SU ÜRÜNLERİ AV
YASAKLARI
Almus İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü


Avcılıkla ilgili yasaklama ve sınırlamalar
3/1 Ticari Amaçlı Su Ürünleri avcılığını
Düzenleyen Tebliğ ve 3/2 Amatör Amaçlı
Su
Ürünleri
Avcılığını
Düzenleyen
Tebliğlerle, belirlenir.
Kontrol görevlileri av yasağı dönemindeki
denetimleri bu tebliğler doğrultusunda
yapmaktadır.
Koruma ve Kontrolle Görevli Olanlar








Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa
bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç
suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel
Emniyet
Jandarma
Sahil Güvenlik
Gümrük ve orman muhafaza mensupları
Belediye zabıta amir ve mensupları
Kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular
Emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy
muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri
Koruma ve Kontrolle Görevli Olanlar

Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı
Su Ürünleri Kanunu kapsamına giren kabahatler
hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan
istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine
el koymak, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun
Ek-3 üncü maddesinde yer alan hükümler
çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle
vazifeli ve yetkilidirler.
YIL BOYUNCA AVCILIKTA KULLANILMASI
YASAK OLAN İSTİHSAL VASITLARI

Tırıvırı paraşüt
YIL BOYUNCA AVCILIKTA KULLANILMASI
YASAK OLAN İSTİHSAL VASITLARI

Küspeli olta
YIL BOYUNCA AVCILIKTA KULLANILMASI
YASAK OLAN İSTİHSAL VASITLARI










Her türlü patlayıcı madde
Ağlar
Bayıltıcı uyutucu, uyuşturucu kimyasal maddeler
Yaba
Balyoz
Pinter
Sepet
Zıpkın
Balık otu, tüp gaz
Elektroşok, hava tazyiki
Yasaklı İstihsal Vasıtalarıyla
Avcılık




Yasaklı istihsal vasıtalarıyla avcılık yıl boyunca
yasaktır.
Yasaklı istihsal vasıtalarının av mahallinde
bulundurulması yasaktır.
Yasaklı olan istihsal vasıtalarıyla avcılık yapan
kişilerin kullandıkları vasıtalara ve söz konusu
istihsal vasıtasıyla avladıkları balıklara el konulur.
Yasaklı istihsal vasıtasıyla avcılık yapan kişinin
avlamış olduğu balık yoksa da istihsal vasıtasına el
konulur.
Yasaklı İstihsal Vasıtalarıyla
Avcılık



El konulan yasaklı istihsal vasıtaları bilimsel kuruluşa
bağışlanır, eğer bağışlanamıyorsa imha edilir.
Yasaklı istihsal vasıtasıyla avlanmış olan balıklardan
canlı olanlar suya bırakılır. Ölü olanlar resmi veteriner
hekim tarafından muayene edildikten sonra sağlığa
uygun olanlar maliye memuru marifetiyle açık artırma
usulü ile satılır. Satılamayanlar sosyal yardım
kurumlarına bağışlanır.
Bu kişilere 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 23
Maddesinin a bendine uymayarak, yasaklı istihsal
vasıtasıyla avcılık yaptıklarından belirlenen miktarda
idari para cezası kesilir.
1NİSAN-1 TEMMUZ(YASAK DÖNEM)


1 Nisan- 1 Temmuz tarihleri arasında Tokat
İli sınırları içerisinde bulunan iç sularda her
ne suretle olursa olsun (amatör-ticari) sazan
ve yayın balığı avcılığı yasaktır.
Yasak dönemde Almus baraj gölünde sazan
ya da yayın balığı avcılığı yapılamaz.
Yasak Dönemde Sazan- Yayın
Balığı Avlamak


Yasak dönemde sazan veya yayın avladığı
tespit edilen kişilerin kullandığı tüm istihsal
vasıtalarına (oltalarda dahil) ve avladığı
balıklara el konulur.
Balıklardan canlı olanlar suya bırakılır. Ölü
olanlar resmi veteriner hekim tarafından
muayene edildikten sonra sağlığa uygun
olanlar maliye memuru marifetiyle açık
artırma usulü ile satılır. Satılamayanlar
sosyal yardım kurumlarına bağışlanır.
Yasak Dönemde Sazan ve Yayın
Avlamak



El konulan istihsal vasıtalarından yasak istihsal
vasıtası sınıfına girenler imha edilir.
Yasak istihsal vasıtası sınıfına girmeyen oltalar v.b.
Muhakeme neticesine kadar yedi eminde tutulur.
Müsaderesine karar verilen istihsal malzemeleri
maliyeye teslim edilir.
Bu kişilere 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 23
Maddesinin b bendine uymayarak, avlanması yasak
olan balığı avladıklarından ötürü, belirlenen miktarda
idari para cezası uygulanır.
Yasak Dönemde Sazan- Yayın
Balığı Avlamak

Bir kişi yasak dönemde hem olta hemde yasaklı istihsal
vasıtasıyla avcılıkta bulunuyorsa, yasak istihsal
vasıtasına, balıklara ve oltaya el konulur, kişiye av yasağı
döneminde avlanması yasak olan türü avladığından ötürü
belirlenen miktarda idari para cezası uygulanır.

Bir kişi yasak dönemde hem olta hemde yasaklı istihsal
vasıtasıyla avcılıkta bulunuyorsa, avlamış olduğu bir ürün
yoksa sadece yasak istihsal vasıtasına el konulur oltaya
el konulmaz. Kişiye yasaklı istihsal vasıtası
kullandığından ötürü belirlenen miktarda idari para cezası
uygulanır.
Yasak Dönemde Gökkuşağı
Alabalığı Avcılığı
TÜR
GÖKKUŞAĞI
ALABALIĞI
GÜNLÜK
AVLANABİLCEK LİMİT
10 ADET
KULLANILABİLECEK
İSTİHSAL VASITASI
2 OLTA ( her olta
takımı için en fazla iki
iğne)
Gökkuşağı alabalığı avcılığı yıl boyunca serbesttir.
Yasak Dönemdeki Sahipsiz İstihsal
Vasıtaları


Yasak dönemde yapılan su ürünleri kontrol
ve denetimlerinde, sahipsiz yasaklı istihsal
vasıtalarıyla karşılaşılırsa söz konusu
vasıtalara el konulur, resmi süre olan 10
günün sonunda vasıtaların sahibi çıkmazsa
bilimsel kuruluşa bağışlanır, bağışlanamazsa
imha edilir.
Söz konusu istihsal vasıtalarının sahibi
çıkarsa, yasal süreç uygulanır.
Yasak Dönemdeki Sahipsiz SazanYayın Balığı

Balıklardan canlı olanlar suya bırakılır. Ölü
olanlar resmi veteriner hekim tarafından
muayene edildikten sonra sağlığa uygun
olanlar maliye memuru marifetiyle açık
artırma usulü ile satılır. Satılamayanlar
sosyal yardım kurumlarına bağışlanır.
NAKİL-SATIŞ


İstihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın
devam ettiği müddet zarfında her ne suretle
olursa olsun satışı, nakli, imalatta
kullanılması yasaktır.
İstihsali yasak olan su ürünlerini satan, nakil
eden kişilere 1380 Sayılı Su Ürünleri
Kanununun 25. Maddesine uymamaktan
ötürü belirlenen miktarda idari para cezası
uygulanır.
İÇ SULARDA AVLANABİLECEK TÜRLER VE
ZAMANLAR
TÜRLER
BOY LİMİTİ (EN
AZ)
GÜNLÜK LİMİT
(EN FAZLA)
SAZAN
40 CM
5 ADET
YAYIN
90 CM
1 ADET
Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp,gün içinde
avlanabilecek toplam balık miktarıdır.Adet sınırlamasına bağlı birden fazla
türün avlandığı durumda,avlanılan balıklar tek bir tür olarak kabul
edilir.Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı,avlanan türlerden hiç
birinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez
40 cm
90 cm
Bugün geçerli olan sirkülere göre balık boyu ağzı kapalı iken balık başının ön ucu
ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm
uzunluğunu ifade eder.

Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta
takımıyla avlanabilir.Olta başına iğne
sayısı 3 adedi geçemez. Ancak,
alabalık avında iki olta takımından daha
fazla olta takımı kullanılamaz ve her
olta takımında iki iğne bulunabilir.
CEZALAR

Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin
ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri
miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar
göz önüne alınarak tespit edilir.

Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, 1380
sayılı Su Ürünleri Kanununun 36. ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt
bendindeki 282 TL idari para cezası uygulanır.

Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri
Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi gereği 959 TL idari para
cezası uygulanır.
(Cezalarda 2015 için belirlenen miktar uygulanır).
KOMİSYON KARARLARI
Avcılığın amatör ya da ticari kapsamda olup olmadığı kontrol görevlileri
tarafından belirlenecektir.
Gökkuşağı alabalığı: 20 adet (20 dahil) olmak üzere avlandığında
amatör avcılık kapsamında kabul edilecek. 21 ve üzeri (21 dahil) ticari
avcılık kapsamında değerlendirilecek.
Gökkuşağı alabalığı için olta sayısı: 5 adete (5 dahil) kadar olta
sayısıyla yapılan avcılık amatör avcılık kapsamında değerlendirilecek. 6
ve üzeri (6 dahil) olta sayısı ile avcılık yapmak ticari avcılık kapsamında
değerlendirilecek.
KOMİSYON KARARLARI
Sazan balığı: 10 adet (10 dahil) olmak üzere avlandığında
amatör avcılık kapsamında kabul edilecek. 11 ve üzeri (11 dahil) ticari
avcılık kapsamında değerlendirilecek.
Sazan balığı için olta sayısı: 8 adete (8 dahil) kadar olta
sayısıyla yapılan avcılık amatör avcılık kapsamında değerlendirilecek. 9
ve üzeri (9 dahil) olta sayısı ile avcılık yapmak ticari avcılık kapsamında
değerlendirilecek.
KOMİSYON KARARLARI
Yayın balığı: 1 adet olmak üzere avlandığında
amatör avcılık kapsamında kabul edilecek. 2 ve üzeri ticari
avcılık kapsamında değerlendirilecek.
Yayın balığı için olta sayısı: 4 adete (4 dahil) kadar olta
sayısıyla yapılan avcılık amatör avcılık kapsamında değerlendirilecek. 5
ve üzeri (5 dahil) olta sayısı ile avcılık yapmak ticari avcılık kapsamında
değerlendirilecek.
İlginiz için
Teşekkürler
Download

Yasak Dönemde Sazan- Yayın Balığı Avlamak