KALİTE POLİTİKASI
( QUALITY POLICY )
03.03.2014
Rev. No: 5
Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini artırmak ve sürekli olarak iyileştirmek.
(To increase the effectiveness of our Quality Management System and to improve it continuously.)
Kalite hedeflerimizin anlaşılmasını ve takip edilmesini sağlamak, bunların gerçekleştirilmesi için gerekli
kaynakları tayin etmek.
(To ensure our QMS to be understood and pursued, to provide necessary resources for realizing
of these targets.)
Politikamızı tüm çalışanlarımıza duyurmak ve anlaşılmasını sağlamak.
(To communicate our policy to all employees and to ensure to be understood.)
Kalite Yönetim Sistemimizi ve politikamızı yürürlükteki kanun ve mevzuatlar, değişen şartlar ile müşteri
beklentileri doğrultusunda değerlendirmek, gerektiğinde güncellemek.
(To assess our Quality Management System and policy in terms of applicable statutory and
regulatory requirements, changing conditions and customer expectations to update
when needed and provide its conformity.)
ELİMSAN’nın yönetim prensipleri doğrultusunda performansımızı geliştirmek ve hedeflerimizi
gerçekleştirmek.
(To develop our performance and to realize our targets in line with the management principles
of ELİMSAN.)
Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve diğer ilgili tarafların memnuniyetini sağlamak
ve gelişimlerine katkıda bulunmak.
(To ensure satisfaction and to contribute development of our employees, customers, suppliers and
other interested parties.)
Cemal SADIKİ
Genel Müdür / General Manager
Download

Kalite Politikası