KKTC
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
TALİM VE TERBİYE DAİRESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
ORTAOKUL, GENEL LİSE, FEN LİSESİ,
RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ
HAFTALIK DERS DAĞILIMl
Talim ve Terbiye Dairesi
Ağustos 2014
1
ORTAOKUL VE LİSELERDE
HAFTALIK DERS SÜRE VE PERİYOTLARI
Ortaokullarda ve tüm lise türlerinde “ders saati süresi” 40 dakikadır. Dersler, programdaki ağırlıkları
gözetilerek haftanın beş gününe yayılacak şekilde uygulanır. Dersler, sabah saat 7:55’te başlar, 15’şer
dakikalık iki teneffüs verilerek, 7 ders yapılır ve 13:05’te sona erer. Pazartesi günleri öğleden sonra 3 derslik
program uygulanır. Dersler öğleden sonra 14:00’da başlar ve 16:00’da sona erer.
Okul idaresi, öğrencilerin ilgilerine göre belirleyeceği, farklı aktiviteler, haftanın diğer öğleden sonraki
günlerde de yaptırabilir.
Ortaokul ve Lise sınıfları için ders periyotları ve derslerin haftalık dağılımı aşağıdaki çizelgede
verilmektedir.
Genel ortaokullar 07:55 ile 13:05 periyotları arasında günlük 7 saat, haftalık 35 saatlik ders programı
uygularlar. Öğleden sonraki zamanlarda, okulun imkanlarına göre 2 veya 3 saat eğitsel kol etkinliği yapılır.
38 saatlik program uygulayan okullar ise Pazartesi 7+3 ders saati yaparlar. Eğitsel kol etkinlikleri
öğleden sonra yapılır.
ÇİZELGE 1 :
Ortaokul ve Liselerde Günlük Ders Periyotlarının Devrelere Dağılımı
Periyotlar
07:55-08:35
08:35-09:15
09:15-09:55
09:55-10:10
10:10-10:50
10:50-11:30
11:30-11:45
11:45-12:25
12:25-13:05
Pazartesi
Salı














Çarşamba



Teneffüs


Teneffüs


Öğle arası
14:00-14:40
14:40-15:20
15:20-16:00



2
Perşembe
Cuma














ORTAOKULLARDA ZORUNLU DERSLER
1. Sosyal Bilgiler dersinde; Tarih, Coğrafya ve Yurtaşlık ve İnsan Hakları konuları okutulur, ortak sınav
yapılır ve karnede “Sosyal Bilgiler” dersi adı altında tek notla gösterilir.
2. Sosyal Bilgiler dersindeki “Yurttaşlık ve İnsan Hakları” ile ilgili modülün ne zaman okutulacağına zümre
öğretmenleri karar verir.
3. Sınıf Saati dersi “Sınıf Saati Programı” ve “Rehberlik Tüzüğüne” uygun olarak yürütülür.
4. Sınıf Saati dersi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersleri, sınıf öğrenci sayısı ikiye bölünerek çapraz ders
sistemine göre uygulanabilir.
Saat/Ders
Sınıf Saati
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
1.ders
15 kişilik 1. grup
15 kişilik 2. grup
2.ders
15 kişilik 2. grup
15 kişilik 1. grup
5. Okul idaresi, çapraz uygulamanın yapılmadığı durumlarda “Sınıf Saati”ni öğleden sonra yapılmasına
dikkat edeler.
6. Sınıf öğretmenleri, iki saat olan kendi haftalık ders programları dışında, ders dışı en az bir saatini “Veli
saati” olarak belirler ve öğrencilere duyurur. Öğrencinin durumu hakkında veliye bilgi aktarır. Gerekli
durumlarda rehber öğretmen veya alan öğretmeniyle birlikte veliyi bilgilendirir.
7. Özel okullar ikinci yabancı dil dersi olarak Fransızca-Almanca yanında bakanlıktan izin alınması
ve okutulacak dersin öğretim programının onaylanması kaydıyla diğer yabancı dilleri de ikinci
yabancı dil kapsamında okutabilirler. Öğrenciler 6’ıncı sınıfta öğrenim görmekte okulun imkanlarına
bağlı olarak arzu ettiği ikinci yabancı dili seçebilir. Ancak öğrencinin lisede okuyacağı ikinci yabancı dilin
öğrencinin ortaokulda okumuş olduğu ikinci yabancı dilin devamı olması esastır. Özel okullar FransızcaAlmanca yanında ikinci yabancı dil uygulamasına kadro bakımından gerekli tedbirleri aldıktan sonra
başlayabilirler.
ORTAOKULLARDA SEÇMELİ DERSLER
1. Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçlarına göre ayrıca okulunun olanaklarına göre seçmeli ders alırlar.
2. Seçmeli dersler haftalık ders çizelgesinde belirtilen dersler arasından seçilir.
3. Türkçe okuma yazma bilmeyen öğrenciler için seçmeli derslerin tümü Türkçe öğretimine ayrılabilir.
4. Seçmeli derslerin belirlenmesinde rehberlik esastır. Öğrencinin, ilgi, istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak
seçmeli derslerle yönlendirme yapılır. VI. sınıfta öğrenim gören öğrenciler, VII. sınıfta İngilizce Matematik
ve İngilizce Fen ve Teknoloji derslerini seçebilmesi için VI. sınıfın sonunda İngilizce yıl sonu notunun en
az 8 olması ve Matematik ile Fen ve Teknoloji derslerinden geçer not alması gerekmektedir.
5. VII. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, 8. sınıfta İngilizce Matematik ve İngilizce Fen ve Teknoloji
derslerini seçebilmesi için VII. sınıfın sonunda İngilizce, Matematik ile Fen ve Teknoloji derslerinden 8
notunu alması gerekmektedir.
6. Öğretmen olanakları dikkate alınarak, VIII. Sınıflar, seçmeli dersler arasından “Doğal Afetler ve İnsan”
dersini seçebilirler.
7. Medya Okuryazarlığı: Medya Okuryazarlığı dersi, ortaokullarda 6, 7 ya da 8. sınıflarında haftada 1 saat
okutulacak zorunlu-seçmeli bir derstir. Medya Okuryazarlığı dersini ortaokul öğrenimi boyunca her
öğrencinin
herhangi
bir
sınıf
düzeyinde
bir
yıl
okur.
Medya
Okuryazarlığı
dersi
değerlendirilmeyecek, sadece harfle gösterilerek karnede öğrencinin bu dersi aldığı belirtilecektir.
3
notla
8. Tiyatro, Drama, Etüt, Satranç, Düşünme Eğitimi dersleriyle ilgili yapılan değerlendirme harfle gösterilir
(A,B,C). Yıllık Genel Başarı Ortalaması’nın hesaplanmasına dahil edilmez. Harflerin sözel açıklaması
aşağıdaki gibidir.
A: Gözlemlenen süreçte ilgi ve beceri yaş düzeyinin üzerinde üstün bir gelişim göstermektedir.
B: Gözlemlenen süreçte ilgi ve beceri yaş düzeyine uygun, sürekli bir gelişim göstermektedir.
C: Gözlemlenen süreçte ilgi ve beceri yaş düzeyine yakın bir gelişim göstermektedir
LİSELERDE ORTAK DERSLER
1. Sınıf Saati dersi “Sınıf Saati Programı” ve “Rehberlik Tüzüğüne” uygun olarak yürütülür.
2. Okul idaresi, haftalık ders saatleri çizelgesine bağlı olarak, “Sınıf Saati”ni öğleden sonra yapılmasına
dikkat ederler.
3. Sınıf öğretmenleri, iki saat olan kendi haftalık ders programları dışında, ders dışı en az bir saatini “Veli
saati” olarak belirler ve öğrencilere duyurur. Öğrencinin durumu hakkında veliye bilgi aktarır. Gerekli
durumlarda rehber öğretmen veya alan öğretmeniyle birlikte veliyi bilgilendirir.
4. 9.sınıflarda “Biyoloji ve Sağlık Bilgisi” dersinin 1 saati “Çevre ve Sağlık” konularına ayrılır.
LİSELERDE SEÇMELİ DERSLER
1. Türkçe-Matematik Alanı XII. sınıf öğrencileri; önceki yıllarda “Psikoloji” dersi almamışlarsa, seçmeli
olarak 3 saat Psikoloji dersi alırlar.
2. Genel liselerde, Yabancı Dil Alanına yönelik ders seçen öğrenciler; X., XI., ve XII. sınıflarda, seçmeli
derslerin 3 saatini Almanca/Fransızca dersi olarak seçerler.
3. Yukarıda ve çizelgeler altında belirtilen durumların dışında her bir seçmeli dersin haftalık ders saati en
çok 2 dir.
4. İkinci yabancı dil olarak Almanca-Fransızca derslerinden birisini ortaokul düzeyinde alan öğrenci lise
döneminde, daha önce aldığı dersin devamı olan dersi benzer durumda olan diğer öğrencilerle birlikte
almaya devam eder. Bu öğrencilerin, ilk defa ikinci yabancı dil dersi alan öğrencilerle birlikte aynı sınıfta
olmamalarına özen gösterilir.
5. Ortaokul döneminde ikinci yabancı dil dersini almamış olan öğrenciler, ikinci bir yabacı dil dersini
seçmeleri halinde, bu derse yeni başlayan öğrencilerle aynı sınıfta ders yapmamaları yönünde tedbir
alınır.
4
ORTAOKUL VE LİSELERDE EĞİTSEL KOL ETKİNLİKLERİ
Eğitsel kol çalışmaları, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda zihinsel, sosyal, duyuşsal, bedensel
beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenir. Eğitsel kol etkinliklerinde
aşağıdaki ilkelere uyulur:
1.
Eğitsel kol etkinlikleri Pazartesi veya diğer günlerde öğleden sonra 3 ders saati olmak üzere, haftalık
ders saatleri dışında yürütülür.
2.
Öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemek için satranç, matematik, fen, felsefe; kendilerini ifade etme
becerilerinin geliştirmeleri için edebiyat, yaratıcı düşünce, basın-yayın, drama, vb. okul bünyesinde
kulüpler kurulur. Bu kulüplerin, okulun tümüne yönelik yarışma, panel, tartışma, seminer, gösteri, dergi
ve gazete çıkarma gibi etkinlikler düzenlemeleri sağlanır.
3.
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak, her öğrencinin ve her öğretmenin en az bir kol etkinliğine
katılması sağlanır.
4.
Öğrencilerin estetik duygularının gelişmesini desteklemek amacıyla; resim, müzik, tiyatro, bale, folklor
gibi sanat ve kültür alanlarındaki kuruluşlardan da yararlanılır. Öğrencilerin, okul bünyesindeki gösteri ve
sergilere ayrıca, olanaklar ölçüsünde, okul dışı organizasyonlara da katılmaları sağlanır.
5.
Öğrencilerin bedensel gelişimlerini destekleyecek spor, folklor, izcilik vb. alanlarda okul takımları ve
ekipleri kurmak, bu çalışmaları güdüleyici bölgesel gösteri ve yarışmalara katılmaları sağlanır.
6.
Eğitsel kol etkinliklerinde, öğrencilerin yaptıkları işten haz duymaları, severek ve isteyerek aktif rol
almaları; bilinçli bir farkındalık ve duyarlı bir katılımcılık atmosferi içinde çalışmaları için gerekli ortam ve
koşulların yaratılmasına özen gösterilir.
5
ORTAOKULLAR,
GENEL LİSELERİN ORTA KISIMLARINDA
ve LAGSL’NİN ORTA KISMINDA
HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ
6
7
ÇİZELGE 2 - A :
RESMi VE ÖZEL KOLEJLER
ORTA KISIM HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Dersler
6
13
5
SEÇMELİ DERSLER
ZORUNLU DERSLER
English
Turkish
Sosyal Bilgiler
(Tarih/Coğrafya/Yurttaşlık ve İnsan Hakları)
Kıbrıs Türk Tarihi
T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
History
Geography
Mathematics
General Science and Technology
French / German **
Music
Art
P.E.
Information & Communication Technology
Zorunlu Ders Saati Toplamı
İngilizce (2)
Almanca/Fransızca (2)
Resim (2)
Müzik (2)
Drama (2)
Tiyatro (Türkçe/İng/Fr./Alm) (2)
Etüt (2 veya 1 + 1)
Satranç (1)
Mathematics (2)
General Science and Technology (2)
Seçmeli Dersler Toplamı
TOPLAM
Eğitsel Kol Etkinlikleri
Sınıflar
7
10
5
8
9
5
2
2
-
1
1
4
4
3
1
1
2
1
38
1
1
1
5
5
3
1
1
2
1
38
1
2
1
1
1
4
6*
3
1
1
2
1
38
-
-
-
38
3
38
3
38
3
* General Science and Technology dersi 2 saat Fizik, 2 saat Kimya ve 2 saat Biyoloji olarak uygulanacaktır.
** Özel okullar ikinci yabancı dil olarak Fransızca-Almanca yanında bakanlıktan izin alınması kaydıyla diğer yabancı
dilleri de ikinci yabancı dil kapsamında okutabilirler. Ancak öğrencinin lisede okuyacağı ikinci yabancı dilin
öğrencinin ortaokulda okumuş olduğu ikinci yabancı dilin devamı olması esastır.
Not:
Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre seçmeli
derslerde, bakanlıktan izin almak suretiyle ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir.
8
ÇİZELGE 2 - B :
ORTAOKULLAR HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
SEÇMELİ DERSLER
ZORUNLU DERSLER
Dersler
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
(Tarih/Coğrafya/Yurttaşlık ve İnsan Hakları)
Kıbrıs Türk Tarihi
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
İngilizce
Resim
Müzik
Beden Eğitimi
Teknoloji ve Tasarımi
(İş Teknik - Ev Ekonomisi - Tarım - Ticaret)
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Sınıf Saati ve Rehberlik
Zorunlu Ders Saati Toplamı
6
5
4
4
Sınıflar
7
5
4
4
8
5
4
4
2
2
-
1
1
6
1
1
2
1
1
6
1
1
2
1
2
1
6
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
31
-
31
-
31
-
-
-
-
Seçmeli Dersler Toplamı
4
4
4
TOPLAM
35
35
35
Eğitsel Kol Etkinlikleri
3
3
3
İngilizce (2)
Almanca/Fransızca (2)
Yunanca (2) (Pilot uygulama dahilindeki okullarda)
Teknoloji ve Tasarım (2)
Doğal Afetler ve İnsan (2)¹
Resim (2)
Müzik( 2)
Drama (2)
Tiyatro (Türkçe/İng/Fr/Al) (2)
Etüt (2 veya 1+1)
Satranç (1)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (1)
Düşünme Eğitimi (1)
Medya Okuryazarlığı (1) 4
İngilizce Matematik ²‾³
İngilizce Fen ve Teknoloji ²‾³
¹ “Doğal Afetler ve İnsan” dersi, VIII. Sınıf
seçmeli dersleri arasındadır.
