Dersin Adı
TOPLUMDA BESLENME
SORUNLARI VE
EPİDEMİYOLOJİSI I
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
BES307
5.Güz
2
2
0
5
Yok
Türkçe
Zorunlu
Anlatım
Dersin öğrenme ve öğretme Tartışma
teknikleri
Uygulama-Alıştırma
Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin sorumlusu(ları)
Yrd.Doç.Dr.Ayşe Ünlü,
Toplumda özel grupların beslenme sorunlarını, nedenlerini ve çözüm yollarını, ulusal besin ve
Dersin amacı
beslenme politikalarının hazırlanması ve uygulanmasını öğretmek.
1. Toplumda duyarlı grupların beslenme sorunlarını, sorunların nedenlerini öğrenir, önemini
kavrar ve çözüm yolları konusunda bilgi edinir.
2. Türkiye’de ve dünyada protein-enerji malnutrisyonu epidemiyolojisini, korunma amaçlı anne
Dersin öğrenme çıktıları
sütünün desteklenmesi ve teşvik edilmesi ile büyümenin izlenmesi konularını öğrenir.
3. Şişmanlık ve diyetle ilişkili kronik hastalıkların epidemiyolojisini öğrenir ve sahada uygulama
ile durumu değerlendirip, yorumlayabilir.
Dünyada ve ülkemizde önemli beslenme sorunları ve epidemiyolojilerini öğrenir
Besin ve beslenme plan ve politikaları hakkında bilgilenir.
Protein enerji malnutrisyonu ve epidemiyolojisi ve büyümenin izlenmesini bilir
Dersin içeriği
Şişmanlık, Diyet ile İlişkili Kronik Hastalıklar ve Epidemiyolojini bilir. , yaşlı beslenmesi, afet
durumlarında beslenmenin yönetimi, besin destekleri ve besin zenginleştirme, toplum
sağlığında beslenme genomiği
1. WHO publications
2. ILSI yayınları
Kaynaklar
3. Uluslararası dergiler
4.Pekcan G.(2012). Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı.Hatipoğlu
Yayınevi, Ankara.
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Beslenme sorunları, risk grupları besin ve beslenme politikaları ve önemi
2. Hafta
Besin ve Beslenme Politikaları
3. Hafta
PEM ve epidemiyolojisi emzirmenin korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi büyümenin izlenmesi
4. Hafta
Pratik : Araştırma planlama, soru kağıdı hazırlanması ve SPSS kullanımı
5. Hafta
Şişmanlık ve epidemiyolojisi Beslenmeye bağlı kronik hastalıklar ve epidemiyolojisi ,Türkiye Obezite
(Şişmanlık) ile Mücadele ve Kontrol Programı (2010-2014)
6. Hafta
Pratik: Araştırmanın değerlendirilmesi
7. Hafta
ARA SINAV
8. Hafta
Şişmanlık, Diyet ile İlişkili Kronik Hastalıklar ve Epidemiyoloji
9. Hafta
Şişmanlık, Diyet ile İlişkili Kronik Hastalıklar ve Epidemiyoloji
10. Hafta
Besin Zenginleştirme ve besin destekleri
11. Hafta
Afet durumlarında beslenme
12. Hafta
Yaşlılık ve beslenme Toplum sağlığında nutrigenomik
13. Hafta
Tartışma
14. Hafta
ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve
bunları yaşamı boyunca kullanabilme. Beslenme ve Diyetetik alanındaki temel bilgi ve kanıta
dayalı güncel gelişmeleri araştırma, uygulama, doğruluk, güvenilirlik ve geçerliliğini
değerlendirebilme.
2.
Yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve
programını geliştirebilme.
3.
Bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
4.
Beslenme ve Diyetetik alanında edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin,
toplumun ve hastanın beslenme durumunu saptayabilme, değerlendirebilme. Edinmiş olduğu
bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme.
5.
Hasta bireylerin beslenme durumlarını değerlendirme ve klinik bulgularına dayalı olarak
beslenme açısından yorumlayabilme ve hastaya özgü tıbbi beslenme tedavileri
geliştirebilme.
6.
İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum
sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme.
7.
Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar
uygulamaları yapabilme, yorumlara ve yasal düzenlemelere göre değerlendirebilme.
8.
İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, işleyişi ve
sürdürülmesine yönelik kavramlara sahip olabilme.
9.
Beslenme ve Diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamalara
katılabilme doğruluğunu göstermek için bilgilerini kullanabilme, gerekçeler ve kanıtlar
sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade ederek ve tüm
ekip elamanlarıyla etik ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabilme.
10. Toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikası
geliştirebilme.
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1. Düşük
2. Düşük/orta
3. Orta
4. Yüksek
5. Mükemmel
5
Download

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta