T.C.
Reyhanlı Kaymakamlığı
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü
Sayı
K onu
: 86555309.936.604/ 5 o * .
: O B S ’ nin T üm O kullara A çılm ası
25/07/2014
........................................................................M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
REYHANLI
H atay V aliliği İl M illi E ğitim M üdürlüğünün 25/07/2014 tarih ve 3164222 sayılı
yazıları ektedir.
G ereğinin yazı doğrultusunda yapılarak ,ekteki hususların dikkate alınm asını önem le
rica ederim .
istafa K A R A S U '
İlçe M illi E ğitim M üd ü r V.
D ağıtım : T üm O kullara
E k : 2 adet
Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 31500 Reyhanlı/HATAY
Tlf
: 326 413 10 56 - 65 75
İrtib a t
Fax
: 326 413 37 02
Dahili No
: Ş.AZAR
: 1085
h ttp //
reyhanli-meb.gov.tr
e-posta
:reyhanli31@ meb.gov.tr
T.C.
H A TA Y VA LİLİĞ İ
İl M illî Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 72047291/604/3164222
25/07/2014
Konu: OBS nin tüm okullara açılması
....................................................... KA YM AKAM LIĞINA
(İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü)
Bakanlığımızca 2005 yılında alınmış olan Coğrafi Bilgi Sisteminin güncellemesi
yapılmış ve Fatih Projesinde kullanılan okul bilgileri ve okulların donanım ları ile ilgili
bilgileri içeren Okul Bilgi Sistemi(OBS) açılmıştır.
Yeni okulların açılması, eski binaların yıkılması, okulların kapanması, okulların
bölünmesi, okulun yeni binaya taşınması, kuram kodunun ve tütünün değişmesi gibi
nedenlerden dolayı okulların;
a) Harita üzerinde yerleştirilm esinde,
b) Fatih projesi kapsam ında tesis edilen donanım ların takip edilmesinde,
c) Fatih projesi kapsam ında alımı ve sevkıyatı yapılacak donanım ların planlamasında,
d) Okullar tarafından yapılan donanım taleplerinin değerlendirilmesinde
Sıkıntılar yaşanmaktadır.
Söz konusu sıkıntıların aşılması için Okul Bilgi Sisteminde bulunan Okullara ait
bilgilerin ve harita üzerindeki konumun kontrol edilmesi önem arz etmektedir.
Okul M üdürlerince;
1. Okullara ait eksik veya yanlış olaıı bilgilerin ilgili m odülden güncellenm esi,
2. Fatih projesi ile ilgili alanların güncellenmesi ve güncel tutulması,
3. Okullara tesis ve teslim edilen donanımın ve sayısının en kısa sürede sisteme işlenmesi,
4. Okulların eksik kalan donanım taleplerini yapmaları;
için okul m üdürlerine gerekli bilgilendirmelerin ekteki hususlar dikkate alınarak yapılması ve
koordinasyonun sağlanması hususunda,
Gereğini rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
Î1 MÎlli Eğitim M üdürü
EKLER:
1)OBS Açıklam alar
2)Bakanlık Yazısı
DAĞITIM :
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanm ıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu. 111eb.gov.tr adresinden da96-26c8-37ca-80af-0c8b kodu ile yapılabilir.
Ayşe Fitııat ilanım Cad. 14. Sok. Antakya
hatay.m eb.gov.tr
h a taymem ©.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:Nurdan A K YİLM AZ V.H.K.İ
Tel :0(326) 227 68 68-1063
Fax :0(326) 227 69 69
Tüm Kaym akam lıklara
(İlçe M illi Eğitim M üdürlükleri)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İm za K anununun 5 inci m addesi gereğince güvenli elektronik imza ile im zalanm ıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.ineb.gov.tr adresinden da96-26c8-37ca-8üaf-0c8b kodu ile yapılabilir.
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14. Sok. Antakya
halay.m eb.gov.tr
lıataym em öiıneb.gov.tr.
Ayrıntılı bilgi için:Nurdaıı A K Y ILM A Z V .H.K.İ
Tel :0(326) 227 68 68-1063
Fax -.0(326) 227 69 69
T.C.
a
M İLLÎ EĞ İTİM BAKANLIĞ I
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel M üdürlüğü
Sayı : 89692170/450/3129333
24/07/2014
Konu: OBS nin tüm okullara açılması, Fatih
Projesi donanım bilgilerinin güncellenm esi
V A LİLİĞ İN E
(İl M illi Eğitim M üdürlüğüne)
Bakanlığım ızca 2005 yılında alınmış olan Coğrafi Bilgi Sistem inin güncellem esi
yapılm ış ve Fatih Projesinde kullanılan okul bilgileri ve okulların donanım ları ile ilgili
bilgileri içeren Okul Bilgi Sistem i(OBS) açılmıştır.
Söz konusu sistem de bulunan okullara ait bilgiler M EBBİS den alınm akta, Fatih
projesi kapsam ındaki donanım larına ait bilgiler ise Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
M üdürlü(YEĞ İTEK) ile Okullar tarafından girilm ektedir.
Yeni okulların açılması, eski binaların yıkılm ası, okulların kapanm ası, okulların
bölünmesi, okulun yeni binaya taşınması, kurum kodunun ve türünün değişm esi gibi
nedenlerden dolayı okulların;
■ Harita üzerinde yerleştirilm esinde,
■ Fatih projesi kapsam ında tesis edilen donanım ların takip edilm esinde,
H Fatih projesi kapsam ında alımı ve sevkiyatı yapılacak donanım ların planlam asında,
■ Okullar tarafından yapılan donanım taleplerinin değerlendirilm esinde
Sıkıntılar yaşanm aktadır.
Söz konusu sıkıntıların aşılm ası için Genel M üdürlüğüm üz tarafından yönetimi
yapılan Okul Bilgi Sistem inde bulunan Okullara ait bilgilerin ve harita üzerindeki konum un
kontrol edilmesi önem arz etmektedir.
Okul M üdürlerince;
1. Okullara ait eksik veya yanlış olan bilgilerin ilgili m odülden güncellenm esi,
2. Fatih projesi ile ilgili alanların güncellenm esi ve güncel tutulması,
3. Okullara tesis ve teslim edilen donanım ın ve sayısının en kısa sürede sisteme
işlenmesi,
4. Okulların eksik kalan donanım taleplerini yapm aları;
için okul m üdürlerine gerekli bilgilendirm elerin ek-1 deki hususlar dikkate alınarak
yapılması ve koordinasyonun sağlanması hususunda,
Gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır
Atatürk Rlv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: w w w .m cb.gov.üe-posta: adsoyad@ m eb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Ç ağlar GÜNEŞ M ühendis
Tel: (0 3 1 2 )2 9 6 9 4 00*9753
Faks: (0 312) 223873
Genel M üdür V.
EKLER:
1) Okul Bilgi Sistem ine Girişte D ikkat Edilecek H ususlar
Bu belge, 5070 sayılı E lektronik İmza K anununun 5 inci m addesi gereğince güvenli elektronik imza ile im zalanm ıştır
Atatürk Blv. 06648 K ızılay/A NKARA
Elektronik Ağ: w w w .m eb.gov.tr
e-posta: adsoyad@ m eb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Çağlar GÜNEŞ M ühendis
Tel: (0 312) 296 94 00*9753
Faks: (0 312) 223873
EK:1
OKUL BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞTE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Sisteme http://cbs.eba.gov.tr/adresinden;
a. İl Koordinatörleri:
i. " Kullanıcı adı" :"Koordinatörün TC No.su",
ii. "Şifre"
: "Koordinatörün TC No.su"
b. O kullar;
i. "Kullanıcı adı":" Kurum kodu",
ii. "Şifre": "Kurum kodu" ile giriş yapılabilecektir.
2. İlk giriş yapıldığında "Şifre Değiştir" ekranı belirmektedir.
Söz konusu ekrandan yeni şifre belirlenebilmesi için;
1. İl Koordinatörlerinin kurumsal mail adresine ([email protected]),
2. Okulların mail adresine ([email protected], [email protected]îr)
Sistemden gönderilen
yapılabilecektir.
doğrulama
kodunun
ilgili
alana
yazılmasıyla
sisteme
giriş
3. Eğer Okuisisteme giriş yapamıyorsa "Giriş yapamıyorum" bölümünde;
a. "Kullanıcı Adı"xxxxnolu, aaaa okulunun müdürü,
b. "Kurum mail adresi":[email protected], [email protected]
c. “Açıklama" bölümüneokulla ilgili;
i. Yeni açıldı (kurum kodu, adı, bağlı olduğu Genel Müdürlük)
ii. Kurum kodu değişti (eski kurum kodu yeni kurum kodu)
gibi açıklamaları içeren mesajı yazılarak gönderilmelidir.
4. Sistem
Okula/
İl
Koordinatörüne
açıldığında
söz
konusu
kurumsal
mail
[email protected] , [email protected], [email protected]
gelecektir.
5. Sistemde bulunan "Okul Bilgi" ekranındaki;
a. Gri alanlar: MEBBİS'in ilgili modülünden alınan alanlardır. Bu alanlarla ilgili
değişiklikleri MEBBİS'in ilgili modülünde yapılması gerekmektedir.
OBS sistemi; MEBBİS'ten geceleri bilgi alarak güncellediğinden MEBBİS'in ilgili
modülünden girilmiş olan bilgi ertesi gün OBS sisteminde görülmektedir.
b. Açık alanlar: değişiklik yapılmaya uygun alanlardır. Güncelleme yapılmak
istendiğinde değişiklik yapılıp "KAYDET" butonuna basılması gerekmektedir.
6. Okul yöneticilerinin;
okullarına tesis ve teslim edilen donanımı ve sayısını en kısa
sürede sisteme işlemesi ve okul bilgilerini güncel tutması gerekmektedir.
7. Hatalı veri girişi yapılmaması konusunda özen gösterilmeli, Okul tarafından girilen bilgiler İl
Koordinatörü tarafından kontrol edilmelidir.
8. Okul Bilgi Sisteminde bulunan yardım dokümanlarında yetkiler doğrultusunda Sistemde neler
yapılabileceği belirtilmiştir.
Download

OBS nin Tüm Okullara Açılması - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü