T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii SaYI : 15520822/405.99/4159249
Konu: Staj iicreti istenmesi hakkmda
24/0912014
VALiLidiNE
(il Milli Egitim Miidiirliigii)
ilgi: a)5580 sayIlI OzelOgretim KW1JIIllan Kanunu
b)Milli Egitim Bakanhg. Ozel Ogretim Kurumlan Yonetmeligi
c)Milli Egitim Bakanhg. Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi.
5580 saYlh ilgi (a) Kanun geregl, Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigiine
bagh olarak faaliyet gosteren Ozel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde egitim ogretim
gormekte olan ogrencilerden, beceri egitimi/ staj 9ah~masl/ yaz uygulamasml yapacaklan
hastanelerden istendigi gerekgesiyle, okullan tarafmdan siiresinde ilan edilen iicret ilam
dl~mda, staj iicreti adl altmda iicret talep edildigine ili~kin Bakanhglmlza ~ikayet dilekgeleri
ula~maktadlr .
ilgi (b) Yonetmeligin Ocretlerin ilam ba~hkh 54/ b maddesinde; "Bu Yonetmelikte
belirtilenlerin dl~mda ogrenci ve kursiyerlerden, bagl~ ve yardlm da dahil olmak iizere hi9bir
ad altmda iicret almamaz." hiikmii yer almaktadu.
ilgi (b) Yonetmeligil1 Kurum A9ma, Devir, Nakil ve Kapatma ba~hkh 5/i
maddesinde ise; "Mesleki ve teknik anadolu lisesi saghk hizmetleri alam a9acaklarm,
ogrencilerinin beceri egitimi/ staj 9ah~masl/ yaz uygulamalanm yapabilecekleri; okulla aym
il smulan igerisinde, okula kara yolu ile uzakhgl 30 km 'yi ge9meyen, en az 50 yatak
kapasiteli ve okulun alan ve dallarma esas te~kil eden meslek gruplarma gore gorevli saghk
personeli sayIlannm da belirtildigi hastanelhastanelerle yapacaklan, en az 10 YII siireli ve il
saghk miidiirliigiince onayh protokol" bulunmasl gerektigi belirtilerek ogrencinin staj
gorecegi hastanelere kar~l ogrencisi oldugu kurum sorumlu tutulmaktadu.
ilgi (c) Yonetmeligin 144/e maddesinde; "i~letmede mesleki egitim goren
ogrenciye, 3308 saYlh Mesleki Egitim Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen miktardan az
olmamak iizere odenecek iicret tutan, iicret artl~l ve diger olanaklan kapsayan egitim
sozle~mesini, ogrenci veya velisi okul miidiiriiyle birlikte imzalar," denilmektedir.
Bu nedenle yukanda belirtilen hiikiimler dogrultusunda ozel ogretim
kurumlarmm ilgi (b) Yonetmeligin 54. Maddesine gore ilan ettikleri iicretlerin dl~mda
ogrenci veya velilerinden beceri egitimi/staj 9ah~masl/ yaz uygulamasl parasl adl altmda dahi
hi9bir artl iicret talep edemeyecekleri i~letmelerde mesleki egitim goren ogrenciye iicret
odemesinin yapIlmasl gerektigi, aykm hareket edenler hakkmda gerekli yasal i~lemlerin
Be~evler Kampiisii/ANKARA
Elektronik Ag: www.ookgmmeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmtlh bilgi i9in: .... ~ef: Aysel DEMiRCi
Tel: (0 312) 4133464
Faks: (0 312) 2239926
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
1578-9932-3efc-ba6b-e4fd kodu ile teyit edilebilir.
yapIlacagl. ogrencilerirt yapacaklan stajlarda herhangi bir magduriyetin ya:?anrnarnaSI i((in,
'ilinizdeki ozel saghk rneslek lisesi rnildilrlilklerine ve ilgiJi birirnlere konunun ivedilikle
duyurulrnasl hususunda geregini rica ederirn.
Orner Faruk YELKENCi
Bakan a.
Genel Mildilr V.
DAGITIM
BPlam
Be~evler
Kampiisii/ANKARA
Elektronik Ag: www.ookgmmeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlh hilgi ir;in:.... $ef: AyseJ DEMiRCi
Tel: (0 312) 4133464
Faks: (0 312) 2239926
Bu evrak govenli elektronik irnza ile imzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1578-9932-3efc-ba6b-e4fd kodu ile teyit edilebilir.
j
Download

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii