TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM
DESTEK PROGRAMI
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
Eylül 2014
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir
yapıya kavuşturulması amacıyla
Türkiye veya yurtdışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile
kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından
desteklenen sanayiye yönelik, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu
ortaya çıkan teknolojik ürünler,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde başlatılıp sonuçlandırılan ArGe ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik
ürünler,
özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda
ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili
ülkemizde yerleşik işletmelerce gerçekleştirilecek
üretime yönelik yatırımlar desteklenmektedir.
2
seri
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği, 03/06/2011 tarihli ve
635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (d) ve (f) bendlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği, 29/4/2014 tarih ve
28986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.
3
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARI
Yüksek Teknoloji Alanları
Temel eczacılık ürünlerinin ve
eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
Orta - Yüksek Teknoloji Alanları
Kimyasalların ve kimyasal
ürünlerin imalatı
Bilgisayarların, elektronik ve
optik ürünlerin imalatı
Fabrikasyon metal ürünleri
imalatı (makine ve teçhizat hariç)
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı
Elektrikli teçhizat imalatı
Sinema filmi, video ve televizyon
programları yapımcılığı, ses kaydı
ve müzik yayımlama faaliyetleri
Programcılık ve yayıncılık
faaliyetleri
Başka yerde sınıflandırılmamış
makine ve ekipman imalatı
Motorlu kara taşıtı, treyler
(römork) ve yarı treyler (yarı
römork) imalatı
Telekomünikasyon
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Bilgisayar programlama,
danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Diğer imalatlar
Bilgi hizmet faaliyetleri
Bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyetleri
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Komple Yeni
Yatırım
• Tamamen yeni makine ve teçhizat
• Yapılaşması tamamlanan yatırım alanı
• Mevcut tesisten bağımsız altyapı
Desteklenen
Yatırım Türleri
• Mevcut tesis ile ortak altyapı
Ürün
Çeşitlendirmeye • İlave makine-teçhizat
Yönelik Yatırım • Farklı nihai teknolojik ürün
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Teknolojik
Ürün
Yatırım İzni
TGB
İçerisinde
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Yönetmeliği 25.Madde
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde başlatılıp sonuçlandırılan
Ar-Ge ve yenilik projeleri
Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu
TGB
Dışında
Başvuru tarihinden EN ÇOK 6 Ay Öncesi
Olumlu Rapor
TGB
Dışında
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Desteklenecek
yatırım projelerini
belirlemek
Değerlendirme
Komisyonunun
Başvuruları ve desteklenen
yatırım projelerindeki
değişiklikleri
değerlendirmek ve karara
bağlamak
7
Görevleri
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Değerlendirme Komisyonu
Asil
Üyeler
Yedek
Üyeler
8
Genel Müdür / Daire Başkanı
Öğretim üyelerinden 1 üye
TOBB sektör temsilcilerinden veya sanayi kuruluşlarından 1 üye
Bakanlık personelinden 2 üye
Öğretim üyelerinden 1 üye
TOBB sektör temsilcilerinden veya sanayi kuruluşlarından 1 üye
Bakanlık personelinden 1 üye
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Destek Unsurları
Makine ve Teçhizat
Desteği
Kredi Faiz Desteği
İşletme Gideri Desteği
9
• Yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar
için sağlanacak geri ödemesiz destek
• Yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar
için alınacak yatırım kredisine ait faiz desteği
• Üretim aşamasındaki işletme dönemine ait
giderler için sağlanacak destek
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
- Makine ve Teçhizat Desteği
Küçük - Kredi Faiz Desteği
İşletmeler - İşletme Gideri Desteği
Teknolojik
Ürün
Yatırım
Desteği
Orta
- Makine ve Teçhizat Desteği
Büyüklükteki
- Kredi Faiz Desteği
İşletmeler
Büyük
- Makine ve Teçhizat Desteği
İşletmeler
10
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
10.000.000 TL’ye Kadar Makine ve Teçhizat Desteği
11
Küçük
İşletmeler
Orta Büyüklükteki
İşletmeler
İthal alımlarda % 40’a Yerli
alımlarda % 50’ye kadar
destek sağlanır
Destek üst limiti
5.000.000 TL’dir.
İthal alımlarda % 30’a Yerli
alımlarda % 40’a kadar
destek sağlanır
Destek üst limiti
4.000.000 TL’dir.
Büyük
İşletmeler
İthal alımlarda % 10’a Yerli
alımlarda % 20’ye kadar
destek sağlanır
Destek üst limiti
2.000.000 TL’dir.
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Kredi Faiz Desteği
Yatırım tutarı
10.000.000 TL’ye kadar olan
50.000.000 TL’ye yatırım projeleri için alınacak
kredinin faizi;
kadar olan
projeler
desteklenir
12
Bakanlıkça belirlenen puanın
tamamı kadar desteklenir
10.000.000 TL’den büyük olan
yatırım projeleri için alınacak
kredinin faizi;
Bakanlıkça belirlenen puanın
yarısı kadar desteklenir
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
İşletme dönemine ait giderler en fazla
1 yıl süresince desteklenir
Üretim amaçlı yıllık enerji giderinin en fazla
% 75’i desteklenir
Yıllık istihdam edilen personel için brüt asgari
ücret tutarının en fazla % 75’i desteklenir
Yıllık kira giderinin en fazla % 75’i desteklenir
Teknoloji, Ar-Ge, yenilik konularında yurt içi/yurt dışı
işbirliklerini koordine yeteneğine sahip nitelikli personelin
maaşının brüt asgari ücret tutarı 2023 yılına kadar
desteklenir
İşletme Gideri Desteği
13
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
İşletme Gideri Destek
Tutarı
Kredi Faiz Destek Tutarı
Makine ve Teçhizat
Destek Tutarı
+
Kredi Faiz Destek Tutarı
+
İşletme Gideri Destek
Tutarı
Sağlanacak Toplam Destek Tutarı Üst
Limiti 10.000.000 TL’dir.
14
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Ana
Makine ve Teçhizat
Yardımcı
Makine ve Teçhizat
Fizibilite Raporu
Gideri
Desteklenen
Yatırım
Harcamaları
Montaj
Taşıma ve Sigorta
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Arsa Bedeli
Arazi Düzenleme
Giderleri
Bina-İnşaat
Giderleri
Amortismanlar
Bakım-Onarım
Giderleri
Desteklenmeyen
Yatırım
Harcamaları
Genel
Giderler
Ulaştırma
Giderleri
Kuruluş
Dönemi Faiz
Giderleri
İşletme Dönemi
Faiz Giderleri
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Ön Değerlendirme
• Başvuru Formu
• Ekler
Başvuru
• Ön Değerlendirme
Formu
• Başvuru Bildirim
Yazısı
• Ön İnceleme
Raporu
• Teknik ve Mali
İnceleme
Raporları
Ön İnceleme
Değerlendirme
• Toplantı Karar
Tutanağı
• Karar Bildirim
Yazısı
• Sözleşme
• Dönemsel Yatırım
İzleme Raporları
• Sonuç Raporu,
• Tamamlama Belgesi
Yatırım İzleme ve
Sonuçlandırma
Desteğin
Ödenmesi
• Yatırım Harcama
Belgeleri
• Yevmiye Defteri
Kaydı
• Destek Ödeme Oluru
• Yıllık Gelişme Raporu
• Performans
Değerlendirme Raporu
İşletme Dönemi
İzleme
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Teşekkürler…
Nergiz Dicle YILMAZ
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
[email protected]
18
Download

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı İle İlgili Sunum Dosyasını