Meclisi Mebusan 1:19 7 Kanunusani 1331 (1915) C : 1
SALİM BEY (Devamla) — Maddede, kavanini as­
keriyeye tabi tutulması zikrolunuyor. Yukarıda ise
bunu askerden addetmiyorlar. Ondan sonra kendileri
katiyyen asker değildir, hizmetleri askerlik vazifele­
rine mahsup edilecek ve hizmetlerine mukabil 150 ku­
ruş verilecek. Zannedersem, nimet - külfete göredir.
Bu cihetle, kavanini askeriyeye ve Askeri Ceza Kanu­
nuna tabi tutulması doğru olmayacak zannederim.
FAİK BEY (Edirne) — Efendim, bu sizin buyur­
duklarınız seferberlik dolayısıyla kıtaat vazaifine ve
yamaklığa alınanlar için; halbuki bu madde, yukarıda
zabit sınıfına terfi edilerek ve zabit addolunarak, ken­
dilerine maaş verilen zevata racidir. Bu seferberlik
dolayısıyal silah altında bulundukları için, diğerlerinin
de tabiî bu kanuna tabi olmaları icabeder. Asker ad­
dolunurlar.
NEDİM BEY (Kengiri) — Askerî Ceza Kanun­
namesinde Divanı Harplerin salahiyetini tahdit eden
maddeler, bu esnafı askeriyenin vazifelerine taalluk
eden işlerde yani asker bulunduğu sahada kendileri
ifayı vazife ettikleri sırada irtikâb edecekleri ceraimin
muhakemesi divanı harplere ait olduğu musarrahtır.
Bunun için Kanunu Cezayı Askerî ile bu madde ara­
sında bir münafat yoktur efendim.
REİS — Salim Beyefendi! Encümenin izahatı za­
tı alilerince kâfi görülmüyor mu? Bu esnafı askeriye
mevzuubahs olan kavanini askeriyeye tabi olmak kül­
fetine mukabil, kanunun temin ettiği bilcümle hukuk­
tan müstefid olurlar ,cevap zatı alilerince kâfi görü­
lüyor mu?
SALİM EFENDİ (Karahisarısahip) - - Kâfi efen­
dim.
REİS — Madde kabul buyuruluyor mu? («Kabul»
sadaları) Kabul olundu efendim.
Madde 7. — Esnafı askeriye hakkındaki.6 Ağus­
tos 1331 tarihli Kanunu Muvakkat hükmü mülgadır.
RFİS — Yedinci madde de kabul olunuyor mu
efendim?. («Kabul» sadaları) Kabul olundu.
Madde 8. — İşbu kanun, tarihi neşrinden mute­
berdir.
REİS — Sekizinci madde kabul buyuruluyor mu
efendim? («Kabul» sadaları) Kabul olundu.
13. — Mükellef ve gayri mükellef sivil etibba ve
eczacı ve dişçiler hakkında kanun layihası.
REİS — Şimdi 29 numaralı Askerî - Sivü Etibba
ve Eczacılara Ait Kanunu müzakere edeceğiz. İki
kanunu muvakkat ve bir layihai kanuniye, Askerî En­
cümeninde birleştirilerek teklifi
kanunî şekline arz
olunuyor.
ZİYA BEY (İzmit) — Geçen Balkan Muharebe­
sinde taht-ı silâha alınan sivil Etıbba muhtelif rüt­
belerle istihdam olunmuş, doğrudan doğruya muvaz­
zaf Etıbbâ-ı Askeriyye misilli istihdam edilmiş. Ki­
misi Yüzbaşı, kimisi Mülâzım-ı Evvel olmak üzere
muhtelif rütbelerde istihdam olunmuşlar ve bazısına
Tâyînat verilmiş, bazısına verilmemiş, Binaenaleyh
Zabitanın hâiz oldukları hukukun birçoklarından bun­
lar istifade edememişlerdir. Bunun için birçok müş­
kilata maruz kaldıklarından, Flükûmet, mükellef sivil
Etıbbayı doğrudan doğruya Muvazzaf Etıbbayı As­
keriyye misilli istihdam etmeyi düşünmüş ve mükel­
lef ve gayr-i mükellef Etıbba için iki kıta kanun
yapmış, encümenimize göndermiş, evvelemirde mü­
kellef sivil Etıbba, mâlûmâlîniz olduğu üzere 20 ile
45 yaş arasında bulunanlardır ki, bunlar askere celp
edildikleri vakit Orduda Yüzbaş rütbesi ile istihdam
olunacaklar ve onların haiz oldukları —hukukun kâffesini hâiz bulunacaklardır. Encümenimize bu iki ka­
nun-u muvakkate zamîmeten iki lâyiha-i kanuniyye
gelmiştir. Bunlar da sivil
Eczacılar ve Dersaadet
Dişçi Mektebinden diplomalı olan Diş Tabipleri me­
mâlik-i ecnebiyyeden diploma alarak diploması, Hükûmet-i Osmaniyyece musaddak olan Diş Tabiblerine
dairdir. Encümenimiz
maddelerin sırası
geldikçe
vereceğim izahat mucibince bunların üçünü tevhid
etti bu suretle doğrudan doğruya mükellef ve gayr-ı
mükellef sivil Etıbba ve Dişçilerin ve Eczacıların
hukuk-u askeriyyeyi hâiz olan zabitana ne hak veril­
di ise o haklardan istifadesi temin edilmiştir. Bu
kanunun müstacelen müzakere ve kabulünü r ca ede­
rim.
;
Madde 9. — İşbu kanunun icrasına Harbiye ve
Maliye Nazırları memurdur.
REÎS — Dokuzuncu maddeyi kabul ediyor musu­
nuz? («Kabul» sadaları) Kabul olundu.
REİS — Efendim, heyet-i umumiyyesi hakkında
verilen izahat sırasında kanunun müstaceliyetle mü­
zakeresi teklif olunuyor. Kabul buyuruluyor mu efen­
dim? Kabul edenler, lütfen el kaldırsınlar. (Eller kal­
kar) Müstacelen müzakeresi kabul olundu efendim.
Şimdi maddeleri okunacak.
Şimdi kanunu, heyeti umumiyesi ile reye koyuyo­
rum. Kabul edenler, lütfen el kaldırsın. (Eller kalkar)
Kanun, heyeti umumiyesi ile kabul olundu.
Madde 1. — Sinnıi mükellefiyyet dahilinde bu­
lunan sivil Etıbba, diplomalı Eczacı ve Diş Tabipleri
hidemât-ı sıhhiyyeyi askeriyye için en gençlerinden
_
384 —
T B M M KÜTÜPHANESİ
Download

Meclisi Mebusan 1:19 7 Kanunusani 1331 (1915) C : 1 SALİM BEY