10.4. ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca başvuru işlemini tamamladıktan
sonra, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen İnternet adresinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
20
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
a) Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
c) ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini
değiştirme
d) Eğitim bilgilerini öğrenme, varsa engel durumu bilgilerini görme/inceleme
e) Sınava giriş belgesi edinme
f) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme
g) Cevap kâğıdını görüntüleme
h) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme
10.5. ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNUN DOLDURULMASI
Engelli/sağlık sorunu olan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklarsa, bir üniversite
veya devlet hastanesinden alacakları sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve doldurdukları Sağlık
Durumu/Engel Bilgi Formunu başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmalıdır. Başvuru ne
şekilde yapılırsa yapılsın (ister bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterse bir başvuru merkezi
aracılığıyla), adaylar başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve sağlık/engel
durumlarını belirten dilekçelerini, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ekinde ÖSYM’ye
ulaştırmak zorundadır. Bu belgeler başvuru merkezlerine teslim edilmemeli, doğrudan ÖSYM’ye
gönderilmelidir. Bu işlem; daha önceki yıllarda engelli olarak sınava başvuran ve raporları kabul edilen
adaylar için de, engel durumlarında bir değişiklik olmasa dahi, aynen geçerlidir. Adayların başvuru
bilgileri bölümünde yer alan Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu ve bu formun doldurulmasına ilişkin
açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin doğru şekilde
sisteme kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi içerisinde
ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu bilgiler sonraki
sınavlarda kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik
olmayan adaylardan başvuracakları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu istenilmeyecektir.
(ÖSYM gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.)
Bu raporlarda belirtilen engel dereceleri ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından
incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir sınav salonunda sınava alınıp alınmayacakları bu
incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından
raporları kabul edilmeyen adaylar sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Raporları
Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adaylar, engel durumlarına göre uygun şekilde ayrı salonlarda sınava
alınacak ve gerekli ise kendilerine okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Bu adayların Sınava Giriş
Belgelerinde “Engelli Salonu” yazılı olacaktır.
Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu
ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık raporlarında ve dilekçelerinde ayrıntılı olarak
belirtilmiş olmalıdır. Rapor ÖSYM'nin ilgili Komisyonunca kabul edildiği takdirde, adaylar bu
gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Bu adayların “Engelli Salonu” yazılı olan Sınava Giriş
Belgelerinde sınava getirebilecekleri araç ve gereçler de belirtilmiş olacaktır.
İşitme engelli adayların raporlarında, işitme engelinin tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir
kulak için ayrı ayrı işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma engellerinin olup olmadığının (ve varsa
derecesinin) belirtilmesi zorunludur. Bu adaylar raporlarına işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini
de eklemelidir.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra bir sağlık sorunu nedeni ile geçici bir engeli veya özel bir
gereksinime ihtiyacı olan adaylar, sınavda yardımcı ihtiyacı olmasa dahi, üzerlerinde/yanlarında sargı,
alçı, atel, oturma simidi, ilaç, ek gıda vb. tedavi uygulamaları ile, mazareti ne olursa olsun, “Engelli
Salonu” dışında sınava giremezler. Sınav günü bu durumda olacağı raporlarında belirtilen ve raporunu bir
dilekçe ekinde, sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00.’ye kadar ÖSYM’ye
ulaştıran ve raporları kabul edilen adaylar engel durumları göz önünde tutularak “Engelli Salonunda”
sınava alınacaklardır. Engelli adaylarla ilgili bu kurallar İnternet ile bireysel başvuru yapacak engelli
adaylar için de aynen geçerlidir.
21
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
ENGELLİ ADAYLARA SINAV UYGULAMALARI
GÖRME ENGELİ OLAN ADAYLAR
Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel
verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz. Bu adayların, okuyucu ve
işaretleyici yardımcı görevlileri verilerek, tekli salonlarda sınava alınmaları sağlanır. Sınav soru ve süre
miktarlarına göre belirlenen ölçüde ek süre verilir. Bu adayların soru kitapçığını kendilerinin okumasına
izin verilmez. Sınavda okuyucu yardımı aldığı halde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen
adayların sınavı geçersiz sayılır.
Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya
da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı ile işaretleyici yardımı verilir. (Aşağıda örneği
verilmiştir.) Soru kitapçığı yazı boyutu büyük olsa dahi, cevap kâğıdı boyutu standart olduğundan,
adayların cevap kağıdı işaretleme durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. İşaretleyici yardımı
isteyen adaylar tekli, istemeyen adaylar ise toplu salonlarda sınava alınır. Sınavda sadece işaretleyici
yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece
işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilenlerin sınavı
geçersiz sayılır. Soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda olan adaylara ek süre verilmez.
Arial, 14 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları
zorunludur.
Arial, 9 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneğini
ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.
İŞİTME ENGELİ OLAN ADAYLAR
İşitme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir. İşitme cihazları ile sınava
alınmalarına izin verilir.
BEDENSEL ENGELİ OLAN ADAYLAR
Engel durumları nedeniyle işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici
yardımı verilir. Bedensel engelli adaylardan, sağlık kurulu raporlarında, vücutlarında motor sistem
mekanizması yeterli düzeyde gelişmediği için vücut hareketlerine hâkim olamadığı belirtilen CP (Serebral
palsi) hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı talep eden adaylara, okuyucu ve işaretleyici
yardımı verilir.
DİĞER ENGELİ OLAN ADAYLAR
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda belirtilen sürekli durumlarda yer alan süreğen hastalık(kronik), dil
ve konuşma zorluğu, zihinsel (MR), sınıflanamayan bölümlerini işaretleyen adaylar bu gruptan sayılır.
Sağlık kurulu raporları ile RAM raporlarında; dil ve konuşma bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk
(asberger sendromu, otizm, RETT sendromu, dezintegratif bozukluk vb.), özgül öğrenme güçlüğü (Dikkat
eksikliği, hiperaktivite, disleksi vb.) ile MR (mental retardasyon) olduğu belirtilen adaylara talepleri
doğrultusunda okuyucu ve işaretleyici yardımı verilir. Ruhsal ve duygusal sağlık sorunu (panikatak,
depresyon, şizofreni, atipik psikoz gibi) olan adaylar, talepleri doğrultusunda tekli salonlarda sınava
alınır. Diyabet hastalarının insülin pompası, şeker ölçüm cihazları, ek gıda ile sınav salonlarına
alınmalarına izin verilir. Sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç kullanan adayların yanlarında ilaç
getirmesine izin verilir.
22
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
GEÇİCİ ENGELİ OLAN ADAYLAR
Geçici süreli sağlık sorunu veya hamilelik gibi geçici özel durumu olan adayların, ilaç, ek gıda, tuvalet
gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, oturma simidi gibi tedavi
uygulamaları ile sınava alınmalarına izin verilir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanarak, talepleri
doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir. Geçici engeli olan adayların sağlık raporlarında belirtilen rapor
bitiş tarihlerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Rapor bitiş tarihinden itibaren engel durumları sistem
tarafından otomatik olarak kaldırılacaktır.
DİKKAT: Ellerini kullanamadığı için cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylara sadece
işaretleyici yardımı verilir. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından
soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden
okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Başvuru aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların
başvuru süresi içinde, bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık raporlarının onaylı bir
örneğini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Bu alanda işaretleme yapan ve başvuru sistemine engelli
olarak kaydedilen adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneği ÖSYM’ye
ulaşmadığı takdirde engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar sınava engelli aday
olarak katılamayacaklardır. Sınava engelli aday olarak girdiği hâlde sağlık raporunun ÖSYM’ye
ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
SAĞLIK
DURUMU/ENGEL
AÇIKLAMALAR
BİLGİ
FORMUNUN
DOLDURULMASINA
İLİŞKİN
Sağlık durumu nedeniyle özel ihtiyaçları olan adaylar, sınavlarda bu gereksinimlerine uygun hizmet
alabilmeleri için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurmaları ve engel bilgilerinin bu formda
belirtildiği şekilde sisteme girilmesi gerekmektedir.
Başvuru Merkezi Aracılığıyla başvuru yapanlar, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak, başvuru
merkezine yanlarında götürecek ve başvurularını Sağlık Raporunu ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi
Formunu görevliye göstererek yapacaklardır. Başvurusunu bireysel olarak internetten yapacak adaylar
ise, Sağlık Durumu/Engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, bu formu durumlarına uygun şekilde
doldurarak aşağıda belirtildiği şekilde ÖSYM’ye göndereceklerdir.
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu aşağıda yer alan açıklamalara göre doldurulacaktır. Başvurularını
Başvuru Merkezi aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapan engeli/sağlık sorunu olan adayların,
başvuru süresi içinde, verdikleri bilgileri doğrulayan sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve Aday
Başvuru Formu ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu durumlarını anlatan bir dilekçe ekinde “ÖSYM
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/ANKARA” adresine posta ile göndermeleri veya elden
teslim etmeleri zorunludur. Adayların Merkezimize gönderecekleri dilekçelerinin, ilgili sınav
kılavuzlarında verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” ile uyumlu olması ve bu dilekçelerde Aday İşlemleri
Sisteminden alınacak “Evrak Referans Numarası”nın da bulunması gerekmektedir.
Adayların bu açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin
doğru şekilde kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi
içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu bilgiler
sonraki sınavlarda da kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda
değişiklik olmayan adaylardan başvurdukları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu
istenilmeyecektir (ÖSYM gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.).
ÖSYM’nin ilgili komisyonunca sağlık raporları incelenen ve kabul edilen adaylar, sağlık durumlarına
uygun şekilde sınava alınacaktır.
Sağlık raporlarının bir devlet veya üniversite hastanesinden alınmış olması zorunludur.
23
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
SÜREKLİ ENGEL GRUBU
Görme, işitme, bedensel, zihinsel gibi kalıcı engele sahip adaylar ile diyabet, astım, otizm, DEHB, dil ve
konuşma bozukluğu, ruhsal ve duygusal gibi süreğen veya sınıflanamayan sağlık sorunları olan adaylar
bu alanı dolduracaklardır.
Sürekli engel durumuna sahip adaylar bu bölümde, engel durumlarına uygun olan seçenek/seçenekleri
işaretleyecekler ve sağlık raporlarında belirtilen yüzdelik oranı ilgili bölüme gireceklerdir. Raporlarında
yüzdelik oran olmayanlar bu alanı boş bırakacaklardır.
Tam Vücut Engel Oranı: Sürekli engeli olan adayların “Engelli Sağlık Kurulu Rapor”unda belirtilen
toplam yüzde oranıdır.
GEÇİCİ ENGELİ OLANLAR
Kaza, hastalık, tedavi, hamilelik, vb. geçici bir sağlık sorunu nedeniyle geçici bir engele veya özel
gereksinime ihtiyacı olan adaylar ile yardımcı ihtiyacı olmasa dahi sağlık sorunu nedeniyle
üzerinde/yanında alçı, sargı, atel, oturma simidi, splint, ek gıda, ilaç gibi gereksinimlerini bulundurmak
zorunda olan adaylar, bu bölümü durumlarına uygun olarak dolduracak ve sağlık raporlarında belirtilen
“Rapor Bitiş Tarihi”ni ilgili bölüme gireceklerdir. Rapor Bitiş Tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak
girilebilir.
ÖZEL DURUMLAR
Sağlık raporlarında bu bölümdeki Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm, Asberger Sendromu, RETT
Sendromu,vb.) , Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,vb.) CP Hastası (CP,
Serebral Palsi), Ruhsal ve Duygusal Sağlık Sorunları, İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli
Edinmiş gibi bilgiler yer alan adayların, Sürekli Engel Grubunda belirtilen sağlık durumu bilgilerine ek
olarak bu bölümü de doldurmaları gerekmektedir.
SINAV UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu bölümde adaylar, durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir.
SORU KİTAPÇIĞI OKUMA DURUMU
Bu kısım adayın genel okuyabilme durumunu ifade eder. Görme engelli adaylar soru kitapçıklarının kaç
punto olacağını buradaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirleyecekler. Ayrıca “okuyucu istiyor”
seçeneğini işaretleyen adaylara sınavda okuyucu yardımı verilecektir. Herhangi bir işaretleme
yapılmadığı takdirde adayın 9 punto (normal) yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığını okuyabildiği
varsayılacak ve okuyucu yardımı verilmeyecektir.
CEVAP KÂĞIDI İŞARETLEME DURUMU
Cevap kâğıtları standart boyutta, 9 puntodur. Büyük punto kitapçık talebinde bulunan adayların bu
durumu göz ardı etmemesi gerekmektedir. Adaylar standart boyutta olan cevap kâğıdına işaretleme
yapma durumlarına göre bu alanda ilgili yeri dolduracaklardır.
SINAV SALON TERCİHİ
Bu bölüm, Özel Durumlarda yer alan sağlık sorunları ve sosyal uyum (dikkat eksikliği, hiperaktivite,
bazı ruhsal ve duygusal sağlık sorunları, otizm, vb.) nedeniyle ihtiyaç duyulan tekli ya da toplu salon
bilgisini içermektedir. Özel Durumlarda belirtilmeyen sebeplerden dolayı tekli salonda sınava girmesi
gereken adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Sürekli veya geçici sağlık
sorunu nedeniyle okuyucu ve/veya işaretleyici isteyen adayların sınav yeri atamaları doğrudan tekli
salonlara yapılmaktadır.
24
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
SINAV SALONUNA ERİŞİM DURUMU
Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında
kullanılacaktır. Asansörü olmayan binalara veya giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına
yapılacak atamalar, adayların bu kısımda yer alan “Merdiven Çıkabilir” ve “Merdiven Çıkmakta
Zorlanıyor” bilgilerine göre yapılacaktır.
SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER
Bu bölümde adaylar sağlık raporlarında belirtilen ve sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve
gereçleri işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav
yeri atamalarında kullanılacaktır.
25
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Tablo 1A *
Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin (T.D.M.M.İ)
1. Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitimi için;
a. fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya bölümü ve biyokimya bölümü,
b. kimya yüksekokulu,
c. eczacılık fakültesi,
ç. eczacılık yüksekokulu,
d. veteriner fakültesi
*Tıp dışı meslek mensubu olup başvuracak adayların yukarıda belirtilen uzmanlık dalları için
ilgili fakülte, yüksekokul ve bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
Tablo 1B
Mesleki Bilgi Sınavı Testlerinin Yaklaşık Kapsamları
Testin Adı
Alanlar
Temel Tıp
Bilimleri Testi
(TTBT)
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Farmakoloji
Klinik Tıp
Bilimleri Testi
(KTBT)
Dâhiliye Grubu
Pediatri
Cerrahi Grubu
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Testteki Soru
Sayısı
14
8
10
22
22
22
22
Testteki
Yüzdesi
13
7
8
18
18
18
18
42
30
36
12
35
25
30
10
Tablo Açıklamaları
Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2), eğitim süresi (3), puan
türü (4), genel kontenjan (5), yabancı uyruklu kontenjanı (6) ve özel koşullar ve açıklamalar (7) yer almaktadır.
Adaylar, tablolarda yer alan programların 2013-TUS Sonbahar Dönemi yerleştirme ve 2014-TUS İlkbahar
Dönemi yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin İnternet adresinden ulaşabilirler. Bu
puanlar, her merkezi yerleştirmede değişmekle birlikte ilgili programın ne derecede çok istenen bir program
olduğu konusunda bir ölçüde bilgi vermektedir. Adayların, tercihlerini yaparken bu durumu da göz önünde
tutmaları yararlarına olabilir.
Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.
26
Testi (
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Özel Koşul ve Açıklamalar
Bk. 1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültelerinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre ataması yapıldıktan
sonra, İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden
istihdam edileceklerdir. Bu araştırma görevlileri, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve bu Fakültenin bulunduğu
Ankara'daki Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenimlerine devam edeceklerdir.
Bk. 2
Bu programı seçecek adayların tıp dışı meslek mensubu olmaları gerekmektedir.
Bk. 3
Bu uzmanlık eğitimi programı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edilmiş bir protokol ile iki eğitim kurumunun
birlikte yürüteceği bir programdır. Ayrıntılı bilgi için [http://tuk.saglik.gov.tr/programlar] internet adresini inceleyiniz.
Bk. 4
Tıp eğitimi dili İngilizce olduğundan bu üniversite ile ilgili programları tercihlerinde gösterecek adayların alanlarında
seminer verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri zorunludur. İngilizcesi yeterli olmayan adaylar bu programlara
yerleştirilmiş olsalar bile atamaları yapılmaz.
Bk. 5
Bu üniversitenin Tıp Fakültesinde araştırma görevlileri özel kanunlardaki hakları saklı kalmak kaydıyla (2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu vb.) İş Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine tabidir.
Bk. 6
T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile K.K.T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan
"Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"nın 5. maddesi gereğince, bu kadrolara yalnız K.K.T.C. uyruklu doktorlar
başvurabilirler. Bu dallarda ihtisasını tamamlayanlar, ihtisas süresi kadar K.K.T.C.'de mecburi hizmete tabi tutulurlar.
Bk. 7
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültelerinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre ataması yapıldıktan
sonra, İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında imzalayacakları hizmet akdine istinaden
istihdam edileceklerdir. Bu araştırma görevlileri, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve bu Fakültenin bulunduğu
Adana'daki Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenimlerine devam edeceklerdir.
Bk. 8
Sakarya Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Sakarya Üniversitesi uzmanlık öğrencileri
uzmanlık eğitimlerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceklerdir.
Bk. 9
KKTC Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yarı süreli bir eğitim hastanesi olup, eğitim kadrolarına yalnız KKTC
uyruklu doktorlar başvuracaklardır. Bu hastanede yarı süreli uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorlar eğitimlerinin
ikinci yarı süresini Sağlık Bakanlığınca belirlenecek Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Yabancı Uyruklu uzmanlık
öğrencisi statüsünde tamamlayacaklardır. TC. vatandaşı olanlar bu kadrolara müracaat edemezler.
Bk. 10
Marmara Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Marmara Üniversitesi uzmanlık
öğrencileri uzmanlık eğitimlerine Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde
devam edeceklerdir.
Bk. 11
Adaylar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının yanı sıra diğer Kuvvet
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının kontenjanlarını da tercih edebileceklerdir. Ancak, aynı branşta kendi
Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının dışında, diğer Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel
Komutanlığının da kontenjanı mevcut ise öncelikli olarak bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel
Komutanlığı kontenjanını, daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının kontenjanını tercih
edecektir. Bu kurala uyulmadığı takdirde adayın tercihi geçersiz sayılacaktır..
Bk. 12
Bu kontenjanlar Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 28 Aralık 2011
tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde açılmıştır.
Bk. 13
Bu kontenjanları Misafir Askeri Personel tercih edebilecektir.
Bk. 14
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde devam edeceklerdir.
Bk. 15
Bu üniversite hastanesinde tüm branşlar için Cumartesi günleri normal mesaiye dahildir.
Bk. 16
Uzmanlık eğitimi programları ile ilgili detaylı bilgiye www.tuk.saglik.gov.tr/programlar adresinden ulaşılabilir.
Bk. 17
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine
göre atanması yapıldıktan sonra, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca üniversite tüzel kişiliği ile aralarında
imzalayacakları hizmet akdine istinaden istihdam edilecektir.
Bk. 18
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceklerdir.
Bk. 19
Katip Çelebi Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Katip Çelebi Üniversitesi uzmanlık
öğrencileri uzmanlık eğitimlerine İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceklerdir.
Bk. 20
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği İstanbul Medeniyet Üniversitesi
uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceklerdir.
27
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Yabancı Uyruklu
Kontenjanı
(2)
Genel Kontenjan
(1)
Puan Türü
Program Adı
Özel Koşullar ve
Açıklamalar*
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
3
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
------------------
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
-----1
-------
K
K
K
K
K
K
K
1
3
1
1
1
1
1
-1
--1
---
K
K
K
4
3
2
1
---
Eğitim Süresi
Programın Kodu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Programları ve Kontenjanları
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Tıp Fakültesi
100111016 Acil Tıp
4
100111025 Adli Tıp
4
100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4
100111052 Beyin ve Sinir Cerrahisi
5
100111088 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4
100111097 Deri ve Zührevi Hastalıkları
4
100111122 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4
100111149 Genel Cerrahi
5
100111185 Halk Sağlığı
4
100111194 İç Hastalıkları
4
100111201 Kadın Hastalıkları ve Doğum
4
100111228 Kardiyoloji
4
100111255 Ortopedi ve Travmatoloji
5
100111264 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5
100111282 Radyoloji
4
100111273 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4
100111343 Üroloji
5
Acıbadem Üniversitesi
Tıp Fakültesi
200111103 Acil Tıp
4
200111015 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4
200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4
200111112 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4
200111121 Halk Sağlığı
4
200111033 İç Hastalıkları
4
200111042 Kadın Hastalıkları ve Doğum
4
200111051 Kardiyoloji
4
200111139 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4
200111148 Nöroloji
4
200111069 Ortopedi ve Travmatoloji
5
200111087 Radyoloji
4
Adıyaman Üniversitesi
Tıp Fakültesi
100211024 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4
100211042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4
100211087 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4
100211121 Göz Hastalıkları
4
100211139 İç Hastalıkları
4
100211184 Ortopedi ve Travmatoloji
5
100211193 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
100311014 Acil Tıp
4
100311032 Aile Hekimliği
3
100311059 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4, 5
4, 5
4, 5
4, 5
4, 5
4, 5
4, 5
4, 5
4, 5
4, 5
4, 5
4, 5
28
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
100311077
100311095
100311086
100311129
100311138
100311156
100311174
100311183
100311192
100311208
100311217
100311226
100311253
100311271
100311289
100311305
100311298
100311332
100411013
100411031
100411067
100411094
100411128
100411164
100411191
100411225
100411243
100411288
100611011
100711019
100711028
100711055
100711064
100711091
100711116
100711125
100711161
100711179
100711197
100711204
100711222
100711249
100711285
100711346
101111013
101111031
101111058
101111067
101111094
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Tıbbi Patoloji
Ahi Evran Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Nöroloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
5
4
5
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
4
3
-1
1
1
1
2
5
2
1
1
1
1
1
2
1
---1
------1
--------
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-----------
4
K
2
--
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
1
2
1
5
1
2
1
1
9
1
1
1
3
1
----------------
4
3
4
5
4
K
K
K
K
K
3
2
1
1
2
--1
-2
29
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
101111085
101111101
101111128
101111137
101111155
101111173
101111182
101111191
101111207
101111216
101111225
101111234
101111243
101111252
101111279
101111313
101111297
101111322
101111331
101111358
101111376
101111385
101411019
101411037
101411055
101411064
101411073
101411091
101411082
101411134
101411152
101411161
101411179
101411188
101411204
101411213
101411231
101411249
101411258
101411276
101411285
101411319
101411294
101411328
101411355
101411364
101411373
101511018
101511036
101511115
200911016
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Spor Hekimliği
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Balıkesir Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
K
K
1
1
1
2
4
3
1
1
9
2
1
5
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
----------1
1
----1
------
4
3
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
T
K
K
4
5
2
1
1
3
2
2
1
1
1
1
4
3
2
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
--------------------------
4
4
4
K
K
K
1
1
1
----
4
K
1
1
5
30
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
200911034
200911043
200911061
200911104
200911113
200911307
200911149
200911158
200911219
200911237
200911246
200911273
102311017
102311035
102311105
110311372
110311045
110311054
110311063
110311081
110311099
110311115
110311196
110311203
110311212
110311266
110311275
110311284
102511024
102511378
102511042
102511051
102511078
102511087
102511112
102511157
102511166
102511175
102511184
102511218
102511227
102511245
102511324
102511333
102611014
102611023
102611032
102611059
102611086
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Bozok Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Bülent Ecevit Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Celâl Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
3
1
-1
1
-1
1
---
1
---1
1
1
1
--1
1
4
4
5
K
K
K
1
1
1
----
4
4
5
5
4
4
5
4
4
5
5
5
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
2
1
1
4
1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
--1
--1
--1
---
4
3
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
1
1
2
1
2
1
1
2
1
3
-2
1
1
1
1
----------1
------
4
4
3
4
4
K
K
K
K
K
2
1
3
3
2
1
-2
---
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
31
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
102611095
102611111
102611129
102611147
102611192
102611226
102611244
102611253
102611262
102611305
102611289
102611359
102711031
102711058
102711067
102711076
102711119
102711137
102711173
102711182
102711279
102711304
102711322
102911011
102911029
102911056
102911092
102911083
102911108
102911135
102911153
102911171
102911198
102911205
102911268
102911302
102911286
102911365
103011017
103011026
103011035
103011053
103011071
103011089
103011362
103011098
103011114
103011123
103011141
103011159
