PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ
GENEL İLKELERİ
A. Genel Bilgiler
1. Pedagojik Formasyon Eğitimi (PFE) Talim ve Terbiye Kurulu’nun öğretmenliğe atanacak
lisans mezunları listesinde yer alan branşlardan mezun olan veya bu branşların verildiği lisans
programlarının son sınıflarında okuyan öğrencilere verilmektedir. Programda toplam 10 (on) ders
bulunmaktadır ve dersler iki yarıyıla bölünerek işlenmektedir.
2. Üniversitemizde verilen PFE programı Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Dersler Eğitim Fakültesi A, B ve C Blokları dersliklerinde
işlenmektedir.
3. PFE 2. Yarıyılında verilen “Öğretmenlik Uygulaması” dersi gereği MEB’ye bağlı liselerde
“staj uygulamaları” yapılmaktadır. Ayrıca bu dersin Fakültemiz öğretim elemanlarınca verilen 2 (iki)
saatlik de teorik kısmı bulunmaktadır.
B. Başvuru İşlemleri, Başvuru ve Kesin Kayıt Koşulları, Yedek Kayıtlar ve Ücretlendirme
Bu bilgiler Üniversitemiz internet sitesinde yer alan duyur metninde bulunmaktadır.
C. PFE Programında Verilecek Dersler
1. Bu eğitim kapsamında aşağıda verilen tablolarda kodları, adları ve kredileri yazılı olan
dersler verilmektedir.
a. Zorunlu Dersler
Kodu
PFE 101
PFE 103
PFE 105
PFE 107
PFE 109
PFE 111
PFE 102
PFE 104
PFE 106
PFE 108
Dersin Adı
Eğitim Bilimine Giriş
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Sınıf Yönetimi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Seçmeli Ders-I
Rehberlik
Seçmeli-II
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
T
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TOPLAM 20
Bu derslerin hangilerinin, hangi yarıyılda açılacağına PFE Birimi karar verecektir.
P
0
0
0
0
2
0
0
0
2
6
10
K
2
2
2
2
3
2
2
2
3
5
25
b. Seçmeli Dersler
PFE programında 2 (iki) seçmeli ders bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurumu’nun gönderdiği
Çerçeve Programda her bir seçmeli ders için hangi derslerin açılabileceği belirtilmiştir. Bu dersler
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Seçmeli-I Ders Grubu
Dersin Adı
Eğitimde Araştırma
Eğitimde Program Geliştirme
Eğitim Tarihi
Eğitim Sosyolojisi
Gelişim Psikolojisi
Öğretmenlik Meslek Etiği
Yaşam Boyu Öğrenme
Bireyselleştirilmiş Öğretim
T
2
2
2
2
2
2
2
2
P
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
2
2
2
Seçmeli-II Ders Grubu
Dersin Adı
Eğitim Psikolojisi
Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Eğitim Felsefesi
Türk Eğitim Tarihi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Karakter ve Değerler Eğitimi
Özel Eğitim
Bilgisayar Destekli Öğretim
T
2
2
2
2
2
2
2
2
P
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
2
2
2
2
2
2
Seçmeli derslerin hangilerinin açılacağına ve bunların açılma koşullarına PFE birimi karar
verecektir. Bu koşullar kesin kayıtlar esnasında öğrencilere duyurulacaktır.
D. Derslerin İşlenmesi
1. Bu program yüz yüze, sınıf içinde eğitim olarak yürütülmektedir. Bu nedenle derslere en az
%70 devam zorunluluğu vardır. Hastalık veya herhangi bir nedenle alınan raporlar devamsızlık için
kullanılamaz. Raporlar sadece ara sınavları için geçerlidir.
2. Bir dersten devam almadığı halde sınavlara giren öğrencinin bu sınavı geçersizdir. Sınava
girmiş olmak bu nedenle herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz. Ayrıca, öğrencilerin raporlu oldukları
günlerde girdikleri sınavlar da geçersizdir.
3. Derslerin haftanın hangi günlerinde ve saatlerinde yapılacağına PFE birimince karar
verilmektedir. Birim, bu kararı verirken hem öğrencilerin koşullarını hem de dersi verecek öğretim
elemanlarının koşullarını göz önüne almaktadır.
4. Bir öğretim elemanı herhangi bir zorunluluk nedeniyle dersine girememişse, o ders daha
sonra telafi edilecektir. Bu gibi durumlarda dersin telafisi için en uygun gün ve saatler seçilecektir.
E. Not Sistemi ve Sınavlar
1. Öğrencilerin notları PFE birimince oluşturulacak bir sistemle hesaplanacaktır. Bu
hesaplamanın nasıl yapılacağı öğrencilere duyurulacaktır.
2. Öğrenci sertifikaları ve transkriptleri, bu birim tarafından düzenlenecektir.
3. Programda bir ara sınavı, bir final sınavı ve bütünleme sınavı yapılacaktır. Sınavlardan
başarısız olan öğrenciler bu dersleri daha sonraki dönemlerde tekrar alabilecektir. Devamı alınan
ancak başarısız olunan dersler için devam zorunluluğu yoktur. Başarısız olunan derslerin hangi
dönemde ve nasıl alınacağı öğrencilere duyurulacaktır.
4. Mezun olmak için tek dersi kalan öğrenci eğer bu dersin devamını almışsa tek ders sınavına
girme hakkına sahiptir. Tek ders sınavlarının ne zaman yapılacağı öğrencilere ilan edilecektir. Tek ders
sınavlarına girebilmek için Eğitim Bilimleri Bölümü sekreterliğine bir dilekçe ile başvurmak
gerekmektedir.
E. Ders Muafiyetleri
1. Öğrenciler lisans eğitimleri süresinde aldıkları bazı dersleri, eğer bu derslerin içerikleri PFE
programında verilen derslerin içeriklerine uygun ise muaf saydırabilirler. Muafiyet işlemleri İnönü
Üniversitesinin ilgili yönetmelikleri çerçevesi hükümlerine göre yapılır.
2. Seçmeli dersler için muafiyet yapılamaz. Öğrenci seçmeli olarak seçtiği bir ders için
muafiyet başvurusunda bulunamaz; bu başvurular işleme konulmaz.
3. “Öğretmenlik Uygulaması” dersi dışındaki dersler için muafiyet başvurusunda mutlaka
onaylı not transkripti ve onaylı ders içeriği getirilmesi zorunluluğu vardır. Ders içeriği, dersin alındığı
ilgili Üniversiteden alınmalıdır.
4. “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf olmak isteyenler çalıştıkları yıllara ait sigorta
primlerinin yatırıldığına dair belgeyi ve çalıştığı kurumda yaptığı işin “öğretmenlik” olduğuna dair
belgeyi getirmek zorundadırlar. Belgelerde ilgili kurumların onayı olmalıdır.
5. Ders muafiyetleri için ilgili belgelerin hazırlanıp bir dilekçe ile en geç derslerin
başlamasından itibaren iki hafta içinde Eğitim Bilimleri Bölümü sekreterliğine teslim edilmesi
gerekmektedir. Gecikmiş başvurular kabul edilmeyecektir.
F. Diğer Hususlar
1. PFE öğrencilerinin disiplin işlemleri İnönü Üniversitesinin ilgili yönetmeliklerince
yürütülecektir.
H. Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
1. Derslere devam etmek zorunda mıyız? Biraz esnek olunabilir mi?
Derslere %70 devam zorunluluğu vardır. Devamsızlık hakkı %30’dur. Bunun dışında esneklik
mümkün değildir.
2. Başka üniversitelerde devam zorunluluğu yok, burada neden bu kadar katı uygulama var?
Derslere devam yasalarla belirlenmiştir. Bu yasalar da tüm Üniversiteleri bağlamaktadır. Bazı
Üniversitelerin bu konudaki yasa dışı tutumu örnek gösterilerek, yasaları ihlal etmemiz bizden
beklenilemez. Ayrıca, öğretmen eğitiminde sınıf içi etkileşim önemlidir.
3. Bazı hocalar devamsızlıkta esneklik tanıyor, hepsi tanıyamaz mı? Devamı hiç almayan,
devamı zorunlu tutmayan hocalar var.
Devam almak zorunluluğu vardır. Bu da sınıf içinde, her derste bizzat öğrencinin imzasını
alarak yapılmalıdır. İmza listeleri her dönem sonunda ilgili öğretim elemanlarından toplanmakta ve
kontrol edilmektedir. Devam almadığı tespit edilen öğrencinin, devam almış gibi işlem gördüğü
anlaşılırsa hem Yönetim Kurulu kararı ile bu işlem iptal edilip öğrenci devamsız sayılmakta hem de
ilgili öğretim elemanına soruşturma açılmaktadır. Öğretim elemanlarının devam almama, devam
almayan öğrenciyi devam almış gibi gösterme yetkisi yoktur.
4. Bu eğitim uzaktan verilemez mi? Başka üniversitelerde böyle uygulamalar var.
Öğretmen eğitimi, yüz yüze, sınıf ortamında olmalıdır. Bu zahmetli bir eğitimdir. Bunu talep
eden kişilerin gerekli gayreti göstermeleri gerekir. Sınıf ortamı olmaksızın, herhangi bir etkileşim
kurulmaksızın verilen öğretmen eğitimi işin doğasına aykırıdır.
5. “Öğretmenlik Uygulaması” dersi kapsamında okullarda yapılacak “staj” uygulamalarını
istediğimiz yerde ve okulda yapamaz mıyız?
Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında okullarda yapılan staj uygulamaları PFE biriminin
belirlediği yer ve okullarda olmak zorundadır.
Download

(PFE) Talim ve Terbiye Kurul - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi