İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU TASLAĞI
İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE
Sayın Mükellefimiz,
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesine göre, Belediye sınırları
ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam,İlan Ve Reklam Vergisine tabidir.
VERGİNİN MÜKELLEFİ
İlan ve Reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir.
İlan ve Reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenler başkaları adına yaptıkları ilan ve
reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.
Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan anaarterlerde var
olan ilan ve reklamlarınız için 2015 yılı beyannemelerinizi beyan verme dönemi olan 01-31
ocak tarihleri arasında MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Gelirler Şube
Müdürlüğüne müracaat ederek verebilirsiniz.
Gerekli Evraklar
-İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamesi
-Vergi Levhası Fotokopisi
-Başvuru Şirket adına sorumlusu tarafından (sorumlusu,müdür,ortak,kendisi,diğer)
yapılacaksa İmza Yetki Belgesi
-Başvuru gerçek kişi adına yapılacksa kimlik fotokopisi
1) Posta ile Müracaat
Aşağıdaki İlan ve Reklam Vergi Beyannamesi linkinden indireceğiniz İlan ve Reklam Vergisi
Beyannamesi örneğini Beyanname nasıl doldurulur linkini inceleyerek doldurunuz.
 Mevcut tabelalar ile ilgili Belediyemiz ekipleri tarafından il genelinde tabela
ölçümleme ve fotoğraflama çalışması yapılmaktadır.Mevcut tabelalarınızın ölçüleri ile
alakalı beyanı doldurmadan önce Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk
Servisi ile iletişime geçiniz.
 Doldurduğunuz beyannamenizi MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ
HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Gelirler Şube Müdürlüğü adına ilgili adrese
kargo veya posta yoluyla gönderiniz.
 Belediyemize gönderdiğiniz beyannameleriniz tarafımıza ulaşır ulaşmaz ilgili birim
tarafından gerekli tahakkuk işlemleri yapılıp mükelleflerimiz telefon sms veya
elektronik posta yoluyla bilgilendirilecektir.
 Posta ile müracaatlarda İlan ve Reklam Vergisi Beyannamenizi eksiksiz doldurmanız
önemle rica olunur.Eksik veya hatalı doldurulan beyannameler dikkate alınmayacaktır.
2) Şahsen Müracaat
 İlan ve Reklam Vergisi Beyannamelerinizi MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne şahsen gelip
müracaat edebilirsiniz.
1. Ödeme Seçenekleri:
1)BORÇ SORGULAMA: Belediyemiz İnternet sitesi http://www.mugla.bel.tr/
adresindeki e-belediye uygulamasına giriş yapınız. Ardından Online Vezne başlığı altındaki
Borç ödeme sekmesine tıklayın.Ekranda göreceğiniz kutucuğa tahakkuk kurum adına
yapıldıysa; Muhatap no, Sicil veya Vergi Numarası ile; tahakkuk şahıs adına yapıldıysa TC
Kimlik No veya Muhatap No yazarak sisteme giriş yapınız.Buradan Adınıza/Kurumunuza
Tahakkuk etmiş borçları görebilirsiniz.
1)KREDİ KARTI İLE ÖDEME:Belediyemiz internet sayfasında yaptığınız borç sorgulama
işleminden sonra aynı menüyü takip ederek kredi kartınızla online ödeme yapabilirsiniz.
2)HESABA ÖDEME:Adınıza/Kurumunuza Tahakkuk etmiş bir borç varsa MUĞLA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ aşağıdaki hesap bilgilerinden yararlanarak ödemenizi
yapabilirsiniz
3)VEZNEDEN ÖDEME: Adınıza/Kurumunuza Tahakkuk etmiş İlan Reklam Vergisi
borcunuz varsa Muğla B. Belediyesi -Şeyh Mah. Kurşunlu Cad. No:4 - (Kurşunlu Camii
karşısı) adresli idare binasındaki veznelerden ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
TARİFE VE NİSBET
1- Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve
takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher m²’sinden yıllık
olarak (ışıksız levhalardan) : 40 TL.
2- Motorlu taşıt araçlarının içine konulan ilan reklamların beher m²’sinden yıllık olarak:
20 TL.
3- Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan
bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m²’sinden
haftalık olarak: 10 TL.
4- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m² için yıllık olarak: 60 TL
5- İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar
veya benzerlerinin her biri için: 0,25 TL.
6- Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler vb. beher m²’sinden: 0,50 TL
7-İlan Reklam yayınlamak amacıyla araçlara takılan veya özel mülke ve umuma açık
olan yerlerde(meydan,cadde yeşil ve ticari alanlarda, açık havada elektrik, elektronik veya
bilgisayar sistemi ile(LED pano vb.) toplu işyeri tanıtımlarında, yapılan tanıtım ve reklamların
m²'sinden(YILLIK) : 150 TL
8- Motorlu taşıt araçlarının dışına konulan ilan ve reklamların beher m²'sinden(yıllık)
40 TL
9-Bina dış cephesine yapılacak olan poster,pano,boyama,resim baskı,dijital baskı, afiş
yazı v.b reklam faaliyetlerinin m² sinden(yıllık) 65 TL
VERGİ TARİFESİNİN UYGULANMASINDA UYULACAK ESASLAR
1-m² üzerinden yapılan hesaplamalarda yarım m²’ye kadar olan kesirler yarım m², yarım
m²’yi aşanlar ise tam m²’ye tamamlanır.
2-Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda
yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.
3-Çok cepheli ilan vereklamlarda m² hesabı her cephe için ayrı ayrı dikkate alınır.
4-Vergi tarifesinin 1,2 ve 4. bendlerinde belirtilen İlan Ve Reklamların süresi 6 aydan ; 3 üncü
bendinde belirtilen İlan Ve Reklamların süresi 1 haftadan az olursa 6 ayı geçen süreler 1 yıl,
hafta kesirleri de tam hafta sayılır
5-Vergi Tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve
reklamlar üzerinde basımevinin ticari ünvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca
belirtilir.
6-Meydan, Bulvar veya Cadde üzerlerinde cephesi bulunan binaların üzerine asılan ilan ve
reklamların vergileri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi gereğince
Büyükşehir Belediyesine aittir.
VERGİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ
İlan ve Reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan reklam işinin yapılmasından önce
beyanname verilecek ve vergisini beyanname verdikleri sırada ödeyeceklerdir.
İlan ve Reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler ise ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip
eden ayın 20.nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine tarh ve tahakkuk
ettirecektir.
Tahakkuk eden vergi, Belediye Meclisimizin kararı gereğince mükellefin isteği halinde Ocak
ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilir.
İLAN VE REKLAM VERGİSİNDE İSTİSNA VE MUAFLIKLAR
1.Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,
2.Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,
3.Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösterir
levhalar,
4.İşletmelerin işgal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi
işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,
5.Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan, iş sahibinin kimliği ile
işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ m²’ yi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı ½ m²’yi aşan
levhalar aşan kısım üzerinden vergiye tabidir)
6.Genel ve Katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların
kuracakları birliklerin ve Posta Telgraf Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin
yapacakları her türlü ilan vereklamlar,
7.Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan
ve reklamlar,
8.Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari
ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar
tarafından Türkiye’deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret
ünvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve
dergiler,
9.Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan
ve reklamlar,
10.Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın
içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar
REKLAM UNSUNRUNUN YERİNDEN KALDIRILMASI HALİNDE YAPILMASI
GEREKENLER:
-Reklam unsurunuzu yıl sonu itibari ile kaldırmanız halinde diğer yıl ile alakalı vergi
tarhiyatının doğmaması için yıl sonunda var olan tabelanızı kaldırdığınıza dair Dilekçe ile
Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğüne başvurmanız
yeterlidir.
-01 Ocak – 31 Aralık dönemi içerisinde vergi tarhiyatı yapılan reklam unsurunuzu 30
Haziran tarihine kadar kaldırmanız halinde idaremize bir dilekçe ile başvurarak 6 aylık
vergi dilimi (01 Ocak –30 Haziran) üzerinden ilan reklam verginizi ödeyebilirsiniz. 01
Temmuz tarihinden sonra kaldırılan reklam unsurları 1 yıl üzerinden (01 Ocak – 31
Aralık) vergilendirilmektedir.
-1 yıl üzerinden tarhiyatı yapılarak ödenen reklamın 30 Haziran tarihi öncesinde
kaldırılması halinde, Belediyemize dilekçe verilir (30 Haziran tarihinden önce) ise, yıllık
ödenen verginin 6 aylık kısmı için para iadesi talebinde bulunulabilir.
ÖNERİ İSTEK VE ŞİKAYETLER
 İlan Ve Reklam Vergisi ile ilgili Öneri istek ve şikayetleriniz için Belediyemiz
Gelirler Müdürlüğüne dilekçe ile başvurunuz.
 Gelirler Müdürlüğü olarak siz mükelleflerimize en iyi hizmeti sunmak için
çalışmaktayız. Bu nedenle hizmetlerimize ilişkin beklenti, görüş ve önerileriniz bizim
için önemlidir.
 Hizmetlerimize ilişkin tarafınızdan tespit edilen bir eksiklik veya hata olması halinde
durumu bize iletebilirsiniz.
 Talepleriniz üzerine yaptığımız iyileştirmelerle ilgili size dönüş yapabilmemiz için
dilekçenizde lütfen ad, soyad, telefon açık yazışma adresi ve elektronik posta
bilgilerinizi yazmayı unutmayınız.
HESAP BİLGİLERİMİZ:
Alıcı:MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Banka:ZİRAAT BANKASI
Hesap No:
35758219-5044 SELİMİYE ŞUBESİ
35758219-5045 ORTACA ŞUBESİ
35758219-5046 TURGUTREİS-BODRUM ŞUBESİ
35758219-5047 DALAMAN ŞUBESİ
35758219-5048 DATÇA ŞUBESİ
35758219-5049 KÖYCEĞİZ ŞUBESİ
35758219-5050 MARMARİS ŞUBESİ
35758219-5051 FETHİYE ŞUBESİ
35758219-5052 KAVAKLIDERE ŞUBESİ
35758219-5053 YATAĞAN ŞUBESİ
35758219-5054 ULA ŞUBESİ
35758219-5055 SEYDİKEMER ŞUBESİ
35758219-5056 ORTAKENT-BODRUM ŞUBESİ
35758219-5057 BODRUM ŞUBESİ
35758219-5058 MİLAS ŞUBESİ
35758219-5002 MUĞLA ŞUBESİ
IBAN:
TR74 0001 0002 0135 7582 195 02
POSTA ÇEKİ:
Posta Çeki Hesap No:11333524
Adres ve Telefon bilgilerimiz:
İnternet Adresimiz: www.mugla.bel.tr
e-mail adresimiz: [email protected]
Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü
Adres:Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi No:4 Menteşe /Muğla
Telefon:(0252) 214 07 00/212 76 26/214 22 97 Dahili:2175/2176/2177
Faks:0 252 214 66 45
İlan ve Reklam Vergi Beyannamesi
Beyanname nasıl doldurulur
BEYANNAME NASIL DOLDURULUR?
Beyanname bölümleri renklere ayrılmış olup doldurulması gereken bilgiler numaralar
ile belirlenmiştir:
KIRMIZI ALAN
Mükellef ile ilgili bilgiler alanı
1-Tahakkuk; Şahıs üzerine yapılacaksa TC Kimlik Numarası, Şirket üzerine yapılacaksa
Vergi Numarası yazılır
2-Şahsın Firmasının, Şirketin telefon numaraları yazılır.
3-Bağlı Olduğu Vergi Dairesi yazılır.
4-Şahıs Firmasının, Şirketin Faks numaraları yazılır.
5-Şahıs firmalarında Şahsın Soyadı, Ticari Şirketlerde ise Tüzel Kişiliğin Ünvanı yazılır.
6- Şahıs firmalarında Şahsın Adı, Ticari Şirketlerde ise bu kısım boş bırakılır.
7-Şirketin veya Firmanın açık adresi yazılır.
8- Ticari Şirket veya Şahıs Firmalarının Tabelalarının var olduğu ilçe İsmi Yazılır.
YEŞİL ALAN
1-İlan-Reklamın asıldığı veya takıldığı yer
Bina Haricinde umuma ait olan yerde; İlan-Reklam, Meydan, cadde, kaldırım, yeşil alan
gibi bina cephesinin haricindeki umuma ait (özel mülk olmayan) yerlere konulacak ise
beyannamede bu ifade kullanılacaktır.
Bina Haricinde umuma ait olmayan yerde; İlan-Reklam, Bahçe, bahçe duvarı, arsa, gibi
bina cephesinin haricindeki umuma ait olmayan (özel mülk olan) yerlere konulacak ise
beyannamede bu ifade kullanılacaktır.
Bina Cephesi; İlan-Reklam Bina-İşyerinin cephesine veya bina cephesine monte edilen
inşaat paravana sistemleri üzerine konulacak ise beyannamede bu ifade kullanılacaktır.
Bina Çatısı; İlan-Reklam, binanın çatısına konulacak ise beyannamede bu ifade
kullanılacaktır.
Araç Üzeri; İlan-Reklam araç üzerine monte edilecek ise, aracın plakası mutlaka
beyannameye yazılacak.)
2-İlan-Reklamın nitelikleri
İlan ve Reklamın Türü Kısmını var olan tabelanın Işıklı-Işıksız , Çift Yüzlü – Tek Yüzlü
gibi özelliklerini belirtiniz.(örnek: Işıklı-Tek Yönlü, Işıksız Çift Yönlü, Işıklı-Çift Yönlü
vb.)
