T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Tiirkiye Halk Sa$r!r Kurumu
M{ll
lt
a(
sa+4
tr
sAdL
I( llAt -{\LI6I . lthliltF
H.'\l ri
s.\+r-rdr KLrRLrr\rL. ttlsli tiAI)I\ vF
sAdLIdr DAlRF BAsK,L\.,LIdI
15 09.201t
Sayr: 57536863/010.06
Konu: Gebe Bilgilendirme Srnrfr
il
l6r,(9 l01l rr86
85 ' 010 06.01
ililfl il1ililililililililil|l1il
000053_6816
GENELGE
20t4t.2&
Anne ve bebekler, sagllk hizmetleri agrsrndan risk altrnda bulunan ve dncelik
tanrnmasl gereken iki dnemli grubu olugturmakta olup cizellikli hizmet almalarr
gerekmektedir.
Her kadrnrn iireme salhlr kapsamrnda gebelik, dofum, dolum sonu ve yenidogan
bakrmr konusunda yeterli elitim ve bilgi alma hakkr vardrr. Anne adayrnr gebelik ddneminde
bilgilendirmek bir annelik hakkr olarak delerlendirilmelidir. Bu kapsamda; Gebe
Bilgilendirme Srnrfr Programr ile; tiim gebelerin, dolum 6ncesi, dolum ve dolum sonrasr
dtinemlerine iligkin bilgi sahibi olmalannr ve bilingli do[um yapmalarrnr sallamak, anne ve
baba adaylarrna normal dolum eylemi, alrr y<inetimi ve yeni rollerini benimsemeleri
konusunda bilgi ve beceri kazandrrmak amaElanmrqtrr.
Gebe bilgilendirme ve danrgmanhga ydnelik hizmetlerde standart uygulamanm
gerEeklegtirilmesi ve birlikteligin temini iEin:
l) Toplum salhlr merkezi biinyesinde Ek 2'de yer alan formdaki standartlar
gergevesinde gebe srnrft olugturulacak ve form doldurularak il halk saghgr miidiirliigii
tarafrndan Kadrn ve Ureme Sall[r Daire Baqkanhlrna ula$tlnlacaktr.
2) Gebe Bilgilendirme Srnrfi Programrnl yiiri.itmek isteyen dolum 6ncesi, dolum ve
dolum sonu bakrm hizmeti veren 2. ve 3. basamak salhk kuruluqlarrnca Ek 3'te yer
alan formdaki standartlar gergevesinde gebe stnrfr oluqturulacak ve form doldurularak
il halk saglrgr mtldiirliigii aracrlrlryla Kadrn ve Ureme Sallrlr Daire Bagkanlrgrna
ula$trnlacaktrr.
3) Gebe Bilgilendirme Srnrflarr tarafrndan gebeler igin diizenli e[itim takvimi
hazrrlanacak. Saflrk personeli tarafrndan, gebelere bilgilendirme ve danrgmahk
hizmeti bireysel/grup egitimi geklinde 3 oturumda (Birinci oturumda "Gebelik
Siireci", ikinci oturumda "Dolum Stireci ve Dogum Alnsryla BaS Etme" ve iigiincii
oturumda "Dofum Sonu Dcinem ve Yenidolan Bakrmr") Ek I'de yer alan "Gebe
Bilgilendirme Srnrfr Elitim Kitabr" gergevesinde verilecektir.
4) Egitim verilen gebelere elitim sonunda bilgilendirme brogiirlerinin verilmesi ve
elitimi tamamlayan gebelere Ek I'de yer alan katrhm belgesinin diizenlenmesi
saglanacaktlr.
5) Aile hekimi/aile salllr elemamnca gebeye sunulmakta olan bilgilendirme ve
danrqmanhk hizmetlerinde de Ek I'de yer alan "Gebe Bilgilendirme Srnrfr Elitim
Kitabf ' kaynak olarak kullanrlacaktrr.
6) Her egitim sonrasr Ek 4'te yer alan "Gebe Bilgilendirme Srnrfr Katrhmcr Bilgi Formu"
doldurularak efiitim veren salhk kuruluqunda dosyalanacaktr.
Kadrn ve
Sa$lrpr Daire Bagkanlrpr
Ilkiz Sokak No: 4/2 Srhhiyc Qankaya / ANKARA
Telefon: (0 312) -565 60 03 Faks: 0 (312) 565 60 55
l'R!\rI
|
1l
7)
Toplum sa$t[t merkezince ve hastane biinyesinde verilen elitimlere ait raporlar ayhk
olarak Ek 5lEk 6 yer alan "Gebe Bilgilendirme Srmfi Elitim Formu" ile takip eden
ayn lO'una kadar il halk sa!h$ miidUrliiftine, il halk sagh$ mUdiirliigiince de 3 ayda
bir icmali ahnarak Kadrn ve Ureme Salhlr Daire Bagkanhlr'na bildirilecektir.
Sdz konusu progarrun hayata gegirilebilmesi igin Eahgmalann en krsa siirede
baglatrlmasr hususunda ilgililere emirlerinizi tjnemle rica ederim.
Prof. Dr. Eyiip GUMU$
EKLER:
l-"Gebe Bilgilendirme Srnrfi Egitim Kitabr" ve gebeye verilecek "Katrhm Belgesi"
dmelini igeren CD
2- Gebe Bilgilendirme Srnrfi Standartlan De[erlendirme Formu (Toplum saghgr
merkezi)
3- Gebe Bilgilendirme Srmfi Standartlan Delerlendirme Formu (Hastane)
4- Gebe Bilgilendirme Srmfi Kat rmcr Bilgi Formu
5- Gebe Bilgilendirme Srnrfi Egitim Raporu (Toplum salhlr merkezi)
6- Gebe Bilgilendirme Srnrfi Egitim Raporu (Hastane)
DAGITM:
Gereli:
81
il valiligi (ir sagl* Miidurlugu)
(Halk Sa!h!r MtidurlU!ii)
(88 Kamu Hastane Birligi)
Kadrn
vi
Ureme Sagh$ Daire Bafkanhgr
llkiz Sokak No: 4/2 Srhhiye Qankaya / ANKARA
Telefon: (0 312) 565 60 03 Faks: 0 (3'12) 565 60 55
Bilgi:
Salhk Hizmetleri Genel Miidiirlii gii
Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Download

Genelgeyi görüntülemek için tıklayınız