REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık
Sirküler Sayı: 2014 – 020 08.05.2014 Konu: Yatırım Teşvik Belgesindeki Makine ve Teçhizatın Sat ve Geri Kirala Yoluyla Temini 08.04.2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de 2014/01 nolu Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ yayınlanmıştır.
Sat Geri Kiralama Yöntemi Yatırım Teşvik Belgeli Makine Teçhizat Temini
Söz konusu Tebliğin 20 nci maddesine ilave edilen fıkra ile; teşvik belgesi kapsamında yer alan makine
ve teçhizatın tamamı veya bir kısmının sat ve geri kirala (sale and leaseback) yöntemi ile yapılan
finansal kiralama yolu ile de temin edilebileceği düzenlenmiştir.
Tebliğin 20. maddesine 12. fıkra olarak eklenen söz konusu hüküm aynen aşağıdaki gibidir:
“Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı, finansal
kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama
işlemine konu edilebilir. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte satış için asgari süreleri
doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizat için
Genel Müdürlüğün izni gerekir.”
Sat Geri Kirala İşlemi
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda “sat ve geri kirala”
işleminin tanımı yapılmamış olmakla birlikte, anılan işlemi genel olarak; “işletmelerin aktifine kayıtlı
amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin, finansal kiralama şirketlerine satıldıktan sonra tekrar geri
kiralanması işlemi” olarak tanımlayabiliriz. Bu sistemde satıcı, aktifindeki bir sabit kıymeti belirlenen
bir fiyattan finansal kiralama şirketine satmakta ve sattığı bu sabit kıymeti bir finansal kiralama
sözleşmesi ile geri kiralamaktadır. Böylece mülkiyet finansal kiralama şirketine geçmekle beraber
kullanım hakkı satıcı şirkette kalmakta ve böylelikle ilave bir finansman imkanı sağlanmış olmaktadır.
Sat Geri Kirala İşlemlerinde Vergisel Avantajlar
6495 sayılı Kanunla 02.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişikliklerle,
taşınmazların “Sat ve Geri Kiralama” yöntemiyle yapılacak finansal kiralama işlemleri nedeniyle
satışından doğacak kazancın vergiden müstesna tutulması sağlanmıştır.
www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr
REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık
Yapılan yeni düzenlemeye göre; 02.08.2013 tarihinden itibaren, 6361 sayılı Kanun kapsamında
taşınmazların geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri satın alınması şartıyla;
- Finansal kiralama şirketlerine satışı,
-Bu
taşınmazların
finansal
kiralama
şirketlerince
tekrar
devralındığı
kuruma
satışından,
doğan kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Ayrıca, istisna hükmünden
yararlanabilmek için, KVK’nun 5/1-e maddesinde yer alan bu taşınmazların en az iki tam yıl süreyle
aktifte bulunma şartı aranmayacaktır.
Ayrıca KDVK’nun 17/4 üncü maddesine 02.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6495 sayılı
Kanunla eklenen (y) bendi ile; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye
kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi
sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile; kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması,
bu taşınmazların satan kişilere kiralanması ve kira süresinin sonunda kiracıya yani satan kişiye devri de
KDV den istisna olacaktır.
Önceki Kararlara İstinaden Düzenlenen Teşvik Belgelerinin Durumu
Söz konusu tebliğin Geçici 1. maddesine ilave edilen ikinci fıkra ile; yatırım teşvik belgesinde yer alan
makine ve teçhizatın sat geri kiralama yoluyla temini uygulaması, daha önceki Kararlara istinaden
düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanacaktır.
Tebliğde Yer Alan Diğer Değişiklikler
Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce ilgili mevzuatı gereği
diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken bilgi ve belgeler arasına, hava taşıtları ve
motorlarının bakım ve onarımı yatırımlarında; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan izin yazısının tasdikli sureti eklenmiştir.
Ayrıca Geçici 1. maddeye ilave edilen ikinci fıkra ile; Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası,
16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 20 nci maddesinin beşinci fıkralarında yer alan hükümler, daha
önceki Kararlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanacaktır.
Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Saygılarımızla,
REFERANS
Sirküler içeriğinde yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, REFERANS YMM A.Ş.
REFERANS Denetim YMM Ltd.Şti. ve REFERANS Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye içerikten
kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr
Download

Sirküler - REFERANS .....Yeminli Mali Müşavirlik, Bağımsız Denetim