I
İçindekiler
Prof. Dr. Hamide Zafer
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Ceza Hukuku Genel Hükümler
TCK m.1-75
Pratik Çalışma Araçları
Olaylar ve Kararlar
Çözümlü Örnekler
Çözümlü Sınav Sorularından Örnekler
Soru Bankası
Metin ve Kavram Soruları
Açık Uçlu Soru Örnekleri
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı
Seçme Sınavı Sorularından
Örnekler ve Cevap Anahtarı
II
Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Araçları
Yayın No. : 2737
Hukuk Dizisi : 1339
2. Bası – Ekim 2014 – İSTANBUL
ISBN 978 - 605 - 377 - 761 - 8
Cop­yright© Bu ki­ta­bın bu ba­sı­sı­nın Tür­ki­ye’de­ki ya­yın hak­la­rı BE­TA Ba­sım Ya­
yım Da­ğı­tım A.Ş.’ye ait­tir. Her hak­kı sak­lı­dır. Hiç­bir bö­lü­mü ve pa­rag­ra­fı kıs­
men ve­ya ta­ma­men ya da özet ha­lin­de, fo­to­ko­pi, fak­si­mi­le ve­ya baş­ka her­han­gi
bir şe­kil­de ço­ğal­tı­la­maz, da­ğı­tı­la­maz. Nor­mal öl­çü­yü aşan ik­ti­bas­lar ya­pı­la­maz.
Nor­mal ve ka­nu­nî ik­ti­bas­lar­da kay­nak gös­te­ril­me­si zo­run­lu­dur.
Dizgi
: B e t a B a s ı m A . Ş .
Baskı - Cilt
: Pasifik Ofset Ltd. Şti.
Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3/1 Baha İş Merkezi
A Blok Kat: 2 34310 Haramidere/İSTANBUL
Tel: 0212 412 17 77 Sertifika No: 12027
Ka­pak Ta­sa­rım
: Gülgonca Çarpık
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136)
Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11
Cağaloğlu - İSTANBUL
Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0-212) 513 87 05 - 511 36 50
www.betayayincilik.com
III
İçindekiler
İkinci Basıya Önsöz
Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Kitabımız, H.Zafer, “Ceza
Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75 Ders Kitabı” başlıklı çalışmayı tamamla­
mak üzere hazırlanmıştı. Pratik çalışma gereçleri de, dest kitabındaki konu anlatım
sırasına uygun olarak kitaba yerleştirilmişti. Bu basıda da bu sırayı bütün bölüm­
lerde korumaya özen gösterdik.
“Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Seçme Sınavı”nda açık uçlu soruların so­
rulacağına dair bir bilginin tarafımıza ulaşması üzerine, sınavlarda bu tip sorular da
sormaya başladık. Hazırladığımız bu tip sorulara “Ceza Hukuku Genel Hükümler
Soru Bankası” başlığı altında yer verdik. Şu anda Ceza Hukuku Genel Hükümler
Soru Bankamızda, Metin, Kavram, Test ve Açık Uçlu sorular yer almaktadır. Bu
vesileyle Açık Uçlu Soruların hazırlanmasında önemli yardımları olan Doğuş Üni­
versitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Yağız Yavuz’a teşekkür etmek isterim.
Bu basıda “Cevaplı Sınav Sorularından Örnekler” bölümünü geliştirdik ve
2012 yılından sonra yaptığımız vize-final ve yaz okulu çözümlü sınav örneklerini
de kitaba dahil ettik. Görüleceği üzere sınavlarda tek tip soru sormamaya ve soru
çeşitliliğine özen göstermekteyiz. Bu sayede sınavlara hazırlanan öğrencilerin bir
ceza hukuku genel hükümler sınavında hangi tip sorularla karşılaşabileceklerini de
öngörmelerini amaçladık. Böylece nasıl soru soracaksınız, sınav nasıl olacak, test var
mı, olay var mı şeklindeki soruları peşinen cevaplamış oluyoruz.
Önceki basının önsözünde de belirttiğimiz gibi, Pratik Çalışma Kitabındaki
olayların doğru çözümlenebilmesi ve kararların doğru analiz edilip hukuki sorun­
lara ilişkin görüş üretilebilmesi için iyi bir bilgi birikimine sahip olunması zorun­
ludur. Olayda neyin sorulduğu veya karardaki hukuki sorunun ne olduğu ancak
iyi bir bilgi birikimi sonucunda doğru olarak tespit edilebilir. Ceza hukuku sosyal
düzene aykırılıkları konu edinen ve bu aykırılıkların bastırılmasında önemli rol oy­
nayan normatif bir disiplindir. Suç adı verilen bu sosyal düzene aykırılıklar doğal
olarak sosyal tepki ile karşılanır. Yani hukukçu olmayan vatandaşlar da suç denilen
sosyal düzene aykırılıklara tepki verir, kendi değer yargılarını dile getirir. Örneğin
bir şirketin kuruluş usulünü veya ceza muhakemesinde Cumhuriyet başsavcılığı­
nın teşkilatlanmasının nasıl olduğunu açıklayabilmek için mutlaka bu konularda
okuma ve araştırma yapılmış olması gerekir. Zira bu konular bizim değer yargıla­
IV
Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Araçları
rımızla cevaplayabileceğimiz sorunlar içermezler. Ancak bir eylemin cezalandırı­
lıp cezalandırılamayacağı sorulduğunda iç sesimiz bize mutlaka bir cevap hazırlar.
