GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR
JA N D A R M A
T E D .¡MRKZ.K.LIĞKGÜVERCÎNLİK/ANKARA)
İÇİŞLERİ
BAKANLIĞI
JANDARMA
GENEL
KOMUTANLIĞI
2 KALEM GIDA M ADDESIalım ı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usuiü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer alm aktadır:
fhaîe Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) Ihaie dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: 2014/61121
: ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (İSTANBUL
YOLU 5'İNCİ KM. CARREFOUR ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI ) 06377 GÜVERCİNLİK
ETİMESGUT/ANKARA
: 3124565660 - 3122783091
: ihlkoml [email protected]
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihleri
: 2 KALEM GIDA MADDESİ ALIMI (UHT İÇME SÜTÜ VE DONDURULMUŞ MANTI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
; 15 NU.LI TŞNR. MAL SYM.LIĞI YİYECEK DEPOSU GÜVERCİNLİK / ANKARA
: SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN 1’NCİ KALEM .
UHT İÇME SÜTÜ DÖRT EŞİT TAKSİT HALİNDE; 1İNCİ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP
10 (ON) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, 2’NCİ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 90 - 100 ^
(DOKSAN-YÜZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, 3’ÜNCÜ TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP»
170- 180 (YÜZYETMİŞ-YÜZSEKSEN) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, 4’ÜNCÜ TAKSİT
*
SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 250 - 260 (İKİYÜZELLİ-İKİYÜZALTMIŞ) TAKVİM GÜNÜ
İÇERİSİNDE; 2’NCİ KALEM DONDURULMUŞ MANTI İKİ EŞİT TAKSİT HALİNDE; 1’İNCİ ’
TAKSİT SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 10 (ON) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, 2’NCİ TAKSİT
SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 150 -160 (YÜZELLİ - YÜZALTMIŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE
TESLİM EDİLECEKTİR. BİRDEN FAZLA KALEMİN BİR FİRMAYA İHALE EDİLEREK TEK
SÖZLEŞME İMZALANMASI DURUMUNDA İŞİN SÜRESİ İÇERİSİNDE KALMAK KAYDIYLA
HER 1 (BİR) KALEM AYRI AYRI DEFATEN TESLİM EDİLEBİLECEĞİ GİBİ KALEMLERİN
TAMAMI DA DEFATEN TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: J. TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI 1 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI GÜVERCİNLİK /ANKARA
: 23.07.2014 - 09:30
4. İhaleye katılabilm e şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılm a şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. G erçek kişi olm ası halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olm ası halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif v erm eye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olm ası halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olm ası halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetim indeki görevlileri
belirten son durum u gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunm am ası halinde, bu
bilgilerin tüm ünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tam am ı veya bir kısmı ait yüklenicilere yaptırılam az.
4.2. Ekonom ik ve mali yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5 .Ekonom ik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 .İhaleye sadece yerii istekliler katılabilecektir.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınm ası:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 6 TRY (Türk Lirası)karşılığı j.TED.M RK.K.LIĞI/ ANKARA adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale doküm anını satın alm aları veya E KAP üzerinden e-im za kullanarak indirm eleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ l. l . e İNCİ MADDESİNDE
BELİRTİLEN İDARE GÖREVLİSİNE TESLİM EDİLECEKTİR, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem -kalem leri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalem i m iktarı ile bu mal kalem leri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşm e im zalanacaktır.
Bu ihalede, kısm ı teklif verilebilir.
10» İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici tem inat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilem ez.
Download

fhaîe Kayıt Numarası 1-İdarenin a) Adresi b) Telefon ve faks