T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
ÜN
MÜHEND
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRON
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
İĞİ BÖLÜMÜ
BİTİRME
İ İRME PROJES
PROJESİ HAZIRLAMA
KILAVUZU
BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİ
SÜREC
1. Bitirme Projesi Kayıt Koşulları
Mezuniyetleri bahar yarıyılı sonunda gerçekleşecek
gerçekle
olan öğrenciler
renciler bahar yarıyılına hazırlık
olmasıiçin bitirme projesi danışmanlarını
danı manlarını ve proje konularını güz yarıyılı
başlangıcındabelirleyerek, “EEE403
EEE403-Engineering Design” dersi ile çalışmalarına güz
dönemindenbaşlayacaklardır. Bu sebeple öğrencilerin
ö
6. Yarıyıl sonunda danışman
danı
hocalar ile
görüşmelerde
melerde bulunup konu ve danışman
danı man seçimini yapmaları faydalı olacaktır.EEM402olacaktır.
Bitirme Projesi (EEE402-Graduation
Graduation Thesis) dersi,
dersi, Engineering Design dersinin devamıdır.
Bitirme projelerinde öğrenci
renciler bireysel olarak çalışabilecekleri
abilecekleri gibi, grup çalışması
çalı
da
yapabilirler. Bir projede çalışabilecek
çalış
öğrenci sayısı en fazla 5 olabilir. Gruptaki öğrenci
sayısı danışman görüşüne
üne veya proje konusuna göre danışman
man tarafından belirlenir.
belirlenir Danışman
öğretim üyesi uygun görürse,
ürse, gruptaki öğrenci
ö renci sayısını 5’ten yüksek tutabilir.
“Engineering Design” dersi ile ilgili tüm kurallar, Bitirme Projesi kuralları ile aynıdır.Bitirme
aynıdır.
projesi dersinden farklı
arklı olarak Engineering Design dersinde dönem sonunda
sonu
jüri önünde
sunum yapılması ve jüri onayının olması gerekmemektedir.
2. Temel İlke
Bitirme projelerinin probleme dayalı ve uygulamaya dönük olması, güncel elektrik-elektronik
mühendisliğii tekniklerini kullanarak, bilimsel araştırma
ara tırma ve yazım kriterlerine uygunolarak
hazırlanması temel ilkedir. Bu amaçla Elektrik Elektronik Mühendisliği
ği alanında hazırlanacak
projeler uygulamalı olarak (yazılım,
(yazı
deney düzeneği,
i, elektronik devre, PCB, montaj, test,
ölçüm vb.) hazırlanmalı, mevcut bir problemi çözmeli veya ortaya bir ürün
ürün çıkartmalıdır.
çıkartmalıdır
3. Bitirme Projesi Konu Seçimi ve Danışman
Danı
Ataması
Bitirme projesi konuları, her yarıyıl başında
ba
kayıtlardan önce öğretim
retim üyeleritarafından
belirlenerek öğrencilerebölüm
bölüm panosundailan
panosunda
edilir. Öğrenciler
renciler bu konular arasından
çalışmakistedikleri
istedikleri konuyu belirleyip ilgili öğretim
ö
üyesiyle mümkünse 6. yarıyıl sonunda
görüşürler. İlgili öğretim
retim üyesininolumlu görüş
görü bildirmesi durumunda öğrenci,
öğ
ders seçimi
haftasında danışmanının
manının bulunduğu
bulundu ders şubesinin seçiminiyapar (Danışman
Danışman Onay Belgesi
ile birlikte).
1
NOT: Her danışman öğretim üyesine belirli kontenjan dahilinde sınıf mevcudu
tanımlanacaktır.Bu sebeple öğrenciler dersin şubesini seçmeden önce, çalışmak istediği
danışman öğretim üyesi ile önceden muhakkak görüşmeli ve onayını almalıdır.
4. Bitirme Projelerinin Teslimi
Öğrenciler Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bitirme Projesi Hazırlama
Kılavuzu’nda belirlenen tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladıkları bitirme projesi
raporlarını ilgiliyarıyılda, en geç derslerin bittiği son gün biri danışmanlarına diğer ikisi ise
bitirmeprojesi jürilerinde yer alan öğretim üyelerine olmak üzere 3 nüshabasılmış ciltli
haldeteslim etmek zorundadır.
Öğrenciler bitirmeprojelerinin basılmış nüshası ile birlikte bitirme projelerinin doc ve pdf
formatındaki elektronik dosyayı da danışmanlarına teslimetmelidir(Bitirme projelerinin doc
ve pdf formatındaki elektronik belgeleri, öğrenci tarafından bitirme komisyonu üyesine de
teslim edilmelidir!Belgeismi öğrenci numarası olacaktır). Bitirme projesi raporu süresi içinde
teslim edilmemiş ise proje yapılmamışsayılır ve bu durumdaki öğrenciler başarısız olarak
değerlendirilir.
5. Bitirme Projelerinin Değerlendirilmesi
Proje başarı notu proje danışmanının öğrenci ile ilgili yıl içideğerlendirme notunun %40’ı ve
dönem sonu öğrencinin jüri önünde yapılan sunum, rapor ve uygulama sonucunun
%60’ıalınarak hesaplanır. Bu sunum (rapor ve uygulama çalışması ile birlikte) final sınavı
niteliğinde olup projedanışmanıtarafından belirleneniki öğretim üyesinden oluşan bir
jüritarafından, önceden ilan edilen tarihte ve sınav salonunda yapılır. Öğrenciler 15 dakikayı
aşmayacak şekilde birsunum yaparlar. Bu sunum, projeksiyon cihazı kullanılarak görsel
olarak yapılmakzorundadır. Sunumda, öğrenciler yapılan çalışmanın özetini, önemli
noktalarını ve eldeedilen sonuçları anlatır, uygulamalı projeyi gösterir ve jüri tarafından
kendilerine yöneltilen sorularıcevaplandırırlar. Jüri gerekli görürse projeye (rapor veya
uygulamaya)düzeltme önerebilir. Bu durumda,öğrenciler ilgili dersin bütünleme sınav
tarihinden önce önerilen düzeltmeleriyapıp bitirme projesini teslimetmek, gerek duyulursa
tekrar savunmak zorundadır. Belirtilen sürede projesini teslim etmeyen öğrenciler
başarısızsayılacaktır.
Öğrencilerin yarıyıl içinde, danışmanlarına düzenli olarak (haftalık) projenin gelişimi ile
ilgilibilgiler vermesi ve danışmanının görüşlerini ve tavsiyelerini alması, projenin başarılıbir
şekilde sonuçlanması, devamsızlık kaydının tutulabilmesive yıl içi notunun
değerlendirilebilmesi açısından çok önemlidir. Danışmanına tez çalışmaları ile ilgili düzenli
olarak bilgi vermeyen öğrenciler, dönem sonunda rapor ve projelerini teslim etseler dahi
başarısız/devamsız sayılacaklardır. Kurallara uygun hazırlanmayan proje ve raporlar,
zamanında teslim edilmeyen çalışma/evraklar dikkate alınmayacak ve öğrenci başarısız
sayılacaktır.
2
Öğrenciler, proje ile ilgili raporlarını hazırlarken Bitirme Projesi Tez Yazım Kuralları’nı
dikkate alarak hazırlamalıdırlar. Rapor,bir başka yerden kopyala ve yapıştır mantığı ile
oluşturulmamalıdır. Rapor içerisinde öğrencinin kendi cümle, fotoğraf, çizim, simülasyon
sonucu, ölçüm değeri, grafik vb. kullanarak oluşturduğu bilgiler yer almalıdır. Kısmen veya
tamamı başka bir belge, web sayfası, kitap ve benzeri kaynaktan kopya edilmiş raporlar
dikkate alınmayacak, özgün bir çalışma olarak değerlendirilmeyecek ve bu durumdaki
öğrenciler başarısız sayılacaktır.
6. Diğer Hususlar
•
•
•
•
•
•
•
Bitirme projeleri Engineering Design dersinin devamı şeklindedir. Bitirme projesi ile
ilgili gerekli Elektrik Elektronik Mühendisliği araştırma, analiz ve uygulama pratiği
Engineering Design dersinde yapılmalıdır.
Bitirme projesi raporu en az 30 en fazla 70 sayfadan oluşabilir. Danışman görüşüne
göre bu değerler değişim gösterebilir.
Engineering Design dersi proje raporu en az 20 en fazla 40 sayfadan oluşabilir.
Danışman görüşüne göre bu değerler değişim gösterebilir.
Proje konuları Elektrik Elektronik Mühendisliğinin güncel konularından seçilmelidir.
Öğrenci, Engineering Design dersinde hangi danışman ile çalıştı ise, Bitirme Projesi
dersinde de aynı danışman ile devam etmelidir.
Engineering Design, GraduationThesis derslerinin proje raporunun yazım dili
İngilizcedir.
Ders ile ilgili gerekli form ve belgeler, bölümün web sayfasında temin edilebilir.
TEZ YAZIM KURALLARI
Öğrenciler,Bitirme Tezi raporunu hazırlarken bölüm web sayfasında yayınlanan ‘Tez Şablon’
taslak word belgesinden istifade edebilirler.
Taslak belge aşağıdaki kurallara göre hazırlanmıştır. Rapor hazırlanırken aşağıdaki kurallara
uyulduğundan emin olunmalıdır:
1. Tezler, A4 boyutunda (210 mm × 297 mm) ve kalitesi 80 g/m² - 100 g/m² arasında
olan birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır.
2. Tezler bilgisayar kullanılarak kağıdın yalnızca bir yüzüne yazılmalıdır. Tez yazımında
her sayfanın sol kenarından 40 mm, üst kenarından 30 mm, sağ ve alt kenarlarından
ise 25 mm boşluk bırakılmalıdır.
3. Tezlerin yazımında 12 punto (pt) boyutunda Times New Roman yazı karakterleri
kullanılmalıdır. Çizelge içleri yazılırken en fazla 12, en az 8 punto kullanılabilir.
4. Tez metni normal olarak 1,5 satır aralığında ve tek blok yazım şekli (paragraf başı için
girinti yok) kullanılarak yazılmalıdır.
5. Sayılar yazılırken virgül anlamında nokta kullanılmamalıdır.
6. Bölümlerin yazımına daima yeni bir sayfadan başlanmalıdır.
7. Kullanılan kaynaklara tez metni içerisinde atıf yapılmalıdır. Tüm kaynaklar numaralı
şekilde Kaynaklar bölümünde listelenmelidir.
3
Download

Bitirme projesi kuralları - Mühendislik Fakültesi