Yani eylemin kötülüğünü, mağdurun durumunu dikkate alarak öğreti ve kanuna
bakmadan bir değerlendirme yapmak ve olayın tartışmalı olan kısımlarına ilişkin
çözüm üretmek mümkündür. Ceza hukuku genel hükümlere ilişkin sorunlarda her
zaman söyleyecek bir söz vardır ve bu sözü söylemek için çoğu zaman hukukçu
olmaya gerek yoktur. Yukarıda da belirttiğimiz gibi suç, sosyal bir başkaldırıştır ve
vatandaş da bu başkaldırıya karşı sosyal tepkisini ortaya koyacaktır. Ancak modern
ceza hukuklarında sosyal tepki normatifleşmiş ve tepkinin koşulları normatif ola­
rak ortaya koyulmuştur. Eğer norm soruna açıkça bir cevap öngörmemiş ise öğreti
yani normu açıklamaya ve yorumlamaya çalışan hukukçuların eserleri ve Yargıtay
içtihatları bu sorunları ele alır ve görüş üretir. Normun, içtihatların ve öğretinin
açıklamaları hukuki tepkiyi ifade eder. Bu nedenle ceza hukuku alanında bir sorun
ortaya çıktığında çoğu zaman sosyal tepkiler ve hukuki tepkiler aynı ortamda yan
yana gelir. Ancak iyi bir hukukçu bu tepkilerin hangisinin hukuki hangisinin sosyal
nitelikte olduğunu ayırt eder. Zaman zaman hukukun öngördüğü tepki ile sosyal
tepki de örtüşmez. Gelişmiş modern bir toplumda ve hukuk devletinin hakim ol­
duğu bir ülkede meşru olan tepki hukuki tepkidir. Hukuk öğrencisi, bilgi birikimi
yapmaya yani hukuku öğrenmeye çalışmaktadır; hukuku öğrenme aşamasında ol­
duğu için konum itibariyle de sosyal tepkisini dile getirmeye daha yatkındır. Pratik
çalışma araçları, normatif ve öğretisel hukuki bilginin ne kadar öğrenciye ulaştığını
test etmenin araçlarıdır. Hukuki bilgisi yerleşmediği sürece bir hukuk öğrencisinin
vereceği tepki sosyal tepki olacaktır ve sınav notunu yükseltmeyecektir. Eğer bu tip
açıklamalar notlansaydı, mantığı ve adalet duygusu gelişmiş, vicdanı olan ancak
hukuk bilgisi olmayan herkese hukuk diploması verilmesi gerekirdi. .
Bir pratik çalışma gereci kendisine sunulmuş olan bir ceza hukuku genel
hükümler öğrencisinden, sosyal tepkisini dile getirmesi değil hukuk bilgisine ve
bu bilgi sonucunda oluşmuş nosyonuna dayanarak açıklama yapması beklenir.
Ceza hukuku genel hükümler öğrencisinin daima temkinli olması ve vatandaş gibi
olaylara yaklaşıp salt vicdani bir tepki mi gösterdiğini yoksa hukuki bir tepki mi
gösterdiğini kendisine sorması gerekir. Önerdiği çözümün içtihatlarda, öğretide ve
normatif metinlerde karşılığı olup olmadığını araştırmalıdır. Ceza hukukuna iliş­
kin olaylara sosyal tepki verme isteğinin dayanılmaz hafifliği ile öğrenci arkadaşlar
çoğu zaman sorulan olayın kendi dünyalarında ve vicdanlarında yarattığı etki ile
uğraşmakta ve kendilerine on dakika önce anlatılmış olan bilginin denetlenmesine
yönelik olarak sorulan hukuki sorunu gözden kaçırmaktadır. Ceza hukuku genel
hükümler dersinin doğası itibariyle böyle bir çıkmazının olduğunun unutulmaması
ve derslere konunun bir kere okunarak gelinmesinin hukuk bilgi ve nosyonunun
yerleşmesi için son derece önemli olduğunun hatırlanması gerekir.
V
İkinci Basıya Önsöz
Sonuç olarak öğretiye ve yasal düzenlemelere hakimiyet daima soruna olabil­
diğince doğru yaklaşmamızı ve hukuki sorunu olabildiğince doğru tespit etmemizi
sağlayacak ve açıklamalarımıza özellik katacaktır. Önemli olan, fikri faaliyet süre­
cinin doğru işlemesidir; ulaşılan sonuçların farklı olması önemli değildir. Fikri faa­
liyet sürecini hukuka uygun olarak işlettiğimizde, tespit ve açıklamalarımız hukuk
eğitimi almamış kişilerin tespit ve yorumlarından ayrılacaktır.
Görüş ve önerilerinizin kitabı geliştireceğine ve hukuk eğitimine katkı sağ­
layacağına inanıyoruz. Kitabın ilgilenenler için yararlı olmasını diler, sevgili Gül­
gonca Çarpık’a ve Kitabımızın en kısa sürede yayınlanmasını sağlayan sayın Seyhan
Satar ile tüm Beta çalışanlarına çok teşekkür ederiz.
Kartal-Atalar-İstanbul, Ekim 2014
Prof.Dr. Hamide Zafer
Birinci Basıya Önsöz
Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75 başlıklı kitabımızın sonunda Pratik Çalışma Gereçleri başlığı altında bu çalışmanın nüvesini oluşturan bir bölüme yer verilmişti. Mes­
lektaşlarımızdan ve öğrencilerimizden gelen öneri üzerine, bu bölümün daha fazla kurgu olay
ve kararla zenginleştirilerek ayrı bir kitap haline getirilmesinin iyi olacağına biz de inandık ve
elinizdeki bu Pratik Çalışma Kitabı ortaya çıktı.
“Ceza Hukuku Genel Hükümler” derslerinin Pratik Çalışmaları öğretim yılının ilk iki-üç
ayından itibaren genellikle “Ceza Hukuku Özel Hükümler” dersine dönüşmektedir. Suçlar, suç
genel teorisine uygun olarak incelenmekte, ancak bu incelemelerde genellikle, o suç açısından
hareketin ve neticenin gösterdiği özellikler, illiyet bağının, kastın ve taksirin çeşitlerinin, teşeb­
büsün, iştirakin, içtimaın, hata ve sapmanın, kusuru ortadan kaldıran veya azaltan nedenlerin
gösterdiği özellikler yeterince ön plana çıkartılamamakta; bu konular bütünün içinde erimekte,
adeta suç tanımı şerh edilerek kavramlar açıklanmaktadır. Kanaatimizce Ceza Hukuku Genel
Hükümler dersinin Pratik Çalışmalarının amacı, sadece suçları tanıtmak olmayıp, suç genel
teorisinin pekiştirilmesi olmalıdır. Diğer bir söyleyişle Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik
Çalışmalarında amaç, suç genel teorisine ilişkin konulardan hareketle suçların öğretilmesi ol­
malıdır. Bu nedenle belki de suçların tek tek anlatılması yerine, o yıl öğretilmesi düşünülen
suçlarla sınırlı olarak suç genel teorisindeki hukuki sorunlara ilişkin olayların kurgulanması
ve bu olaylar üzerinden konuların pekiştirilerek suçların öğretilmesi daha faydalı olacaktır.
Öğrencilerimize bir olay anlatıp, örneğin bu olayda suçun manevi unsuru nedir diye
sorduğumuzda, kast veya taksir cevabını almaktayız; ancak neden kast dediğimizde genellikle
cevap gelmemekte; öğrencimizin kastın unsurlarının somut olayda nasıl tezahür ettiğini tespit
etmekte ve olayın yorumlanması gereken özelliklerini fark etmekte zorlandığını görmekteyiz.
Çok kısa bir şekilde söylemek gerekirse, öğrencimiz ceza hukukunu hissetmekte ve derste ve­
rilen örneklere benzer bir olay sorulduğunda çoğu zaman doğru sonuca işaret etmekte ancak
o sonuca nasıl ulaştığını, o sonuca ulaşırken izlediği yolu ifade etmekte güçlük çekmektedir.
Öğrencimize, bir olayla karşılaştığında düşünmeye belirli bir şablon çerçevesinde belirli bir
noktadan başlaması gerektiğini ve düşünce sisteminde belirli noktaları kontrol etmesi gerek­
tiğini öğretmekte zorlanmaktayız. Küçük olaylarla suç genel teorisinin münferit konularının
öğrenilmesinden sonra bir olayın bütün olarak suç genel teorisi çerçevesinde değerlendirilme­
sine yönelik çalışmalar kapsamında, belki de Alman hukuk eğitiminde olduğu gibi biz de sene
sonunda yapılacak Pratik Çalışmalar için çeşitli ihtimallere göre “Olay İnceleme Şemaları”
hazırlamalıyız.
Bu Pratik Çalışma Kitabı, Ceza Hukuku Genel Hükümler teorik ve pratik derslerinde
tespit ettiğimiz ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız eksiklikleri gidermek için hazırlanmıştır.
Çalışmanın, amacını ne derece gerçekleştirmeye uygun olduğunu zaman gösterecektir.
VIII
Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Araçları
Kanımızca bir olayın suç genel teorisi bakımından değerlendirilebilmesi ve doğru so­
nuçlara ulaşılabilmesi için ilk aşama, suça ve yaptırım teorisine ilişkin genel bilgileri (TCK
m.1-75) iyi öğrenmektir. İkinci aşama, münferit suç tanımlarını suç genel teorisinde öğreni­
len sistematiğe (suç/olay inceleme şemasına) uygun olarak tahlil etmeyi öğrenmektir. Diğer bir
söyleşile bir suç tanımına bakıldığında, bu tanımı unsurlarına ayırabilmeyi öğrenmektir. Bu
bir anlamda, suç genel teorisinde öğrenilen bilgilerin münferit suç tanımlarında karşılığını ara­
maktır. Bu iki aşama öğrenme sürecini ifade eder. Üçüncü aşama bize anlatılan somut olayın
ilk iki aşamada öğrenilmiş olan “Olay İnceleme Şemasına” uygun olarak değerlendirilmesidir.
Ancak genellikle bizim sınav sistemimizde, bir olay verilip bu olayın başından sonuna kadar
bu şema doğrultusunda incelenmesi istenmemekte; olayın hukuki sorun içeren kısmının gö­
rülmesi ve sadece sonucun bildirilmesi istenmektedir. Belki de bu yüzden öğrencimiz bir olayı
suç genel teorisinde öğrendiği şemaya uygun olarak bir bütün halinde inceleme alışkanlığını
kazanamamaktadır.
Üçüncü aşamada, önce olayın hangi suç tanımındaki yasağı ve emri ihlal ettiğini tah­
min etmemiz gerekir. Daha sonra olayı, olayın uyduğunu tahmin ettiğimiz suç tipine (tanımı­
na) ilişkin “Olay İnceleme Şeması”na göre incelemeliyiz. Yani olayı bu şemadaki noktalarda
değerlendirmeye almalıyız.
Ceza hukuku derslerinde, teorik açıklamalarla bir olayın değerlendirilmesinde kullanı­
labilecek bir şema çizilmekte ve çeşitli hukuki sorunlara işaret edilmektedir. Bir olayla karşılaş­
tığımızda o olayı doğru değerlendirebilmemiz için, o zaman kadar o olayı yerleştirebileceğiniz
bir şemanın hafızamızda şekillenmiş olması ve şemadaki kurumlara ait hukuki sorunlardan da
haberdar olmamız gerekir. Aksi takdirde, bir olayla karşılaştığımızda ya sokaktaki herhangi biri
gibi hayat tecrübemizle ve saf mantığımızla o olayı çözmeye çalışırız -ki en tehlikelisi budur-;
ya da ilgili kişiye ceza alanında uzmanlığımızın bulunmadığını söyleyerek onu uzman bir ceza
hukukçusuna yönlendiririz.
Belirtelim ki, mevcut normatif ve teorik bilgimizle olayın hangi noktalarda hukuki so­
run içerdiğini ve çözümünü tahmin ettiğimizde dahi, o hukuki soruna ilişkin normatif ve
teorik bilgiyi kontrol etmemiz ve içtihat araştırması yapmamız doğru değerlendirme için ge­
reklidir. Çünkü hukuk sistemimizde yasalar sık sık değişmekte ve hafızamız yeni bilgilere yer
açmak için sürekli olarak eski öğrendiklerimizi silmektedir.
Bu kitapta, önce suç genel teorisindeki kurumları kavramaya yönelik küçük olaylara
yer verilmiştir. Daha sonra bu kurumların bir suç kapsamında tartışılmasını sağlayacak olaylar
hazırlanmıştır. Bu vesileyle suç tanımlarının da öğrenilmesi amaçlanmıştır. Suç genel teorisine
ilişkin konuların, suç teşkil eden bir olay kurgulanmadan anlatılması imkânsızdır. Kitaptaki
kurgu olayların bir kısmının, suç tiplerini tanımaya ve olayların bu suç tipleri bakımından
değerlendirilmesine yönelik olduğu görülecektir. Bu kapsamda, kitabın sonunda suç tanım­
larını içeren normlar verilmiş ve bu normların öğrenilen bilgiler kullanılarak analiz edilmesi
istenmiştir. Daha sonra da tüm bilgilerin kullanılmasına yönelik kurgu olaylara yer verilmiştir.
Kitaptaki kurgu olayların bir kısmı, gazete haberlerinden, dizi filmlerden ve Yargıtay içtihatla­
rından esinlenilerek hazırlanmıştır.
Olaylar, Ceza Hukuku Genel Hükümler kitaplarındaki anlatıma uygun olarak sıraya
koyulmuştur. Ayrıca ilgili bölümün başına, Türk Ceza Kanunu’nun o bölümle ilgili hükümleri
yerleştirilmiştir. Bu sayede öğrencilerimiz aslında çözümün çoğu zaman kanunda olduğunu
IX
Birinci Basıya Önsöz
görecek ve kanunla çalışmayı alışkanlık haline getirebilecektir. Olayların birçoğunun sonunda
parantez içinde olayın çözümünde kullanılacak olan ceza normunun madde numarası da veril­
miştir. Öğrencilerimiz anında konunun başındaki Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerini
okuyarak hafızasını canlandırabilecektir. Bu yöntem sayesinde olayların büyük bir kısmı bir
anlamda çözümlü hale getirilmiştir.
Kitabın sonunda, bugüne kadar Ceza Hukuku Genel Hükümler dersinde sorulan so­
rular bir araya getirilerek Ceza Hukuku Genel Hükümler Soru Bankası oluşturulmuştur. Bu
soru bankasında kendimizin hazırladığı veya adli yargı hakimlik sınavında sorulan örnek test
sorularına da yer verilmiştir. Ayrıca Ceza Hukuku Genel Hükümler derslerinde sorulan cevaplı
soru örnekleri de kitapta yer almaktadır.
Bu vesileyle, “Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1-75” başlıklı kitabımızın so­
nunda yer alan bölümün ayrı bir kitap haline getirilmesini öneren ve hazırladığı kurgu olay­
larla çalışmayı destekleyen Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi
Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Cem Şenol’a özellikle teşekkür etmek isterim.
Ayrıca, bu çalışmanın hazırlanmasına çeşitli şekilde katkı sunan başta Yard.Doç.Dr. Aysun
Altunkaş olmak üzere Dr. Gülfem Pamuk’a ve Araştırma Görevlisi arkadaşlarım Kerim Çakır,
Özge Apiş, Zafer İçer ve Gülşah Bostancı’ya teşekkürler.
Kitabın hazırlanmasında her zamanki gibi emeği geçen sevgili Gülgonca Çarpık’a, kısa
sürede kitabın basılmasını sağlayan sayın Seyhan Satar’a ve tüm Beta çalışanlarına teşekkür
ederim.
Kartal - İstanbul / Ağustos 2012
Prof.Dr. Hamide Zafer
İÇİNDEKİLER
OLAYLAR VE KARARLAR
§1. Ceza Hukukuna Giriş...................................................................................3
No:1 Ceza normunun özellikleri..................................................................... 4
No:2 Ceza hukukunun özellikleri................................................................... 6
No:3 Tanımlayıcı normlar: Silah tanımı.......................................................... 6
§2. Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi................................................................7
No:1 Ceza hukukunun kamusallaşması, İslam ceza hukuku............................ 7
§3. Ceza Hukukunun Temel İlkeleri..................................................................8
No:1 Ceza sorumluluğunun şahsiliği............................................................... 9
No:2 Ceza sorumluluğunun şahsiliği – Tüzel kişilerin
sorumluluğu- İptal davası....................................................................... 9
No:3 Fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ilkesi....................................................... 10
No:4 Suçta ve cezada kanunilik ilkesi............................................................ 18
No:5 Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, lehe olan yasanın
geçmişe uygulanması............................................................................ 20
No:6 Güvenlik tedbirlerinde kanunilik ilkesi................................................ 21
No:7 İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç yaratılması................................... 22
No:8 Anayasa’nın kaynak değeri, hukuk devleti, kanunilik ve
belirlilik ilkesi, yürütmenin düzenleyici işlemleriyle suç
yaratılamaması..................................................................................... 25
No:9 İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç yaratılması Belirlilik ilkesi...................................................................................... 26
No:10 Suçta kanunilik ilkesi, genel-özel yasa ilişkisi........................................ 35
§4. Ceza Hukukunun Kaynakları ve Yorum....................................................39
No:1 Uluslararası sözleşmelerin kaynak değeri.............................................. 39
No:2 Çok failli (toplu) suç, milletlerarası sözleşmelerin
kaynak değeri, lehe olan yasanın belirlenmesi....................................... 39
No:3 Anayasa’nın kaynak değeri, Anayasa hükümlerinin
doğrudan doğruya uygulanabilirliği...................................................... 41
No:4 Kıyas yasağı, suçta ve cezada kanunilik ilkesi........................................ 44
No:5 Kıyas yasağı.......................................................................................... 45
No:6 Kıyas yasağı ve genişletici yorum.......................................................... 53
XII
Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Araçları
§5. Ceza Normu İçeren Kanunların Zaman Yönünden
Uygulanması.............................................................................................. 56
No:1 Suçun işlendiği zamanın tespiti............................................................ 57
No:2 Suçun işlendiği zamanın ve uygulanacak yasanın tespiti....................... 57
No:3 Ceza kanunlarının zaman yönünden uygulanması,
tamamlayıcı yasa.................................................................................. 58
No:4 Lehe kanunun belirlenmesi.................................................................. 58
No:5 Lehe kanunun belirlenmesi.................................................................. 58
No:6 Lehe kanunun geçmişe uygulanması.................................................... 59
No:7 Lehe kanunun infaz aşamasında uygulanması ...................................... 59
No:8 Lehe olan kanunun geriye yürümesi, özel kanunlardaki
değişikliğin etkisi................................................................................. 60
No:9 Lehe olan yasanın tespiti, olaya uygulanacak olan ceza
normunun tespiti................................................................................. 62
No:10 Olaya uygulanacak olan ceza normunun tespiti,
silah tanımında değişiklik..................................................................... 63
No:11 Süreli kanunların ileriye doğru uygulanmaya devam
etmesi.................................................................................................. 64
§6. Türk Ceza Kanunu’nun Kişi Bakımından Uygulanması.......................... 65
No:1 Milletvekili dokunulmazlığı................................................................. 66
No:2 Milletvekili dokunulmazlığı................................................................. 67
No:3 Milletvekili (yasama) dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu........................ 67
No:4 Muhakeme engeli: Dokunulmazlık, hakaret/sövme.............................. 69
No:5 Dokunulmazlık: Konsolos eşleri).......................................................... 69
§7. Suça İlişkin Ön Açıklamalar..................................................................... 70
No:1 Suçun maddi ve hukuki konusu-mağduru............................................ 70
No.2 Suçun maddi konusu–araç................................................................... 70
No:3 Ön şart-unsur...................................................................................... 70
No:4Fail-Mağdur-Fiil.................................................................................. 71
§8. Suçun Kanunilik Unsuru (Tipiklik)......................................................... 71
No:1Tipiklik................................................................................................ 71
No:2 Tipiklik, maddi konunun özelliği......................................................... 72
No:3Tipiklik................................................................................................ 72
No:4 Taksirli suçlarda tipiklik....................................................................... 73
§9. Suçun Maddi (Objektif ) Yapısal Unsurları .............................................. 73