²
Kontenjana bağlı olarak VI. sınıf sonununda “İngilizce, Matematik ve Fen ve Teknoloji” derslerinin her birisinden yıl sonu notu en
az 8 olan öğrenciler, Türkçe programla aynı içerik ve ağırlıkta olan “İngilizce Destekli Programı” seçebilirler.
³
Kontenjana bağlı olarak VII. sınıfta bu dersleri alan öğrenciler Türkçe programla aynı içerik ve ağırlıkta olan VIII. sınıfta “İngilizce
Destekli Programı” seçebilmeleri için “İngilizce, Matematik ve Fen ve Teknoloji” derslerinin her birisinden en az 8 geçer not
almaları gerekmektedir.
4
Medya Okuryazarlığı ortaokul öğrenimi boyunca, zorunlu-seçmeli olarak 6, 7, veya 8’inci sınıf düzeyinde bir kez okutulur.
Not:
Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre seçmeli derslerde,
bakanlıktan izin almak suretiyle ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir.
9
ÇİZELGE 2 - C :
LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
ORTA KISIM HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Ortak Dersler
6
5
4
4
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
(Tarih/Coğrafya/Yurttaşlık ve İnsan
Hakları)
Kıbrıs Türk Tarihi
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
İngilizce
Beden Eğitimi
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Sınıf Saati ve Rehberlik
Sınıflar
7
5
4
4
8
5
4
4
2
2
2
1
1
6
2
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1
6
2
1
1
27
27
27
4
3
2
4
3
2
4
3
2
9
9
9
-
-
-
Seçmeli Dersler Toplamı
2
2
2
TOPLAM
38
38
38
Eğitsel Kol Etkinlikleri
3
3
3
Alan Dersleri
Müziksel İşitme Okuma Yazma
Çalgı
Piyano
Zorunlu Ders Saati Toplamı
Seçmeli Dersler
Almanca / Fransızca (1,2)
Medya Okuryazarlığı (1) ¹
¹
Medya Okuryazarlığı ortaokul öğrenimi boyunca, zorunlu-seçmeli olarak 6, 7, veya 8’inci sınıf düzeyinde bir kez okutulur.
Not:
Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre seçmeli
derslerde, bakanlıktan izin almak suretiyle ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir.
10
11
GENEL LİSE, FEN LİSESİ,
RESMİ - ÖZEL KOLEJ ve ANADOLU LİSELERİ
HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ
12
13
LİSELERDE YENİ UYGULAMALAR
A. 2011-2012 Öğretim Yılından itibaren Genel Ortaöğretim
Dairesine
bağlı
okullarda
alanlar
kademeli
olarak
kaldırılmıştır. Bu nedenle tüm sınıf düzeylerinde 9, 10, 11
ve 12’inci sınıflarda alan uygulması yapılmayacaktır.
B. Milli
Güvenlik
Bilgisi,
2012-2013
Öğretim
Yılında
uygulamadan kaldırılmıştır. Okul idareleri bu derse ait
haftalık 1 (bir) ders saatini Meslek Liselerinde Seçmeli
Ders grubuna, Genel Lise, Fen Lisesi, Resmi - Özel Kolej
ve Anadolu Liseleri ise Diğer Seçmeli ders gruplarındaki
ders saatlerine eklenmesi yönünde tedbir alacaklardır.
C. 9’uncu sınıflar: 2013-2014 Öğretim Yılı sonundan itibaren
9’uncu sınıflardaki ortak sınıf uygulmasına son verilmiştir.
2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9’uncu sınıflarda 10,
11 ve 12’inci sınıflarda olduğu gibi ortak ve seçmeli ders
uygulaması başlatılacaktır. Okullar ders programları
dağılımlarını bu hususları göz önünde bulundururak
uygularlar.
14
15
ÇİZELGE 3:
GENEL LİSELER
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Ortak Dersler
Ders
Kategorileri
Dersler
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Tarih
TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Coğrafya
Felsefe
İngilizce
Beden Eğitimi Sağlık ve Spor
Kıbrıs Türk Edebiyatı
Kıbrıs Türk Tarihi
Kıbrıs Coğrafyası
Bilgi ve iletişim Teknolojisi
Seçmeli Dersler
Toplam
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Tarih
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Coğrafya
Psikoloji
Sosyoloji
Mantık
İngilizce
Almanca – Fransızca
Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 25)
Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı
IX.
Sınıf
X.
Sınıf
XI.
Sınıf
XII.
Sınıf
2
3
2
2
4
2
1
2
2
20
(3) (6)
(2) (3)
(2) (3)
(2) (3)
(2) (3)
(1) (2)
(2) (4)
(2) (4)
(1) (2)
(4)(7)
(3)
(1 – 3)
2
3
1
1
4
2
1
2
2
18
(4) (7)
(2) (3)
(2) (3)
(2) (3)
(2) (3)
(1) (2)
(2) (4)
(2) (4)
(1) (2)
(4)(8)
(3)
(1 – 3)
2
3
2
2
4
2
15
(4) (7)
(2) (4)
(2) (4)
(2) (4)
(3) (4)
(1) (2)
(2) (4)
(2) (4)
(2)
(4)(8)
(3)
(1 – 3)
2
3
-
4
2
11
(3) (7)
(2) (4)
(2) (4)
(2) (4)
(3) (4)
(2) (3)
(3) (5)
(3) (5)
(2)
(4)(10)
(3)
(1 – 4)
15
17
19
23
1
1
35
35
3
3
Rehberlik
Haftalık Ders Saati Toplamı
35
35
Rehberlik
1
1
Eğitsel Kol Etkinlikleri
3
3
-
Not 1: Yabancı Dil Ağırlıklı yüksek öğretim programlarını tercih etmeyi düşünen öğrenciler 10’uncu, 11’inci ve 12’inci sınıflarda seçmeli
derslerin 3 saatini “Almanca/Fransızca dersi olarak seçmelidir.
Not 2: Diğer seçmeli dersler alternatifli olarak okulun imkanlarına göre seçilmeli ve parantez içerisinde belirtilen saatlere
uyulmalıdır.
16
ÇİZELGE 4:
BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Ortak Dersler
Dersler
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Tarih
TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Coğrafya
Felsefe
İngilizce
Beden Eğitimi Sağlık ve Spor
Kıbrıs Türk Edebiyatı
Kıbrıs Türk Tarihi
Kıbrıs Coğrafyası
Bilgi ve iletişim Teknolojisi
Almanca – Fransızca
Seçmeli Dersler
Ders
Kategorileri
Toplam
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Tarih
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Coğrafya
Psikoloji
Sosyoloji
Mantık
İngilizce
Almanca – Fransızca
Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 25)
Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı
IX.
Sınıf
X.
Sınıf
XI.
Sınıf
XII.
Sınıf
2
3
2
2
6
2
1
2
2
22
(3) (6)
(2) (3)
(2) (3)
(2) (3)
(2) (3)
(1) (2)
(2) (4)
(2) (4)
(1) (2)
(4) (8)
(1)
(1 – 3)
2
3
1
1
4
2
1
2
2
2
20
(4) (7)
(2) (3)
(2) (3)
(2) (3)
(2) (3)
(1) (2)
(2) (4)
(2) (4)
(1) (2)
(4) (8)
(1)
(1 – 3)
2
3
2
2
4
2
2
17
(4) (7)
(2) (4)
(2) (4)
(2) (4)
(3) (4)
(1) (2)
(2) (4)
(2) (4)
(2)
(4) (8)
(1)
(1 – 3)
2
3
4
2
2
13
(3) (7)
(3) (5)
(2) (4)
(2) (4)
(3) (4)
(2) (3)
(3) (5)
(3) (5)
(2)
(4) (10)
(1)
(1 – 4)
16
18
20
24
1
1
Rehberlik
Haftalık Ders Saati Toplamı
38
38
38
38
Rehberlik
1
1
-
-
Eğitsel Kol Etkinlikleri
3
3
3
3
Not 1: Yabancı Dil Ağırlıklı yüksek öğretim programlarını tercih etmeyi düşünen öğrenciler 10’uncu, 11’inci ve 12’inci sınıflarda seçmeli
derslerin 3 saatini “Almanca/Fransızca dersi olarak seçmelidir.
Not 2: Diğer seçmeli dersler alternatifli olarak okulun imkanlarına göre seçilmeli ve parantez içerisinde belirtilen saatlere
uyulmalıdır.
17
ÇİZELGE 5:
20 TEMMUZ FEN LİSESİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Ortak Dersler
Ders
Kategorileri
IX.
Sınıf
X.
Sınıf
XI.
Sınıf
XII.
Sınıf
Matematik
6
6
8
7
Fizik
3
4
4
5
Kimya
3
4
4
5
Biyoloji ve Sağlık Bilgisi
3
4
4
5
Dil ve Anlatım
2
2
2
2
Türk Edebiyatı
3
3
3
3
Tarih
2
1
-
-
TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
-
-
2
-
Coğrafya
2
1
-
-
Felsefe
-
-
2
-
İngilizce
4
4
4
4
Beden Eğitimi Sağlık ve Spor
2
2
2
2
Kıbrıs Türk Edebiyatı
1
1
-
-
Kıbrıs Türk Tarihi
2
2
-
-
Kıbrıs Coğrafyası
-
2
-
-
Bilgi ve iletişim Teknolojisi
2
-
-
-
Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 25)
3
2
2
4
-
-
1
1
Haftalık Ders Saati Toplamı
38
38
38
38
Rehberlik
1
1
-
-
Eğitsel Kol Etkinlikleri
3
3
3
3
Dersler
Rehberlik
18
ÇİZELGE 6:
TÜRK MAARİF KOLEJLERİ
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Ortak Dersler
Ders
Kategorileri
Dersler
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Tarih
TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Coğrafya
Felsefe
İngilizce
Beden Eğitimi Sağlık ve Spor
Kıbrıs Türk Edebiyatı
Kıbrıs Türk Tarihi
Kıbrıs Coğrafyası
Bilgi ve iletişim Teknolojisi
Seçmeli Dersler
Toplam
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Geometri
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Tarih
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Coğrafya
Psikoloji
Sosyoloji
Mantık
İngilizce
Almanca – Fransızca
Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 25)
Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı
IX.
Sınıf
X.
Sınıf
XI.
Sınıf
XII.
Sınıf
2
3
2
2
6
2
1
2
2
22
(3) (6)
(2) (3)
(2) (3)
(2) (3)
(1) (2)
(2) (3)
(1) (2)
(2) (4)
(2) (4)
(1) (2)
(4) (8)
(3)
(1 – 3)
2
3
1
1
4
2
1
2
2
18
(4) (7)
(2) (3)
(2) (3)
(2) (3)
(1) (2)
(2) (3)
(1) (2)
(2) (4)
(2) (4)
(1) (2)
(4) (8)
(3)
(1 – 3)
2
3
2
2
4
2
15
(4) (7)
(2) (4)
(2) (4)
(2) (4)
(2) (3)
(3) (4)
(1) (2)
(2) (4)
(2) (4)
(2)
(4) (8)
(3)
(1 – 3)
2
3
-
4
2
11
(3) (7)
(3) (5)
(3) (4)
(3) (4)
(2) (3)
(3) (4)
(2) (3)
(3) (5)
(3) (5)
(2)
(4) (10)
(3)
(1 – 5)
16
20
22
26
1
1
38
38
3
3
Rehberlik
Haftalık Ders Saati Toplamı
38
38
Rehberlik
1
1
Eğitsel Kol Etkinlikleri
3
3
-
Not 1: Yabancı Dil Ağırlıklı yüksek öğretim programlarını tercih etmeyi düşünen öğrenciler 10’uncu, 11’inci ve 12’inci sınıflarda seçmeli
derslerin 3 saatini “Almanca/Fransızca dersi olarak seçmelidir.
Not 2: Diğer seçmeli dersler alternatifli olarak okulun imkanlarına göre seçilmeli ve parantez içerisinde belirtilen saatlere
uyulmalıdır.
19
ÇİZELGE 7:
RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER "A LEVEL PROGRAMI" SINIFLARI
Classes
Subjects
Obligatory Subjects
English
Maths
Turkish
P.E.
French/German**
Physics
Chemistry
Biology
History
Geography
Economics
Cyprus Turkish History
T.C. History
Group 1
Group 2
A Level Optionals
X.
XI.
XII.
30
30
30
30
11
11
11
11
4
4
4
4
-
-
-
-
Economics
-
4
-
-
-
-
English Literature
-
4
-
-
-
-
Grup 1 Total
Computing (4)
Economics (4)
History (4)
Geography (4)
Psychology (4)
Sociology (4)
Art(4)
Music (4)
Maths AS+A2 Modules
Physics AS+A2 Modules
Chemistry AS+A2 Modules
Biology AS+A2 Modules
History AS+A2Modules
Geography AS+A2 Modoles
Economics AS+A2 Modules
English Literature AS+A2 Modules
Religion st. and Morals(1)
Grup 2 Total
Number of Hours Per Week
Psy. Counselling and Guidance
Avtivities
4
4
4
4
4
-
4
-
9*
9*
9*
9*
-
9*
9*
9*
9*
Total
Optional Subjects
IX.
ART SCIENCE ART SCIENCE ART SCIENCE ART SCIENCE
6
6
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
Computing
4
4
4
4
27
27
27
27
38
38
38
38
38
38
38
38
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
9*
9*
9*
9*
9
9*
9*
9*
* Sadece üç modül seçilecektir.
** Özel okullar ikinci yabancı dil olarak Fransızca-Almanca yanında bakanlıktan izin alınması kaydıyla diğer
yabancı dilleri de ikinci yabancı dil kapsamında okutabilirler. Ancak öğrencinin lisede okuyacağı ikinci
yabancı dilin öğrencinin ortaokulda okuduğu ikinci yabancı dilin devamı olması esastır.
Okullar, öğretmen kadrolarına ve imkanlarına bağlı olarak:
Fen Bilimlerinde (SCIENCE) veya Sosyal Bilimlerde (ART) öğrenim görecek olan öğrenciler yukarıdaki * ile işaretli ders
gruplarından sadece üç modül veya; * ile işaretli ders gruplarından 2 tanesini seçmesi halinde aşağıda belirtilen
derslerden 1’sini seçerler.
Fen Bilimlerinde (SCIENCE)
Sosyal Bilimlerde (ART)
Economics, Psycology, ICT, History, Geography, English
Literature, P.E, Business ve Sociology.
Maths, Psycology, ICT, P.E, Business ve Sociology.
20
ÇİZELGE 8:
RESMİ VE ÖZEL KOLEJLER "IGCE PROGRAMI" SINIFLARI
Classes
Subjects
English
English Literture
Turkish Literature
Language and Composition
Philosophy Group
Psychology
Turkish History
TC.History
Mathematics
Physics
Chemistry
Biology (General+ Human)
Geography
History
Mechanics
Economics
Art History
P.E. And Games
Cyprus Turkish Literature
Cyprus Turkish History
Cyprus Geography
Computer and Information Systems
8
2
2
ART
5
4
2
1
SCIENCE
5
2
1
2
XI.
ART
5
4
2
1
3
2
XII.
SCIENCE
5
2
1
ART
4
5
2
1
4
2
SCIENCE
4
2
1
1
Obligatory Subjects
2
5
3
2
2
2
1
2
2
1
2
5
5
4
4
2
7
6
6*
6*
7
6
6
5
4
4
5
4
5
6
4
5
1
2
5
6*
6*
2
2
2
36
34
36
36
2
2
2
2
2
2
2
2
36
34
2
Total
Optional Subjects
X.
IGCSE
IX.
IGCSE
French/German
Modern Greek
Academic English
Turkish Literature
Music
Art
Computing
History
Economics
Typing
Mechanics
Psycholgy
Geography
Religion st. and Morals
Optional Subjects Total
Number of Hours Per Week
Psy. Counselling and Guidance
Activities
35
3
2
4
2
4
2
2
38
38
38
38
38
38
38
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
* Herhangi 2 ders seçilecektir.
Not 1 : Ortaokul döneminde seçmeli Yunanca dersini alan öğrenciler 9’uncu ve 10’uncu sınıflarda seçmeli Yunanca dersini 2 saat
olarak seçebilirler.
21
ÇİZELGE 9:
BEAL "IGCSE PROGRAMI" SINIFLARI
Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi
SCIENCE
Classes
Obligatory Subjects
Subjects
English
English Literture
Turkish Literature
Language and Composition
Philosophy Group
Psychology
Turkish History
TC.History
Mathematics
Physics
Chemistry
Biology (General+ Human)
Geography
History
Art History
P.E. And Games
Cyprus Turkish Literature
Cyprus Turkish History
Cyprus Geography
Computer and Information Systems
X.
XI.
XII.
8
6
5
5
2
2
2
1
2
1
2
1
5
3
2
2
2
5
5
5
4
2
5
6
6
5
5
4
6
6
2
1
2
2
1
2
2
2
2
35
34
31
2
2
Total
Optional Subjects
IX.
35
French / German
English
English Literture
Music
Art
Computing
History
Economics
Typing
Mechanics
Psycholgy
Geography
Religion st. and Morals
Optinal Subjects Total
Number of Hours Per Week
Psy. Counselling and Guidance
Activities
22
3
3
4
7
38
38
38
38
1
3
1
3
1
3
1
3
ÇİZELGE 10:
LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
RESİM ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Ortak Dersler
Ders
Kategorileri
Dersler
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Tarih
TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Felsefe
İngilizce
Beden Eğitimi
Görsel Sanatlar
Kıbrıs Türk Edebiyatı
Kıbrıs Türk Tarihi
Kıbrıs Coğrafyası
Bilgi ve iletişim Teknolojisi
Desen Çalışmaları
İki Boyutlu sanat Atölye
Üç Boyutlu sanat Atölye
Müze Eğitimi
Sanat Tarihi
Grafik Tasarım
Drama
Türk Resim Heykel Sanatı
Çağdaş Dünya Sanatı
Estetik
Sanat Eserlerini İnceleme
Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 25)
IX.
Sınıf
X.
Sınıf
XI.
Sınıf
XII.
Sınıf
2
3
2
2
3
1
2
3
2
3
2
4
2
1
1
2
2
2
2
2
5
4
4
4
2
1
2
2
2
5
4
4
4
2
1
5
4
2
4
1
2
2
2
4
1
38
38
Rehberlik
1
1
Eğitsel Kol Etkinlikleri
3
3
23
5
4
4
1
3
Rehberlik
Haftalık Ders Saati Toplamı
2
4
2
1
2
2
4
1
1
38
38
3
3
ÇİZELGE 11:
LEFKOŞA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ
MÜZİK ALANI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
Ortak Dersler
Ders
Kategorileri
Dersler
Dil ve Anlatım
Türk Edebiyatı
Tarih
TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji ve Sağlık Bilgisi
Felsefe
İngilizce
Beden Eğitimi
Görsel Sanatlar
Kıbrıs Türk Edebiyatı
Kıbrıs Türk Tarihi
Kıbrıs Coğrafyası
Bilgi ve iletişim Teknolojisi
Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma
Piyano
Türk ve Batı Müziği Çalgıları Teorisi
Çalgı
Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi
Drama
Müziğe Giriş
Müzik Biçimleri
Türk Müziği Çalgı Toplulukları
Batı Müziği Çalgı Toplulukları
Batı Müziği Tarihi
Geleneksel Türk Müziği Tarihi
Bilişim Destekli Müzik
Bireysel Ses Eğitimi
Çalgı Bakım ve Onarım
Diğer Seçmeli Dersler (Sayfa 25)
IX.
Sınıf
X.
Sınıf
XI.
Sınıf
XII.
Sınıf
2
3
2
2
3
1
2
3
2
3
2
4
2
2
2
2
1
2
2
4
2
2
2
4
1
1
4
2
1
2
2
2
4
2
2
2
4
1
4
2
2
2
4
4
2
2
2
4
1
2
2
1
1
1
1
3
2
38
38
Rehberlik
1
1
Eğitsel Kol Etkinlikleri
3
3
24
4
2
1
2
2
1
Rehberlik
Haftalık Ders Saati Toplamı
2
4
2
1
1
1
38
38
3
3
ÇİZELGE 12:
ÖZEL KOLEJLER ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI “UBDP” SINIFLARI
Classes
Obligatory Subjects
Subjects
English
Maths
Language A
Turkish
P.E.
French/German
Physics
Chemistry
Biology
ICT
History
Geography
Economics
English Literature
Cyprus Turkish History
T.C. History
IX. IGCSE
XII. UBDP
Science
Art
Science
Standard/High
Standard/High
6
4
2
3
2
2
6
4
2
3
2
2
4*
4*
4*
4*
5
4
2
3
2
2
5
4
2
3
2
2
4*
4*
4*
4*
4
(3)(5)
2
2
2
(11) (13)
4
(3)(5)
2
2
2
(11) (13)
(3)(5)
(3)(5)
(3)(5)
(3)(5)
(3)(5)
(3)(5)
(3)(5)
(3)(5)
(3)(5)
(3)(5)
35
4*
4*
4*
4*
35
34
34
Group 2 (SL/HL)
Language B (SL/HL)
Group 3 (SL/HL)
Business, Economics, Geography, History, Information Technology in a
Global Society, Philosophy, Psychology, Social Sciences, Social and Cultural
Anthropology
Optional Subjects
XI. UBDP
Art
4*
4*
4*
4*
Total
X. IGCSE
Group 4 (SL/HL)
Physics, Chemistry, Biology, Design Technology,
Environmental Systems and Societies (only SL)
Group 5 (SL/HL)
Maths, Computer Science
Group 6 (SL/HL)
Visual Arts, Music, Drama, Dance, Theatre, Film
OR
Students may choose an additional subject to study from groups 1 - 5
Theory of Knowledge (TOK)
Creativity, Action, Service (CAS)
Extended Essay Writing (Under the Guidance of a Supervisor)
3
Other Optional Subjects
3
Optional Subjects Total
Total Number of Hours Per Week
38
1
1
Psychology, Counselling and Guidance 1
Activities 3
3
3
4
4
38
1
3
2
1
1
(27) (25)
38
1
1
3
3
2
1
1
(27) (25)
38
1
1
3
3
NOT:
1. 9 ve 10. Sınıflarda IGCSE Programı uygulanacaktır.
2. 9 ve 10. Sınıflarda “*” ile işaretli derslerden sadece 3 adet ders seçilecektir.
3. Öğrenciler 10. Sınıfın sonunda tercihlerine bağlı olarak UBD Programına veya GCE AL Programına devam
edebilirler.
4. GCE AL Programı Bakanlığın yayımladığı Haftalık Ders Dağılım Kitapçığındaki Çizelgeye göre uygulanacaktır.
5. 11 ve 12. Sınıflarda UBD Programı uygulanacaktır.
6. 11 ve 12. Sınıflarda 3 Standard Level ve 3 High Level ders seçilecektir.
7. 11 ve 12. Sınıflarda UBD Programında Standard Level dersler (3) saat, High Level dersler (5) saat olarak
uygulanacaktır. (Okul kendi imkânlarına göre ders saatlerinde artırma yapabilir.)
8. Birinci Gruptaki Turkish Language ve Turkish Literature ana dili Türkçe olan öğrencilere yönelik olarak Türkçe
okutulacaktır. Ana dili Türkçe olamayan öğrenciler Grup A’daki dersi kendi dillerinde okuyacaklardır.
9. Ana dili Türkçe olamayan tüm öğrenciler en az 2 saat Türkçe dersi okumak zorundadırlar.
25
DİĞER SEÇMELİ DERSLER
IX.
Sınıf
X.
Sınıf
XI.
Sınıf
XII.
Sınıf
Resim
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Müzik
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
İngilizce
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Almanca/Fransızca
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Girişimcilik
(1)
(1)
(1)
(1)
Proje Hazırlama
(1)
(1)
(1)
(1)
İnsan İlişkileri
(1)
(1)
(1)
(1)
Matematik
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Geometri
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Fizik
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Kimya
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Biyoloji
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Tarih
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Coğrafya
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Astronomi ve Uzay Bilimleri
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
İşletme
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Ekonomi
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Sosyoloji
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Psikoloji
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Mantık
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
(1)
(1)
(1)
(1)
Diksiyon ve Hitabet
(1)
(1)
(1)
(1)
Sanat Tarihi
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
Bilgi Kuramı
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
DERSLER
Bilgi ve iletişim Teknolojisi
Not: Okul yönetimi okulun şartlarına, öğretmen durumuna ve okulun imkanlarına göre
diğer seçmeli derslerde, ders saatlerine uyulması kaydıyla değişiklik yapabilir.
26
Download

Ders Dağılım Çizelgesi - KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı