為
‐
│
TeC.
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Yenilikve Ettitim Teknoloiileri Genel Midirl■
■
こ
30/10/2014
Sayl :88013337/821.05/4908916
Konu:Felsefl Deneme Yan,lnasl
VALILIGINE
(1l Milli Ettitim Midiirli言
1lgi:
■)
Felsefeciler Demetti iZ・・.ir subesi'nin 25.09.2014 tanhli yazlsl.
zel tiim
Felsefeciler Demetti iZmir subeSi'nin,hedef kitlesi Tiirkiye geneli resmν ё
lise
ёЁrcncile五 〇lan“ Felsefl Deneme Yazma Yan,maSl"diizcnlemek istcdikleHnc ilipkin ilgi
yazlsl incelennlistir.
Tiirkiye Cumhu五 yeti Anayasasl, Milli EЁ itim TCmcl Kanunu ile Tiirk Milli
Ettitiminin genel ama91anna uy3m olarak,ilgili yasal diizenlemelerde belirtilen ike,esas ve
ama91ara ayklrlllk teskil emeyecek,ekilde,denetimle五 ilgili okul,iVi19e milli cttitim
mudiirliiklc五 taraflndan ger9cklestirilllnck ilzerc sё z konusu etkinliЁ in
yaplhasl uygun
gOriillnustiir.
Bilgilcrinizi ve gercЁ ini rica cdeHm.
M.
Sadrk
ARSLAN
Bakan a.
Genel
Miidit V.
EK:1lgi yazl ve ckleri e Sayfa)
DAGITINII:
Geretti:
Bilgi:
B Planl
Oiaogretim Genel MidiirliЁ i
Din Oま etimi Gcncl Midiirlitti
Oze1 0言 retim Kmmlarl Genel Midiirli帥
Mesleki ve Teknik EЁ itim Genel Miidilrliこ i
lzl■ ■
ir
Felsefeciler Derrlcgl
Konya Yolu/T Okullar/ANKARA
Ayuntlll bilgi i9in:Y"ar sAHIN(Uz O彦 etmen)
Elektronik A言 :-7.meb.gov.tr
Tcl:(0312)2969440
Faks:(0312)2238736
[email protected]
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmrshr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
5abc-d200-3ba6-8b01 -f470 kodu ile teyit edilebilir
々/
十■
彗 BES1 2009
=M:R壕
Klbrls sehitlett cad.No:13 Alsancak/izmir epostai fdizmirogmailoCom ttel.05332506229
Ic淵 ↓ Jc m會 Lて Ci毎 │』 ぼ
銀
屁
細
ANKARA
Felsefeciler Derne言 iiZmir subeSi O!arak′ じlkemiz butun‖ se ёttrenCilett araslnda′ gecen yll
88013337/821.05/2876040say!ve 07.10.2013 tarih‖ MEB onay!yla gerceklestirdl言 inn:z DU5UN YAZ
‐
adl:″
Felsel deneme yazma yarl,masr′
Turkive′
nin hemen hemen butun‖ lettnden ё
ttrenciler
taranndan ilgivle kar§ llanm:,tlr.Bu v:12.sini duzenlemek istediЁ imiZ ya日 ,mayla′ gecen y:l olduttu gibL
″
々
′
′
α々
nda
Ferseren′ n temersOrυ η
ar′ 力
々
α
zα η
mα ′
α″ηみtυ tarr′
me beceris′
οrum′ αソ
αb′ ′
ソ
′
ndireb′ ′
meた rinみ rerseri b′ rd′ ノ
θ
′
mererint σ
J∫ JndJ々 rerル ガteme′ ′
dJ∫ Jη θ
わ′
α
me′ er′ nら
neb′ ′
dJ∫ υ
mα
mc an′ α
ο々υ
yθ
′
ηαソ
eteng々′
e″ η
〃
′
dJ∫ Jnme ve ar“ ″
α
zα わ
me′ er′ η
々υ
′
′
αηarα 々ソ
αソ
αyrα m′ α″η′
みyara“ ご
“ Oη ′
′
mθ
′
αわ′
rmaler′ η
Oη υ
α′
αfO々
ge′ な
α
αわ′
nd′ rerin′ ν
e feyre′ erini sοrgυ ′
θ
tirabilme′ erinみ 々
み々
ソ Jわ α々
ソ
rersere々
tutumυ
z′
々
zα η
αb′ ′
mererinら 々
end〃 erin′
α
ve fey″ ′
erin′
αη′
αmα
fα bα S′
′
f′ nde
α
am′
α″ηちrelsereソ ′
O′ mα ′
ソ
∫
′
z′ ′
b′ rfe々 ′
de
mar′ α
rra veゎ ′
′
′
istenir α
′
′
merer′ η
υ
anα b′ ′
わas′ ησα々
′te々 ηο′ ソ
″
′
αnaソ ′amaciamaktaylz.
々υ
′
′
αηαb′ ′θ
erin′ saσ ′
“
“
ya″
′
mυ ∫
:υ ∴
々
te sυ η
υ
なtesi θ
々25セ g′ ren Oσ ″nC〃 er′ η′
′
々
′
α″fmα da′′
Onerges′ ve gefenソ ′
ソ
5man′ ηソ
arl′ α
ησ′
rmα
ση′
A′ JdJrrJσ Jη
し
fα
oJi′
αra
Lrsα ′
αrrn′ z′ νθυ′
Jzce de υソgυ n gOrJ′ mes′ 力a′ indα ソar,ma Ff′ ηOη αソ′
fα ρtα わJtJη ο々υ〃
αrrm′ αricα ederim.
συソυrυ lmα s′ η′saソ g′ ノ
25.09.2014
Felsefeciler DernettilZmir subeSi
Yё
netim Kurulu Ba§ kanl
Yrlmaz Murat Bilican
lletisim Bilgile百
Felsefeciler DerneЁ iiZmir 5b
Klbr:s sehitleri cad,Can Yucei SOk.No 13
Alsancak― lzmir
丁el.05332506229
epostai vbil:canOaci.k12.tr
01[kim 2014
デ
Tウ RKiYE
LiSELER ARASI“ DOsON YAZ"FELSEFi DENEME YAZMA
YARIsMASI
YONERGE
ikincisi yapllacak olan DOsun‐ Yaz yarl,masl,Felsefeciler Demetti iZmir subeSi taranndan,
her seviyede lise 6grencileri arasmda duzenlenmi,bir fclsen deneme yazma yarl,masldlr.
Yarl,maya Tilrkiye'nin her yerinden katllmak mumkundur.
Yarl,manin ilk iki a,amasl intcmet izerinden ger9cklc,ccck,flnal yarl,masl isc izmir'de
yapllacaktlr.
施 rrf″ αttα ルれ″
`ね
B′
な′
A.Genel Ama,lar:
Lise ёttencilerinin,
Felscfcnin tcmel sorunlarl hakkinda diisiinebilmclerini,
Okuma,anlama ve yorumlayabilme becerisi kazanmalarinl,
し
Tutarh du,inebilmelerini,
Dii,iindiiklerini temcHcndirebilmelerini,
Fclsefl bir dille,felscfe kavramlarinl kunanarak yazl yazabilmelerini,
Yaraticl dii,iinme Ve ara,tllllla yeteneklcrini geH,tirebilmelerini,
Kcndilerini ve 9evrclerini sorgulayabilmelerini,
Konulara 9ok yё nlu bakabilme tutumu kazanabilmelerini,
Kendilerini ve 9evrclerini anlama 9abasl i9inde ollnalarinl,
Felscfcyi ya,aml anlamlandllllla 9abaslnda kullanabilmelcrini saElamayl ama91amakadlr.
B.Katlllm:
Bu yarl§ maya
rencileri katllabilir.Yan,maya katllabilmek i9in ё
butun Hse ё
ttrcncilerin,
Ё
yarl,ma Oncesindc w― .dusunvaz.com adresine girip kaylt yaptinnalarl gcrcbektedir.
Yarl,maya bir ёncekl yllilk 5'c giren 6置 renciler katllamazlar.
し
Yarl,maya aynl okuldan birden 9ok ё
ttrcnci katllabilir,okuHar i9in sayl sinlrl yoktur.
C.Yarl,manin Nitelitti:
Yarl,ma,yll boyunca suren 3 asamadan olusur.
1.A,ama
19 Arallk 2014 Cuma Saat:19.00-21.30
0壼 enciler
daha onceden www.dusunvaz.com adresine kaylt yaptlrlken belirledikleri
,1lleleriyle yarl,ma sayfasina girerler.
Saat 19.00 da web sayfasinda,3 adet almtl yaylnlanlr.0鰤 renCi bu konulardan se9ttti bir
tanesi hakkinda online olarak bir felsefl deneme yazar.Saat 21.30'a kadar yazdl色 lnl
kaydeder.Saat 21.30'da sayfa kapanlr.Yazl sistcm havuzunda kaydedHir.
2.A,ama
20 Mart2015 Cuma Saat:19.00‐ 21.30
2
0壼 enCiler
ёnceden www.dusunvaz.com adresinc kaylt yaptirlken bcliricdikleri
daha
siteleriyle yarl,ma sayfasina girerler.
Saat 19.00 da web sayfasinda,3 adet allntl yayinlanlr.Ogrenci bu konulardan sc9tigi bir
tanesi hakkmda online olarak bir fclscrl dcncmc yazar.Saat 21.30'a kadar yazdlElnl
kaydeder.Saat 21.30'da sayfa kapanlr.Yazl sistenl havuzunda kaydedilir.
Final Yarl,masI
30 Mayls 2015 Cumartesi Saat:10.00‐
0ま enCinin
13.00
l.A,amada aldl色 l puanin O/040'1,2.A,amadan aldlEl puanin%60 allnlr.Elde
edilen puanla slralama yaplllr.Puan slralamasina gё re ilk 25 yazlnin sahipleri flnalc kalinl,
olurlar.Finalist
grenciler
ё
izmir Amcrikan Koltti'nde nnal yarl,masma katlllrlar.Yarl,ma
okulda yine bilgisayar ortaminda yaplllr.Saat 10.00 da konular a91klanlr ve Oま cnCilCrin
saat 13.00'c kadar yazmalarina olanak taninlr.Yazllar flnaljurisi taraflndan dcECrlendirilir.
Ogrencinin flnal yarl,masinda aldlEl puanin O/070'i,ilk iki asamada eldc cttiEi puan
し
ortalamaslnin ise O/030'u alinarak yarl,ma sonu9 notu belirlenir.Aynl giin saat 19.00'da
sonu91ar a91klanlr ve ёduner verilir.Yarl§ maya iznlir dl,lndan katllacak flnalistlerin yol
masraflarl kendileri taraflndan,flnal giinu icin iase ve ibate inasraflarl demek taraflndan
kar,1lanlr.
Do Yarl,ma Konu Alanlarl
l.Felsefe Nedir?
2.Varllk Felsefesi(OntOltti)
3.Bilgi Felsefesi(Epistcmol●
i)
4. Estctik
5。
Siyaset Felsefesi
6.Toplum Fclscfcsi
ヽ
7.Din Felsefesi
8.Ahiak Felsefesi(Etik)
E.Detterlendirme:
Yarl,manln ilk iki asamasindaki yazllarin degerlendi111lesi,Turkiyenin dcЁ i,ik incrinde
9all,an,9ok sayldaki felsefe
ёgretmenleri
taraflndan ger9eklestirilecektir.Sistem havuzuna
kaydedilmi,olan yazllar,sistcmc Ozel,itesiyle girenjiiri nyelerine rastgelc gё nderilir.Juri
nyclcri yazllarl okuyup 100 puan iizerinden deBcrlendirir.
Yazhrda isim olmadl色 1● in,j● H● yele」 yazlmn sahibini tanlmayacaktr.Hcr yaz u9ju五
uyesi taranndan deEcrlendirilecektir.ウ 9juri nyesinin verdigi puanlarin ortalamasl yazinin
puaninl olusturacaktr.ウ 9juri nyesinin verdiBi puanlar arasmda 20 puanin uzerinde
farkllllk varsa,yazl dё rduncu birjuriityesi taranndan da okunacaktlr.(Om:Bir yazlya l.
Jiiri tiyesinin 60,2.Jiiri ilyesinin 80 vc 3.Juriilyesinin 90 puan verdiEini du,iinelim.
Aralarindaki fark 20 puandan fazla oldugu i9in yaz1 4.Jitri nyesine gё
nderilecck ve en
つJ
dusuk olan puan atllarak ortalama ahnacaktlr.)Jiiri tiyclcri birbirlerinin verdikleri notlardan
habcrsiz olacaklardlr.
Final yarl,maslnda fmale kalan 25 yazlise,yarl,manin hemen ardindan iznlir'dc
Fclscfcciler DemeЁ i'nin 01usturdugu ve
gretmcn
ё
ve akademisycnlerdcn olusan inaljtirisi
taraindan degerlendirilecektir.Yazllar yine 3 juri tycsi taranndan puanlandlrllacaktlr.
0色rencinin flnal yarl,maslnda aldlЁ l puanln O/070'i,ilk 2 asamada elde ettigi puan
ortalamasinin ise O/030'u ahnarak yarl,ma sonuc notu belirlenecektir.
Odultё rcnin ardindan yazllar web ortaminda yaylnlanacaktlr.
ilk 25'ye glrlneyen
ёttrencilerin
de butiln yazllarl web ortamlndan ula,1labilir olacaktir.
BItiin yazllar icin detterlendirme kriterleri
l) Se9ilen konu nzcrinde felsefenin temel problemlcrinc ula,ma(15 Puan).
し
2) Bu prOblem ve kavramlar hakkinda bilgi(15 Puan).
3) Ozgun 01ma,baElmSlZ du§ unebilme,ycni dusunceler gelistirebilme(20 Puan).
4)Tutarhllk(10 Puan).
5)Temellendillllc.1leri suriilen du,unceleri destekleyen veya 9ilriiten kanltlar ileri surebilmc(20P)
6)Felsefe dilini ve kavramlarml do諄 ■ kullanabilmc(10 Puan).
7)Se9ilen kOnunun dogru 01arak anla,1lmas(10 Puan).
F,Oduller
Felsefeciler Dcmetti iZmir subeSi,Dusun‐ Yaz yarl,masmda ba§ ar11l olan ёErenCileri
a,a色 ldaki gibi
ёdiinendirir.
し
Birinciyc,diztistii bilgisayar,
ikinciyc, diziistii bilgisayar,
ウ9iincuye,netbOok,
Dёrdiinciiyc,tablet
Be,inciye,tablct
E)itter flnalistlere ise olanaklar
ё19iisunde
9e,itH hediyeler vc kitap Odiineri.
Tiim katlhmcllara tesekkilr ve katlhnl belgesi.
Yarl,ma SOrumlusu:
Fclsefeciler DemeEiiZmir subesi adina Yllmaz Murat Bilican
Tel:5332506229c― posta [email protected]
,
■
ヘ
Download

ulaşmak için tıklayınız.