No:1 Suç kalıplarıyla çalışma........................................................................ 73
No:2 Somut olaydaki hareketle soyut suç
tanımındaki hareketin karşılaştırılması ................................................ 75
No:3 Suç kalıplarıyla çalışma........................................................................ 76
No:4 Gerçek kesintisiz suç............................................................................ 78
İçindekiler
XIII
No.5Hareket-fiil.......................................................................................... 78
No:6 İlliyet bağının tespiti............................................................................ 79
No:7 İlliyet bağının tespiti............................................................................ 79
No:8 İlliyet bağının tespiti............................................................................ 80
No:9 İlliyet bağının kesilmesi........................................................................ 81
No:10 Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç........................................................... 82
No:11 İhmal suretiyle icrai suç: Kasten öldürmenin ihmali
davranışla işlenmesi.............................................................................. 82
No:12 İhmal suretiyle icrai suç........................................................................ 83
No:13 İhmal suretiyle icrai suç (gerçek olmayan ihmali suç),
yükümlülüğü yerine getirme imkân ve
iktidarının olması, hukuka uygunluk nedeni........................................ 83
§10. Suçun Manevi (Sübjektif ) Yapısal Unsuru............................................. 84
No:1 Failin kastının belirlenmesi.................................................................. 85
No:2 Özel kast.............................................................................................. 86
No:3 Olası kast, kastın aşılması..................................................................... 86
No:4 Kastı kaldıran hata............................................................................... 87
No:5 Kastı engelleyen hata............................................................................ 88
No:6 Suçun maddi konusunda hata: Kastı kaldıran hata............................... 89
No:7 Maddi konuda hata, iştirak, taksir........................................................ 89
No:8 Unsur yanılgısı, kastı kaldıran hata, suçun maddi konusunda hata....... 90
No:9 Kastı kaldıran araçta hata, hareketin elverişliliğini
bilme ve isteme.................................................................................... 90
No:10 Şahısta hata, suça etki eden nedenlerin şeriklere
[suç ortaklarına-şeriklere] geçişi............................................................ 91
No:11Sapma.................................................................................................. 91
No:12 Olası kast............................................................................................. 92
No:13 Doğrudan kast, olası kast..................................................................... 92
No:14 Kast, dolaylı (olası) kast, bilinçli taksir................................................. 93
No:15 Kast, olası kast, bilinçli taksir, taksir..................................................... 93
No:16 Taksirin belirlenmesi, bilinçsiz (basit) taksir,
bilinçli taksir........................................................................................ 94
No:17 Bilinçsiz (basit) ve bilinçli taksir, taksirin çeşidinin
belirlenmesi ......................................................................................... 94
No:18 Taksir, bilinçli taksir............................................................................. 95
No:19 Taksir, kaza ve tesadüf.......................................................................... 95
No:20 Taksir, kaza ve tesadüf.......................................................................... 96
No:21 Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık ve netice ile
illiyet bağı............................................................................................ 96
No:22 Taksirli suçlarda illiyet bağı.................................................................. 96
No:23 Taksirli suçlarda kusuru azaltan ve
kaldıran neden..................................................................................... 97
No:24 Bilinçli taksirli suçlarda kusuru azaltan neden...................................... 97
XIV
Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Araçları
No:25 Olası kast, bilinçli taksir ayırımı........................................................... 98
No:26 Bileşik taksir, illiyet bağı..................................................................... 107
No:27 İlliyet bağı, taksir............................................................................... 107
No:28 Taksirle işlenen suçlarda illiyet bağı, şahsi cezasızlık
nedeni................................................................................................ 108
No:29 Doğrudan kast, dolaylı kast, basit taksir, bilinçli taksir ...................... 108
§11. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru.......................................................... 109
No:1 Üçüncü şahıs lehine meşru (yasal) savunma....................................... 111
No:2 Meşru savunma, zorunluluk hali,
hakkın icrası....................................................................................... 112
No:3 Meşru savunma, hukuka uygunluk
nedenlerinde hata............................................................................... 112
No:4 Zorda kalma (ıztırar hali)................................................................... 113
No:5 Zorda kalma...................................................................................... 113
No:6 Zorda kalma, taksirli suçlarda kusurluluğu
etkileyen haller................................................................................... 114
No:7 Hukuka uygunluk nedeni olarak zorda kalma-kusuru
ortadan kaldıran zorda kalma (mücbir neden) ayırımı........................ 114
No:8 Hakkın kullanılması........................................................................... 115
No:9 Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi
koşullarında hata................................................................................ 115
No:10 Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi
koşullarında hata................................................................................ 115
No:11 Hakkın icrası, meşru savunma........................................................... 116
No:12 Zilyetliğin korunması......................................................................... 116
No:13 Hakkın icrası, görevin ifası, meslek sırrı............................................. 117
No:14 Hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın aşılması................................. 117
No:15 Meşru savunmada sınırın aşılması...................................................... 118
No:16 Kast, taksir, hukuka uygunluk nedenlerinde
sınırın aşılması................................................................................... 120
No:17 İlliyet bağı, hukuka uygunluk nedeni................................................. 125
§12. Kusurluluk: Cezanın Yüklenebilirliği................................................... 126
No:1 Sebebinde serbest hareketler kuramı:
Actio libere in cause / A.L.İ.C............................................................ 128
No:2 A.L.İ.C-Sebebinde Serbest Hareketler Kuramı................................... 128
No:3 Yaş küçüklüğü.................................................................................... 129
No:4 Yaş büyüklüğü, özel infaz usulleri....................................................... 129
No:5 Akıl hastalığı...................................................................................... 130
No:6 İradi sarhoşluk, olası kast................................................................... 130
No.7 İradi sarhoşluk-A.L.İ.C kuralı ........................................................... 131