103011168
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
5
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
6
1
5
1
1
1
1
2
1
1
--1
------1
---
3
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
4
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
------------
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
1
2
4
2
1
1
-2
5
1
2
1
2
1
---1
1
--1
---1
-1
--
4
4
3
4
5
4
4
4
5
4
5
5
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
3
2
8
2
1
5
2
1
1
1
2
1
1
-------------32
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
103011177
103011195
103011202
103011211
103011229
103011247
103011265
103011274
103011308
103011283
103011317
103011353
103111016
103111034
103111052
103111061
103111079
103111097
103111088
103111104
103111122
103111158
103111185
103111201
103111228
103111237
103111246
103111255
103111273
103111282
103111316
103111291
103111325
103111343
103111352
103111361
103211218
103211087
103211148
103311014
103311032
103311059
103311068
103311086
103311368
103311129
103311147
103311165
103311192
103311208
103311217
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Üroloji
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Dumlupınar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
2
6
5
1
2
1
1
1
2
1
1
1
-------------
4
3
4
5
5
4
4
4
5
5
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
T
K
2
2
3
1
1
7
2
-1
1
2
6
1
1
2
1
2
1
3
2
1
1
1
1
--1
----1
---1
1
1
--1
--------
4
4
5
K
K
K
1
1
1
----
4
3
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
4
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
------------33
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
103311226
103311235
103311253
103311271
103311341
103411013
103411022
103411049
103411067
103411085
103411119
103411146
103411155
103411164
103411173
103411182
103411191
103411207
103411216
103411225
103411234
103411243
103411261
103411279
103411304
103411288
103411322
103411358
103411367
103411376
103511012
103511039
103511057
103511066
103511093
103511084
103511127
103511136
103511154
103511181
103511206
103511215
103511233
103511242
103511251
103511278
103511287
103511312
103511296
103511339
103511357
103511366
103511375
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
5
4
5
K
K
K
K
K
1
2
2
1
1
------
4
4
4
5
4
5
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
T
K
K
3
2
4
1
2
1
1
1
2
1
1
5
1
1
2
2
2
1
1
2
1
-1
2
--
1
-1
-1
------1
1
-1
----1
-1
-1
1
4
3
4
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
T
K
2
3
2
1
5
1
1
1
2
1
10
1
2
2
1
2
1
1
2
1
-1
1
----1
----1
1
1
--------1
--34
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
103511384
103611117
103611126
103611135
103811018
103811054
103811063
103811099
103811106
103811124
103811133
103811151
103811169
103811187
103811196
103811203
103811212
103811257
103811275
103811318
103811293
103811345
103811354
103811363
201511071
201511186
103911017
103911026
103911053
103911062
103911089
103911098
103911123
103911141
103911177
103911186
103911195
103911229
103911247
103911265
103911283
104111013
104111022
104111049
104111067
104111085
104111076
Üroloji
Erzincan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Halk Sağlığı
Radyoloji
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Genetik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Fatih Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
5
K
1
--
4
4
4
K
K
K
1
1
1
----
4
4
5
4
4
5
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
2
3
1
6
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
2
1
1
1
1
1
--1
-------1
-1
-------
4
4
K
K
1
1
-1
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
1
3
1
6
1
1
1
2
3
6
1
1
2
3
----1
-----------
4
4
4
5
4
4
K
K
K
K
K
K
4
1
3
1
12
1
---1
--35
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
104111119
104111128
104111146
104111164
104111173
104111191
104111207
104111216
104111225
104111243
104111261
104111297
104111304
104111288
104111313
104111331
104111349
104111367
104211012
104211048
104211057
104211066
104211084
104211145
104211154
104211172
104211199
104211206
104211233
104211242
104211269
104211278
104211303
104211287
104211348
104211357
104311011
104311302
104311047
104311065
104311338
104311083
104311092
104311126
104311144
104311153
104311162
104311171
104311223
104511027
104511036
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Genetik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Üroloji
Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ortopedi ve Travmatoloji
Giresun Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Üroloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
5
4
5
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
T
K
1
1
1
1
2
6
1
1
3
3
2
1
6
2
1
1
1
1
---1
---------------
4
4
5
5
4
5
5
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
2
1
1
6
2
1
1
5
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
-----------------
4
3
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
3
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
--------------
4
5
K
K
1
1
--36
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
104821017
104821389
104821044
104821062
104821089
104821098
104821371
104821114
104821132
104821141
104821168
104821186
104821195
104821202
104821211
104821229
104821238
104821256
104821292
104821274
104821308
104821335
104821353
104821362
105011011
105011047
105011065
105011074
105011162
105011189
105011198
105011214
105011223
105011241
105011277
105111028
105311017
105311026
105311053
105311062
105311098
105311089
105311105
105311132
105311159
105311186
105311195
105311202
105311211
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Spor Hekimliği
Tıbbi Genetik
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Harran Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Hitit Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları
İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
3
4
5
4
4
5
4
5
5
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
10
5
1
14
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
--
--1
-1
------2
---1
-1
1
----1
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
3
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
----1
-1
-----
4
K
1
--
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
2
1
4
1
1
1
1
2
1
8
2
-2
--1
------1
--
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
37
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
105311274
105311317
105311292
105311353
105311362
202611076
203111148
203111024
203111069
203611019
203611028
203611037
203611046
105911038
105911056
105911092
105911153
105911205
105911214
105911277
105911286
106011017
106011026
106011044
106011132
106011159
106011168
106011274
106211015
106211024
106211378
106211042
106211051
106211069
106211087
106211078
106211096
106211112
106211121
106211157
106211166
106211175
106211184
106211193
106211209
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Üroloji
İstanbul Bilim Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları
İstanbul Medipol Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
İzmir Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
İç Hastalıkları
Radyoloji
Kafkas Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Tıbbi Patoloji
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
5
4
4
4
5
K
K
K
K
K
2
2
2
1
1
1
--1
--
4
4
4
4
4
4
K
1
--
5
4
4
4
K
K
K
1
4
3
----
17
17
17
4
4
4
4
K
K
K
K
2
1
1
1
-----
3
4
4
5
4
4
5
4
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
1
1
1
1
1
1
---------
4
4
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
3
2
2
1
3
2
1
--------
4
4
3
4
5
5
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
2
1
4
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
----------------38
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
106211236
106211245
106211263
106211315
106211342
106611011
106611038
106611065
106611074
106611083
106611092
106611117
106611126
106611135
106611144
106611153
106611205
106611223
106611259
106611302
106921019
106921055
106921064
106921091
106921134
106921152
106921179
106921204
106921213
106921231
106921249
106921258
106921267
106921276
106921285
106921319
106921364
204111021
204111145
204111215
107221014
107221023
107221032
107221059
107221068
107221095
107221086
107221156
107221174
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Tıbbi Patoloji
Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Üroloji
Maltepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
5
4
4
K
K
K
T
T
2
1
1
1
1
------
4
4
4
4
5
4
5
5
4
4
4
4
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
----------------
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
2
1
4
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
2
1
----1
-1
---1
1
--1
---
4
4
4
K
K
K
1
1
1
----
5
5
5
4
4
3
4
5
4
4
5
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
3
1
6
3
1
3
2
-1
----1
--1
1
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
39
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
107221192
107221208
107221217
107221226
107221235
107221253
107221271
107221298
107221323
107221341
107221359
107411019
107411028
107411055
107411064
107411073
107411091
107411107
107411125
107411134
107411152
107411161
107411188
107411204
107411213
107411258
107411276
107411294
107411319
107411346
107411355
107611062
107611114
107611017
107711016
107711025
107711034
107711052
107711088
107711097
107711113
107711149
107711167
107711176
107711194
107711201
107711264
107711273
107711291
107711325
107711334
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Mustafa Kemal Üniversitesi
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
T
T
K
2
5
3
1
2
1
1
3
1
2
1
-1
---1
------
4
4
4
5
5
4
4
5
4
5
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
K
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
1
-----1
---------------
4
4
4
K
K
K
4
2
2
----
4
4
3
4
4
4
5
5
4
4
4
