BARTIN ÜNİVERSİTESİ S.B.E. ve BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ S.B.E. İŞLETME A.B.D. ORTAK YÜKSEK LİSANS
2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI
Pazartesi
Salı
Bartın
Bartın
Çarşamba
Perşembe
Zonguldak
Bartın
09:00
10:00
ISL709 Finansal
Muhasebe
Yrd. Doç. Dr. YaĢar ÖZ
ĠġL704 Türk
Muhasebe
Standartları Doç. Dr.
Yasemin KÖSE
10:00
11:00
ISL709 Finansal
Muhasebe
Yrd. Doç. Dr. YaĢar ÖZ
11:00
12:00
ISL709 Finansal
Muhasebe
Yrd. Doç. Dr. YaĢar ÖZ
13:00
14:00
ISL714 Anket Hazırlama
ve GeliĢtirme
Yrd. Doç. Dr. Hande
KÜÇÜKÖNDER
14:00
15:00
ISL714 Anket Hazırlama
ve GeliĢtirme
Yrd. Doç. Dr. Hande
KÜÇÜKÖNDER
15:00
16:00
ISL714 Anket Hazırlama
ve GeliĢtirme
Yrd. Doç. Dr. Hande
KÜÇÜKÖNDER
Zonguldak
Cuma
Bartın
Zonguldak
Bartın
ISL703 Modern
Yönetim
Teknikleri
Doç. Dr. ġaban
ESEN
ISL797 Yüksek
Lisans
Seminer
Prof. Dr. Metin
SABAN
ĠġL722 Ġleri
Finansal Yönetim
Yrd. Doç. Dr.
Halime TEMEL
ISL737 Pazarlama
ĠletiĢimi
Yrd. Doç. Dr. Melih
BAġKOL
ĠġL704 Türk
Muhasebe
Standartları Doç. Dr.
Yasemin KÖSE
ISL703 Modern
Yönetim
Teknikleri
Doç. Dr. ġaban
ESEN
ISL797 Yüksek
Lisans
Seminer
Prof. Dr. Metin
SABAN
ĠġL722 Ġleri
Finansal Yönetim
Yrd. Doç. Dr.
Halime TEMEL
ISL737 Pazarlama
ĠletiĢimi
Yrd. Doç. Dr. Melih
BAġKOL
ĠġL704 Türk
Muhasebe
Standartları Doç. Dr.
Yasemin KÖSE
ISL703 Modern
Yönetim
Teknikleri
Doç. Dr. ġaban
ESEN
ĠġL722 Ġleri
Finansal Yönetim
Yrd. Doç. Dr.
Halime TEMEL
ISL737 Pazarlama
ĠletiĢimi
Yrd. Doç .Dr. Melih
BAġKOL
ISL701 Sosyal
Bilimlerde
ĠġL711 Ġleri
Yöntem ve AraĢtırma
Ġstatistiksel Analiz
Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Hande
PEKKAYA
KÜÇÜKÖNDER
ISL701 Sosyal
Bilimlerde
ĠġL711 Ġleri
Yöntem ve AraĢtırma
Ġstatistiksel Analiz
Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Hande
PEKKAYA
KÜÇÜKÖNDER
ISL701 Sosyal
Bilimlerde
ĠġL711 Ġleri
Yöntem ve AraĢtırma
Ġstatistiksel Analiz
Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yrd. Doç. Dr. Hande
PEKKAYA
KÜÇÜKÖNDER
ISL723 Finans
Teorisi ve
Kurumsal Finans
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet
ĠSLAMOĞLU
ISL723 Finans
Teorisi ve
Kurumsal Finans
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet
ĠSLAMOĞLU
ISL723 Finans
Teorisi ve
Kurumsal Finans
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet
ĠSLAMOĞLU
08:00
09:00
ĠġL702 ĠĢletmelerde
Stratejik Yönetim
Yrd. Doç. Dr. Öznur
YAVAN
ĠġL702 ĠĢletmelerde
Stratejik Yönetim
Yrd. Doç. Dr. Öznur
YAVAN
ĠġL702 ĠĢletmelerde
Stratejik Yönetim
Yrd. Doç. Dr. Öznur
YAVAN
ĠġL734 Çok
ISL713 Stratejik
DeğiĢkenli
Ġnsan
Ġstatistiksel Analiz
Kaynakları Yönetimi
Teknikleri Yrd. Doç.
Yrd. Doç. Dr.
Dr. Nükhet KIRCI
YaĢar AKÇA
ÇEVĠK
ĠġL734 Çok
ISL713 Stratejik
DeğiĢkenli
Ġnsan
Ġstatistiksel Analiz
Kaynakları Yönetimi
Teknikleri Yrd. Doç.
Yrd. Doç. Dr.
Dr. Nükhet KIRCI
YaĢar AKÇA
ÇEVĠK
ĠġL734 Çok
ISL713 Stratejik
DeğiĢkenli
Ġnsan
Ġstatistiksel Analiz
Kaynakları Yönetimi
Teknikleri Yrd. Doç.
Yrd. Doç. Dr.
Dr. Nükhet KIRCI
YaĢar AKÇA
ÇEVĠK
16:00
17:00
Prof. Dr. Metin SABAN
ĠĢletme ABD BaĢkanı
ISL705 Maliyet
Yönetimi
Prof. Dr. Metin
SABAN
ISL705 Maliyet
Yönetimi
Prof. Dr. Metin
SABAN
ISL705 Maliyet
Yönetimi
Prof. Dr. Metin
SABAN
Download

BARTIN ÜNİVERSİTESİ S.B.E. ve BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