No:8 Haksız tahrik..................................................................................... 131
İçindekiler
No:9
No:10
No:11
No:12 No:13
No:14 No:15 XV
Haksız tahrik, kusurluluğu etkileyen hallerde hata............................. 132
Kusurluluğu etkileyen hallerde hata.................................................... 132
Haksız tahrikin varlığında hata, saikin önemi..................................... 133
Haksız tahrikin haksız fiilin varlığı koşulunda hata............................. 133
Zorda kalma...................................................................................... 133
Zorda kalma...................................................................................... 134
Zorda kalma, taksirli suçlarda kusurluluğu
etkileyen haller................................................................................... 134
§13. Cezalandırılabilirliğin Diğer Koşulları: Suçun Yapısal
Unsurları Dışında Kalan Hususlar........................................................ 135
No:1 Şahsi cezasızlık nedeni, şikâyet........................................................... 136
No:2 Şahsi ağırlatıcı nedenlerin suç ortaklarına etkisi.................................. 136
No:3 Şahsi ağırlatıcı nedenlerin suç ortaklarına etkisi.................................. 137
No:4 Muhakeme şartı: İzin......................................................................... 137
§14. Suça Teşebbüs (TCK m.35-36).............................................................. 138
No:1Teşebbüs............................................................................................ 138
No:2 Hazırlık hareketi - icra hareketi.......................................................... 139
No.3 Teşebbüs, hazırlık hareketi-icra hareketi............................................. 139
No:4 İcra hareketinin yarıda kalması........................................................... 140
No:5 Suça teşebbüs..................................................................................... 140
No:6 Teşebbüs, aracın elverişliliği, nispi-mutlak elverişsizlik........................ 141
No:7 Nispi imkânsızlık, teşebbüs, teşebbüs derecesinde
kalan suça iştirak, iştirak iradesi.......................................................... 141
No:8 Kastın tespiti, teşebbüs, gönüllü vazgeçme......................................... 142
No:9 Kastın tespiti, gönüllü vazgeçme........................................................ 142
No:10 Gönüllü vazgeçme.............................................................................. 143
No:11 Gönüllü vazgeçme.............................................................................. 143
No:12 İşlenemez suç..................................................................................... 144
No:13 İşlenemez suç, teşebbüs, nispi imkânsızlık, iştirak
iradesi................................................................................................ 144
No:14 Teşebbüs, aracın elverişliliği, nispi-mutlak elverişsizlik.......................... 145
§15. Suça İştirak (Suç Ortaklığı) (TCK m.37-41)........................................ 146
No:1 Çok failli suçlar.................................................................................. 148
No:2 İştirak – suç ortaklığı.......................................................................... 148
No:3 Müşterek faillik, faili belli olmayan insan öldürme............................. 149
No:4 İştirak - suç ortaklığı.......................................................................... 149
No:5 İştirak - suç ortaklığı.......................................................................... 150
No:6 İştirak - suç ortaklığı.......................................................................... 150
No:7 İştirak - suç ortaklığı.......................................................................... 151
No:8 Suça iştirak [ortaklık] şekilleri............................................................ 151
No:9 Suça iştirak [ortaklık] şekilleri............................................................ 152
XVI
Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Araçları
No:10 Suça iştirak [ortaklık] şekilleri............................................................ 152
No:11 Özgü suça iştirak................................................................................ 153
No:12 İştirak hareketinin netice ile illiyet bağı içinde olması......................... 153
No:13 Hazırlık hareketi – icra hareketi, iştirak şekilleri ve
koşulları............................................................................................. 154
No:14 İştirak, gönüllü vazgeçme, gönüllü vazgeçmenin
sirayeti............................................................................................... 154
No:15 İştirak, gönüllü vazgeçme, faili belli olmayan kasten
insan öldürme.................................................................................... 155
No:16 Kışkırtıcı ajan, işlenemez suç, iştirak, teşebbüs,
elverişli hareketler.............................................................................. 156
No:17 İştirak şekilleri…................................................................................ 157
§16. Suçların İçtimaı (Suçların Toplanması) (TCK m.42-44)...................... 159
No:1 Doğal ve hukuki anlamda hareket, suçun tekliği ve
çokluğu.............................................................................................. 160
No:2 Suç sayısının belirlenmesi: Suçun tekliği ve çokluğu........................... 160
No:3 Suçların içtimaı: Bileşik [mürekkep] suç işyerinde hırsızlık).............................................................................. 160
No:4 Suçların içtimaı: Zincirleme - müteselsil suç....................................... 163
No:5 Zincirleme suç, yaş küçüklüğü, cezanın belirlenmesi.......................... 163
No:6 Zincirleme suç................................................................................... 164
No:7 Zincirleme suç................................................................................... 164
No:8 Zincirleme suç................................................................................... 165
No:9 Fikri içtima, zincirleme suç, bağımsız suçlar....................................... 165
No:10 Fikri içtima........................................................................................ 166
No:11 Fikri içtima........................................................................................ 166
No:12 Fikri içtima........................................................................................ 167
No:13 Fikri içtima........................................................................................ 167
No:14 Fikri içtima….................................................................................... 167
No:15 ALİC Kuralı, kast, taksir, fikri içtima................................................. 168
No:16 Suçların içtimaı.................................................................................. 168
§17. Suça Etki Eden Nedenler
(Suçu Nitelikli Hale Getiren Unsurlar).................................................. 170
No:1 Nitelikli haller.................................................................................... 170
No:2 Suçu nitelikli hale getiren unsurlar..................................................... 171
§18. Özel Hükümler...................................................................................... 172
No:1
No:2
No:3
Suç incelemesi.................................................................................... 172
Olay değerlendirmesi......................................................................... 175
Olay değerlendirmesi......................................................................... 175
İçindekiler
XVII
No:4 Kasten yaralama................................................................................. 176
No:5 Hakaret, sövme, beddua..................................................................... 176
No:6 Hırsızlık, zincirleme suç..................................................................... 177
No:7 Güveni kötüye kullanma (emniyeti suiistimal)................................... 177
No:8 Güveni kötüye kullanma, bilinçli taksirle ölüme
neden olma........................................................................................ 178
No:9Dolandırıcılık.................................................................................... 178
No:10Dolandırıcılık.................................................................................... 179
No:11 Yağma, suçun şikâyete bağlı olması, etkin pişmanlık.......................... 180
No:12 Yağma, cezanın tespiti, iştirak............................................................. 180
No:13 Yağma, müşterek faillik, yağma suçunun nitelikli hali........................ 181
No:14 Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma .................................................... 181
No:15 Uyuşturucu ticareti, yaralama, kast, olası kast..................................... 182
§19. Cezanın Amacı, Nitelikleri, Türleri,
Belirlenmesi ve İnfazı............................................................................. 183
No:1 Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın seçenek
yaptırımlara çevrilmesi....................................................................... 187
No:2 Cezanın bireyselleştirilmesi, somut cezanın
hesaplanması...................................................................................... 188
No:3 Cezanın bireyselleştirilmesi, TCK m.61............................................. 189
No:4 Cezanın hesaplanması, temel cezanın tespiti....................................... 191
No:5 Cezanın belirlenmesi.......................................................................... 191
No:6 Adli para cezasının bireyselleştirilmesi, somut cezanın
tespiti................................................................................................. 193
No:7 Cezaların toplanması (cezaların içtimaı)............................................. 193
No:8 Çeşitli bilgilerin değerlendirilmesi...................................................... 194
§20. Cezanın İnfazının Ertelenmesi ve İnfaza Ara Verilmesi ....................... 197
No:1 Cezanın infazının ertelenmesi............................................................ 199
No:2 Erteleme, denetimli serbestlik güvenlik tedbirinde
kanunilik ilkesi................................................................................... 199
No:3 Mahsup, koşullu salıverilme............................................................... 200
§21. Cezalandırma İmkânının Ortadan Kalkması
Dava ve Cezanın Düşürülmesi (TCK m.64-75).................................... 206
No:1 Özel af, tekerrür, adli sicil ve arşiv kaydı............................................. 211
No:2 Karar muhakeme şartı, dava zamanaşımının
hesaplanması...................................................................................... 211
No:3 Dava ve ceza zamanaşımının belirlenmesi........................................... 212
No:4 Dava zamanaşımını kesen ve durduran nedenler................................ 213
No:5 Dava zamanaşımı süresinin hesaplanması........................................... 213
XVIII
Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Araçları
No:6 Dava ve ceza zamanaşımı................................................................... 214
No:7 Dava zamanaşımının durması............................................................ 215
No:8Şikâyet............................................................................................... 215
No:9Şikâyet............................................................................................... 216
No:10 Önödeme, uzlaşma............................................................................ 217
§22. Güvenlik Tedbirleri............................................................................... 218
No:1 Güvenlik tedbirlerinde kanunilik ilkesi.............................................. 222
No:2 Güvenlik tedbirlerinde kanunilik ilkesi.............................................. 223
No:3 Güvenlik tedbirlerinde kanunilik ilkesi.............................................. 223
No:4 Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri..................................................... 224
No:5Müsadere........................................................................................... 224
No:6 Sınır dışı edilme................................................................................. 225
No:7 Yaş küçüklüğü, belli hakları kullanmaktan yoksun
bırakılma, tekerrür............................................................................. 225
No:8 Tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirleri.......................... 226
No:9 Tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirleri.......................... 227
§23. Özel Tehlikeli Suçlular (İtiyadi Suçlular-Suçu Meslek
Edinenler-Mükerrirler).......................................................................... 227
No:1 İtiyadi suçlu - mükerrir...................................................................... 229
No:2 Tekerrür, uygulanacak olan yasanın belirlenmesi................................ 229
No:3 Mükerrirlere özgü güvenlik tedbirlerine karar
verecek merci..................................................................................... 229
No:4 Mükerrirlere özgü güvenlik tedbirlerine karar
verecek merci..................................................................................... 230
§24. Türk Ceza Kanunu’nun Yer Yönünden Uygulanma Alanı.................... 231
No:1 Mülkilik ilkesi.................................................................................... 235
No:2 Türk Ceza Kanunu’nun yer yönünden uygulanması........................... 235
No:3 Bir Türk’ün yurtdışında suç işlemesi - faile göre
şahsilik............................................................................................... 236
No:4 Faile göre şahsilik .............................................................................. 236
No:5 Faile göre şahsilik............................................................................... 237
No:6 Yabancı ülkede işlenen suçta mağdurun Türk
olması - mağdura göre şahsilik........................................................... 238
No:7 Türk bandıralı hava ve deniz araçlarında ülke dışında
işlenen suçlarda yetki, bayrak kuralı................................................... 239
No:8 Suçun işlendiği yer, mesafe suçu, iade usulü....................................... 239
No:9 Faile göre şahsilik............................................................................... 240
No:10 Faile göre şahsilik, lehe olan yabancı kanunun
göz önünde bulundurulması.............................................................. 240
XIX
İçindekiler
No:11 Lehe olan yabancı kanunun göz önünde
bulundurulması................................................................................. 241
No:12 Lehe olan yabancı kanunun göz önünde
bulundurulması................................................................................. 242
§25. Suç Faillerinin İadesi (Geri Verme)....................................................... 243
No:1İade.................................................................................................... 245
No:2İade.................................................................................................... 245
No:3 İade sürecinde başvurulabilecek olan tedbirler.................................... 245
No:4 İade yasağı.......................................................................................... 246
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER
§1. Ceza Hukukuna Giriş.............................................................................. 253
No:3
Tanımlayıcı normlar: Silah tanımı...................................................... 253
§2. Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi........................................................... 254
No:1
Ceza hukukunun kamusallaşması, İslam ceza hukuku........................ 254
§3. Ceza Hukukunun Temel İlkeleri............................................................. 255
No:5
Güvenlik tedbirlerinde kanunilik ilkesi.............................................. 255
§4. Ceza Hukukunun Kaynakları ve Yorum................................................. 259
No:1
Uluslararası sözleşmelerin kaynak değeri............................................ 259