3-İlan-Reklamın Ölçüleri
Ölçüler cm cinsinden yazılmalıdır. (Örnek: 100x200, 0.60x580 gibi)
4-İlan-Reklamın kaç adet olduğu
5-İlan-Reklamın asılacağı süre (Örnek: 1 yıl)
6-Gelirler Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.
7-Gelirler Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.
8-Beyannameye ait Damga Vergisi
MAVİ ALAN
1-Ticari Şirketlerde Beyannamenin kim tarafından verildiği(Mükellef, Sorumlu, Kanuni
Temsilci/Vekil) yazılır.
2-Ticari Şirketlerde ve Şahıs Firmalarında Beyannameyi dolduran kişinin Adı Soyadı yazılır.
3- Ticari Şirketlerde ve Şahıs Firmalarında Beyannameyi dolduran kişinin TC Kimlik
Numarası yazılır.
4- Ticari Şirketlerde ve Şahıs Firmalarında Beyannameyi dolduran kişinin İmzası atılır.
5- Ticari Şirketlerde Şirket elektronik Postası, Şahıs Firmalarında şahıs elektronik postası
yazılır.
6- Ticari Şirketlerde ve Şahıs Firmalarında Beyannameyi dolduran kişinin Cep Telefonu
Numarası yazılır.
7-Beyannamenin doldurulduğu tarih yazılır.
İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMESİ
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR
YILI: ………….
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8
OCA
ŞUB
MAR
NİS
MAY
HAZ
TEM
AĞU
EYL
EKİ
KAS
ARA
MÜKELLEFİN / SORUMLUNUN
İL -İLÇE
1
2
Vergi Kimlik Numarası
Telefon No.
(T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)
3
Vergi Dairesi
5
Soyadı (Unvanı)
6
Adı
7
Adresi
4
Cadde
(Alan Kodu)
(Telefon)
(Alan Kodu)
(Faks)
Faks No.
Kapı No.
Sokak
İlçe Adı
Daire No.
İl Adı
Posta Kodu
VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM
İlan ve Reklamın
İlan ve Reklamın Türü
Asıldığı, Takıldığı,
(Levha, Yazı, Resim,
Konulduğu, Gerildiği, Işıklı, Projeksiyon, İlan
Yapıştırıldığı ve
ve Reklam, Broşür,
Yazıldığı Yerler
Katalog, Takvim vb.)
1
Birimi
Yüzölçümü
m2
Adedi
3
4
2
Süresi
(Haftalık, Aylık,
Yıllık)
Ödenecek Vergi
(Birim*Vergi tutar)
Vergi Tutarı
TL
5
Kr
7
6
Ödenecek Vergi Toplamı
8
Beyannameye Ait Damga Vergisi
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Adı - Soyadı
2
1
Mükellef
Sorumlu
TC Kimlik No.
Kanuni Temsilcisi/Vekili
3
(T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)
E-Posta Adresi
İmza
4
Cep Tel. No:
Tarih …../…../…..
5
6
İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMESİ
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR
YILI: ………….
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
OCA
ŞUB
MAR
NİS
MAY
HAZ
TEM
AĞU
EYL
EKİ
KAS
ARA
MÜKELLEFİN / SORUMLUNUN
İL -İLÇE
1
2
Vergi Kimlik Numarası
Telefon No.
(T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)
3
Vergi Dairesi
5
Soyadı (Unvanı)
6
Adı
7
Adresi
4
Cadde
(Alan Kodu)
(Telefon)
(Alan Kodu)
(Faks)
Faks No.
Kapı No.
Sokak
İlçe Adı
Daire No.
İl Adı
Posta Kodu
VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM
İlan ve Reklamın
İlan ve Reklamın Türü
Asıldığı, Takıldığı,
(Levha, Yazı, Resim,
Konulduğu, Gerildiği, Işıklı, Projeksiyon, İlan
Yapıştırıldığı ve
ve Reklam, Broşür,
Yazıldığı Yerler
Katalog, Takvim vb.)
Birimi
Yüzölçümü
2
m
Adedi
Süresi
(Haftalık, Aylık,
Yıllık)
Ödenecek Vergi
(Birim*Vergi tutar)
Vergi Tutarı
TL
Ödenecek Vergi Toplamı
Beyannameye Ait Damga Vergisi
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Adı - Soyadı
Mükellef
Sorumlu
Kanuni Temsilcisi/Vekili
TC Kimlik No.
(T.C. Vatandaşı Olan Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik Numarası Yazılacaktır.)
E-Posta Adresi
İmza
Cep Tel. No:
Tarih …../…../…..
Kr
Download

İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE