21/11/2014 TARĐHLĐ SÖZCÜ GAZETESĐNDE YAYINLANMIŞ OLUP;
SON BAŞVURU TARĐHĐ: 05/12/2014
ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU
1-Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere (daimi statüde) profesörler ve doçentler ile ayrıca
yardımcı doçentler alınacaktır.
2-Kanuni şartlara haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde; Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.
3- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama
Kriterlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri
Üniversitemiz web sitesinin (www.erciyes.edu.tr) yönetmelikler bölümünde yer almaktadır.)
4-Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
5-Đlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 4374916 numaralı telefonundan bilgi
alınabilir.
6- Ayrıca Erciyes Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurma kriterleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web
sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.
7-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
8-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
PROFESÖRLER ĐÇĐN
-Adayların ilan edilen profesörlük kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık
bulunan profesörlük kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili
maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
-Adayların, dilekçe http://personeldb.erciyes.edu.tr/ogretimuyesibasvurudilekcesi.pdf
özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta
uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, askerlik
durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi ve 2 adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya
haricinde) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
-“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince profesör adayları yayın
listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
DOÇENTLER ĐÇĐN
-Adayların ilan edilen doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde açık
bulunan doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato ilkelerinin ilgili
maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
-2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
-Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
-Adayların, dilekçe http://personeldb.erciyes.edu.tr/ogretimuyesibasvurudilekcesi.pdf
Özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta
uzmanlık veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi,
nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde) Personel
Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENTLER ĐÇĐN
-Adayların ilan edilen yardımcı doçentlik kadrosuna başvurabilmeleri için durumlarının Erciyes Üniversitesi’nde
ilgili birimde açık bulunan yardımcı doçentlik kadrolarına başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato
Đlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygun olması gerekmektedir.
-2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
-Adayların, dilekçe http://personeldb.erciyes.edu.tr/ogretimuyesibasvurudilekcesi.pdf
özgeçmiş, yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık
veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve iki adet fotoğrafı
(Çalışmalarını kapsayan
4 takım dosya haricinde ) Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri
gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları Personel Daire Başkanlığına başvuru yaptıktan sonra, son başvuru
tarihinden önce olmak kaydıyla 4 takım yayın dosyasını ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO ) teslim
edeceklerdir.
-Yardımcı doçent adaylarının KPDS, ÜDS veya YDS‘den en az 65 puan almış olmak. (Bilim alanı yabancı dille
ilgili olan öğretim elemanlarının kendi bilim alanı ile ilgili alandan yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı
(YDS)’den veya eş değerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen muadili bir sınavdan en az
80 puan, bilim alanı dışındaki başka bir dilde yapılan yabancı dil sınavından da en az 60 puan almış olmaları
gerekmektedir.)
-Yardımcı doçent adayları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince
ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.
Đlan olunur.
ĐLAN
KODU
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
BĐRĐMĐ
Mühendislik
Fakültesi
Uygulamalı
Bilimler
Yüksekokulu
Diş
Hekimliği
Fakültesi
Diş
Hekimliği
Fakültesi
Đlahiyat
Fakültesi
Đlahiyat
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
BÖL/ABD/ASD/PROG
Mekanik
Profesör
1
1
-
Uluslararası Ticaret ve
Lojistik
Profesör
1
1
Mikro Đktisat Alanında Doçentliğini Almış
Olmak.
Ağız, Diş ve Çene
Cerrahisi
Doçent
1
1
-
Protetik Diş Tedavisi
Doçent
1
1
-
Arap Dili ve Belegati
Doçent
1
1
Arap Dili ve Edebiyatı/Belegati Alanında
Doçent Unvanı Almış Olmak.
Kelam
Doçent
1
1
Maturidilik Üzerinde Çalışmaları Olmak.
Çevre Teknolojisi
Doçent
1
1
1008
Mühendislik
Fakültesi
Gıda Bilimleri
Doçent
1
1
1009
Seyrani
Ziraat
Fakültesi
Tarla Bitkileri
Doçent
1
1
1010
Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji
Doçent
1
1
1011
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Doçent
1
1
1012
Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi
Doçent
1
1
Türkçe Eğitimi
Yrd. Doç.
1
1
Toprak
Yrd. Doç.
1
1
Halk Sağlığı
Yrd. Doç.
3
1
1013
1014
1015
1016
Eğitim
Fakültesi
Seyrani
Ziraat
Fakültesi
Veteriner
Fakültesi
AÇIKLAMA
UNVANI DRC ADET
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Yrd. Doç.
1
1
Çevre Mühendisliği Alanında Doçentliğini
Almış Olmak.
Gıda Kimyası ve Enstrümental Gıda
Analizleri Konularında Çalışmaları
Bulunmak.
Tarımsal Biyoteknoloji Alanında
Doçentliğini Almış Olmak.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanı Olmak.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Alerji
Alanında Deyimli Olmak.
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Olmak.
Aşık Edebiyatı Üzerine Doktora Çalışması
Yapmış Olmak.
Bitki Besleme Alanında Yüksek Lisans ve
Doktora Yapmış Olmak ve Toprakta Fosfor
Yarayışlılığı Alanında Çalışmaları Olmak.
Veteriner Fakültesi Mezunu Olmak.
‘Campylobacter’ Alanında Çalışmaları
Olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında
Doktora/Uzmanlığını Almış Olmak.
Bakteriyel Patojenlerle Hücre Kültürü
Alanında Deneyimli Olmak.
Download

son başvuru tarđhđ: 05/12/2014 ercđyes ünđversđtesđ rektör