SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
ANALİG UYGULAMA TALİMATI
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1-Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması,
kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst
Grup ve Deplasmanlara katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal
düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun gelişimi
için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleri doğrultusunda 2014-2015 sezonu
içerisinde “ANALİG” oluşturulmuştur.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu talimat, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlükleri tertip komiteleri marifeti ile belirlenen branşlarda seçilen sporcuların il
karmaları şeklinde hazırlanan statüye uygun olarak yerel, bölgesel ve ulusal spor
faaliyetlerinin planlanmasını ve düzenlenmesini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 4- (1) Analig faaliyetlerine ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Analig spor yarışmaları, Genel Müdürlük mevzuatı, uluslararası oyun kuralları, spor
federasyonlarının ilgili mevzuatları ve bu kapsamda hazırlanan branş açıklamaları esas
alınarak yapılır.
b) İl karmalarını, öncelikle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Kadrolu,
Sözleşmeli veya Hizmet alımı antrenörleri çalıştıracaktır. İlde branşında antrenör yoksa en az
2. kademe antrenörlük belgesine sahip beden eğitimi öğretmenlerinin veya fahri antrenörlerin
çalıştırması esastır. (Branşında kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı antrenör yoksa beden eğitimi
öğretmenine fahri antrenörlük ücreti Spor Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre ödenebilir).
c) Analig yarışmalarının her aşamasında, kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik,
kaynaşma ve hoşgörü değerleri öne çıkarılır. Sporcuların bulunduğu ilin tarihi, kültürel
değerleri hakkında bilgi edinmesi ve gezi etkinliklerinin düzenlenmesi imkanlar dahilinde
sağlanır. Bu faaliyetler tertip komitesi tarafından gerçekleştirilir. İlgili mevzuat çerçevesinde
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek sağlanabilir.
d) İl karmaları spor yarışmalarında görevlendirilen idareci, antrenör ve sporcu
öğrenciler kurumlarınca yarışma süresince görevli izinli sayılırlar.
e) Genel Müdürlük ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri organizasyonlarla
ilgili her türlü reklam, sponsorluk, pazarlama ve yayın haklarını yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde düzenler.
f) Analig ; Atletizm, Badminton, Cimnastik, Masa Tenisi, Taekwondo, Hentbol,
Basketbol, Voleybol, Karate, Judo, Yüzme branşlarında yapılacaktır.
g) Analig’de 81 il karmalarının oluşturulması zorunludur.
ğ) Tertip Komitesi: İl müdürü Başkanlığında, Spor şube Müdürü, ilgili spor dalı il
temsilcisi ve il müdürlüğünce belirlenecek 2 personelden oluşur. Yarışmaların her aşamasında
il tertip komitesi gerekli önlemleri alır. Yarışmaları tescil yetkisi il tertip komitesine aittir.
h)İl Karmaları Seçim Komitesi: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube
Müdürü Başkanlığında, ilgili spor dalı temsilcisi, yeterli sayıda kadrolu sözleşmeli ve ya
hizmet alımı antrenörlerinden oluşacaktır.( Branşında kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı
antrenör yoksa, antrenör belgeli beden eğitimi öğretmeni)
Yarışmalara başvurular ve kontenjanlar
MADDE 5 (1) Grup müsabaka tarihlerinden en az 10 gün önce belirlenen il karma
takım listeleri, GHSİM tarafından Analig’ in düzenleneceği il müdürlükleri ve Spor
Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı adresine elektronik ortamda bildirilecektir.
(2) Spor faaliyetlerinin duyurulması amacıyla ilgili birimler tarafından taşra
teşkilatımıza gönderilen veya mahallinde hazırlatılan afiş, broşür, kitapçık, duvar ve zemin
uygulamaları vb. materyallerin asılması, dağıtımı ve uygulanması ile farkındalık oluşturularak
Analig organizasyonuna ilişkin grup, çeyrek final, yarı final ve final merkezlerinde
gerçekleştirilecek müsabaka görüntülerinin (video, fotoğraf) yüksek çözünürlükte cd kaydında
posta ile veya digital ortamda mail yoluyla en geç etkinliği takip eden hafta içerisinde
gönderilmesi gerekmektedir.
(3) Faaliyetin uygulama statüsü, branş talimatları, branş grupları, faaliyet sonuçları,
genel açıklamalarıyla birlikte istatistik formları ve organizasyonla ilgili her türlü doküman ve
duyuruları Genel Müdürlüğümüz resmi web sayfasında (sgm.gsb.gov.tr) projeler başlığı
altında “Anadolu Yıldızlar Ligi” olarak takip edilerek, istatistik formlarının müsabaka
bitiminde digital ortamda doldurulup, mail yoluyla en geç organizasyonu takip eden hafta
içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.
