Hafta
Ünite Adı
Konular
Kazanımlar
19. Hafta
Madde ve
Değişim
Karışımların
Ayrıştırılması
Karışımların ayrıştırılmasında
kullanılabilecek bazı yöntemleri
tahmin eder ve tahminlerini test eder.
a) Evsel atıklarda geri
dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen
maddeleri ayırt eder.
20. Hafta
Madde ve
Değişim
Evsel Atıklar ve Geri b) Evsel katı ve sıvı atıkların geri
dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.
Dönüşüm
c) Geri dönüşümü, kaynakların etkili
kullanımı açısından sorgular.
Etkinlik
Kodu
7KD19a1
7KS19a2
7KS20a1
7KU20a2
7KU20b1
7KU20c1
7KU20d1
d) Yakın çevresinde atık kontrolü
sorumluluğunu geliştirir.
a) Atık suların arıtımına yönelik model
oluşturur ve sunar.
21. Hafta
Madde ve
Değişim
Evsel Atıklar ve Geri b) Geri dönüşüm tesislerinin
Dönüşüm
ekonomiye katkısını tartışır.
7KS21a1
7KU21a2
7KU21b1
7KU21c1
c) Yeniden kullanılabilecek eşyalarını,
ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik
proje geliştirir.
22. Hafta
a) Yakın çevresindeki kimya endüstrisi
alanındaki işletmelerin, toplum ve ülke
ekonomisine katkılarını fark eder.
7KS22a1
7KG22a2
7KS22b1
7KU22b2
Madde ve
Değişim
Kimya Endüstrisi
23. Hafta
Fiziksel
Olaylar
Aynalar
Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım
alanlarına örnekler verir.
7FU23a1
7FS23a2
24. Hafta
Fiziksel
Olaylar
Aynalar
Düz, çukur ve tümsek aynalarda
oluşan görüntüleri karşılaştırır.
7FG24a1
7FS24a2
b) Ülkemizdeki kimya endüstrisinin
gelişimine katkı sağlayan resmi/özel
kurum ve sivil toplum kuruluşlarının
yaptığı çalışmaları araştırır ve sunar.
25. Hafta
Fiziksel
Olaylar
Işığın Soğrulması
a) Işığın madde ile etkileşimi
sonucunda madde tarafından
soğrulabileceğini keşfeder.
7FG25a1
7FS25a2
7FG25b1
7FS25b2
b) Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin
bileşiminden oluştuğu sonucunu
çıkarır.
26. Hafta
27. Hafta
28. Hafta
Fiziksel
Olaylar
Işığın Soğrulması
Canlılar ve
Hayat
Ekosistemler
Canlılar ve
Hayat
a) Gözlemleri sonucunda cisimlerin,
siyah, beyaz ve renkli görünmesinin
nedenini, ışığın yansıması ve
soğrulmasıyla ilişkilendirir.
7FD26a1
7FS26a2
7FU26b1
7FS26b2
b) Güneş enerjisinin günlük yaşam ve
teknolojideki yenilikçi uygulamalarına
örnekler verir ve kaynakların etkili
kullanımı bakımından Güneş
enerjisinin önemini tartışır.
Biyo-çeşitlilik
Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon
kavramlarını tanımlar ve örnekler
verir.
7BS27a1
a) Biyo-çeşitliliğin doğal yaşam için
önemini sorgular.
7BS28a1
7BS28b1
7BU28c1
7BS28c2
b) Biyo-çeşitliliği tehdit eden
faktörleri, araştırma verilerine dayalı
olarak tartışır ve çözüm önerileri üretir
c) Ülkemizde ve Dünya’da nesli
tükenen ya da tükenme tehlikesi ile
karşı karşıya olan bitki ve hayvanları
araştırır ve örnekler verir.
29. Hafta
Fiziksel
Olaylar
Ampullerin
Bağlanma Şekilleri
a) Seri ve paralel bağlamanın nasıl
olduğunu keşfeder, seri ve paralel
bağlı ampullerden
oluşan bir devre şeması çizer.
7FD29a1
7FS29a2
7FD29b1
7FS29b2
b) Ampullerin seri ve paralel
bağlandığı durumlardaki parlaklık
farklılıklarını devre
üzerinde gözlemler ve sonucu
yorumlar.
30. Hafta
Fiziksel
Ampullerin
a) Elektrik enerjisi kaynaklarının
7FS30a1
Olaylar
Bağlanma Şekilleri
elektrik devrelerine elektrik akımı
sağladığını ve elektrik akımının bir
çeşit enerji aktarımı olduğunu bilir.
7FD30b1
7FS30b2
b) Ampermetreyi devreye seri
bağlayarak okuduğu değeri akım
şiddeti olarak adlandırır ve birimini
ifade eder.
31. Hafta
Fiziksel
Olaylar
Ampullerin
Bağlanma Şekilleri
a) Voltmetreyi devreye paralel
bağlayarak devre uçları arasındaki
gerilimi (potansiyel farkı) ölçer ve
birimini ifade eder.
7FD31a1
7FG31b1
7FS31c1
b) Bir devre elemanının uçları
arasındaki gerilim ile üzerinden geçen
akım arasındaki ilişkiyi deneyerek
keşfeder.
c) Ampullerin seri ve paralel
bağlandığı durumlardaki parlaklık
farklılığının sebebini elektriksel
dirençle ilişkilendirir.
32. Hafta
33. Hafta
Fiziksel
Olaylar
Fiziksel
Olaylar
Elektrik Enerjisinin
Dönüşümü
Elektrik Enerjisinin
Dönüşümü
a) Elektrik enerjisinin ısı ve ışık
enerjisine dönüştüğüne ilişkin
deneyler yapar ve sonucu gözlemler.
b) Elektrik enerjisinin ısı ve ışık
enerjisine dönüşümünü temel alan
teknolojik uygulamalara örnekler
verir.
a) Elektrik enerjisinin hareket
enerjisine, hareket enerjisinin de
elektrik enerjisine dönüştüğünü
kavrar.
b) Güneş santrallerinde elektrik
enerjisinin nasıl üretildiğini araştırır ve
sunar.
c) Elektrik enerjisinin bilinçli ve
tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke
ekonomisi bakımından önemini
tartışır.
34. Hafta
Dünya ve
Gök Cisimleri
7FD32a1
7FS32a2
7FS32b1
a) Gök cisimlerini çıplak gözle
7FG33a1
7FU33b1
7FS33b2
7FU33c1
gözlemler ve yaptığı araştırma
sonucunda uzayda gözleyebildiğinden
çok daha fazla gök cismi olduğu
sonucuna varır.
Evren
7FG34a1
7FS34a2
7FS34b1
7FU34c1
b) Bilinen takımyıldızlarla ilgili
araştırma yapar ve sunar.
c) Yıldızlar ile gezegenleri karşılaştırır.
35. Hafta
Dünya ve
Evren
Güneş Sistemi
a) Güneş sistemindeki gezegenleri,
Güneş’e yakınlıklarına göre
sıralayarak bir model
oluşturur ve sunar.
7FS35a1
7FS35b1
b) Güneş sistemindeki gezegenleri
birbirleri ile karşılaştırır.
a) Teleskopun ne işe yaradığını ve gök
bilimin gelişimindeki önemini açıklar.
36. Hafta
Dünya ve
Evren
Uzay Araştırmaları
b) Uzay teknolojileri hakkında
araştırma yapar ve teknoloji ile uzay
araştırmaları arasındaki ilişkiyi tartışır.
7FS36a1
7FU36a2
7FS36c1
7FS36d1
c) Gök bilimci (astronom) ve astronot
arasındaki farkı kavrar.
d) Uzay kirliliğinin sebeplerini ifade
ederek bu kirliliğin yol açabileceği
olası sonuçları tahmin eder.
7. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders İçeriklerinden Kısa Örnekler
7KD19a1: Yoğunluk Kulesi Deneyi
Öğrencilerin kendi oluşturdukları karışımlar üzerinden karışımların genel özellikleri tartışılır ve ayrıştırma
yöntemlerinin sürecin içine dahil olmasıyla karışımları ayrıştırma yöntemleri test edilir.
7KU20b1: Atık Kağıtlarla Bilim
Atık kağıt ve diğer malzemeler kullanılarak, öğrencilerin kendi yapabilecekleri tasarımlar veya kendi
tasarımları üzerirnden bilimsel model ve oyuncak yapımı.
7FU23a1: Arşimed'in Büyük Fikri
Düz ve çukur aynaların ışığı yansıtma ve odaklama özelliklerinin gösterimi. Düz aynalardan çukur ayna
tasarlanması. Bunun tarihte Arşimed tarafından nasıl kullanılmak istendiğinin anlatılması.
7FG25b1: Işığı Nasıl Böleriz
Prizmalar kullanılarak ışığı farklı renkteki bileşenlerine bölmek suretiyle öğrencilere beyaz ışığın diğer tüm ışık
bandını içerdiği gösterilir. Bu ayrık ışıklar diğer bir prizma ile tekrar beirleştirilerek beyaz ışık elde edilir ve bunun üzerine
tartışılır.
Download

bu bağlantıdan