ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.TEŞV.2014/444-2413
127 NOLU SİRKÜLER
Bursa, 12/03/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 127
Sayın Üyemiz;
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 10.03.2014 tarih ve
120001902 sayılı Telefaks talimatlarında;
İlgi: 31/05/2011 tarihli ve 120004097 sayılı Ekonomi Bakanlığı yazısı
Bilindiği üzere, Onaylanmış Madde Bilgileri Revizesi (MBR) ekranı firma
kullanıcılarına açılmış bulunmaktadır. Ancak, MBR ekranının firma kullanıcılarına
açılmasının bazı firmalarda ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinde, miktar aşımına
konu eşyanın serbest dolaşıma giriş hükümleri çerçevesinde ithalatının yapılması halinde söz
konusu aşıma ilişkin müeyyide uygulanmayacağı şeklinde kanaate neden olduğu müşahede
edilmiştir.
Diğer taraftan, 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
“Dahilde İşleme Rejimi Kararı”nın Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması başlıklı 22 nci
maddesi,
“Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede/izinde belirtilen esas ve
şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden; …….
c) Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu
kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,
ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi
içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü
çerçevesinde gümrük vergilerinin 2 (iki) katı para cezası alınır…….”
hükmünü amir bulunmaktadır.
Bu kapsamda, aynı hüküm, mezkur Karar’a istinaden hazırlanan İhracat 2006/12 sayılı
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin “Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması” başlıklı 45 inci
maddesinde de yer almaktadır.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Dilek AŞKAR - Şube Müdürü
Yusuf NAYİR - Uzman Yardımcısı
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.TEŞV.2014/444-2413
127 NOLU SİRKÜLER
Bursa, 12/03/2014
Ayrıca, anılan Tebliğ’e istinaden hazırlanarak 29/01/2008 tarihli ve 120000800 sayılı
yazımız ekinde tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen 2008/1 sayılı
Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’nin 49 uncu
maddesinde, belgede kayıtlı miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu aşımın revize
işlemine konu edilemeyeceği ve belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında revize
yapılan tarih itibarıyla miktar aşımı yapılıp yapılmadığının kontrol edilerek, yapılan kontrol
neticesinde aşım yapıldığının tespiti halinde yukarıda belirtilen şekilde işlem tesis edilmesi
gerektiğine ilişkin düzenleme yapılarak, revize yapılan tarih itibarıyla miktar aşımı
yapıldığının tespiti halinde müeyyide uygulanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Bu çerçevede, dahilde işleme izin belgesinde miktar aşımı yapılması halinde,
Bakanlığımızca izin verilen miktarın üzerinde yapılan ithalatın serbest dolaşıma giriş
rejimi kapsamında kat’i ithalatının yapılmasının, gümrük mevzuatı çerçevesinde
gümrük idaresi gözetiminde imhasının, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesinin
veya ihraç edilmesinin mezkur Karar’ın 22 nci maddesinde belirtilen müeyyidenin
uygulanmasını bertaraf etmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgileri ile belge kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapıldığının
tespiti halinde anılan Karar’ın 22 nci maddesi, İhracat:2006/12 sayılı Tebliğ’in 45 inci
maddesi ile 2008/1 sayılı Genelge’nin 49 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre işlem
tekemmül ettirilmesi ve yukarıda yer alan hususun tüm üyelerinize duyurulması
hususunda gereğini önemle rica ederim.” denilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Dilek AŞKAR - Şube Müdürü
Yusuf NAYİR - Uzman Yardımcısı
Download

Sayı: TİM.UİB.GSK.TEŞV.2014/444-2413 Bursa, 12/03/2014 Konu