Not: Spor Faaliyetleri Dairesi e-mail adresi: [email protected]
Yaş kategorileri-Lisans
MADDE 6- (1) Analig yarışmalarına katılacak sporcular. " Judo,Cimnastik ve Yüzme
hariç" 2001-2002-2003 doğumlu olacaktır . Judo,Cimnastik ve Yüzme branş talimatlarında
yaş kategorileri ayrıca belirtilecektir.
(2) Müsabakalarda lisans zorunluluğu olup 2014-2015 sezonu vizeli lisanslar geçerli
olacaktır. Kulüp, Ferdi ve Okul lisansları ile müsabakalara katılabilirler. Sporcular temsil
ettikleri ilin sporcusu olmak zorundadır. Müsabakalarda ibraz edilen lisanslarda sporcunun
temsil ettiği ilin ikameti esas alınır.
(3) İstanbul ilinde Avrupa ve Anadolu karmalarında yer alacak sporcuların seçiminde
sporcunun ikamet durumları esas alınacaktır.
Sporcuların fiziki görünümü
MADDE 7- (1) Yaşıtlarından fiziki olarak büyük görünen sporcuların durumlarını
belgelemek için sporcunun doğduğu hastaneye veya devlet ya da üniversite hastanelerine
yazılı başvurularak biyolojik yaşı doktor raporu ile tespit edilecektir.
(2) Doğum raporu bulunan sporcular fiziki uygunluk kontrolüne alınmadan
yarışmalara katılacaktır.
(3) Doğum raporu olmaması durumunda, sporcunun biyolojik yaşının tespiti için
devlet ya da üniversite hastanelerinden alınacak olan yaş tespit (kemik) raporu geçerli
olacaktır.
(4) İstenilen belgelerin veya raporun sunulamaması durumunda tertip komiteleri,
yaşıtlarından büyük görünen sporcuların yarışmalara tedbirli olarak katılmasına izin verebilir.
Bu durumda olan sporcuların tertip komitesinin istemesi durumunda kemik testi raporunu
yarışmayı izleyen üç iş günü içerisinde il tertip komitelerine ibraz etmeleri zorunludur. Söz
konusu belgenin verilmemesi durumunda bu sporcular yarışmadan men edilmiş sayılır. Bu
durumda olan ferdi sporcuların dereceleri iptal edilir. Takım sporcusu ise sporcu takımdan
men edilir.
(5) Yapılacak itirazlar, tertip komitesince değerlendirilerek karara bağlanır.
(6) Yaş tespiti konusunda yukarıda belirtilen hükümler yarışmaların tüm aşamalarında
uygulanır.
Yaş tashihi
MADDE 8- Hangi tarihte yapılırsa yapılsın mahkeme kararı ile yaşını küçültenler
tashih yapılmadan önceki yaşı, yaşını büyütenler ise tashih olunan yeni yaşı ile lisans
çıkartabilirler.
Mali hususlar
MADDE 9- (1) Grup, çeyrek final, yarı final ve final "Türkiye birinciliği"
yarışmalarında mahallinden ve il dışından görevlendirilen hakem, gözlemci ve diğer
personelin yolluk ve yevmiyeleri ile yarışma görev ücretleri, yarışmaların düzenlendiği il
müdürlüklerince ilgili mevzuata göre ödenir.
(2) Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliğine katılan sporcu, antrenör ve
idarecilerin yolluk ve yevmiyeleri, ilgili mevzuata göre bağlı bulundukları il müdürlüğünce
karşılanır.
(3) - Görev ücretlerinin ödenmesinde, 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile kabul edilen, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında
Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar’’a göre işlem yapılır.
- Anadolu Yıldızlar Ligi yarışmalarında görev alacak hakemlere ödenecek ücretler;
Yerel faaliyetlerde görev alacak hakemlere dört sayılı tabloya göre; grup, çeyrek,yarı final,
final ve benzeri
Türkiye birinciliği kademelerindeki görev alacak hakemlere yapılacak
ödemelerde beş sayılı tabloya göre hesaplama yapılır. Bu tablolarda belirtilen gösterge
rakamları, hakemlerin; uluslararası, ulusal, il ve aday hakem statüleri dikkate alınarak
değerlendirilir.
(4) Yarışmaları teknik olarak izlemek ve raporlamak üzere görevlendirilen temsilci,
milli takım veya alt yapı antrenörü vb. Federasyon görevlilerinin yolluk, yevmiye ve görev
ücretleri görevlendirmeyi yapan branş federasyonunca yapılır.
