ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 24.04.2014 17:18:35
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
24.04.2014 17:12:30
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
24.04.2014 17:14:00
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
:
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
:
[email protected]
:
(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
:
Hayır
:
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler için Yönetim
Kurulu Kararı
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.04.2014 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 10. maddesine göre "geleceğe
yönelik değerlendirmeler" için yazılı onay verme hususunda Genel Müdür ve Finansman ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı'nın ayrı ayrı yetkilendirilmesine karar verildi.
Geleceğe yönelik değerlendirmelerin aşağıdaki esaslara uygun olarak açıklanmasına karar verildi:
a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar, ilke
olarak üçer aylık dönemler itibariyle yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben en
fazla yılda dört defa açıklanabilir.
b) Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan
yatırımcı sunumu ve/veya üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan faaliyet raporu aracılığı ile yapılır.
c) Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, kamuya açıklanan
geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde gerçekleşmemesi veya
gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın özel durum açıklaması
yapılarak beklentilerdeki değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır.
d) Daha önce kamuya açıklanan beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık
bulunması halinde, geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda bu
farklılıkların nedenlerine de yer verilir.
e) Geleceğe yönelik değerlendirmelerde bunlarla sınırlı olmaksızın pazarda beklenen gelişmeler, ciro ve
adet büyüme tahminleri, karlılık rasyoları, yatırım planları ve yeni ürün bilgilerine yer verilebilir.
Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin yukarıdaki esasların, Şirket Bilgilendirme
Politikasında yer almasına karar verildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014 [] 07.04.2014 09:25:17
Genel Kurul Kararları Tescili
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.04.2014 09:17:02
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.04.2014 09:19:21
Adres
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon
212 - 3143434
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
212 - 3143115
212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Evet
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Olağan
27.03.2014 11:00
Tescil Tarihi
04.04.2014
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları ve Esas Sözleşme tadil
metni İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 4 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 04.04.2014 10:24:02
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
04.04.2014 10:18:07
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
04.04.2014 10:19:31
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
: Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Sütlüce-Beyoğlu/İstanbul
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
: Hayır
:
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Yönetim Kurulu
Komitelerine Üye Seçimi
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.04.2014 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.
1- Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Rahmi Koç'un,
Başkan Vekilliği'ne Mustafa Vehbi Koç'un seçilmesine, Yönetim Kurulumuzun 27.06.2012 tarihli ve 764
no'lu kararı ile belirlenen ve 34 no'lu İmza Sirkülerini ihtiva eden karardaki gibi temsil ve ilzam şeklinin
aynen devamına,
2- Yönetim Kurulumuzun 26.04.2012 tarih ve 758 no'lu kararı ile belirlenen çalışma esasları ile mevcut
komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;
a. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından
seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Kutsan Çelebican'ın ve üyeliğe Mehmet
Barmanbek'in getirilmesine,
b. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal
Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından
seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Tunç Uluğ'un ve üyeliğe Mehmet
Barmanbek'in getirilmesine,
c. Risk Yönetim Komitesi'nin, başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle
2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına K. Kaynak Küçükpınar'ın ve üyeliğe O. Turgay Durak'ın
getirilmesine,
d. Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Rahmi M. Koç'un ve üyeliklerine Mustafa
V. Koç, Semahat S. Arsel, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç ve O. Turgay Durak'ın getirilmesine
karar verildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014 [] 27.03.2014 17:07:41
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
27.03.2014 17:02:19
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
27.03.2014 17:04:38
Adres
Telefon
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
212 - 3143434
Faks
212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Özet Bilgi
212 - 3143115
212 - 3143490
Evet
Hayır
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
27.03.2014 11:00
01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
Şirketimizin 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 11:00'de, Divan İstanbul
Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul adresinde yapılan
2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan
Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2013 yılı Finansal Tabloları kabul
edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı
ayrı ayrı ibra edildiler.
- 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak Kar Dağıtım Politikası okunarak
kabul edildi.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi
görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;
300.000.000.- TL Brüt Nakit Temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtım tarihi
başlangıcının 01 Nisan 2014 Salı günü olarak belirlenmesi kabul edildi.
- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznine istinaden Yönetim
Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.Maddesinin
değişikliği teklifi görüşüldü ve kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak
belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mustafa
Vehbi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali
Koç, Sn.Osman Turgay Durak, Sn. Robert Sonman, Sn. Levent Çakıroğlu ve
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn.Tunç Uluğ,
Sn.Mehmet Barmanbek ve Sn.Kadri Kaynak Küçükpınar'ın 2014 yılı
hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere
seçilmelerine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücretlendirme
Politikası kabul edildi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde,
Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu
kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global
Limited)'nin 2014 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi
ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri
yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar
verildi.
- Şirketin 2013 yılında 8.411.946,86.- TL'lık bağış ve yardımda bulunduğu
hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların
üst sınırının 15.000.000-TL olması teklifi kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Alınan Kararlar Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Hayır
Hayır
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü
mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
01.04.2014
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek
Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
0,4439600
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı - Net
(TL)
0,3773700
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak
mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte
sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 06.03.2014 17:38:16
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
06.03.2014 17:35:43
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
06.03.2014 17:37:35
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Orjinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
: 14.02.2014
: Hayır
Özet Bilgi
: Esas Sözleşme Değişikliği Güncellemesi
AÇIKLAMA:
14.02.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamıza konu Esas Sözleşme tadil metni T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından değiştirilerek ekteki şekilde onaylanmıştır. (Ekli dosya açıklamamıza ilave
edilmiştir.)
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 06.03.2014 17:20:41
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
06.03.2014 17:17:29
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
06.03.2014 17:19:03
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Orjinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
: 14.02.2014
: Hayır
Özet Bilgi
: Esas Sözleşme Değişikliği Güncellemesi
AÇIKLAMA:
14.02.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamıza konu Esas Sözleşme tadil metni T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı tarafından değiştirilerek ekteki şekilde onaylanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 03.03.2014 22:05:28
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
03.03.2014 22:02:24
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
03.03.2014 22:04:21
Telefon ve Faks Numarası
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
: Hayır
: Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu
AÇIKLAMA:
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek
konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar ekli dosya ile "27.03.2014 tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş
olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.arcelikas.com.tr 'de de bulunmaktadır. Açıklanan bilgilerde
değişiklik olması halinde bilgilendirme notunda gerekli güncellemeler yapılacaktır.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014 [] 03.03.2014 20:22:34
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
1 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
03.03.2014 20:15:27
2 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
03.03.2014 20:18:33
Adres
Telefon
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
212 - 3143434
Faks
212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
212 - 3143115
Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
212 - 3143490
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.03.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul
Tarihi
27.03.2014
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme
Şekli
Peşin
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi
Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt
(TL)
ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5
0,4439600
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar
Payı - Net (TL)
0,3773700
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
01.04.2014
Pay Grup Bilgileri
ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif
Kar Payı Tutarı (TL)
Edilen Kar Payı (%)
0,000
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2014 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası
Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2013 - 31.12.2013
hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 622.695.598,21 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup,
bunun 597.845.675,11 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz,
yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer
almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre temettünün ödenmesine 01 Nisan 2014 tarihinde başlanması
öngörülmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 597.845.675,11 TL dağıtılabilir kar elde
edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 8.411.946,86 TL bağışın eklenmesi ile
oluşan 606.257.621,97 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 304.935.503,24 TL vergi sonrası net
dönem karından olmak üzere toplam 499.011.760,36 TL dağıtılabilir kaynak hesaplanmıştır.
SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;
300.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına,
26.621.358,97 TL % 10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve
Yasal kayıtlarımız esas alınarak;
Dağıtılacak 300.000.000,00 TL nakit temettünün ;
280.285.585,69 TL'sının Cari yıl kazançlarından
19.714.414,31 TL'sının Fevkalade İhtiyatlardan
karşılanmasına,
26.621.358,97 TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin
24.649.917,54 TL'sının Cari yıl kazançlarından,
1.971.441,43 TL'sının Fevkalade ihtiyatlardan karşılanmasına,
Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum
ortaklarımıza, %44,4 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,44396 TL brüt=net nakit ,
Diğer hissedarlarımıza %37,7 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,44396 TL, net 0,37737 TL nakit,
temettünün ödenmesine 01 Nisan 2014 tarihinde başlanması hususlarının 27 Mart 2014 Perşembe günü 2013 yılı
faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'a önerilmesine,
karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 03.03.2014 16:46:23
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
03.03.2014 16:42:16
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
03.03.2014 16:44:12
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
: Hayır
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun
:
Güncellenmesi
AÇIKLAMA:
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 03.03.2014 tarihli basın duyurusu ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında
alınan kararlar uyarınca, tüm müşterilerine ait 2013 yılı kurumsal yönetim derecelendirme notlarını
aşağıdaki prensipler çerçevesinde yenilemiştir.
1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesinde kullanılacak ağırlıklar ana başlıklar itibariyle
"Pay Sahipleri" için %25, "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" için %25,
"Menfaat Sahipleri" için %15 ve "Yönetim Kurulu" için % 35 olarak belirlenmiş,
2. Kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o
sorudan/ilkeden en çok tam puanın %85'i verilmiş ve müşterinin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu
notlanırken ilgili ilke asgari şart belirtmişse ve müşteri uygulamaları asgari şartların üzerinde ise, o
ilkeden verilen puan iyi kurumsal yönetim uygulamasının özelliğine göre tam puana yaklaştırılmıştır.
Bu çerçevede şirketimizin notu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:
Ana Başlıklar
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffalık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Toplam
Ağırlık (%) Alınan Not
25
92,10
25
81,56
15
94,80
35
86,41
100
87,88
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2014 [] 03.03.2014 09:46:49
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
03.03.2014 09:33:02
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
03.03.2014 09:35:42
Adres
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon
Faks
212 - 3143434
212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon
212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks
212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi
03.03.2014
Genel Kurul Türü
Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Tarihi ve Saati
31.12.2013
27.03.2014 11:00
Adresi
Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun
okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin
okunması,
4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi
ve onaylanması,
5..Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı
ayrı ibra edilmesi,
6.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen
yıllara ilişkin Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,
7. 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim
Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli
onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas
Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliği hakkındaki
önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
9.Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen
üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin
seçilmesi,
10.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler
hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin
onaylanması,
13.Şirket'in 2013 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu
Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri
çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen
işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15.Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet
Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Gündem Maddeleri Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı?
Hayır
Hayır
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2014 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.
1. Arçelik A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 27 Mart 2014 Perşembe günü,
saat 11:00'de, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet
edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in
www.arcelikas.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle;
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetim
Raporunun, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve aşağıdaki gündem
maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları'nın
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay
sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma
Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına karar verildi.
2. Hazır Bulunanlar Listesi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda,
diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanabilir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 25.02.2014 17:48:55
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
25.02.2014 17:43:33
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
25.02.2014 17:45:39
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: [email protected]
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Kar Dağıtım Politikası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.02.2014 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak
Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 2014 yılında yapılacak Olağan Genel
Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verildi.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve
diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı
yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket
menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli
şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal
kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari % 50'si nakit ve/veya bedelsiz hisse
şeklinde dağıtılır.
Kar dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar
dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim
Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve
Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 20.02.2014 15:32:17
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
20.02.2014 15:26:53
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
20.02.2014 15:28:51
Karaağaç Caddesi No:2-6 Sütlüce 34445 Beyoğlu İstanbul
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Orjinal Açıklamanın Tarihi
: 07.08.2008
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Açılan Dava Hakkında
AÇIKLAMA:
Grundig Elektronik A.Ş.'nin 03.04.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında şirketin Beko Elektronik A.Ş.
olan ticari unvanının Grundig Elektronik A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin alınan kararın iptali için;
ortaklar Mehmet Fatih Murat Bayam ve Mehmet Raci Bayam tarafından Bakırköy Asliye 2. Ticaret
Mahkemesinin 2008/631 Esas Sayısı ile açılan dava, 07.08.2008 tarihli Özel Durum Açıklaması ile
kamuya duyurulmuştu. Asliye Ticaret Mahkemelerinin tek hakim ile görev yapmaya başlamış olmaları
sebebiyle yeni ticaret mahkemeleri kurulmuş ve derdest dosyaların yeni kurulan mahkemelere
paylaştırılmış olması sebebiyle; Bakırköy 8. Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilerek 2011/343 esas
numarasını almış olan söz konusu dava; Mahkemenin 20.02.2014 tarihli celsesinde reddedilerek karar
verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 14.02.2014 17:16:51
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
14.02.2014 17:13:11
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
14.02.2014 17:14:16
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: [email protected]
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Esas Sözleşme Değişikliği
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.02.2014 tarihli kararında, Esas Sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.
maddesinin tadiline, bu değişikliğe Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde
gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliği içeren ekteki metnin yapılacak ilk Genel Kurul
Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verdi.
Bu karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 14.02.2014 tarihinde yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 14.02.2014 14:28:01
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
14.02.2014 14:19:16
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
14.02.2014 14:24:51
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
: Hayır
: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2014 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara
uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu
kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Büyükdere Cad. Beytem
Plaza No:22 K:9-10 Şişli 34381 İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin
seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.02.2014 19:28:28
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.02.2014 19:26:37
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.02.2014 19:27:49
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks Numarası
: [email protected]
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: 2013 Yılı Mali Sonuçlarımız
: (0212) 314 31 11 - (0212) 314 34 90
AÇIKLAMA:
Bugün açıklanan 2013 yılı mali sonuçlarımıza ilişkin özet bilgileri içeren sunuma www.arcelikas.com.tr
adresinden ulaşılabilir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.02.2014 17:29:56
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.02.2014 17:27:40
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.02.2014 17:28:45
Telefon ve Faks Numarası
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
Orjinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
: 07.02.2014
: Hayır
Özet Bilgi
:
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin
yenilenmesi
AÇIKLAMA:
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak
derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda
07/02/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 1 yıldır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 07.02.2014 15:57:56
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ALİ TAYYAR
MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.02.2014 15:54:55
2 FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU
GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.
ARÇELİK A.Ş.
07.02.2014 15:56:06
Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu İSTANBUL
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
: (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
: (0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
: Hayır
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesinin
:
yenilenmesi
AÇIKLAMA:
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak
derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda
07/02/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Özel Durum Açıklaması (Genel) Şirketimiz Yönetim Kurulu