SERVET GYO 2013 Yılsonu Bilgilendirme Notu
“Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 29/4 maddesi uyarınca hazırlanmıştır.”
 Halka arz işlemi Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiş olan Servet GYO A.Ş.
hisse senetleri 24 Nisan 2013 tarihi itibariyle hisse başına 2,73 TL baz fiyatla Borsa İstanbul’da
işlem görmeye başlamıştır. Bilgilendirme notunun ilerleyen bölümlerinde 2013 yılsonu
itibariyle açıklanmış olan mali tabloların analizi yapılacak ve halka arz fiyatı ile mevcut borsa
fiyatı arasındaki farklılıkların nedenleri incelenecektir.
 2013 yılında şirketin brüt satış gelirleri 12,5 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Elde edilmiş
olan satış gelirleri şirketin elinde bulundurduğu yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde ettiği
kira gelirleridir. Şirket 2013 yılında mevcut gayrimenkullerden elde ettiği brüt kira gelirini
2012 yılına göre %7,2 arttırmayı başarmıştır. Şirketin 2012 yılında mevcut gayrimenkullerden
elde ettiği kira geliri 11,7 Milyon TL iken bugün itibariyle bilançosunda bulunmayan
Çelik&Yenal iş merkezinden elde ettiği kira geliri ise 1 Milyon TL’dir. Şirket 2012 yılında ayrıca
77,5 Milyon TL arsa ve proje satış geliri elde etmiştir.
BRÜT KİRA GELİRLERİ '000 TL
Deposite Outlet ve Depo
2012
Gerçekleşen
2013
Gerçekleşen
BMD Halka Arz
Tahmin 2013T
Tahminden
Sapma
8.082,9
8.573,1
9.026,0
-5,0%
992,0
924,7
925,1
0,0%
879,8
980,6
978,7
0,2%
1.713,7
1.738,4
1.531,9
13,5%
-
290,4
0,0
4,5
11.668,5
12.511,8
12.461,7
0,40%
Bir Önceki Yıla Göre Ciro Büyümesi
ÇELİK&ÖZER İş Merkezi
Bir Önceki Yıla Göre Ciro Büyümesi
ÇELİK&TÜZÜN İş Merkezi
Bir Önceki Yıla Göre Ciro Büyümesi
ÇELİK&TÖRÜN İş Merkezi
Bir Önceki Yıla Göre Ciro Büyümesi
Neckerman Areal
Bir Önceki Yıla Göre Ciro Büyümesi
Diğer Gelirler
TOPLAM '000 TL
Bir Önceki Yıla Göre Ciro Büyümesi
7,2%
1
 Aşağıdaki tablolarda şirketin elinde bulundurduğu gayrimenkullerin ekspertiz değerleri
gösterilmiştir. Şirketin toplam gayrimenkul büyüklüğü 252,4 Milyon TL değerindedir.
Gayrimenkul Portföyü
Ekspertiz Rapor Kayıtlara Alındığı
Tarihi
İlk Değer
Makul Değer
Sahiplik Oranı
Makul Değerin 2012 Yılına Göre
Şirkete Ait Kısmı
Değer Artışı
Deposite Outlet Center
31.12.2013
100.659.721
133.000.000
100%
133.000.000
7.000.000
Çelik & Özer İş Merkezi
31.12.2013
10.629.978
27.389.516
57%
15.612.024
662.981
Çelik & Tüzün Lojistik Merkezi
31.12.2013
4.169.197
12.000.000
76%
9.120.000
340.000
Çelik & Törün İş Merkezi
31.12.2013
18.405.392
38.535.000
60%
23.121.000
1.521.723
Neckermann Areal (Warehouse & Offices)
31.12.2013
142.039.613
50%
142.042.831
275.907.119
352.964.129
71.587.965
252.440.989
71.587.965
81.112.669
*Söz konusu gayrimenkullerin, kayıtlı değeri ile makul değeri arasındaki farkın geçmiş dönemlerde gelir olarak tablolara aktarılan kısmını ifade etmektedir.
 Şirket halka arz sonrasında gayrimenkul portföyüne yeni bir iştirak vasıtasıyla kira geliri elde
etmeyi düşündüğü bir gayrimenkul ilave etmiştir. Şirket Kasım 2013 tarihinde 250.000 TL
sermaye ile kurulan Deks Lojistik ve Yatırım Anonim Şirketi’ne %53,6 oranında iştirak etmiştir.
Servet GYO bu iştiraki vasıtasıyla Ekim 2012’de Frankfurt, Almanya’da kurulmuş olan Os&We
Ost West Handelszentrum GmbH şirketine 10 Aralık 2013 tarihinde %94 oranında iştirak
ederek yurtdışındaki ilk gayrimenkul yatırımını gerçekleştirmiştir.
 Deks Lojistik kuruluşu akabinde 49.423.000 EUR kredi kullanarak OS&WE’ye aktarmış ve
OS&WE bu finansmanla Frankfurt’ta bulunan ve 242.399 m² arsa üzerinde 291.000 m²
kiralanabilir alana sahip depolama ve ofis amaçlı kullanılan binalardan oluşan tesisi 2013 yılı
Aralık ayında satın almıştır.
 OS&WE 01.01.2014 tarihi itibariyle söz konusu tesisin kira gelirlerini elde etmeye başlamıştır.
OS&WE ve Deks Lojistik şirketlerindeki iştiraki dolayısıyla, Servet GYO söz konusu tesisin
dolaylı olarak %50,4’üne sahip duruma gelmiştir.
2
Karlılık…
 Şirketin 2012 ve 2013 yılında genel karlılık oranları ve fiyat tespit raporunda belirtilmiş olan
hedef değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Gayrimenkullerden Elde Edilen Kira Gelirine Göre
2012/12
2013/12
Deği şi m
2013 BMD
Ta hmi n
Ta hmi nden
Sa pma
Brüt Kira Gelirleri
Net Kira Gelirleri
12.703.408 12.511.764 -1,51%
12.506.800 12.234.241 -2,18%
12.461.726
12.212.491
0,40%
0,18%
Brüt Kar
10.820.648 10.013.151 -7,46%
86,52%
81,85%
8.114.369 7.134.882 -12,07%
64,88%
58,32%
10.463.061
85,68%
8.704.463
71,28%
-4,30%
FAVÖK
-18,03%
 Şirketin 2013 yılı brüt kira gelirleri; 2012 yılında elde edilen kira gelirine göre (Çelik&Yenal iş
merkezi 2013 yılında şirketin gayrimenkul portföyünde bulunmamaktadır. İlgili gayrimenkul
2012 yılında 1 Milyon TL’lik kira gelir katkısı yapmıştır.) %1,51 oranında düşüş göstermiş
olmasına rağmen Fiyat tespit raporunda şirketin halka arz değerinin bulunması için yapılan
varsayımlara paralel gerçekleşmiştir. 2013 yılı genelinde şirketin bir önceki döneme göre brüt
kar marjında ve favök marjında düşüş yaşanırken, bu karlılık oranları halka arz sırasında
yapılmış olan tahminlerin de altında gerçekleşmiştir.
 2013 yılında satışların maliyetleri incelendiğinde Törün ve Özer iş merkezleri için sırasıyla 70
Bin TL ve 50 Bin TL ‘lik tahminlerin üzerinde oluşan gider kalemleri dikkat çekmektedir. Bunun
yanında portföye 2013 sonu itibariyle dahil edilmiş olan “Neckerman Areal” için yapılan 387
Bin TL’lik maliyet brüt karlılığın tahminlerin altında gelmesine sebep olmuştur.
 2013 yılı için toplam 1,8 Milyon TL faaliyet gideri tahmin edilmişken gerçekleşen faaliyet
giderleri yaklaşık 2,9 Milyon TL olmuştur. Faaliyet gider kalemlerinde ise personel giderleri,
müşavirlik giderleri, kira giderleri, şüpheli alacak karşılığı giderleri ve danışmanlık giderlerinin
beklentilerin üzerinde geçekleşerek tahminlerde sapma meydana gelmesine sebep olmuştur
(şüpheli alacak karşılığı giderleri bu dönem beklenmedik şekilde yükselmesine rağmen, diğer
3
faaliyet gelirleri altında 818.444 TL konusu kalmayan karşılıklardan gelir yazılmış ve Favök
hesaplamasına dahil edilmemiştir).
 Şirket 2013 yılında yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışlarından 9,5 Milyon TL gelir elde
ederken, 7,3 Milyon TL yatırım faaliyetlerine ilişkin kur farkı geliri elde etmiştir.
 2013 yılında şirket 1,4 Milyon TL finansal gelir elde ederken, 25 Milyon TL finansal gidere
katlanmıştır (10 Milyon TL kur farkı gideri, 2 Milyon TL kredi faiz giderleri, 12,9 Milyon TL
hisse senedi değerleme zararı).
 2013 yılında şirketin net dönem karı 1,6 Milyon TL olmuştur.
2013 Yılı
Tahmini
9.025.998
1.531.914
925.069
978.745
0
0
12.461.725
2013 Yılı
Gerçekleşen
8.573.108
1.738.439
924.740
980.621
290.396
4.460
12.511.764
-249.235
-277.523
-28.288
11%
Deposite Outlet ve Depo Merkezi
Çelik & Törün Endüstri Merkezi
Çelik & Özer İş Merkezi
Çelik & Tüzün Lojistik Merkezi
Neckerman Areal
Satışların Maliyeti
-1.579.550
-122.553
-27.752
-19.575
0
-1.749.430
-1.526.919
-193.745
-76.580
-36.841
-387.005
-2.221.090
52.631
-71.192
-48.828
-17.266
-387.005
-471.660
-3%
58%
176%
88%
27%
Brüt Kar
10.463.060
10.013.151
-449.909
-4%
Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid.
Genel Yönetim Giderleri
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri
Faaliyet Giderleri Toplamı
-274.781
-1.493.588
0
0
-1.768.369
-190.500
-2.703.492
1.100.405
-152.720
-1.946.307
84.281
-1.209.904
1.100.405
-152.720
-177.938
-31%
81%
10%
8.694.691
8.066.844
-627.847
-7%
Deposite Outlet ve Depo Merkezi
Çelik & Törün Endüstri Merkezi
Çelik & Özer İş Merkezi
Çelik & Tüzün Lojistik Merkezi
Neckerman Areal
Diğer
Brüt Satışlar Toplamı
Satışlardan İade
Faaliyet Karı
Fark Tutarı
Fark Oranı (%)
(TL)
-452.890
-5%
206.525
13%
-329
0%
1.876
0%
290.396
4.460
50.039
0%
4
Fiyat Performansı…
 24 Nisan 2013 tarihinde işlem görmeye başlayan Servet GYO hisse senetleri geçen 5 aylık
dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmanın da etkisiyle 09.04.2014 tarihi itibariyle %25,61
düşüş yaşamıştır.
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
SRVGY
XU100
XGMYO
 Aynı dönemde ise BİST 100 endeksinin 84.000 seviyelerinden öncelikle 93.000 seviyelerine
yükseldiği, daha sonra piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle 65.000 seviyelerine
gerilediği görülmektedir. Özellikle Mart ayında gerçekleşmiş olan yerel seçimler sonrası
endeksin, bu düşüşün bir kısmını telafi etmeyi başardığı görülmektedir. 09.04.2014 itibariyle
BİST 100 endeksi 72.428 seviyesindedir. Bu dönem içerisinde BİST 100 endeksi %13,8 düşüş
göstermiştir. Şirketin de içerisinde bulunduğu GYO endeksi ise aynı süre içerisinde BİST 100
ile paralel bir performans sergilemiş ve 09.04.2014 itibariyle yaklaşık son 1 yıllık sürede
%12,27’lük düşüş yaşamıştır (Yüzdesel değer düşüşleri günlük ağırlıklı ortalama fiyatlara göre
hesaplanmıştır).
5
 Yukarıdaki grafikte görülebileceği üzere kısa vadeli olarak son 10 günlük süreçte her iki
endeksle de ters yönde hareket eden SERVET GYO pay fiyatı, uzun vadede son 1 yıllık süreçte
BİST 100 endeksi ve GYO endeksiyle paralel hareket etmiştir. Bu süre içinde gerçekleşen aşağı
yönlü hareket hem son bir yıldır gelişmekte olan piyasalardan gerçekleşen likidite çıkışının
hem de yurtiçinde meydana gelen siyasal istikrarsızlık ortamının bir sonucudur ve şirketin
kendine özel sistematik bir risk unsurunun sonucu değildir.
 Halka arz sırasında yayınlanan fiyat tespit raporunda çarpan analizinde GYO endeksinde
bulunan tüm şirketlerin verilerinin yanında şirketle benzer faaliyet alanında bulunan
şirketlere de özel olarak ağırlık verilmiştir. Aşağıdaki grafikte GYO endeksinde bulunan
şirketlerin 24.04.2013 tarihinden sonraki fiyat hareketleri gösterilmiştir.
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
SRVGY
AKMGY
RYGYO
AGYO
TSGYO
VKGYO
NUGYO
OZKGY
6
 GYO endeksinin 2013 yılsonu itibariyle net aktif değer tablosu aşağıda verilmiştir.
NET AKTİF DEĞER TABLOSU
Portföy: 12/2013 Mali Tabloları ile, Cari Değer: 08/04/2014 tarihi itibarıyla hesaplanmıştır
ŞİRKET ADI
Faaliyet Alanı
EMLAK KONUT GYO Konut
TORUNLAR GYO
Ticari, Konut, Ofis
IS GYO
Ticari, Ofis, Otel, Konut
SINPAS GYO
Konut
YENİ GİMAT GYO
Otel, Ticari
SAF GYO
Ofis, Konut, Fabrika
HALK GYO
Ticari, Ofis, Konut
AKMERKEZ GYO
Ticari
YESIL GYO
Ticari, Konut
AKFEN GYO
Otel
KILER GYO
Ticari, Konut, Ofis
AKIS GYO
Ofis, Konut
PANORA GYO
Ticari
DOGUS GYO
Ticari, Konut, Ofis
REYSAS GYO
Depo
ALARKO GYO
Ofis, Konut, Otel
ÖZAK GYO
Konut, Ticari, Turizm
VAKIF GYO
Ofis
ÖZDERICI GYO
Ofis, Konut
TSKB GYO
Ofis, Konut, Otel
ATAKULE GYO
Ticari, Ofis, Otel, Konut
MARTI GYO
Konut, Otel
PERA GYO
Ticari, Otel, Ofis
YAPI KREDI KORAY GYOOfis, Konut
DENİZ GYO
Ticari
AVRASYA GYO
Ticari, Ofis
SERVET GYO
Ticari
NUROL GYO
Ticari, Konut, Ofis
ATA GYO
Ticari
IDEALIST GYO
Ticari
SEKTÖR TOPLAM/ORTALAMA
EKGYO Hariç Değerler
Gayrimenkul
Yatırımları
İştirakler
Para ve
Sermaye
Piyasası
Araçları
67,6%
72,7%
95,6%
93,4%
99,8%
96,3%
86,9%
95,3%
99,9%
59,0%
85,2%
90,7%
97,0%
94,4%
87,8%
59,0%
58,1%
84,6%
98,2%
92,8%
77,4%
99,4%
95,8%
71,7%
0,0%
93,4%
89,5%
99,6%
69,0%
95,3%
0,0%
9,3%
0,0%
5,0%
0,2%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
40,9%
8,5%
6,0%
0,0%
0,0%
3,8%
0,0%
32,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
1,8%
23,3%
99,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
32,4%
18,0%
4,4%
1,6%
0,0%
3,3%
13,1%
4,7%
0,1%
0,0%
6,3%
3,3%
3,0%
5,6%
8,4%
41,0%
9,3%
15,4%
1,8%
7,2%
22,6%
0,5%
2,3%
5,0%
0,8%
6,6%
10,5%
0,4%
31,0%
4,7%
13.293.741.136
10.581.274.136
10.070.000.000
1,05
-4,8%
5.730.348.000
3.381.321.000
1.710.000.000
0,87
-49,4%
2.414.566.521
2.048.323.235
844.200.000
0,93
-58,8%
2.284.977.563
1.907.282.604
504.000.000
0,91
-73,6%
1.414.228.014
1.410.034.037
846.720.000
0,31
-40,0%
2.004.408.758
1.396.647.617
922.065.736
0,81
-34,0%
1.342.094.473
1.271.733.724
720.793.413
0,48
-43,3%
1.033.161.930
1.045.578.576
668.888.800
0,57
-36,0%
800.995.877
731.497.723
98.748.597
0,97
-86,5%
1.249.146.321
731.436.660
230.000.000
0,83
-68,6%
837.503.988
729.725.488
133.920.000
0,92
-81,6%
1.182.533.905
722.750.627
437.164.869
0,71
-39,5%
652.101.708
654.292.584
329.730.000
0,29
-49,6%
713.178.943
597.816.397
1.138.312.857
0,84
90,4%
568.521.192
472.661.662
121.520.000
0,81
-74,3%
417.554.557
429.006.793
217.808.737
0,80
-49,2%
883.364.510
423.695.140
331.270.000
0,53
-21,8%
359.406.329
358.090.071
910.134.000
0,78
154,2%
362.913.820
312.025.865
86.000.000
0,66
-72,4%
398.158.801
242.876.670
105.000.000
0,66
-56,8%
238.090.665
236.738.908
109.200.000
0,76
-53,9%
269.299.776
188.643.383
40.700.000
0,82
-78,4%
218.099.486
178.092.546
36.531.000
0,82
-79,5%
219.932.527
150.701.474
47.200.000
0,96
-68,7%
119.969.796
150.688.815
89.000.000
0,73
-40,9%
89.962.388
110.703.736
61.200.000
0,56
-44,7%
347.579.608
188.432.382
108.680.000
0,44
-42,3%
668.112.490
50.381.179
176.000.000
0,80
249,3%
27.549.122
28.163.008
38.475.000
0,50
36,6%
13.665.449
14.327.335
15.700.000
0,78
84%
8%
9%
40.155.167.653
30.744.943.375
21.148.963.008
-31,2%
26.861.426.517
20.163.669.239
11.078.963.008
-45,1%
Toplam Portföy
Değeri (TL)*
Net Aktif Değer**
31/12/2013
Piyasa Değeri - TL
Beta
NAD'e
göre Prim
/ (İskonto)
9,6%
*Toplam Portföy Değeri: Bina, Arsa ve Gayrimenkul projelerinin ekspertiz değerleri, İştirakleri, Para ve Sermaye Piyasası araçları toplanarak ulaşılmıştır.
**Net Aktif Değer: Hesaplanan Toplam Portföy değerine bilançosundaki Ticari Alacak, Diğer Alacak, Diğer Varlıklar ve Peşin Ödenen Giderler kalemlerinin eklenmesi, Uzun ve Kısa Vadeli Borçların düşülmesi yoluyla hesaplanmıştır.
Servet GYO, Almanya’da yapmış olduğu yatırımı yeni iştiraki vasıtasıyla gerçekleştirmiştir. Şirket bu
gayrimenkule iştirakler sayesinde dolaylı olarak %50,4 oranında sahip bulunurken, yönetim hakkını elinde
bulundurduğundan bilançosunda tam konsolidasyonla muhasebeleştirmektedir.
7
DÖNEN VARLIKLAR
Hazır Değerler
Finansal Yatırımlar
88.409.443
33.843.525
30.087.317
795.235
746.868
9.382.543
0
30.815.447
17.921.039
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
35.751.025
993.997
1.303.060
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
48.737
1.053.293
1.197.096
21.050.526
0
0
30.763.920
233.920
20.304
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
667.914.738 171.376.220 323.349.132
53.221.236
0
0
171.208.470 171.328.320 322.844.279
50.773
10.368
50.423
0
37.532
9.680
TOPLAM AKTİFLER
756.324.181 205.219.745 353.436.449
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.912.850
8.206.366 158.212.355
69.498.071
7.547.954 145.487.554
Finansal Borçlar
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa
Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
0
0
9.825.372
3.369.802
291.582
770.257
185.926.664
253.290
1.575.039
353.178
Borç ve Gider Karşılıkları
0
0
Diğer Kısa Vadeli Borçlar
43.546
35.522
0
104.894.189
11.151.272
3.673.545
104.750.821
11.029.715
3.380.463
7.750
11.497
15.856
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Finansal Borçlar
Borç ve Gider Karşılıkları
ÖZ SERMAYE
Sermaye
Sermaye Yedekleri
Net Dönem Karı
Dönem Zararı (-)
Geçmiş Yıl Karları
TOPLAM PASİFLER
ÖZET GELİR TABLOSU ( YTL)
392.517.142 185.862.107 191.989.358
304.148.493
50.000.000
52.000.000
0
0
2.093.170
0
95.767.277
2.032.687
5.839.678
0
0
341.156.820
40.094.830 131.827.159
756.324.181 205.219.745 353.436.449
2011/12K
2012/12K
2013/12K
11.001.447
90.031.792
12.234.241
Satışların Maliyeti (-)
1.962.742
20.224.916
2.221.090
Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı
9.038.705
69.806.876
10.013.151
Faaliyet Giderleri (-)
2.893.992
Satış Gelirleri
3.802.045
3.072.487
Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri
1.636.709
357.629
190.500
Genel Yönetim Giderleri
2.165.336
2.714.858
2.703.492
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
5.236.660
66.734.389
7.119.159
Diğer Faaliyetlerden Gelir Ve Karlar
12.065.625
7.411.508
1.100.405
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
Faaliyet Karı Veya Zararı
33.488
80.924
152.720
17.268.797
74.064.973
8.066.844
Özkaynak Yönt. Değer. Yat. Kar/Zararlarindaki Paylar
(Esas Faaliyet Dişi) Finansal Gelirler
10.167.312
0
9.461.996
897.126
34.476.944
1.409.118
(Esas Faaliyet Dişi) Finansal Giderler (-)
34.172.913
12.774.640
25.077.468
Vergi Öncesi Kar/Zarar
-5.839.678
95.767.277
1.148.152
Net Dönem Karı/Zararı
-5.839.678
95.767.277
1.559.765
Ana Ortaklık Payı Net Dönem Karı
-5.839.678
95.766.565
2.032.687
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme
Payları
FAVÖK
9.372
8.348
15.723
5.246.032
66.742.737
7.134.882
8
“Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 29/4 maddesi uyarınca hazırlanmıştır.”
Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği’nin 29/4 maddesi uyarınca fiyat tespit raporunu hazırlayan aracı kuruluş
tarafından:
Payların ilk halka arzında fiyat tespit raporunu hazırlayan halka arzda satışa aracılık eden
kuruluşun, payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki bir yıl içinde en az iki değerlendirme raporu
hazırlaması zorunludur. İki değerlendirme raporunun düzenlenmesi durumunda; ilk raporun payların borsada
işlem görmeye başlamasından altı ay sonra yapılması ve ikinci rapor ile ilk rapor arasındaki sürenin asgari
olarak dört ay olması ve bu raporlarda halka arz fiyatı ile borsa fiyatı arasındaki farklılıkların nedeni hakkında
değerlendirmelerde bulunulması zorunludur. İkiden fazla beşten az değerlendirme raporu düzenlemesi
durumunda ise, bu raporlar arasında asgari olarak üç ay bulunması zorunludur. Bu fıkra çerçevesinde
hazırlanan raporların KAP’ta ortaklığa ilişkin bölümde ve halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşun
internet sitesinde yayımlanması zorunludur.
Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım
danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile
risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayabilir.”
9
Download

SERVET GYO 2013 Yılsonu Bilgilendirme Notu