(5) Yarışmaları teknik veya idari olarak incelemek ve raporlamak üzere
görevlendirilen Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı personelinin kanuni harcırahları
birimince karşılanır.
Sporcu, Antrenör ve İdareci Sayıları
BRANŞ ADI
ATLETİZM
BASKETBOL
BADMİNTON
MASA TENİSİ
TAEKWONDO
HENTBOL
VOLEYBOL
JUDO
KARATE
YÜZME
CİMNASTİK
TOPLAM
KIZ
SPORCU
9
12
5
4
10
14
12
9
6
12
4
97
ERKEK
SPORCU
9
12
5
4
10
14
12
9
7
12
4
98
ANTRENÖR
ERKEK
TAKIMI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
12
İDARECİ
ERKEK
TAKIMI
ANTRENÖR
KIZ
TAKIMI
İDARECİ
KIZ
TAKIMI
TOPLAM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
22
28
14
12
24
32
28
22
17
30
12
241
NOT: Kız takımı kafile başkanlarının bayan olması zorunludur.
Disiplin işlemleri
MADDE 10- (1) Yarışmalarda, spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve
davranışların işlenmesi halinde 7/7/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
‘Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ hükümlerine göre
Müsabakanın yapıldığı il ceza kurulu tarafından işlem tesis edilir.. Durum sporcunun bağlı
olduğu İl Müdürlüğüne bildirilir. Dosyalar il müdürlüğünce arşivlenir.
(2) Okullar arası yarışmalarda ve resmi yarışmalarda herhangi bir nedenle; tedbirli
veya ceza alan idareci, çalıştırıcı ve sporcular tedbirli veya cezalı oldukları süre içerisinde
yarışmalara katılamazlar.
(3) Müsabakalara katılacak kafilelerin onaylı listelerinde yukarıdaki hususlara dikkat
edilecektir (cezalı sporcu, yaş kategorisi vb.).
İtirazlar
MADDE 11- (1) İtirazlar; kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından ilgili spor dalı
oyun kuralları veya mevzuat hükümlerine göre yarışmanın bitiminden itibaren iki iş günü
içerisinde tertip komitesine yazılı olarak yapılır.
(2) İtiraz için yarışmanın yapıldığı il müdürlüğü hesabına 250 TL ücret yatırılır.
İtirazın kabulü halinde bu ücret iade edilir, reddedilmesi halinde il müdürlüğünün ilgili
hesabına gelir olarak kaydedilir.
(3) İtirazlar, tertip komitesince en geç iki iş günü içerisinde karara bağlanır.
Ödüller
MADDE 12- (1) Bu talimat kapsamında yapılan Türkiye birinciliği yarışmalarında
verilecek kupa, madalya, başarı ve katılım belgeleri ilgili branşın özellikleri dikkate alınarak
İl Müdürlüğünce verilir. İlk 3’e giren takımlara kupa, sporcularına madalya verilecek, tüm
takımlara katılım belgesi verilecektir.
(2) Türkiye Birinciliği dışında kalan;Grup, çeyrek final, yarı final Müsabakalarına
katılan takımlara katılım belgesi ve plaket verilecektir.
Hakem, gözlemci, temsilci ve diğer personel görevlendirmeleri
MADDE 13- (1) Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarında,
Daire Başkanlığının talebi üzerine federasyonca öncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise
yakın illerden hakem, gözlemci ve diğer personel görevlendirilir.
(2) Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarında, Daire
Başkanlığının talebi üzerine federasyonca temsilci görevlendirilir.
(3) İlgili branşın federasyonu, Türkiye birinciliği yarışmalarını teknik olarak izlemek
ve raporlamak üzere Milli takım veya alt yapı antrenörü görevlendirilir.
(4)Analig yarışmalarında, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca temsilci ve
gözlemci görevlendirilir.
Kıyafet ve törenler
MADDE 14- (1) Sporcu öğrenciler yarışmalara ve törenlere, temsil ettikleri ilin spor
kıyafetleriyle katılırlar. Açılış töreni ve dereceye girdiği halde ödül törenine katılmayanlar
hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
(2) Yarışmalarda giyilecek spor kıyafetleri, ilgili spor federasyonunun talimatları ve
oyun kurallarına aykırı olamaz.
(3) Törenlerin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinden tertip komiteleri
sorumludur.
Teknik toplantı
MADDE 15- (1) Teknik toplantı tertip komitesince yarışma öncesinde yapılır.
Toplantıya tertip komitesi, kafile idarecisi veya çalıştırıcısı ile temsilen bir hakem katılır.
Toplantıda yarışma programı belirlenir.
(2) Teknik toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanlar yarışmalara alınmaz.
Doping
MADDE 16- Doping içeren maddelerin kullanılmasının önüne geçilmesi için gereken
tedbirler alınarak sporcu öğrencilerin bilinçlenmesi sağlanır. Doping içeren maddelerin
kullanılmasının tespiti halinde sporcu ve antrenör/çalıştırıcı hakkında ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Grupların belirlenmesi:
Takım Müsabakaları: "Basketbol, Voleybol, Hentbol,Badminton, Masa Tenisi,"
Madde 17-) (1) Müsabakaları takım sporlarına uygun olarak yapılan branşlarında
Birinci Grup, bölgesel olarak 81 il 8 grup halinde belirlenmiş (Ek1-2) ve bu gruplar Tertip
komitesince bayan-erkek takımları ayrı,ayrı olmak üzere, harf sırasına göre ve çekilecek kura
ile 3 erli veya 4 erli takım olarak 3 grup halinde oluşacaktır. Marmara grubunda bulunan
İstanbul Avrupa ve İstanbul Anadolu takımları kurada aynı gruba düşerlerse değiştirilecektir.
Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır. Gruplarda değişiklik olmayacak,
gruplarında ilk 2 ye giren takımlar çeyrek final grubuna çağrılacaktır (Toplam 48 Takım).
Çeyrek final grupları 4 ayrı bölge grubundan oluşmuş olup tek devreli lig usulüne göre
oynanacak, her bölge grubu 4 erli takım halinde kura ile 3 erli gruplar olarak düzenlenecek,
bu gruplardan 1. ve 2. olanlar yarı final grubuna katılacaklardır (Toplam 24 Takım).
Yarı final grupları 2 ayrı bölge grubundan oluşmuş olup tek devreli lig usulüne göre
oynanacak, her bölge grubu 4 erli takım halinde kura ile 3 erli gruplar olarak düzenlenecek,
bu gruplardan 1. olanlar ve bölge grubunun en iyi 2. si final grubuna katılacaklardır (Toplam
8 Takım).
Final grubu, çift devreli lig ve eleme usulüne göre 2 aşamada oynanacaktır, ilk
aşamada kendi arasında 4’erli 2 grup olarak oluşacak, ilk devre müsabakaları 1.Final
Merkezinde gerçekleştirilecek, ikinci aşamada gruplar 2. devre müsabakalarını 2 final
merkezinde tamamlayacak, gruplarında 1 ve 2 olanlar 1'cilik 4'cülük maçı; 3 ve 4 olanlar
5'cilik 8'cilik maçları oynayacaklardır
Ferdi Müsabakalar: "Atletizm, Judo, Karate, Taekwondo, Yüzme, Cimnastik"
(2) Müsabakaları ferdi olarak yapılan branşlarda puanlama sistemi esas alınacaktır.
Branş Talimatlarında puanlama sistemi belirtilmemesi halinde; branşlarda takım sıralaması
yapılırken aşağıdaki sistem uygulanacaktır.
a. 1 inci'ye 10 Puan
b. 2 nci'ye
8 Puan
c. 3 üncü'ye 5 Puan
d. 4 üncü'ye 3 Puan
e. 5 inci'ye
1 Puan
Puanlama esasına göre yapılan değerlendirmelerde beraberlik durumunda en fazla
birincilik, eşitlik halinde en fazla ikincilik, yine eşitse en fazla 3...4...5' lik derecelerine
bakılarak sıralama belirlenecektir.
Grupta ilk 6'ya giren takımlar yarı final grubuna katılacak, yarı finalde gruplarında ilk
3’e giren takımlar final grubuna katılmaya hak kazanacaktır.
(2-1)Jimnastik branşında Müsabakalar Grup ve Final grubu olarak 2 kademede
yapılacak, grup ve Final ile ilgili açıklamalar Jimnastik branş talimatında yer alacaktır.
(2-2)Yüzme branşında grup müsabakaları 2 aşamada bölgesel olarak yapılır, Grupta
ilk 6'ya giren takımlar yarı final grubuna katılacak, yarı finalde 2 aşamada gerçekleştirilir.
gruplarında ilk 3’e giren takımlar final grubuna katılmaya hak kazanacaktır.Müsabakalar ile
ilgili açıklamalar Yüzme branş talimatında yer alacaktır
Saha ve tesislerin kullanımı
MADDE 18- Genel Müdürlüğe ait tesislerin etkin ve verimli kullanılabilmesi için il
müdürlükleri gerekli tedbirleri alır yarışma ve organizasyonlarda herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi sağlanır.
Download

analig talimatı - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu