ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/769-5006
Dahilde İşleme Rejimi
Ankara, 13/03/2014
SİRKÜLER ( G-2014 )
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda;
-Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sisteminde Onaylanmış Madde Bilgileri Revizesi
(MBR) ekranının firma kullanıcılarına açıldığı, bu durumun bazı firmalarda ve İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliklerinde, miktar aşımına konu eşyanın serbest dolaşıma giriş
hükümleri çerçevesinde ithalatının yapılması halinde söz konusu aşıma ilişkin müeyyide
uygulanmayacağı şeklinde kanaate neden olduğunun müşahede edildiği,
-Diğer taraftan 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
“Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın Dahilde İşleme tedbirlerine Uyulmaması” başlıklı 22 nci
maddesi,
“Dahilde İşleme tedbirlerini, dahilde işleme rejimi ve belgede /izinde belirtilen esas ve
şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;…….
c) Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması halinde, bu
kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,
İthal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Ayrıca, ithal edilen ve süresi
içerisinde ihracatı gerçekleştirilmeyen eşya için 4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü
çerçevesinde gümrük vergilerinin 2 (iki) katı para cezası alınır……”
hükmünü amir bulundurduğu,
-bu kapsamda aynı hükmün 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 45.
maddesinde de yer aldığı,
-Anılan Tebliğ’e istinaden hazırlanan 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama
Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’nin 49 uncu maddesinde, belgede kayıtlı miktarın üzerinde
ithalat yapılması halinde, bu aşımın revize işlemine konu edilemeyeceği ve belge ihracat
taahhüdünün kapatılması esnasında revize yapılan tarih itibarıyla miktar aşımı yapılıp
yapılmadığının kontrol edilerek, yapılan kontrol neticesinde aşım yapıldığının tespiti halinde
yukarıda belirtilen şekilde işlem tesis edilmesi gerektiğine ilişkin düzenleme yapılarak, revize
Ayrıntılı bilgi için: Cenan Yılmaz - İdari Memur
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Özkan Aydın
(13.03.2014 17:40:40) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:10731993932014312174449
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
yapılan tarih itibarıyla miktar aşımı yapıldığının tespiti halinde müeyyide uygulanması
gerektiği hüküm altına alındığı,
-Bu çerçevede, dahilde işleme izin belgesinde miktar aşımı yapılması halinde,
Bakanlıklarınca izin verilen miktarın üzerinde yapılan ithalatın serbest dolaşıma giriş rejimi
kapsamında kat’i ithalatının yapılmasının, gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi
gözetiminde imhasının, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesinin veya ihraç
edilmesinin mezkur Karar’ın 22 nci maddesinde belirtilen müeyyidenin uygulanmasını
bertaraf etmesinin mümkün olmadığı,
belirtilmektedir.
Konuya ilişkin gerekli hasasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerini rica ederim.
Özkan AYDIN
Genel Sekreter
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