T.C.
AKDENiZ KAYMAKAMLIGI
ilge Milli E[itim Miidiirliifiii
2211212014
Sayr : 836807421499167 5546
Konu: Faz-2 KaPsammd Da$rtrlan
Etkilegimli T
OKULU TUIJUTTNIUCUNB
AKDENiZ
ilgi :
t 611212014
tarihli
Bakanhfrmrz
tahtalann ilimiz geneli
6502594 sayit yannrz.
findan Efitirnde Fatih Projesi Faz-2 kapsamtnda etkileqimli
dafittrmtna baqlanmtqttr.
ki alt yaprsr bulunmayanFaz-Zk4psamrndaki okullar tarafindan; alt
ilgemiz geneli
yapr gahqmast Bakanh mtzca timatnlamncaya kadar, dafirtrmr yaprlmakta olan etkileqimli
vs') altyaprmn okul
tahtalann gahgabilmesi in, gegici (enerji giig kablosu, internet eriqimi,
tarafindan safl anmastnt ilgi y azt ile bildiri lmi gtir.
Bilsilerinizi ve
rica ederim.
Adem $IM$EK
ilge Milli Efitim Miidiirii
Ekler:
o Yazt Ornefi (1 sy
Dafitttm:
o Faz2 Kapsamt
Adres: ilge
Milli E[itim Mtidii
Elektronik Af,
:
i Okul Miidi.irlLiklerine
Akdeniz/MERSIN
Aynntrh bilgi iqinl Mustafa DURAN $ube Miidurii
http://akdent
e-posta: akdenizsinav33
Bu evrak giivenli elektronik imza ile
Tel
(324) 336 14 45-46
: G24)33614 44
Fax
zalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr
adresindenc6gg-058d-3f92-aef8-81b5
kodu ile tevit edilebilir
T.C.
..U*$t]tre ooo
*.?
\w
f*
*
Sayr : 89908396149916
Konu:Faz-2 Kapsamt
Etkilegimli T
rrnRsiN v.q.LiliGi
il ivriui Efitim Miidtirtiifiti
1611212014
594
Dafthlan
KAYMAKAMLIGINA
(itge Milli Efitim Miidiirlii$i)
Bakanlt$rmrz
da[rtrmrna ilimiz geneli
ndan EEitimde Fatih Proj e si F az-2 kapsamtnda etkileqimli tahtalann
baqlanmrgtrr.
ilgeniz geneli
yaprlmakta olan etkil
i alt yaprsr bulunmayan Faz-Z liapsamrndaki okullarfiirzca) da$tttmt
mli tahtalann gahgabilmesi igin, alt yapr galtgmasr Bakanhfrmtzca
tamamlanrncayakadar,
hususunda;
gegici (enerji giig kablosu, internet eriqimi, vs.) altyaprntn saflanmast
Bilgilerinizi ve
ni rica ederim.
Murat BAGI$
Vali a.
Sube
Miidiirii
DAGITIM:
12 ilge Kaymakamh$r
(ilge Milli Efitim Mtid
Adres: Dumluptnar
Bilgi igin:
Yenilik
E-posta :yegitek33 @gmai
Bu evrak gUvenli elektronil< imza
tikleri)
33130 Yeniqehir / MERSIN
VeEsitimTekno|ojileri$ubesiWebAdresi:http:\@
Tel:(324) 329 1481-84 Dahili:315 Fahs: (324) 327 3518-19
lesi Gazi Mustafa KemalBuldan
imzalanmrqrrr. hnp://evraksorgu.meb.gov.tr adresin(lenddd3 -257
d-3d22'80|b'9479
kodu ile teyit edilebilir.
SNo
4
l-
z
3
itge
Kurum A
AKDENIZ
Fevzi Qak nak Ortaokulu
SI(DENiZ
I
Qaflayan Mesleki ve Teknik Anadolu
AKIB Zafe
Lisesi
qKDENIZ
Ahi Evrar imam Hatip Ortaokulu
qKDENiZ
Akdeniz
qKDENiZ
Huzurker
i
nam Hatip Ortaokulu
4
5
6
7
8
10
IT
t2
13
AKDENIZ
Danyal Uysal Qok Programlr Lisesi
Abdtill<ac r Pergembe Vakfr Mesleki ve Teknik
Anadolu coci
Akdeniz I lersin Deniz Ticaret Odasl Mesleki ve
Teknik Ar adolu Lisesi
i
AKDENIZ
AKDENIZ
Mersin
AKDENIZ
Akdeniz
qKDENIZ
Zeytinlib hge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
qKDENIZ
Sabiha
qKDENIZ
IMKB IVe leki ve Teknik Anadolu Lisesi
CKDENiZ
Qamlrbel
lV
I
Qi
:sleki ve Teknik Anadolu Lisesi
z
Anadolu imam l-latip Lisesi
tgi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
/lesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Download

ilge Milli E[itim Miidiirliifiii