4
5
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
3
2
1
1
2
1
1
-2
-3
2
1
1
1
1
1
---1
1
--1
-1
1
1
------
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
4, 10
40
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
107911102
107011014
107011271
107011032
107011041
107011068
107011289
107011314
107011086
107011111
107011129
107011138
107011147
107011156
107011174
107011183
107011192
107011323
107011226
107011235
107011305
107011262
108211018
108211027
108211054
108211063
108211099
108211081
108211106
108211124
108211151
108211169
108211203
108211212
108211239
108211248
108211257
108211275
108211284
108211318
108211293
108211372
108311053
108311062
108311071
108621016
108621034
Namık Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyasyon Onkolojisi
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Üroloji
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Ordu Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Nöroloji
Radyoloji
Üroloji
Pamukkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
K
1
--
4
3
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
T
K
4
2
5
1
5
1
1
1
1
2
3
2
1
-1
1
1
1
1
1
1
----1
--------1
--------
4
4
4
5
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
5
5
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
--1
-------1
------1
---
4
4
5
K
K
K
1
1
1
----
4
3
K
K
5
3
--41
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
108621052
108621061
108621097
108621131
108621158
108621167
108621176
108621185
108621194
108621201
108621219
108621228
108621237
108621255
108621282
108621316
108621291
108621361
108711013
108711225
108711058
108711067
108711252
108711261
108711243
108711094
108711119
108711279
108711146
108711155
108711288
108711164
108711173
108931042
108931051
108931078
108931087
108931103
108931112
108931121
108931148
108931157
108931175
108931184
108931193
108931209
108931218
108931236
108931245
108931299
108931306
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Nöroloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Tıbbi Genetik
Tıbbi Mikrobiyoloji
Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
5
1
3
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
1
1
3
1
---------1
---------
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
2
1
3
1
-1
1
2
3
1
1
1
2
2
1
--1
-1
--1
1
----1
--
4
5
4
4
5
4
5
4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
1
1
3
1
-2
1
1
2
3
4
1
1
2
1
1
1
1
----1
---1
----------
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
42
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
109211015
109211051
109211096
109211103
109211157
109211175
109211184
109211209
109211227
109211272
109211315
109211351
205311043
205311061
205311025
109411022
109411031
109411058
109411067
109411094
109411085
109411137
109411155
109411207
109411216
109411225
109411243
109411279
109411297
109411358
109411367
205611022
205611031
205611101
205811038
205811047
205811056
205811092
205811108
205811117
205811135
205811144
205811171
205811205
205811214
109711028
109711055
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kalp ve Damar Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Tıbbi Patoloji
Şifa Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Üroloji
Turgut Özal Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
İç Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Ufuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
5
2
4
1
1
2
1
4
1
1
2
1
1
-1
----------
4
4
5
K
K
K
1
1
1
----
4
3
4
5
4
4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
4
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
-2
------1
---1
----
4
4
5
K
K
K
2
1
1
----
4
5
4
4
5
4
4
4
4
5
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
------------
4
4
K
K
1
3
---
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
43
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
109711064
109711073
109711091
109711082
109711107
109711125
109711134
109711152
109711188
109711197
109711204
109711213
109711231
109711249
109711258
109711276
109711285
109711319
109711294
109711328
109711337
109711373
206111042
206111069
206111184
110211019
110211028
110211055
110211064
110211073
110211082
110211143
110211179
110211197
110211204
110211231
110211249
110211258
110211294
110211346
105631018
105631054
105631063
105631072
105631099
105631106
105631124
105631151
105631178
105631187
105631203
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Spor Hekimliği
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Patoloji
Yeditepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Üroloji
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
5
5
4
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
1
1
6
2
1
1
2
1
2
1
6
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
-------1
--------------
4
4
5
K
K
K
1
-1
-1
--
4
4
4
5
5
4
5
4
4
4
4
4
5
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
3
2
2
1
1
7
1
1
7
3
1
1
1
2
1
----------------
4
4
5
5
4
4
5
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
2
1
1
1
1
2
4
1
1
9
--1
-1
-----1
5, 15
5, 15
5, 15
44
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
105631212
105631239
105631248
105631257
105631266
105631275
105631318
105631354
105631363
105631372
105621016
105621043
105621088
105621079
105621097
105621113
105621122
105621149
105621176
105621194
105621201
105621219
105621228
105621237
105621246
105621264
105621273
105621325
105621334
105621343
105621379
105621388
105621397
105641011
105641038
200611019
200611037
200611125
200611161
200611179
200611188
200611231
200611294
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Üroloji
İstanbul Üniversitesi
Kardiyoloji Enstitüsü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Kardiyoloji
Başkent Üniversitesi (ANKARA)
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Göz Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Nöroloji
Radyoloji
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
T
K
K
3
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
----1
1
---
4
4
4
4
4
5
4
5
4
4
4
5
4
4
4
5
5
3
4
3
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
T
K
K
1
6
1
1
1
1
1
3
3
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
-2
1
-1
-1
-------1
-1
---1
---
4
4
K
K
1
2
---
4
3
4
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
-20
-1
2
-1
--
1
-1
--1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
45
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
(3) (4) (5)
Yabancı Uyruklu
Kontenjanı
(2)
Genel Kontenjan
(1)
Puan Türü
Program Adı
Eğitim Süresi
Program Kodu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
Özel Koşullar ve
Açıklamalar*
(6)
(7)
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
700111019 Acil Tıp
4 K 8
-700111204 Acil Tıp (K.K.T.C. Uyruklu)
4 K 1
-6
700111028 Aile Hekimliği
3 K 1
-700111046 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 5
-700111213 Deri ve Zührevi Hastalıkları (K.K.T.C. Uyruklu)
4 K 1
-6
700111064 Genel Cerrahi
5 K 1
-700111073 Göz Hastalıkları
4 K 1
-700111082 İç Hastalıkları
4 K 3
-700111091 Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 2
-700111116 Kardiyoloji
4 K 1
-700111125 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-700111134 Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 2
-700111161 Üroloji
5 K 1
-Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
700411025 Göğüs Cerrahisi
5 K 1
-700411034 Göğüs Hastalıkları
4 K 2
-700411043 Göğüs Hastalıkları (K.K.T.C. Uyruklu)
4 K 1
-6
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
700511015 Çocuk Cerrahisi
5 K 1
-700511024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 16 - 700511033 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 2
-Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
700611014 Acil Tıp
4 K 9
-700611023 Aile Hekimliği
3 K 11 - 700611032 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 4
1
700611041 Beyin ve Sinir Cerrahisi
5 K 2
-700611244 Beyin ve Sinir Cerrahisi (K.K.T.C. Uyruklu)
5 K 1
-6
700611059 Deri ve Zührevi Hastalıkları
4 K 1
-700611068 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-700611077 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 2
-700611086 Genel Cerrahi
5 K 1
-700611095 Göğüs Hastalıkları
4 K 1
1
700611102 İç Hastalıkları
4 K 4
-700611129 Kardiyoloji
4 K 1
1
700611138 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 2
-700611147 Nöroloji
4 K 1
-700611156 Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 3
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
46
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
700611183
700611174
700611192
700611208
700611226
700211018
700211027
700211054
700211072
700211081
700211063
700211099
700211115
701211015
701211033
701211042
701511021
700711013
700711022
700711031
700711058
700711076
700711279
700711085
700711094
700711101
700711119
700711128
700711137
700711146
700711164
700711173
700711182
700711191
700711207
700711216
700711225
700811012
700911011
701111016
701111025
701111034
Radyoloji
4 K 2
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 2
-Tıbbi Biyokimya
4 T 1
-Tıbbi Mikrobiyoloji
4 T 1
-Üroloji
5 K 1
-Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 3
-Genel Cerrahi
5 K 2
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Radyasyon Onkolojisi
4 K 1
-Radyoloji
4 K 1
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 1
-Tıbbi Patoloji
4 K 2
-Üroloji
5 K 3
-3
Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
5 K 1
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 14 - Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 3
-Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 10 - Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 9
-Aile Hekimliği
3 K 7
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 2
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 4
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (K.K.T.C.
Uyruklu)
5 K 1
-6
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 1
-Göz Hastalıkları
4 K 2
-İç Hastalıkları
4 K 2
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 1
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 2
-Nöroloji
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5 K 1
-Radyoloji
4 K 1
-Tıbbi Biyokimya
4 T 1
-Tıbbi Mikrobiyoloji
4 T 1
-Tıbbi Patoloji
4 K 1
-Üroloji
5 K 1
-Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 10 - Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 4
-Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 4
-Aile Hekimliği
3 K 9
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 4
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
47
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
701111043
701111052
701111061
701111079
701111088
701111104
701111113
701111131
701111149
701111158
701111176
701111219
701111194
701111228
701311023
701311032
701411013
705111013
705111022
705111058
705111067
705111076
705111094
705111101
705111119
705111128
705111137
705111164
705111173
706411016
706411158
706411025
706411113
706411122
706411043
706411052
706411131
706411104
701611056
701611065
706511015
706511024
706511033
705311038
Beyin ve Sinir Cerrahisi
5
Deri ve Zührevi Hastalıkları
4
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4
Genel Cerrahi
5
Göz Hastalıkları
4
İç Hastalıkları
4
Kardiyoloji
4
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4
Nöroloji
4
Ortopedi ve Travmatoloji
5
Radyoloji
4
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4
Tıbbi Biyokimya
4
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
5
Kardiyoloji
4
Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları
4
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4
Aile Hekimliği
3
Genel Cerrahi
5
İç Hastalıkları
4
Kadın Hastalıkları ve Doğum
4
Kardiyoloji
4
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4
Nöroloji
4
Ortopedi ve Travmatoloji
5
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5
Tıbbi Patoloji
4
Üroloji
5
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4
Aile Hekimliği
3
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4
Genel Cerrahi
5
İç Hastalıkları
4
Kadın Hastalıkları ve Doğum
4
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4
Üroloji
5
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
5
Kardiyoloji
4
Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4
Genel Cerrahi
5
Kardiyoloji
4
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
5
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
2
1
1
1
3
1
6
1
2
1
3
2
1
1
---------------
K
K
3
2
---
K
3
--
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
6
1
2
3
3
1
2
1
2
1
1
1
-------------
K
K
K
K
K
K
K
K
K
9
4
4
6
1
3
3
2
1
----------
K
K
1
1
---
K
K
K
2
1
1
----
K
2
--
48
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
705311047
705311074
704711019
704711037
704711055
704711064
704711082
704711107
704711116
704711125
704711134
704711152
704711143
704711161
704711179
701711019
701711037
701711046
701711055
701711064
701711082
701711091
701711125
701711134
701711143
701711152
701711188
701711161
701911026
701911035
701911044
702911014
702911023
702911032
702911041
702911059
702911068
702911077
702911095
702911102
702911111
702911129
702911138
702911147
702911156
702911165
702911183
702911192
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 2
-İç Hastalıkları
4 K 3
-İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 7
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 2
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 2
-Genel Cerrahi
5 K 1
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 3
-Kardiyoloji
4 K 1
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 2
-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5 K 1
-Radyoloji
4 K 1
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 1
-Tıbbi Patoloji
4 K 1
-Üroloji
5 K -1
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 8
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 3
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 6
1
Deri ve Zührevi Hastalıkları
4 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 2
-İç Hastalıkları
4 K 6
1
Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 2
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Nöroloji
4 K 1
1
Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Radyoloji
4 K 2
-Tıbbi Patoloji
4 K 1
1
Üroloji
5 K 1
-İstanbul Bakırköy Prof.Dr.M. Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 5
-Nöroloji
4 K 2
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 11 - İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 5
-Aile Hekimliği
3 K 8
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 4
-Beyin ve Sinir Cerrahisi
5 K 2
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 3
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 2
-Göğüs Hastalıkları
4 K 1
-Göz Hastalıkları
4 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 3
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 3
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Nöroloji
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5 K 1
-Radyoloji
4 K 1
-Tıbbi Biyokimya
4 T 1
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
49
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
702911208
702911217
703111037
703111046
702211012
702211021
702211039
702211057
702211075
702211084
702211093
702211109
702211118
702211127
702211136
702211154
702211172
702211199
702311011
702311029
702411019
702411037
702411073
702411082
702411091
702411125
703811012
703411016
703411025
703411034
703411052
703411061
703411079
703411097
703411104
703411158
702611195
702611017
702611026
702611044
702611053
702611071
702611089
Tıbbi Patoloji
4 K 1
-Üroloji
5 K 1
-İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
5 K 4
1
Kardiyoloji
4 K 3
-İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 5
-Aile Hekimliği
3 K 4
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 1
1
Deri ve Zührevi Hastalıkları
4 K 1
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 1
-Göz Hastalıkları
4 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 6
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 1
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Nöroloji
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Radyoloji
4 K 1
-Tıbbi Patoloji
4 K 1
-İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroloji
4 K 1
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 5
-İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 5
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 2
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 1
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Radyoloji
4 K 1
-İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 6
-İstanbul Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 7
-Aile Hekimliği
3 K 9
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 6
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 1
-Nöroloji
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Tıbbi Biyokimya (K.K.T.C. Uyruklu)
4 T 1
-6
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 7
-Aile Hekimliği
3 K 5
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 3
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 4
-Deri ve Zührevi Hastalıkları
4 K 2
-Genel Cerrahi
5 K 2
-Göz Hastalıkları
4 K 1
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
50
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
702611098
702611105
702611114
702611123
702611132
702611141
702611177
702711016
702711025
702711034
702711052
702711079
702711097
702711104
702711113
702711131
702711149
702711158
702711176
702711201
702711228
701811018
701811027
701811045
701811036
702811024
702811033
705611017
705611026
702011014
703011011
703011029
703011038
703011047
703011056
703011065
703011083
703011092
703011108
703011117
703011126
703011135
703011144
İç Hastalıkları
4 K 5
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 2
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Nöroloji
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 2
-Radyoloji
4 K 1
-Üroloji
5 K 1
-İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 6
-Aile Hekimliği
3 K 6
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 1
1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 2
1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 1
-Göz Hastalıkları
4 K 2
-İç Hastalıkları
4 K 6
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Nöroloji
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 1
-Tıbbi Mikrobiyoloji
4 T 1
-Üroloji
5 K 1
-İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 2
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 7
-İç Hastalıkları
4 K 2
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 7
-İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
5 K 2
-Kardiyoloji
4 K 3
-İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
5 K 1
1
Kardiyoloji
4 K 2
-İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 3
-İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 10 - Aile Hekimliği
3 K 5
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 3
1
Beyin ve Sinir Cerrahisi
5 K 2
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 3
-Deri ve Zührevi Hastalıkları
4 K 1
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 2
-Göz Hastalıkları
4 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 6
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 1
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
1
Nöroloji
4 K 1
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
51
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
703011241
703011162
703011171
703011259
703011223
702111013
705011014
705011023
703211018
703211027
703311017
703311026
703311035
703311044
703311053
703311062
703311089
703311098
703311105
703311114
703311123
703311132
703311141
703311159
703311177
703311186
703311211
703311195
703311238
703311265
703311247
703511015
703511033
703511051
703511069
703511078
703511087
703511096
703511103
703511112
703611014
703611023
Nükleer Tıp (K.K.T.C. Uyruklu)
4 K 1
-6
Ortopedi ve Travmatoloji
5 K -1
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5 K 1
-Tıbbi Biyokimya (T.D.M.M.İ)
4 T 1
-2
Üroloji
5 K 1
-İstanbul Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları
4 K 4
-İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 2
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 3
-İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
5 K 1
-Göğüs Hastalıkları
4 K 3
-İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 7
-Aile Hekimliği
3 K 9
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 3
-Beyin ve Sinir Cerrahisi
5 K 1
1
Çocuk Cerrahisi
5 K -1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 6
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 1
-Göz Hastalıkları
4 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 2
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 3
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Nöroloji
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
5 K 1
-Radyoloji
4 K 2
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 1
-Tıbbi Mikrobiyoloji
4 T 1
-Tıbbi Mikrobiyoloji (K.K.T.C. Uyruklu)
4 T 1
-6
Tıbbi Patoloji
4 K 1
-İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 7
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 1
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 5
-Genel Cerrahi
5 K 1
-Göz Hastalıkları
4 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 2
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 2
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
1
Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
5 K 2
-Göğüs Hastalıkları
4 K 3
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
52
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
703711013
703711022
703711031
705711016
705711025
705711034
705711052
705711061
705711079
705711088
705711104
705711113
705711122
705711131
704011017
704011026
704111016
704111034
704111025
704411013
704411022
704411031
704411049
704411058
704411067
704411076
704411085
704411101
704411191
704411128
704411137
704411146
704411155
704411164
704411207
704411173
704411182
705411019
705411037
705411046
705411116
705411073
705411125
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
5 K 1
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 2
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 8
-İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 5
-Aile Hekimliği
3 K 4
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 1
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 2
-Göz Hastalıkları
4 K 1
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Nöroloji
4 K 1
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 1
-Radyoloji
4 K 1
-İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
5 K 1
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 12 - İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
5 K 1
-Göğüs Cerrahisi (K.K.T.C. Uyruklu)
5 K 1
-Göğüs Hastalıkları
4 K 2
-İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 6
-Aile Hekimliği
3 K 11 - Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 4
-Beyin ve Sinir Cerrahisi
5 K 1
-Çocuk Cerrahisi
5 K 1
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 6
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-Genel Cerrahi
5 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 4
-Kadın Hastalıkları ve Doğum
4 K 8
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Nöroloji
4 K 2
-Ortopedi ve Travmatoloji
5 K 2
-Radyoloji
4 K 1
-Tıbbi Biyokimya
4 T 1
-Tıbbi Biyokimya (T.D.M.M.İ)
4 T 1
-Tıbbi Patoloji
4 K 1
-Üroloji
5 K 1
-Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 9
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 3
-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
5 K 1
-Göz Hastalıkları
4 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 2
-Radyoloji
4 K 1
--
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
6
2
53
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
705911095
705911041
705911059
705911068
704511012
704511039
704511048
704511057
704511075
704511136
704511127
706011065
706111028
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 8
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
4 K 1
-İç Hastalıkları
4 K 2
-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Tıp
4 K 9
-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 2
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
4 K 2
-Genel Cerrahi
5 K 1
-Göz Hastalıkları
4 K 1
-Radyoloji
4 K 1
-Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
4 K 1
-Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4 K 1
-Trabzon Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji
4 K 1
--
Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakültelerine Alınacak Asistan Sayıları
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
100321016 Acil Tıp
100321034 Aile Hekimliği
100321079 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
100421024 Aile Hekimliği
Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi
100721012 Acil Tıp
100721109 Adli Tıp
100721021 Aile Hekimliği
100721136 Anatomi
100721066 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
100721084 İç Hastalıkları
100721127 Tıbbi Farmakoloji
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
101121015 Acil Tıp
101121024 Adli Tıp
101121096 Anatomi
101121069 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
101121051 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
101121112 Fizyoloji
101121103 Histoloji ve Embriyoloji
101121078 İç Hastalıkları
101121121 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
101121139 Tıbbi Farmakoloji
Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi
101421012 Acil Tıp
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
3
4
K
K
K
5
5
1
----
3
K
1
--
4
4
3
3
4
4
4
K
K
K
T
K
K
T
5
1
3
1
1
1
1
--------
4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
K
K
T
K
K
T
T
K
K
T
2
1
1
3
1
1
1
5
1
1
-----------
4
K
5
--
54
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
101421039
110321029
102521044
102521053
102621016
102621025
102621061
102921013
102921022
102921067
102921049
102921085
102921094
102921058
102921101
102921076
103021019
103021064
103021073
103121018
103121036
103121106
103121063
103121054
103121124
103121081
103121133
103421015
103421024
103421121
103421051
103421042
103421148
103421139
103421087
103421157
Aile Hekimliği
Bülent Ecevit Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği
Celâl Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Histoloji ve Embriyoloji
Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Tıbbi Farmakoloji
Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anatomi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Tıbbi Farmakoloji
Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anatomi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
İç Hastalıkları
Tıbbi Farmakoloji
Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Adli Tıp
Anatomi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
İç Hastalıkları
Tıbbi Farmakoloji
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
3
K
5
--
3
K
3
--
4
3
K
T
1
1
---
4
3
4
K
K
T
2
2
1
----
4
3
3
4
4
3
4
4
4
K
K
T
K
K
T
K
K
T
5
5
1
3
1
1
2
2
1
----------
4
3
3
K
T
T
2
1
1
----
4
3
3
4
4
3
4
4
K
K
T
K
K
T
K
T
5
5
1
2
1
1
4
1
---------
4
4
3
4
4
3
3
4
4
K
K
T
K
K
T
T
K
T
4
2
1
3
1
1
1
4
1
----------
55
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
103521014
103521023
103521032
103521077
103521059
4
3
4
3
4
K
K
K
T
K
3
2
2
1
2
------
4
3
4
K
K
K
4
3
1
----
4
K
2
--
3
3
3
4
T
T
T
T
1
1
1
1
-----
4
K
2
--
3
3
K
T
2
1
---
4
4
105421018
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
İç Hastalıkları
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Halk Sağlığı
Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Harran Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği
Histoloji ve Embriyoloji
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
4
K
4
--
20
105421027
105421151
105421045
105421169
105421072
105421081
105421099
105421106
105421115
105421187
105421124
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
3
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
K 5
K 2
K 10
K 1
K 1
K 1
K 6
K 3
K 1
K 1
K 1
------------
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
105421196
105421133
105421203
105421212
105421221
105421142
105421178
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya (T.D.M.M.İ)
Tıbbi Mikrobiyoloji (T.D.M.M.İ)
Tıbbi Patoloji
Üroloji
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Anatomi
5
4
4
4
4
4
5
K
K
T
T
T
K
K
1
1
1
1
1
1
1
--------
20
20
20
2, 20
2, 20
20
20
3
T
1
--
103821011
103821029
103821065
103921019
104121042
104121078
104121051
104121069
105021013
105321037
105321091
105661087
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
56
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
105661015
105661024
105661096
105661069
105661103
105661112
105611147
105611156
105611111
105611041
105611138
105611059
105611129
105611077
105611086
105721069
105721121
105721078
105721015
105721096
105721139
105721103
105721148
105721112
105721157
105721166
105721175
105721024
105721184
105721193
105721033
105721209
105721218
105721051
105721227
105721236
106021019
106021028
106221026
106221035
106221017
106221044
106911035
106911017
106911062
106911044
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
Halk Sağlığı
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Farmakoloji
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Adli Tıp
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi
Anatomi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
Halk Sağlığı
Histoloji ve Embriyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya (T.D.M.M.İ)
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji (T.D.M.M.İ)
Tıbbi Patoloji
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Halk Sağlığı
Histoloji ve Embriyoloji
Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Halk Sağlığı
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
3
4
3
4
K
K
T
K
T
T
4
1
1
2
1
1
-------
4
5
3
4
3
4
3
4
3
K
K
T
K
T
K
T
K
K
2
1
1
4
1
2
1
1
1
----------
4
3
4
5
4
4
5
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
T
T
K
4
5
3
1
1
1
1
1
5
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
----------------------
4
3
K
K
2
2
---
4
3
4
3
K
K
K
T
4
2
1
1
-----
4
3
4
4
K
K
K
K
3
2
1
1
-----
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
2, 19
19
2, 19
19
57
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
106911089
106911071
107211093
107421012
107721027
107721018
107021016
107021043
107021034
108221065
108221074
108221083
108611032
108611023
108611041
108721051
108721139
108821014
108821129
108821023
108821138
108821032
108821147
108821156
108821041
108821165
108821068
108821077
108821086
108821095
108821174
108941017
108941026
109221017
109221053
109421024
109421051
İç Hastalıkları
Tıbbi Farmakoloji
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji
Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Mustafa Kemal Üniversitesi
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Anatomi
Histoloji ve Embriyoloji
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Anatomi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Fizyoloji
Pamukkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Halk Sağlığı
Histoloji ve Embriyoloji
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Halk Sağlığı
Sakarya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Mikrobiyoloji (T.D.M.M.İ)
Selçuk Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Halk Sağlığı
Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği
Anatomi
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
4
4
K
T
2
1
---
4
T
1
--
4
K
1
--
4
3
K
K
2
1
---
4
3
3
K
T
T
3
1
1
----
3
4
3
T
K
T
1
2
1
----
4
4
3
K
K
T
1
1
1
----
4
4
K
K
1
1
---
14
14
4
3
4
4
5
4
5
4
4
4
5
4
4
4
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
6
1
2
5
1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
---------------
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2, 8
4
3
K
K
3
2
---
4
4
K
K
2
1
---
3
3
K
T
3
1
---
4, 10
58
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp
Fakültelerinde ve Diğer Kurumlarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*
109721057
109721066
110021014
110021023
110021041
110021102
110021068
110021111
110021129
110021138
110021077
110021086
110021147
110021156
110021032
110021165
110021095
110021174
110021183
110021192
110021208
Fizyoloji
Tıbbi Farmakoloji
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Aile Hekimliği
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Radyoloji
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Mikrobiyoloji (T.D.M.M.İ)
Üroloji
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi
110221012 Acil Tıp
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumuna Alınacak Asistan Sayıları
İstanbul Adli Tıp
800111018 Adli Tıp
KKTC
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
900111017 Anesteziyoloji ve Reanimasyon
900111026 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
900111132 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
900111035 Genel Cerrahi
900111044 Göz Hastalıkları
900111053 İç Hastalıkları
900111062 Kadın Hastalıkları ve Doğum
900111071 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
900111089 Nöroloji
900111098 Ortopedi ve Travmatoloji
900111114 Radyoloji
900111105 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
900111123 Üroloji
Sağlık Bakanlığı Adına Adli Tıp Kurumuna Alınacak Asistan Sayıları
İstanbul Adli Tıp
800121029 Adli Tıp (K.K.T.C. Uyruklu)
*Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
3
4
T
T
1
1
---
4
3
4
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
T
K
3
6
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
--------------------
4
K
2
--
4
K
4
--
4
4
4
5
4
4
4
4
4
5
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
-----------
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
4
4
5
K
K
K
2
1
1
----
9
9
9
4
K
1
--
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
2, 18
18
59
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
Program Kodu
Program Adı
Öğrenim Süresi
Puan Türü
Genel
Kontenjan
Yabancı
Uyruklu
Tablo 4 GATA Eğitim Hastanelerindeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve
Kontenjanları*
Özel Koşullar ve
Açıklamalar*
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
104611405 Anesteziyoloji ve Reanimasyon (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611353 Genel Cerrahi (M.A.P.)
5
K
1
--
13
104611556 Göz Hastalıkları (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611371 İç Hastalıkları (M.A.P.)
4
K
2
--
13
104611502 Kalp Damar Cerrahisi (M.A.P.)
5
K
2
--
13
104611389 Kardiyoloji (M.A.P.)
4
K
1
--
13
104611432 Ortopedi ve Travmatoloji (M.A.P.)
5
K
1
--
13
104611441 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (M.A.P.)
5
K
1
--
13
104611398 Radyoloji (M.A.P.)
4
K
2
--
13
104611459 Üroloji (M.A.P.)
5
K
1
--
13
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
* Uzmanlık Programları ile ilgili Özel Koşullar ve Açıklamalarını mutlaka okuyunuz.
60
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
TABLO-5. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE
Kod
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
Üniversite Adı
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
61
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
TABLO-5. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE
Kod
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Üniversite Adı
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
62
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
TABLO-5. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE
Kod
2038
2039
2040
2041
2042
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
3001
3002
3003
3004
3005
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
Üniversite Adı
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
A. S. PUSKİN BATI KAZAKİSTAN SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (URAL-KAZAKİSTAN)
ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
ABILAYHAN KAZAK ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ALEM DİLLERİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AKAKİ TSERETELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KUTAİSİ-GÜRCİSTAN)
AKTÖBE DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (AKTÖBE-KAZAKİSTAN)
AL-FARABİ KAZAK DEVLET MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AZERBAYCAN DEVLET BEDEN TERBİYESİ VE İDMAN AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET RESSAMLIK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİLLİ KONSERVATUVARI (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZİZ KIRIL VE METODİ ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
AZİZ KLEMENT VE OHRİ ÜNİVERSİTESİ (BİTOLA-MAKEDONYA)
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BANAT ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
BUDAPEŞTE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BİLİMLERİ (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
BÜKREŞ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR AKADEMİSİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ TARIM BİLİMLERİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
CELAL-ABAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
CLUJ-NAPOCA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CLUJ-NAPOCA, BABES-BOLYAİ ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CONSTANTA "OVIDIUS" ÜNİVERSİTESİ (CONSTANTA-ROMANYA)
DONETSK MİLLİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DONETSK-UKRAYNA)
GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ (GENCE-AZERBAYCAN)
GIDA TEKNOLOJİLERİ ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
63
2014-TUS Başvuru Kılavuzu
TABLO-5. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE
Kod
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
6001
6002
6003
6004
6005
7001
7002
8001
Üniversite Adı
GÜRCİSTAN DEVLET BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKADEMİSİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
H. DOSMUHAMEDOV ATIRAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ATIRAU-KAZAKİSTAN)
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
I.I.MECHNIKOV ODESSA MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ODESSA-UKRAYNA)
IASI ALEXANDRU IOAN CUZA ÜNİVERSİTESİ (IASI-ROMANYA)
İ. JANSUGUROV YEDİSU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TALDIKORGAN-KAZAKİSTAN)
İ.ARABAEV KIRGIZ DEVLET EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
İVANE CAVAHİŞVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
K.TINISTANOV ISSIK-GÖL DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KARAKOL-KIRGIZİSTAN)
KAZAK DEVLET KIZ PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
KAZAK MİLLİ MÜZİK AKADEMİSİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
KIRGIZ DEVLET SANAT ENSTİTÜSÜ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZ MİLLİ KONSERVATUARI (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KİEV MİLLİ EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRAT-MOLDOVA)
KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KIZILORDA-KAZAKİSTAN)
KURMANGAZİ ADINDAKİ MİLLİ KONSERVATUVARI (ALMATI-KAZAKİSTAN)
L. N. GUMİLEV AVRASYA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
M. AUEZOV GÜNEY KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÇİMKENT-KAZAKİSTAN)
MALTA ÜNİVERSİTESİ (MSIDA-MALTA)
MOLDOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
MOLDOVA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVAN-AZERBAYCAN)
NARİN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NARİN-KIRGIZİSTAN)
O. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (JEZKAZGAN-KAZAKİSTAN)
ORMAN ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (OŞ-KIRGIZİSTAN)
P. VLADIGEROV DEVLET MÜZİK AKADEMİSİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
PLOVDIV PAISII HILENDARSKI ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
RUSE "ANGEL KUNCHEV" ÜNİVERSİTESİ (ROUSSE-BULGARİSTAN)
S. AMANJOLOV ADINDAKİ DOĞU KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÖSKEMEN-KAZAKİSTAN)
SOFYA ST. KLIMENT OHRIDSKI ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN)
Ş. ESENOV AKTAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (AKTAU-KAZAKİSTAN)
Ş. UALİHANOV KÖKŞETAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KÖKŞETAU-KAZAKİSTAN)
ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
T. JURGENOV DEVLET TİYATRO SİNEMA ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
T. JURGENOVA KAZAK MİLLİ SANAT AKADEMİSİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
TARAS SEVCHENKO ULUSLARARASI KİEV ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
TARAZ DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (TARAZ-KAZAKİSTAN)
TARIM ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
TEKNİK ÜNİVERSİTE (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
TİMİSOARA "BATI" ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
UKRAYNA ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ "KİEV POLİTEKNİK ENSTİTÜSÜ" (KİEV-UKRAYNA)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)
ÜZEYİR HACIBEYLİ ADINA BAKÜ MÜZİK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
VARNA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VILNIUS GEDIMINAS TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VILNIUS-LİTVANYA)
Y.BALASAGIN KIRGIZ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
ZAGREB ÜNİVERSİTESİ (ZAGREB-HIRVATİSTAN)
AFRİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AMERİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ASYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVUSTRALYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
HARP OKULLARI
POLİS AKADEMİSİ
DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
64
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
Tablo 6
Mezun Olacağı/Olduğu Lisans Programı
3374
TIP
3156
ECZACILIK
6373
VETERİNER
3132
BİYOKİMYA
3240
KİMYA
65
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ
AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada ekte verilen “Genel
Amaçlı Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça
belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik
olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Adaylar, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme
alınmayacaktır.
Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir.
Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden edinecektir.
Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında
edindiği aday İnternet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin
İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesi edinme, sonuçları öğrenme, bireysel
başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu
şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden
edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Başvuru Merkezlerine
başvurmalıdır.
Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her sınav
için ayrıca belirtilecek tarihlerde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendileri gerçekleştirecektir. Bu
tarihler dışında değişiklik isteği yapılamayacaktır.
· “Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdır.
Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına
aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde yapılmalıdır.
· “Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu
değişikliği https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:
· Başvuru sırasında oluşturulan aday başvuru kayıt bilgilerinden “Eğitim Bilgileri” alanındaki resmî
belgeye dayalı olan bilgilerde değişiklik isteği
· Uyruk bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı örneği ile)
· Engelli adaylar için sağlık kurulu raporu ile engel durumunu belirttiği, engelli olarak sınava
girme isteği
· Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği
Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........
(İmza)
T.C. Kimlik/Y.U.
Numarası
Evrak Referans
Numarası
Adı ve Soyadı
Sınav Adı / Yılı
Baba Adı
Sınav Dönemi
Doğum Yeri
Telefon No
Doğum Tarihi
/
/
E-posta
@
Yazışma Adresi
Posta Kodu
İlçe
İl
Semt
Talepler
DİKKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu değişiklik talepleri öngörülen süre içerisinde
internet ortamında bizzat adayların kendileri tarafından gerçekleştirilecektir.
a- T.C. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Resmî belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği
c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği
d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği
2014 – TUS BAŞVURU KILAUZU
SINAV / EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sınav ücretini
yatıracağını, T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adı ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Adaylar
isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla da bankaya ücret yatırılabilirler. Sınav ücreti
ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de
yatırılabilir.
Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu
dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan
ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.
T.C. Ziraat Bankası ATM’leri ve İnternet bankacılığı
T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Denizbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
*Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Sınav ücretini yatırmak için bankaya gidecek adayların, aşağıdaki formu doldurarak banka şubesi
görevlisine vermesi, sınav ücretinin yanlışsız yatırılmasını sağlayacağından adayın yararına olacaktır.
Sınavın Adı
: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)
Adayın Adı Soyadı
: ___________________________________
Adayın TC Kimlik Numarası :
Sınav Ücreti
: 80,00 TL
Download

(tus) başvuru kılavuzu