Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Taşınmaz İrtifak
Hakkı İşlemleri Süreci
İrtifak Hakkı Tesisi
Talep Dilekçesinin
Gelmesi
Dilekçe veya Yazının Defterdarlık
Evrak Kaydına Alınması Gelen
Evrak Süreci
MEOP/Evrak
Ekranı
MEOP 2/İrtifak
Modülü
İrtifak Hakkı Tesisi Talep
Yazılarının İlgili Personele Havale
Edilmesi
İrftifak Hakkı Talebinin
Değerlendirilmesi ve Mevcut
Dosya Ve Kayıtların İncelenmesi
İrtifak Hakkı
Tesis Edilemez
İrtifak Hakkı
Tesis Edilebilir
Kaymakamlıktan, İlgili
Gerçek ve Tüzel
Kişilerden Bilgi ve Belge
İsteme Yazısının
Hazırlanması
Taşınmaz İrtifak Hakkı
Tesisi Bilgi ve Belge
İsteme Yazısının
Defterdar Yardımcısı
Tarafından imzalanması
Kaymakamlıktan, İlgili
Gerçek ve Tüzel
Kişilerden Gelen Bilgi
ve Belgelerin
İncelenmesi
Bilgi -Belge
İsteme Yazısı
Taşınmazın
Renkli Uydu
Fotoğrafı
Tahmin Edilen
Bedel Tespit
Raporu(Satış ve
irtifak)
İrtifak Hakkı
Talebinin
Reddedilmesi
Bilgi ve Belge
Yazısı
Bilgi Formu
Tapu Kayıt
Örneği
Kurum
GörüşYazısı
1
İrtifak
Hakkı
Red
Yazısı
1
İrtifak Hakkı Tesisinin
Yapılabilirliğine Karar
Verilmesi
Yetki
Bakanıkta
Taşınmaz İrtifak Hakkı
Tesisi Talebinin
Başbakanlıktan İzin
Alınmak Üzere Maliye
Bakanlığına (Milli Emlak
Genel Müdürlüğü)
Gönderilmesi
Yetki
Defterdarlıkta
İzin İsteme
Yazısı
Taşınmaz İrtifak
Hakkı Onay Yazısının
İlgili Kaymakamlığa
ve İlgili Gerçek -Tüzel
Kişiye Gönderilmesi
Taşınmaz İrtifak Hakkı
Tesisi Talebinin
Başbakanlık Tarafından
İmzalanması
İrtifak Hakkı Tesisi Makam
Onayı Yazısının Maliye
Bakanlığınca(Bakan,Müste
şar, Müsteşar Yard.)
İmzalanması
İrtifak Hakkı Tesinin
Makam Onay Yazısının
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Makam
Onay
Yazısı
Yer Teslimi
Yapılması
Gelen Evrak
Süreci
İrtifak Hakkı Tesisi Onay
Yazısının İlgili
Kaymakamlığa ve İlgili
Gerçek - Tüzel Kişiye
Gönderilmesi
Talimat
Yazısı
Yer Teslimi
Yapılması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Muhammed VURAL
Defterdarlık Uzmanı
Sadun YETKİN
Milli Emlak Müdürü
Download

İrtifak Hakkı İşlemleri Süreci