ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.DY.2014/462-2730
Fuar Destekleri Hk.
Ankara, 14/02/2014
SİRKÜLER ( G/2014 )
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 12/02/2014 tarihli yazıda özetle;
“2009/5 sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı ve
başvuru sahibi açısından lehe gelen hükümlerin henüz sonuçlandırılmamış olan destek başvurularında
10/02/2014 tarihi itibariyle uygulanması ” gerektiği ifade edilmektedir.
Bu çerçevede; anılan Tebliğ’e ait Uygulama Usul ve Esaslarında yapılan değişikliklere ilişkin
tablo ekte yer almakta olup; başvuru sahibi açısından önem arz eden hususlara ilişkin detay aşağıda
yer almaktadır.
Bilgilerini rica ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Yapılan Değişikliklere İlişkin Önemli Hususlar;
- Katılımcının, stand alanında, kendisinin veya yazılı izni olmak kaydıyla aralarında ortaklık
ilişkisi bulunan Türkiye’de yerleşik şirketin veya pazarlamacısı olduğu Türkiye’de yerleşik şirketin
ticaret ünvanı veya tescilli markasına (ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş halindeki ünvanından en
az bir sözcük veya tescilli markası kullanılmalıdır. Buna ilaveten şirketin iştigal sahası, sektörü,
üretim yöntemi veya şirketin nevini belirten yabancı dilde bir ibare de kullanılabilir.) yer vermek
zorunda olduğu şeklinde değiştirildiği,
Ayrıca, katılımcının stand alanında ortaklarından birine veya ortaklık ilişkisi bulunan
diğer bir şirketin ortağı adına tescilli markayı yazılı izin alınmak kaydıyla kullanma imkanının
kaldırıldığı,
(Önemli Not: Lisans ve marka devir sözleşmeleri ancak Türk Patent Enstitisüne(TPE)
tescil ettirildiği durumlarda geçerlidir. TPE’de tescili olmayan sözleşmelerin destek
başvurularında değerlendirmeye alınma imkanı bulunmamaktadır.)
-Logo tesciline ilişkin uygulamanın kaldırıldığı,
-Katılımcı adına düzenlenmiş Gümrük Beyannamesi veya ATA Karnesi ile ürünün gümrük
işlemlerini tevsik eden belgenin aslı veya ilgili kurum tarafından aslı gibidir onaylı sureti veya
İBGS’nin aslına uygunluğunu onayladığı suretinin ibraz edilebileceği,
Ayrıntılı bilgi için: Neşe Turabık Büyükgöz - Şef
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.DY.2014/462-2730
Fuar Destekleri Hk.
Ankara, 14/02/2014
-Stand alanında kullanılan markalara ilişkin Marka Tescil Belgesi veya fuardan önce Marka
tescil belgesi almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya İBGS’nin aslına
uygunluğunu onayladığı süretinin ibraz edileceği (Türk Patent Enstitüsüne yapılan marka tescil
başvurusunun sonuçlanmasına kadar destek müracaatı bekletilecek olup, müracaatın olumlu
sonuçlanması veya 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin “Marka tescilinde red için mutlak nedenler” başlıklı 7. maddesinin 1. fıkrasının
(a),(c) ve (d) bentleri kapsamında olumsuz sonuçlanması halinde destek müracaatı uygun
değerlendirilecek, müracaatın olumsuz sonuçlanması halinde destek başvurusu reddedileceği)
-Katılımcının pazarlamacı olması durumunda, üretici/imalatçı ile yapılan pazarlama
sözleşmesi tarihinin ilgili fuardan önceki bir tarihte düzenlenmesi gerektiği, (Önemli Not:
Üzerinde tarih yer almayan pazarlama sözleşmeleri değerlendirmeye alınamamaktadır.)
-Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili İBGS tarafından katılımcıya,
katılımcının eline geçmesinden itibaren 30 iş günü süre verilerek İBGS kayıtlarındaki adreslere
iadeli –taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle eksikliklerin tamamlanmasının isteneceği,
bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda ise 30 iş günlük süre geri gelme
tarihinde başlatılarak eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyasının işlemden
kaldırılacağı,
-Katılımcı standını çevre standlarla, katılımcı unvanı, veya markası, teşhir edilen
ürünleriyle veya tanıtım materyalleriyle gösteren fotoğrafların ibraz zorunluluğu kaldırılmıştır.
-Yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatörün tanıtım faaliyetlerinin
desteklenmesi kapsamında İnfo stand alanında verilen telefon hizmetinin destek kapsamından
çıkarıldığı,
-Destek müracaatında talep edilen tüm faturaların noter tasdikli örneklerinin ibraz imkanının
kaldırıldığı, ( Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan ilgili İhracatçı Birliklerinin fatura aslı üzerine
işlem görmüştür şerhi düşme zorunluluğu nedeniyle)
EK :2009/5 Sayılı Tebliğ’e ait Uygulama Usul ve Esaslarında yapılan deşikliğe ilişkin tablo ( 4
Sayfa)
Ayrıntılı bilgi için: Neşe Turabık Büyükgöz - Şef
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