§5. Ceza Normu İçeren Kanunların Zaman Yönünden
Uygulanması............................................................................................ 263
No:4
Lehe kanunun belirlenmesi................................................................ 263
§6. Türk Ceza Kanunu’nun Kişi Bakımından Uygulanması........................ 266
No:4
Muhakeme engeli: Dokunulmazlık, hakaret/sövme............................ 266
§7. Suça İlişkin Ön Açıklamalar................................................................... 268
No:3
Ön şart - unsur.................................................................................. 268
§8. Suçun Kanunilik Unsuru (Tipiklik)....................................................... 269
No:1Tipiklik.............................................................................................. 269
§9. Suçun Maddi (Objektif ) Yapısal Unsurları............................................. 270
No:4
İhmal suretiyle icrai suç (gerçek olmayan ihmali suç),
yükümlülüğü yerine getirme imkân ve iktidarının
olması, hukuka uygunluk nedeni....................................................... 270
XX
Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Araçları
§10. Suçun Manevi (Sübjektif ) Yapısal Unsuru........................................... 272
No:2
Özel kast............................................................................................ 272
No:8 Unsur yanılgısı, kastı kaldıran hata,
suçun maddi konusunda hata............................................................. 274
§11. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru ......................................................... 274
No:2
Zorda kalma (ıztırar hali)................................................................... 274
§12. Kusurluluk: Cezanın Yüklenebilirliği................................................... 277
No:7 Haksız tahrik..................................................................................... 277
No:12 Haksız tahrikin haksız fiilin varlığı koşulunda hata............................. 280
§13. Cezalandırılabilirliğin Diğer Koşulları: Suçun Yapısal
Unsurları Dışında Kalan Hususlar........................................................ 280
No:1
Şahsi cezasızlık nedeni, şikâyet........................................................... 280
§14. Suça Teşebbüs........................................................................................ 284
No:1Teşebbüs............................................................................................ 284
§15. Suça İştirak (Suç Ortaklığı).................................................................. 286
No:6
İştirak - suç ortaklığı.......................................................................... 286
§16. Suçların İçtimaı (Suçların Toplanması)................................................ 288
No:11 Fikri içtima........................................................................................ 288
§17. Suça Etki Eden Nedenler
(Suçu Nitelikli Hale Getiren Unsurlar)................................................. 289
No:1
Nitelikli haller.................................................................................... 289
§18. Özel Hükümler...................................................................................... 293
No:2
Olay değerlendirmesi......................................................................... 293
§19. Cezanın Amacı, Nitelikleri, Türleri,
Belirlenmesi ve İnfazı ............................................................................ 296
No:1 Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın seçenek
yaptırımlara çevrilmesi....................................................................... 296
§20. Cezanın İnfazının Ertelenmesi ve İnfaza Ara Verilmesi ....................... 298
No:1
Cezanın infazının ertelenmesi............................................................ 298
XXI
İçindekiler
§21. Cezalandırma İmkânının Ortadan Kalkması Dava ve
Cezanın Düşürülmesi............................................................................ 299
No:3
Dava ve ceza zamanaşımının belirlenmesi........................................... 299
§22. Güvenlik Tedbirleri............................................................................... 300
No:7
No:8
Yaş küçüklüğü, belli hakları kullanmaktan yoksun
bırakılma, tekerrür............................................................................. 300
Tüzel kişiler hakkında uygulanan güvenlik tedbirleri.......................... 302
§23. Özel Tehlikeli Suçlular (İtiyadi Suçlular-Suçu Meslek
Edinenler-Mükerrirler) ......................................................................... 306
No:1
İtiyadi suçlu - mükerrir...................................................................... 306
§24. Türk Ceza Kanunu’nun Yer Yönünden Uygulanma Alanı.................... 307
No:5
No:6
Bir Türk’ün yurt dışında suç işlemesi-faile göre şahsilik...................... 307
Yabancı ülkede işlenen suçta mağdurun Türk olması.......................... 311
§25. Suç Faillerinin İadesi (Geri Verme)....................................................... 315
No:2 İade sürecinde başvurulabilecek olan tedbirler.................................... 315
CEVAPLI SINAV SORULARINDAN ÖRNEKLER
Sınav Soru Örneği: -1.......................................................................................319
Sınav Soru Örneği: -2.......................................................................................325
Sınav Soru Örneği: -3.......................................................................................329
Sınav Soru Örneği: -4.......................................................................................337
Sınav Soru Örneği: -5.......................................................................................345
Sınav Soru Örneği: -6.......................................................................................352
Sınav Soru Örneği: -7.......................................................................................362
Sınav Soru Örneği: -8.......................................................................................368
Sınav Soru Örneği: -9.......................................................................................378
Sınav Soru Örneği: -10.....................................................................................383
Sınav Soru Örneği: -11.....................................................................................392
Sınav Soru Örneği: -12.....................................................................................406
Sınav Soru Örneği: -13.....................................................................................415
Sınav Soru Örneği: -14.................................................................................... 423
Sınav Soru Örneği: -15.................................................................................... 433
XXII
Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışma Araçları
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER
SORU BANKASI
I- Metin Soruları............................................................................................445
II- Kavram Soruları.........................................................................................459
III-Açık Uçlu Sorular...................................................................................... 462
IV-Test Soruları.............................................................................................. 481
1- Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınav
Sorularından Örnekler ve Cevap Anahtarı............................................ 481
2- 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi
Cevaplı Ceza Hukuku Genel Hükümler Sınavı .................................... 510
3- Karışık Test Soruları............................................................................. 519
V- Olay Soruları.............................................................................................. 530
Kaynakça......................................................................................................... 537
Download

Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m.1