s e 9o©
°V
s •
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu: Konyaaltı Plan Notları UÎP.
• Î
o 5
\°^ ° /
EXP02016
ANTALYA
3-1/07/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 56 sayılı kararı ile uygun bulunan,
Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde donatı alanı olarak ayrılan ancak üzerinde yapılanma
koşullan belirlenmeyen donatı alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı plan notlarının incelenerek, karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine
havalesini arz ederim.
Hüs;
İmar ve Şehir/
Başkanı V.
Uygun görüşle/kr^ederim.
Bed:
Genel S
ardımcışı V.
Uygun görüşle arz ederim.
..../O7/2O04
A
Earuk. KARAÇAY- -M*.
Genel Sekreter V.
BELEDİ
DİYE m ECLISINE
ec
: Â . / P Î / 2/2014
0'
ten&dresvTÛREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK: -İlçe Belediye Meclis Kararı
-Plan Notları
TSE.ISO-EN
9000
,
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tr
E-posta: [email protected]
[email protected]
•AO'.c %
İ ®«: c ©V '*
:
®
r< -\c V ,
=t
6
K O N Y /^ LT l
BELEDİYESİ
T.C.
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
MECLİS BAŞKANI: Muhittin BÖCEK
DİVAN KATİBİ
: Busra DİRGEN
DONEMİ
t a r ih i
b ir l e şim
MAYIS/2014
07/05/2014
1
1
31
OTURUM
KATILAN UYE SAYISI
MÜDÜRLÜĞÜ Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/04/2014 tarih ve 460 sayılı yazısı.
Belediyemiz sınırlan dahilinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında donatı alanı olarak
ÖZÜ
aynlan ancak üzerinde yapılanma koşullan belirlenmeyen donatı alanlanna yönelik hazırlanan
imar plan notlan, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edilmiştir.
DİVAN KATİBİ
: Önder ÖNEN
GÜNDEM NO
13
56
KARAR NO
ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE MECLİSİ’NİN 07/05/2014 TARİH,
56 SAYILI KARARIDIR
Konu: Belediye sınırlan dâhilindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında donatı alanı
olarak ayrılan ancak üzerlerinde yapılanma koşullan belirlenmeyen donatı alanlanna yönelik plan
notlan hazırlanmıştır.
Konu 07.03.2014 gün ve 34 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile İmar Komisyonuna
havale edilmiştir.
İmar Komisyonunun 21.04.2014 gün ve 97 sayılı toplantı tutanağı yazımız ekinde olup,
konunun görüşülmek üzere meclise havalesini arz ederim.” İfadeli, Plan ve Proje Müdürlüğünün
30/04/2014 tarih ve 460 sayılı yazısı.
Büro Görevlisi Mustafa MEYVECİOĞLU: “Plan ve Proje Müdürlüğünün 30/04/2014 tarih
ve 460 yazısı ekinde bulunan İmar Komisyonu raporu;
İMAR KOMİSYON RAPORU
KOMİSYONA HAVALE EDİLEN
KOMİSYON TOPLANTISININ
MECLİS KARARININ
Karar Tarihi
07.03.2014
21.04.2014
Karar Tarihi
Karar No
34
Karar No
97
Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Belediyemiz sınırlan dahilinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
donatı alanı olarak aynlan ancak üzerinde yapılanma koşulları
ÖZÜ
belirlenmeyen donatı alanlanna yönelik hazırlanan imar plan notlannın
görüsülmesi.
Mahallesi/Köyü
Ada Parsel/No
İmar Paftası
—
—
—
94003877.FR.26/R.01/1.2
KARAR
Belediyemiz sınırlan dahilinde 1980’li yıllardan başlayarak onaylanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planlarında bazı donatı alanlarına ilişkin yapılanma koşullarının belirlenmediği
görülmektedir. Bu alanlarda gerek kamusal ve gerekse de yeni yasal düzenlemeler ile kamu dışında
özel yatırımcılar için genel yapılaşma koşullan belirlenmesine yönelik hazırlan plan notu
komisyonumuzca değerlendirilmiş;
-Semt Spor Sahası başlığı altında yer alan Emsal=0.05 değerinin bölge genelinde semt spor
alanlannda Emsal=0.03 olduğundan bölge geneline uygun olarak değiştirilmesi,
-Parklar, Yeşil Alanlar, Kentsel Park, Rekreasyon Alanı, Rekreasyon Tesisleri Alanı,
Belediye Rekreasyon Tesisleri Alanı vb. alanlar olarak tanımlanan başlıktan “Park” ve “Kentsel
Park” tanımının çıkanlması,
-Plan notuna “Bu tesislerin kamu eliyle yapılması durumunda bu plan notu hükümleri
u y g u la n m a zplan notunun eklenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Komisyonumuzca yukanda bahsedilen plan notlannın değiştirilerek uygun bulunmuştur”
ifadeli, 21.04.2014 tarihli, Komisyon Başkanı Cansel TUNCER (imzalı), Başkan Vekili Taner
CİHANTİMUR (imzalı), Sözcü Mehmet HACIARİFOĞLU (imzalı), Üye Şafak OTUZALTI
(imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı) İmar Komisyonu raporunu okudu.
Başkan; konuyu müzakereye açtı. Yapılan müzakereler sonucunda oylamaya geçildi.
Yapılan oylama sonucunda;
Belediyemiz sınırlan dahilinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında donatı alanı olarak
aynlan ancak üzerinde yapılanma koşullan belirlenmeyen donatı alanlanna yönelik hazırlanan imar
plan notlan, İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı
Buşra DİRGEN
94003877.FR.26/R.01/ 2.2
rP im ed
PlKNLfiAAfl fi WŞ İRİ fi T M€ Dİ K I U LTD. ŞTİ.
KONYAALTI BELEDİYESİ SINIRLARI DAHİLİNDEKİ ALANLARDA
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI'NDA
YAPILANMA KOŞULLARI BELİRLENMEYEN DONATI ALANLARINA İLİŞKİN PLAN NOTLARI
Konyaaltı Belediyesi sınırları dahilindeki alanlarda 1980'li yıllardan başlayarak onaylanan 1/1000
Ölçekli
Uygulama
İmar
Planlarında
bazı donatı
alanlarına
ilişkin yapılanma
koşullarının
belirlenmediği görülmektedir. Konyaaltı yerleşiminin gelişimi ve bu gelişime paralel olarak ihtiyaç
gösteren donatı alanlarının hayata geçirilmesi aşamasında belirtilen bu tanım eksikliğinin zaman
kaybına sebep olduğu/olacağı görülmektedir.
Yapılan bu tanımlama ile belirtilen donatı alanları üzerinde gerek kamusal ve gerekse de yeni yasal
düzenlemeler ile kamu dışında özel yatırımcılar için genel yapılaşma koşulları belirlenmektedir.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlan ile yapılanma koşulları tanımlanmış donatı alanları bu
kapsam dışında tutulmaktadır.
Aşağıda ana başlıklar halinde tanımlanan "Donatı A lanlarında Konyaaltı Belediyesi Sınırları
dahilindeki alanlarda imar yasasında tanımlanan kullanım ve fonksiyonlara çerçevesinde, 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenen ana kullanım kararı aşağıdaki yapılanma katsayısı, kat
adedi ve yapı yaklaşma mesafeleri dahilinde uygulanabilecektir. Donatı Alanlarının göstereceği
ihtiyaçlar ve mimari kullanım çerçevesinde tüm donatı alanlarında aşağıdaki plan notları
uygulanacaktır.
1. SEMT SPOR SAHASI, SPOR ALANI, OYUN ALANI, BÖLGESEL SPOR ALANI, BELEDİYE SEMT
SPOR SAHASI, BELEDİYE SEMT SPOR ALANI VB. ALANLAR...
Spor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetleri yapılmak üzere imar planı kararı ile kent, bölge
veya semt ölçeğinde ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda açık veya kapalı otoparklar
ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine
ilişkin ticari üniteler yer alabilir.
Bu alanlarda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise,
E=0.03 maxh=4.50m olarak uygulanır. Yaklaşma mesafeleri belirlenmemiş ise yollardan ve komşu
parsellerden min 5 metrelik çekme mesafesi dahilinde yapı yapılabilir.
2. SOSYAL TESİS, KÜLTÜREL TESİS, YURT ALANI, KÜLTÜREL MERKEZ, KÜTÜPHANE, BELEDİYE
SOSYAL TESİS ALANI, BELEDİYE SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI VB ALANLAR...
Kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve tiyatro, kreş, anaokulu, kurs, yurt, çocuk yuvası,
yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, kadın ve çocuk sığınma evi,
şefkat evleri gibi kullanımlara ayrılan kamuya veya özel şahıslara ait tesislerin tek başına veya
birkaçının I
yapılabildiği alanlardır.
/
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
1
İ N Ş A A T M€ D İ K fl l L T D . Ş T İ .
Bu alanlarda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise,
E=0.50 maxh= 4 kat olarak uygulama yapılır. Yaklaşma mesafeleri belirtilmemiş ise yollardan ve
komşu parsellerden min 5 metrelik çekme mesafesi dahilinde yapı yapılabilir.
3. YEŞİL ALANLAR, REKREASYON ALANI, REKREASYON
REKREASYON TESİSLERİ ALANI VB. ALANLAR...
TESİSLERİ
ALANI,
BELEDİYE
İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş
toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak
örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı,
umumi hela, 1 katı, h=4,50 m.'yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03'ü geçmemek, sökülüp
takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık,
güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği, kentte
yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır.
Bu alanlarda yollardan ve komşu parsellerden min 5 metrelik çekme mesafesi dahilinde yapı
yapılabilir.
4. ÇOCUK BAHÇELERİ, ÇOCUK OYUN ALANLARI VB. ALANLAR
Çocukların oyun ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak alanlardır. Bitki örtüsü ile çocukların oyun
için gerekli araç gereçlerinden büfe, havuz, pergole ve genel heladan başka tesis yapılamaz.
5. PAZAR YERİ, SEMT PAZARI, AÇIK PAZAR VB. ALANLAR
Bu alanlar haftanın belirli günlerinde pazarcıların sergi ve satış yaptıkları Pazar Yerlerini tarif
etmektedir.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise, satış yapan
esnafın ve alışveriş yapan müşterilerin yağmur, güneş vb koşullardan etkilenmemeleri için mülkiyet
sınırları dışına taşmamak kaydı ile bu alanların üzeri maxh=9 metre olacak şekilde kapatılabilir
ancak etrafı kapatılamaz.
Bu alan dahilinde yer alacak zabıta kontrol noktası, ağırlık kontrol ünitesi, tuvaletler, çöp toplama
yeri vb kapalı alan ihtiyaçlarını karşılamak üzere E=0.05 ve m axh=l kat ve max 100 m2 koşullarını
aşmamak kaydı ile yapı yapılabilir.
6. PTT VB. ALANAR
Bu alanlarda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise,
E=0.50 maxh= 4 kat olarak uygulama yapılır. Yaklaşma mesafeleri belirtilmemiş ise yollardan ve
komşu parsellerden min 5 metrelik çekme mesafesi dahilinde yapı yapılabilir.
7. KREŞ, ANAOKULU VB. ALANLAR
Bu alanlarda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise,
E=0.50 maxh= # kat olarak uygulama yapılır. Yaklaşma mesafeleri belirtilmemiş ise yollardan ve
in 5 metrelik çekme mesafesi dahilinde yapı yapılabilir.
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
2
\ T :: 1 1 (j W U ' C ^ W /
F l ® Wl ®Ml Rl İ M Ş Û f ö T M € D İ K I U
LTD. ŞTİ.
8. CAMİ, DİNİ TESİS, MESCİT, İBADER YERİ, İBADET ALANI VB. ALANLAR
İbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla insanların toplandığı, dinî tesis ve
külliyesinin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise, dini
tesisin gerektirdiği mimarı ihtiyaçlara göre KAKS, TAKS ve maxh değerleri aranmaz,
Dinî tesisin mimarisi ile uyumlu olmak koşuluyla dinî tesise ait; lojman, kütüphane, aşevi, dinlenme
salonu, yurt ve kurs yapısı ile gasilhane, şadırvan ve hela gibi müştemilatlar için E=0.30 maxh= 2 kat
olarak uygulama yapılır. Bu alanlarda, yaklaşma mesafeleri belirtilmemiş ise yollardan ve komşu
parsellerden min 5 metrelik çekme mesafesi dahilinde yapı yapılabilir.
9. SAĞLIK TESİSLERİ ALANI, SAĞLIK OCAĞI, DİSPANSER, HASTANE,SANATORYUM VB.
ALANLAR
Hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, doğumevi, dispanser ve poliklinik, ağız ve diş sağlığı
merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, entegre sağlık kampüsü gibi fonksiyonlarda hizmet
veren gerçek veya tüzel kişilere veya kamuya ait tesisler için uygulama imar planında özel veya
kamu tesisi alanı olduğu belirtilmek suretiyle ayrılan alanlardır. Özel sağlık tesisi yapılacak alanlar
belirlenmeden Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatının uygun görüşü alınır.
Bu alanlarda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise,
E=0.50 maxh= 4 kat olarak uygulama yapılır. Yaklaşma mesafeleri belirtilmemiş ise yollardan ve
komşu parsellerden min 5 metrelik çekme mesafesi dahilinde yapı yapılabilir.
10. İDARİ TESİS ALANI, POLİS KARAKOLU, RESMİ KURUM ALANI, RESMİ KULLANIM ALANI,
RESMİ KULLANIŞ ALANI VB. ALANLAR...
Bu alanlarda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise,
E=0.50 maxh= 4 kat olarak uygulama yapılır. Yaklaşma mesafeleri belirtilmemiş ise yollardan ve
komşu parsellerden min 5 metrelik çekme mesafesi dahilinde yapı yapılabilir.
11. EĞİTİM VE ÖĞRETİM TESİSİ, İLKÖĞRETİM OKULU, İLKÖĞRETİM, İLKÖĞRETİM TESİS ALANI,
ORTAÖĞRETİM TESİS ALANI, ORTAOKUL, TEM EL EĞİTİM ALANI, LİSE, MESLEK LİSESİ,
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ, ÖZEL EĞİTİM TESİSİ, ÖZEL EĞİTİM ALANI VB. ALANLAR
Bu alanlarda; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre yapılaşma koşulları belirlenmemiş ise,
E=0.50 maxh= 4 kat olarak uygulama yapılır. Yaklaşma mesafeleri belirtilmemiş ise yollardan ve
komşu parsellerden min 5 metrelik çekme mesafesi dahilinde yapı yapılabilir.
Bu tesislerin kamu eli ile yapılması durumunda bu plan notu hükümleri uygulanmaz.
Yukarjdâ_BçtJ4ansn-k-ap5am ve gerekçelerle oluşturulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notları
adır.
)
ptfper-ÇÖKÇAY
fŞehir Plancısı
A Grubu İmar Planı
Yet.S.No:0027 D.No:1535
$ 1! 4
12 ^ ^
A
’J
Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4
07070 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: (242) 230 21 26 - 532 30 30 532
3
Download

TC ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi