HAMAMÖZÜ İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTL
S. NO
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN ADI
Çiftçi Kayıt Sistemi (İlk
Müracaat)
Çiftçi Kayıt Sistemi Müracaat
Dosyasını Güncelleme
Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
Yem Bitkileri Destekleme
Müracaatı
Yem Bitkileri Destekleme
Müracaat Kontrolleri ve
sisteme kayıt edilmesi
Prim Uygulamaları
Mazot ve Kimyevi Gübre
Desteklemeleri
Dilekçe-Kimlik Fotokopisi, Tarım arazisinin onaylı Tapu Foto
–varsa Kira Sözleşmesi, Taahütname veya Muv 1-2. onaylı
-Onaylı C formu, Varsa Süresi dolan Taahhütname, Kira s
Muv1-2 nin Noter veya Muhtarlıktan onaylı suretleri ,Yeni Ta
-T.C.Kimlik Numarası
ÇKS Belgesi, Dilekçe, Arazi tespit formu ve ekiliş yeri krokis
Formu, Taahhütname , Döner Sermaye Dekontu
8
Toprak Analiz Desteklemeleri
-Akredite olmuş bir labaratuardan getirilen toprak analizi be
9
Sertifikalı fidan/tohum kullanım Sertifikasyon kuruluşlarından alınan sertifikaların son satıcı
fotokopisi, fidan/tohum faturası, satıcıdan alınan desteklem
desteklemeleri
10
Organik Tarım Desteklemeleri
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
İyi Tarım Uygulamaları
Desteklemeleri
5510 sayılı Kanuna Göre
Yapılan Sigortalılık İşlemleri
Çiftçi Başvurusu (hastalıkzararlı)
Tabii Afet hasar tespiti
Zarar-Ziyan Tespitleri ve
Bilirkişilik
2090 Sayılı Kanuna göre
yapılan işlemler
Patates Üretim İzin Belgesi
(ÇİFTÇİLERE)
Zehirli Buğday Satışı
Kimyevi gübre denetimi
Yem depolama ve satışa arz
etme yerleri
Çiftçi Malları Yıllık Bütçe
Arazi kontrol Tutanağı
Dilekçe, ÇKS kaydı, Ürün Satış Belgesi, Borsa Alım-Satım
Sertifikalı Tohum Alım Belgesi - Tohum Sertifika Belgesi
-Dilekçe
Organik Tarım Bilgi Sistemi Kaydı ( OTBİS ), ÇKS belgesi,
-İyi Tarım Uygulamaları Bilgi Sistemi Kaydı ( İTU ), -ÇKS b
1-5510 sayılı kanun gereği 4/1A-B kapsamındaki sigorta ba
bulunanlar için İşe Giriş Bildirgesi, 2-Geliri düşük olupta sigo
Dilekçe ya da sözlü başvuru
Dilekçe, kimlik fotokopisi, ÇKS belgesi, tapu kaydı
Dilekçe
Dilekçe
1) Başvuru dilekçesi
2) Üretim yılına ait güncelleştirilmiş ÇKS belgesi
3) Patates üretim/depolama izin alan yetiştiricilerin uyması g
belirten taahhütname
Sözlü Başvuru
Fatura, yetki belgesi, bayilik sözleşmesi, üretici ve dağıtıcı b
Dilekçe , belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kimlik f
levhası, ilgili oda kaydı
1- Dilekçe
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
NOT
NOT
EKÜY
Sığırların kayıt altına alınması
Sığır Güncelleme
Koyun ve Keçilerin kayıt altına
alınması
Güncelleme Çalışmaları
İşletme belgelerinin
düzenlenmesi
Anaç Sığır desteklemesi
Anaç Manda Desteklemesi
Suni Tohumlama sonucu
doğan buzağı desteklemesi
Brucella ve S-19 aşılaması
desteklemesi
Besilik erkek sığır
desteklemeleri
Anaç koyun keçi
desteklemeleri
İşletme plakaları
Hayvan Muayene
Sevk Raporu
Suni Tohumlama çalışmaları
KKKA Hastalığı ile mücadele
AKS (Arıcılık Kayıt sistemi ve
Aktif Koloni Desteklemesi )
Üretici kayıt defterleri, dilekçe
Dilekçe,
Dilekçe, Kulak Küpe No
Dilekçe, Kulak Küpe No
Dilekçe, Kulak Küpe No
Dilekçe, Kulak Küpe No
Dilekçe
Dilekçe
Dilekçe
Dilekçe
Dilekçe,mezbahadan alınan kesim belgesi,hayvanın öldüğü
Dilekçe
Dilekçe
Sözlü Müracaat, Döner Sermaye Makbuzu
Dilekçe
Sözlü Müracaat, Döner Sermaye Makbuzu
Sözlü Müracaat
Dilekçe, Arılık ve Koloni bildirim formu,Gezginci arıcılar için
Belgesi ve Veteriner Sağlık raporu,
Dilekçe, veteriner sağlık raporu, arı nakil belgesi, kimlik belg
Gezginci Arıcı Konaklama İzni
tanımlama numarası
Amatör balıkçı belgesi vermek Dilekçe , kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf
Dilekçe,Satış fatuaraları,Yem faturalarının asılları,yetiştiricili
Su Ürünleri desteklemesi
belgesi
Engelliler Kurum müracaat salonunda kabul edilerek işlemleri görevli per
sonuçlandırılacaktır.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,
yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıd
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat y
İlk Müracaat Yeri
Mahmut SELÇUK
İsim
Unvan İlçe Müdürü
Adres Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürülüğü
787 61 87
Tel
e-Posta [email protected]
ÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
opisi, Tarım arazisinin onaylı Tapu Fotokopisi veya çıktısı
esi, Taahütname veya Muv 1-2. onaylı suretleri,Tarım
rsa Süresi dolan Taahhütname, Kira sözleşmesi veya
ya Muhtarlıktan onaylı suretleri ,Yeni Tapu eklenecekse
ı
e, Arazi tespit formu ve ekiliş yeri krokisi -Ekiliş Beyanı
e , Döner Sermaye Dekontu
EK-2
HİZMETİN
ORTALAMA
TAMAMLANMA
SÜRESİ
1 gün
1 gün
15 dakika
1 gün
ğı
1 gün
, Ürün Satış Belgesi, Borsa Alım-Satım Beyannamesim Belgesi - Tohum Sertifika Belgesi
1 Gün
1 saat
abaratuardan getirilen toprak analizi belgesi, Dilekçe
1 saat
larından alınan sertifikaların son satıcı tarafından onaylı
m faturası, satıcıdan alınan destekleme talep formu,
1 saat
Sistemi Kaydı ( OTBİS ), ÇKS belgesi, Dilekçe,
1 saat
ları Bilgi Sistemi Kaydı ( İTU ), -ÇKS belgesi, -Dilekçe,
1 gün
gereği 4/1A-B kapsamındaki sigorta başvurusunda
iriş Bildirgesi, 2-Geliri düşük olupta sigorta istemeyenlerden
başvuru
opisi, ÇKS belgesi, tapu kaydı
üncelleştirilmiş ÇKS belgesi
polama izin alan yetiştiricilerin uyması gereken hususları
e
bayilik sözleşmesi, üretici ve dağıtıcı bilgi formu,
yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kimlik fotokopisi, vergi
dı
30 dakika
1 gün
10 gün
5 iş günü
Genelegede belirtilen
Süreler
12 iş günü (tespit
edilen eksikliklerin
tamamlanması için
verilen süreler hariç)
5 dakika
1 yıl
5 gün
-
i, dilekçe
No
1 gün
1,5 saat
20 dakika
No
20 dakika
No
20 dakika
No
20 dakika
10 dakika
10 dakika
10 dakika
10 dakika
n alınan kesim belgesi,hayvanın öldüğüne dair pasaport.
10 dakika
30 dakika İşletme
başına
10 dakika
1 saat
1 saat
0,5 saat
nisan-eylül
ner Sermaye Makbuzu
ner Sermaye Makbuzu
loni bildirim formu,Gezginci arıcılar için Arı Konaklama
Sağlık raporu,
ğlık raporu, arı nakil belgesi, kimlik belgesi, işletme
opisi, 2 adet fotoğraf
ları,Yem faturalarının asılları,yetiştiricilik belgesinin onaylı
bul edilerek işlemleri görevli personel tarfından takip edilerek
elerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru
e tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin
aat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İkinci Müracaat Yeri
Remzi DEMİR
Kaymakam
Hamamözü Kaymakamlığı
787 61 16
1 saat
15 gün
1 gün
3 saat
Download

Hamamözü İlçe Müdürlüğü - Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık