İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014
Diğer
P-147
Salmonella Artritinde Tedavi Süresi
Fatime KORKMAZ1, Fatma KACAR1, Lütfullah ALTINTEPE2, Ayşe SAKIZ1, Mehmet ÖZCAN1,
Halil KARATAŞ1
1
2
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Konya
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Konya
Soru(n)
Salmonella gastroenterit ve bakteremi tanısı ile tedavi edildikten 8 hafta sonra salmonella septik artriti gelişen
lupus nefritli hastada uygun tedaviye rağmen klinik iyileşmenin olmaması.
Olay/Olgu
Otuz üç yaşında kadın hasta ateş, ishal, kusma yakınması ile yatırıldı. Alınan dışkı ve kan kültürlerinde Salmonella spp. üredi. On dört gün siprofloksasin tedavisi verildi. Aynı dönemde uzun süreli eklem ağrıları, cilt
bulguları, hipoalbuminemi, proteinüri ile birlikte ANA, ds DNA testlerinin de pozitif gelmesi ile sistemik lupus
eritematozis ön tanısı ile nefroloji kliniğine devredildi. Böbrek biyopsisi lupus nefriti ile uyumlu olan hastaya
hidroksi klorokin, prednizolon, siklofosfamid tedavileri başlanıldıktan 5 hafta sonra sağ dizde septik artrit gelişti; kan ve eklem sıvısından Salmonella spp. izole edildi. Antibiyogramda tedavide seçilecek antibiyotiklere
direnç yoktu. Endokardit saptanmadı. Eklem içi yıkama ve debridmanla birlikte ve seftriakson ve siprofloksasin
tedavisi verildi. Başlangıçtaki püy olan eklem içeriği sıvısı berraklaştı ancak efüzyon ve eklem hareket bozukluğunda tam düzelme olmadı. Görüntülemede kemik yapıda osteomiyelit olarak değerlendirilemeyen ancak
inflamasyon lehine bulguları devam etti. Tekrarlayan kültürlerde üreme saptanmadı.
Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?
Eklem içi yıkama ve debridmanı ile birlikte 2 hafta seftriakson, 10 hafta siprofloksasin tedavisi verildi. Siklofosfamid tedavisi kesildi, prednizolon dozu düşürülüp hidroksiklorokine devam edildi.
Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu
İnfeksiyon parametreleri ve septik tablosu gerileyen, kültürlerinde üreme olmayan ancak artriti devam eden bu
hastada antibiyotik tedavisi ne kadar süreyle verilmeli, iyileşme kriterleri ne olmalıdır?
188
8 ■ İNFEKSİYON DÜNYASI
Download

İndir