ANADOLU ALACASI GELİŞTİRME PROJESİ
PROJENİN AMACI: Siyah alaca ırkı hayvanları ıslah etmek üzere ihtiyaç duyulan test
edilmiş boğadan elde edilen spermayı MOET olarak adlandırılan “Çoklu Yumurtlatmalı Embriyo
Transferi” yöntemini kullanılarak yurt içinden güvenli bir şekilde sağlanması amaçlanmaktadır.
PROJENİN KAPSAMI:
a) Projede test edilmiş Siyah-Alaca boğalardan sperma üretilerek, bunun ülke sathına dağıtımının
sağlanması ve suni tohumlamanın yaygınlaştırılmasıyla, adına Anadolu Alacası
diyebileceğimiz ülkemizin koşullarına ve yetiştirici beğenisine uygun yeni bir sığır tipi elde
edilecektir.
b) Bu proje hayvancılıkta kullanılan “Embriyo transferi, Klonlama, Embriyoda cinsiyet tayini”
ve benzeri tüm ileri biyoteknolojik yöntemlerin ülkemize yerleşmesine öncülük edecektir.
c) Benzer projeleri yürütmek isteyen büyük ölçekli hayvancılık işletmeleri için örnek
oluşturacaktır.
d) Yurt dışından İthal edilen canlı hayvan ve sperma kaynaklı hastalık riskleri minimum düzeye
indirilmiş olacaktır.
e) Projede elde edilecek 10 ton ve üzerinde süt veren damızlık inek, boğa ve boğalardan elde
edilen spermalar gerek projenin yürütüldüğü bölge gerekse de ülke genelinde çiftçilerin
hizmetine sunulacaktır.
PROJE SONUCUNDA: Ülkemizin ihtiyaç duyduğu test edilmiş yüksek nitelikli damızlık
ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan Anadolu Alacası Geliştirme Projesi kapsamında embriyo
transferi yöntemi ile 305 buzağı elde edilmiştir. Projeden elde edilen 14 baş boğa adayı Lalahan
HMAE’ne gönderilmiş olup bu boğalardan bu güne kadar 285.250 doz sperma üretilmiş ve üretim
devam etmektedir.
Proje alt yapısına 2002 yılında başlanmış, 2006 yılı sonunda tamamlanmıştır.
Bu kapsamda;
•
5 adet ahır ünitesi (toplam 1250 baş
kapasiteli)
•
Embriyo Transferi Laboratuvarı
•
Sağım Hane ve Sağım Sistemi
•
Yönetim (sistem) Binası
•
Biyoteknoloji Laboratuvarı
•
Gübre Separatörü ve Gübre siloları
•
Silaj depolama alanları
•
Yem hazırlama ünitesi
•
Hayvan Reviri
•
Çevre Düzenlenmesi tamamlanmıştır.
Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsüne yapılması planlanan Boğa Test Ahırı inşaatı ihalesi
yapılmış, inşaatına 2009 yılında başlanılmış olup, 2010 yılında bitirilmiştir.
Download

Anadolu Alacası Geliştirme Prj.