Esnafa borçlarýný
yapýlandýrma çaðrýsý!
CHP'de Ýl Baþkanýný Genel
Merkezin atamasý söz konusu
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve
sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba Yasa'nýn
vergi borçlarý, sosyal güvenlik borçlarý ve oda aidatlarý gibi birçok alanda yeni
düzenlemeler içerdiðine dikkat çeken Kýlýç, oda aidatý borcu bulunan esnaf sanatkarAYFA
larýn Aralýk ayý sonuna kadar müracaat etmeleri halinde, 11 Eylül 2014 tarihine kadar S5’DE
ödenmemiþ aidat borcu faizlerinin silineceðini ve yurt içi üretici fiyat endeksi esas alýnarak borçlarýn yeniden yapýlandýrýlacaðýný kaydetti.
Yalçýn Kýlýç
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas 2015 seçimleri öncesinde milletvekili adaylýðý için istifa
etti. Ýl Baþkanlýðý 3 aday bulunuyor. Bu isimler ise Uysal Bekar, Dudu Sýr ve Yüksel
Aydemir. Çorum CHP yönetiminin yeni
adayý belirlemesinin þartý yönetim kuru- SAYFAA
0’D
lu üyelerinin tamamýnýn bir isme oy ver- 1
mesinden geçiyor.
Cengiz Atlas
26
www.yildizhaber.com
ARALIK 2014 CUMA
40 KURUÞ
‘‘Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci,
Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr’’
"Türkiye'de yolsuzluklar ne
yazýk ki siyasi tarihimizin
ayrýlmaz bir parçasýdýr"
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, 17-25
Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonlarýnýn Türkiye tarihinin gördüðü en büyük
rüþvet ve yolsuzluk operasyonu olduðunu
söyledi. CHP tarafýndan ilan edilen '17- SAYFAE
11’D
25 Aralýk Yolsuzluk ve Rüþvetle Mücadele Haftasý' dolayýsýyla dün....
"Baðýmsýz
Denetçilik"
eðitimler baþladý
"Yolsuzluða
karýþanlar
halka hesap
vermelidir"
Çorum
Emek ve
Demokrasi Platformu
ve KESK Dönem Sözcüsü
Merter Kocatüfek, yolsuzluk
ve rüþvet operasyonu ile ilgili
olarak yürütülen tek yasal soruþturmanýn, dört bakan hakkýnda
Meclise gelen fezlekeler üzerinden
yürütüldüðünü dile getirerek, "AK
Parti Hükümeti ve Meclis Grubu,
"komisyondaki oy çokluðu" ile
bakanlarý aklayarak ya da en azýndan birkaçýný Yüce Divan'a göndererek, kendisi için son
derece yýpratýcý olan bu
süreci en az zararla
YFA
kapatmak iste- S1A0’DA
mektedir.
Muzaffer Yýldýrým
Baðýmsýz Denetçilik Geçiþ Dönemi
eðitimleri Çorum Serbest Muhasebeci ve
Mali Müþavirler Odasýnda baþladý.
Eðitimlerde ocak ayý içinde sona erecek.
Resmi Gazete'de yayýmlanan Baðýmsýz
Denetim Yönetmeliði'nin Geçici 1'inci
A
SAYF
maddesi kapsamýna giren YMM ve 3’DE
SMMM unvanlý meslek mensuplarýnýn
ayný madde uyarýnca....
Merter Kocatüfek
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nin
ev sahipliðinde TRT Diyanet TV'de ses
sanatçýsý Mustafa Cihat tarafýndan sunulan
"Genç Ýlahiyat" programý, Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi Konferans Salonu'nda
gerçekleþtirildi.
Marmara Üniversitesi Orta Doðu
Araþtýrmalarý Enstitüsü öðretim üyesi Doç.
Dr. Ahmet Uysal'ýn konuk olduðu "Ýslam
Coðrafyasýndaki Patolojik Sorunlar" konulu
programa; Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Ýlahiyat
Fakültesi Dekanýmýz Prof. Dr. Þaban Haklý,
Dekan Yardýmcýlarý Yrd. Doç. Dr.
Özden Kanter, Yrd. Doç. Dr.
A
SAYF
Þahabettin Ergüven ile çok
A
10’D
sayýda öðretim üyesi ve Ýlahiyat
Fakültesi öðrencisi katýldý.
45 bin 650 sicil
birleþtirme yapýldý
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, MemurSen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatci'ye iade-i ziyarette
bulundu.Ziyarette belediyenin son iki yýldýr uygulamaya
koyduðu tek sicil numarasý uygulamasý ve 31Aralýk'ta sona
erecek yapýlandýrma hakkýnda bilgiler verildi.Tek
A
SAYF
sicilin hem vatandaþ için hem de belediye için büyük
5’DE
bir kolaylýk olduðunu belirten Yabacýoðlu...
A
SAYF
5’DE
SAYFA 2’DE
Doðal afetler en
çok kayýsý ve
fýndýðý vurdu
Türkiye Ziraat
Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi
Bayraktar, doðal afetlerin en
çok kayýsý ve fýndýðý vurduðunu bildirerek, "20132014 üretim döneminde
yaþanan doðal afetlerin,
kayýsý, fýndýk, elma, arpa,
buðday baþta olmak
üzere bitkisel üretim
A
rakamlarýný
SAYF
4’DE
düþürdüðünü
görüyoruz" dedi.
Micro Krediler sahiplerini buldu
Hüseyin Kýr 'Mehmet Akif'i anlattý
Þemsi Bayraktar
Baro'dan Milletvekili Köse'ye ziyaret
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
26
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
deneyimli usta alýnacaktýr.
Müracat Cesur Karaca
Ýrtibat Tel:0507 849 02 31
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
A R A N I YO R
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
HABER
ARALIK 2014 CUMA
2
Hüseyin Kýr 'Mehmet
Akif'i anlattý
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:22
06:55
11:48
14:05
16:28
17:54
26.12.2014
Güneydoðu Asya'da deprem ve
tsunami felâketi (300 000 ölü)
(2004) - Afganistan'ýn Ruslar
tarafýndan iþgâli (1979)
[Gündüzün uzamasý 1 dakika Ezânî sâat 1 dakika geri alýnýr.]
Bahçelievler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi
'Mehmet Akif Ersoy'u anma programý
düzenledi. Okulun konferans salonunda dün
yapýlan programa konuþmacý olarak Çorum Ýmam
Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan konferansta ilk
olarak Bahçelievler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi 9.
sýnýf öðrencileri Aylin Pelit ve Buket Gençoðlu
Mehmet Akif Ersoy'un özlü sözlerini seslendirdiler.
Açýlýþ konuþmasýný Bahçelievler Kýz Teknik ve
Meslek Lisesi Müdürü Halise Akay yaptý.
Halise Akay, gençlerin Mehmet Akif Ersoy'u
hatýrlamalarý gerektiðini ve bunun bir görev
olduðunu söyledi.
Akay, "Mehmet Akif Ersoy'u anma, onun milli
birlik ve beraberlik konusundaki çalýþmalarýný,
vatan ve millet sevgisini, inancýný, fikir ve dava
adamý olarak sergilediði fedakarlýðý anlamak, Milli
þairimiz ve Ýstiklal Marþýmýz'ýn yazarý olarak hep
saygýyla hatýrlamak bütün Türk gençliðinin görevidir. Mehmet Akif'i hatýrlarken de onu iyi tanýmamýz gerekiyor" dedi.
Günün Þiiri
Kavuþma
Program, Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
Müdürü Hüseyin Kýr'ýn Mehmet Akif Ersoy
hakkýnda öðrencileri bilgilendirmesiyle son buldu.
Bahadýr YÜCEL
sana geliyorum yalnýzlýklardan
yürüdükçe hicran gülüyor gibi
yüreðimde daðlar yükseldi kardan
vuslat, aðýr aðýr ölüyor gibi
gözlerim, buzlayan kanatlarýyla
yorgun umutlarýn peþinde her an
düþlerim, þahlanan kýr atlarýyla
birer birer kopuyorlar zamandan
Baro'dan Milletvekili
Köse'ye ziyaret
kýsalan yollarýn uzadýðýný
kulaðýma fýsýldýyor her diken
mehdabýna gömdüm hayal çaðýný
senden geliyorum sana gelirken
Nurullah Genç
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
HAVA DURUMU
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Baro Baþkaný Av. Altan Akpýnar,
Baþkan Yardýmcýsý Av. Ercan Daþdan ve
Baro Saymaný Av. Mehmet Altunkeser
Çorum Milletvekili Tufan Köse'yi ziyaret ettiler.
Ziyarette Adliye Sarayý'nýn mekan sorunlarý dile getirildi ve Adliye yanýna ek bina
talebinde bulundu.
Haber Servisi
TÜMSÝAD'dan üyelerine
özel 'vip kart'
TÜMSÝAD üyelerine yönelik 'vip kart'
uygulamasýný hayata geçiriyor.
TÜMSÝAD'dan konu hakkýnda yapýlan
açýklamada 'vip kart' ile üye firmalarýn tanýtma
imkanýn da elde edileceði dile getirildi.
Firma reklamýnýn üyelere ait sarý sayfalarda
yayýnlanacaðýný ifade edildiði açýklamada, "Vip
Kart Ticaretle uðraþan 200 bin kiþiye ulaþtýrýlacak,
ayrýca 12 bin TÜMSÝAD üyemize daðýtýlacaktýr.
Bu reklam sayesinde tüm TÜMSÝAD üyeleriyle
ticaret yapma imkaný doðacaktýr. 2015 Ocak
ayýndan itibaren anlaþmalý firmalardan çeþitli
oranlarda indirim yapýlacak. TÜMSÝAD olarak
üyelerimizi tüm kart avantajlarýndan faydalan-
PASTANESÝ YANI
masý adýna yüzlerce firma ile görüþme halindeyiz.
Ada özel indirim kart 3 yýl geçerli olacaktýr ve
tek seferlik ödemesiyle 250 TL'dir. Ödeme þekli
mail-order ya da kapýda ödeme ile adrese teslim
edilecek" denildi. Haber Servisi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
YAÞAM ECZANESÝ TEL:221 33 83 CARMEN
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
2,3214
2,8395
3,6164
1,9328
ÝKBALEVLERE GÝDEN CADDE ÜZERÝ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
2,3180
2,8370
STERLiN 3,6139
JPY YENi 1,9292
ODABAÞ ECZANESÝ TEL: 777 00 59
Ýmtiyaz Sahibi
Yýl: 10 Sayý: 2967 26 ARALIK 2014 CUMA
USD
EUR
NÖBETÇÝ ECZANELER
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
26
ARALIK 2014 CUMA
45 bin 650 sicil
birleþtirme yapýldý
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet
Yabacýoðlu, Memur-Sen Ýl Temsilcisi
Ahmet Saatci'ye iade-i ziyarette bulundu.Ziyarette belediyenin son iki yýldýr uygulamaya koyduðu tek sicil numarasý uygulamasý ve
31Aralýk'ta sona erecek yapýlandýrma hakkýnda
bilgiler verildi.Tek sicilin hem vatandaþ için
hem de belediye için büyük bir kolaylýk
olduðunu belirten Yabacýoðlu,Çorum'da en
fazla üyeye sahip Memur-Sen Ýl Baþkaný
Saatci'den üyelerini konuyla ilgili bilgilendirmelerini istedi. Devletin hemen hemen
her kurumunda kimlik numarasý ile iþlem
yapýlabildiðine dikkat çeken Yabacýoðlu,
"Vatandaþýn belediyede ne iþlemi varsa su,
emlak imar vs. tek numara ile yapabilecek. 1
Ocak'tan sonra da tek sicile geçilmesini zorunlu hale getiriyoruz. Vatandaþýmýzýn önce sicil
birleþtirme iþlemini yapmasýný söyleyeceðiz,
ondan sonra fatura ödeme ya da diðer konulardaki
müracaatlarýný
alarak
iþlemlerini
yapacaðýz" dedi.2012 yýlýnda sicil birleþtirme
iþlemine baþlandýðýnda 394 bin civarýnda sicil
kaydýnýn bulunduðunu bunlarýn 112 binin hiç
kullanýlmadýðýný açýklayan Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, "Þuana kadar 45
bin 650 vatandaþýmýzýn sicili birleþtirildi. Ýnþallah önümüzdeki yýlýn ilk aylarýnda tamamýný
birleþtirmeyi
planlýyoruz.
Yaþanan olumsuzluklar ortada. Sistemimizde bir kiþiye
ait birden fazla kayýt var. Bu
nedenle borçlarýn unutulmasý
ve mükerrer ödemeler olabiliyor.
Vatandaþ
bir
aboneliðinin borcunu ödüyor, diðerini farklý sicil
numarasý olmasý nedeniyle yýllarca unutuyor.100 liralýk borç faiziyle birlikte 300, 400 lira
oluyor. Biz bunlarýn hepsini tek sicil numarasý
ile bertaraf edeceðiz" þeklinde kaydetti.
-"KURUMLARDA
DA SÝCÝL BÝRLEÞTÝRME YAPILABÝLÝR"Belediyenin bankalarla online ödeme anlaþmasý yaptýðýný ancak tek sicil numarasý olmadýðý
için bankalarda da sýkýntýya girdiðini dile
getiren Yabacýoðlu, talep olmasý durumunda
kurumlara belediye personelinin giderek orada
da sicil birleþtirme iþlemi yapabileceklerini
söyledi.
Memur-Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatci'de
ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek
Ahmet Yabacýoðlu'na teþekkür ederek, kendilerinin de sýkýntýlarý gördüðünü ve uygulamanýn çok güzel olacaðýna inandýðýný söyledi.
Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'nde bu uygulamanýn yapýlabileceðini
belirten Saatci, "Sendika temsilcilerimiz
belediyeye yardýmcý olabilirler. Her türlü
imkanýmýzýn tahsisinde bulunuruz" dedi.
Memur-Sen'in desteðinin kendilerini mutlu
ettiðini söyleyen Yabacýoðlu, Ýl Baþkaný
Saatci'ye teþekkür etti.
Haber Servisi
Kültür Memur-Sen'de
yeni yönetim görevi devraldý
Memur-Sen'e baðlý Kültür Memur-Sen
Ýl Temsilciliðinde yeni yönetim göreve
baþladý.
Kültür Memur-Sen Ýl
Temsilcisi
Adem
Akçay'ýn Karaman Ýl Kültür ve
Turizm Müdürlüðüne atanmasý üzerine boþalan Kültür
Memur Sen Ýl Temsilciliðine
sendika
Genel
Merkezi
tarafýndan Mehmet Bayrak
atandý. Görev devir teslimi
dün düzenledi.
Kültür Memur-Sen Ýl
Temsilciliðine Ýl Kültür ve
Turizm Müdür Yardýmcýsý
Mehmet Bayrak, Ýl Temsilci yardýmcýlýðý ve
iþyeri temsilciliklerine ise Ýl Kültür ve
Turizm Müdürlüðünden Ramazan Yörük, Ýl
Halk Kütüphanesinden Yavuz Akagündüz,
Çorum Müzesinden Metin Çakar getirildi.
Devir teslim törenine Memur-Sen Ýl
Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube
Baþkaný Ahmet Saatci, Kültür Memur-Sen
Çorum Ýl Temsilcisi Mehmet Bayrak, eski
Kültür Memur-Sen Çorum Ýl Temsilcisi
Adem Akçay ve yönetim kurulu üyeleri
katýldý. Devir teslim töreninde konuþan
Ahmet Saatci, "Eski Kültür Memur-Sen
Çorum Ýl Temsilcisi Adem Akçay'a
Karaman'a
Ýl
Kültür
ve
Turizm
Müdürlüðüne atandý. Adem beye
yaptýðý hizmetlerden dolayý
teþekkür ediyorum. Yeni görevinde ise baþarýlar diliyorum" dedi.
Kültür Memur-Sen eski Ýl
Temsilcisi Adem Akçay ise
"Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný
Ahmet Saatci'ye teþekkür ederek,
her zaman birlik beraberlik
içerisinde olacaðýz" dedi.
Kültür Memur-Sen Çorum Ýl
Temsilcisi Mehmet Bayrak ise
eski Kültür Memur-Sen Çorum Ýl
Temsilcisi Adem Akçay'a yeni görevinde
baþarýlar diledi. Yasin YÜCEL
Türk Ocaðý Gençlik Kollarý
'Kýrýmlý' filmini izledi
Çorum Türk Ocaðý Gençlik Kollarý 'Kýrýmlý'
filmini izledi.
Çorum Türk Ocaðý Gençlik Kollarý Baþkaný
Yavuz Ünlü yaptýðý açýklamada,
"Türk milletinin tarihine yönelik bu tür
filmlerin çoðalmasý milletimizin tarihini, özellikle dýþ Türkler konusunda bilinçlenmemizi
ve akrabalýk baðlarýmýzý kuvvetlendirmemizi
saðlayacaktýr. Kýrým Türk milletinin uç
beyliðidir ve Bu coðrafyadaki Türklere her
zaman sahip çýkýlacaktýr. Vatanýndan yýllarca
ayrý kalmýþ, sürülmüþ Cengiz Daðcý'yý ve
Kýrým Türklerini bu vesileyle rahmetle ve
özlemle anýyoruz" dedi.
HABER
3
Belediye, "Gýda Bankasý" kuruyor
Çorum Belediyesi sosyal belediyecilik
alanýndaki hizmet çýtasýný daha yükseltecek yeni bir adým atýyor. Dar gelirli aileler
için daðýtýlan gýda paketleri, yerini artýk bir
market gibi hizmet verecek olan "Gýda
Bankasý'na" býrakacak.
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yeni
dönem projeleri arasýnda yer alan Gýda
Bankasý'nýn son hazýrlýklarý yapýlýyor. Eðridere
Caddesi üzerinde bulunan eski Yimpaþ
binasýnýn yerine kurulacak Gýda Bankasý, yakýn
bir zaman içerisinde Çorumlular'a hizmet vermeye baþlayacak.
Hazýrlýklarý süren Gýda Bankasý'nda
incelemelerde bulunan Baþkan Külcü, gördüðü
eksikliklerin giderilmesi talimatý verdi. Baþkan
Yardýmcýsý Alper Zahir ile Sosyal Yardým Ýþleri
Müdürü Cengiz Özkader'in de hazýr bulunduðu
inceleme gezisinde teknik personelden bilgi aldý.
Çorum Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaþlara
daðýttýðý gýda paketlerinde sadece gýda malzemesi
bulunduðunu hatýrlatan Külcü, "Kurduðumuz Gýda
Bankasý'nda gýdanýn yaný sýra temizlik, þarküteri ve
hazýr giyim ürünleri de yer alacak. Dar gelirli ailelerimiz kendilerine verilen limit içerisinde istediði gýda
ve ihtiyaç malzemelerini alabilecek" dedi.
Çorum Belediyesi'nin 2009 yýlýndan bu yana
Sosyal Belediyecilik alanýnda yaptýðý çalýþmalarýn
diðer illere de örnek teþkil ettiðinin altýný çizen
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Halen yýlda 26 bin
paket gýda yardýmýnda bulunuyoruz.Gýda Bankasý
kurarak ihtiyaç sahibi hemþehrilerimizin market
keyfini yaþamasý için hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz.
Sadece Belediye kart sahipleri bu marketten alýþveriþ
yapabilecek. Ýhtiyaç sahibi aileler bu marketten ne
alacaklarýna kendileri karar verecek. Gýda Bankasý
açýldýktan sonra gýda paketi daðýtmayý durduracaðýz"
þeklinde kaydetti. Haber Servisi
"Baðýmsýz Denetçilik"
eðitimler baþladý
Baðýmsýz Denetçilik Geçiþ Dönemi
eðitimleri Çorum Serbest Muhasebeci ve
Mali Müþavirler Odasýnda baþladý.
Eðitimlerde ocak ayý içinde sona erecek.
Resmi Gazete'de yayýmlanan Baðýmsýz
Denetim Yönetmeliði'nin Geçici 1'inci
maddesi kapsamýna giren YMM ve
SMMM unvanlý meslek mensuplarýnýn
ayný madde uyarýnca geçiþ dönemi eðitimlerinin yapýlmasý konusunda, Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartlarý Kurumu tarafýndan, Ankara
Üniversitesi'ne
"Geçiþ
Dönemi
Eðitimlerine Baþlama Yetkisi" verildi.
Bu yetki kapsamýnda, Çorum'dan
müracaat eden 64 meslek mensubu
eðitimlere katýlacak ve Denetçilik belgesi
alacak.
24 Aralýk'ta baþlayan eðitimler 11 Ocak 2015 tarihine
kadar devam edecek.
SMMMO 1 ve 2 No.lu eðitim salonlarýnda yapýlan
eðitimler 84 saat sürecek.
Eðitim programýna eðitimden olarak ise
Yard.Doç.Dr. Yusuf Dinç, Yard.Doç.Dr. Cihat Savsar ve
Doç.Dr. Selçuk Kendirli katýlýyor.
-"BAÐIMSIZ DENETÇÝLÝK BÝR MESLEK DEÐÝL
UZMANLIK ÝÞÝDÝR"Eðitim programýnýn açýlýþýnda konuþan SMMMO
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Meslek Mensuplarý olarak
bizler açýsýndan geçmiþte olduðu gibi deðiþim ve
dönüþüm kaçýnýlmazdýr. Bizlerinde bu süreçlere her
zamanki gibi ayak uydurmamýz gerek. Baðýmsýz denetimde mesleðimizin iþ alanlarýndan birisidir" dedi.
Yýldýrým, "Odamýz olarak Ankara Üniversitesi ile
iþbirliði anlaþmasý yapmýþ bulunmaktayýz. Eðitim dokümaný olarak sizlere tablet pc içinde eðitim dokümanlarý
veriyoruz. Baðýmsýz Denetimle birlikte meslek unvanlarýnýn kullanýmýnda bazý yanlýþlýklar ve sorunlar ortaya
çýkmaktadýr. Meslek yasamýza göre SMMM'ler YMM'ler
meslek unvanlarý dýþýnda baþka unvan kullanamazlar.
Dolayýsýyla Baðýmsýz Denetçilik bir meslek deðil
mesleðimizin uzmanlýk alanlarýndan birisidir" þeklinde
kaydetti.
Eðitim konusundaki sýkýntýlarýnýn giderilmesi
yönünde taleplerinin olduðunu kaydeden Yýldýrým,
Baðýmsýz Denetçi olunmasý konusunda 15 yýlý dolduran
meslek mensuplarý açýsýndan bir sýkýntý bulunmadýðýný,
ancak bu süreyi doldurmayan genç meslektaþlarý için
yeni bir düzenleme yapýlmasýnýn gerektiðini, 15 yýlýný
doldurmamýþ meslektaþlarý ile ilgili iyileþtirme istediklerini belirtti.
Yetki alan meslek mensuplarýnýn mesleki ehliyetini
kazandýktan sonra Baðýmsýz Denetçilik yetkisini kullanmak üzere lisanslanacaðý dönemde ayrýca bir sýnava
girmesini gerekli görmediklerini dile getiren Yýldýrým,
çünkü dünya uygulamalarýna uygun þekilde yürütülen 3
yýllýk stajlarýnýn ve yeterlilik sýnavlarýnýn olduðunu, bunlarý tamamlamýþ ve dünya standartlarýnda bu eðitimi
görmüþ kiþilerin mesleðin ikinci maddesinde olan
baðýmsýz denetim yetkisini kullanýrken ayrýca bir sýnava
tabi tutulmasýnýn haksýzlýk olduðunu söyledi. Haber
Servisi
TEK
YILDIZ
2
26
ARALIK 2014 CUMA
HABER
Doðal afetler en çok
kayýsý ve fýndýðý vurdu
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi
Bayraktar, doðal afetlerin en çok kayýsý ve fýndýðý vurduðunu
bildirerek, "2013-2014 üretim döneminde yaþanan doðal afetlerin, kayýsý, fýndýk, elma, arpa, buðday baþta olmak üzere bitkisel üretim rakamlarýný düþürdüðünü görüyoruz" dedi.
Bayraktar, Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) bitkisel üretiminde kesin tahmini olan üçüncü tahminlerini deðerlendirdiði açýklamasýnda, 2013-2014 üretim sezonunda ülke genelinde, kuraklýk, don,
sel, aþýrý yaðýþ, fýrtýna, hortum, dolu gibi hemen hemen tüm afetlerin
yaþandýðý bir dönem olduðunu, çiftçinin doðal afetlerden büyük zarar
gördüðünü belirtti. Doðal afetlerin 2013-2014 üretim sezonunda
bitkisel üretimde kayba neden olduðunu bildiren Bayraktar, 2013
yýlýnda 63,7 milyon ton olan
toplam bitkisel üretim, 2014 yýlýnda yüzde 6,6 gerilemeyle 59,5
milyon tona indiðini vurguladý.
Üretimin tahýllarda yüzde
12,7, meyvelerde yüzde 6,2
azaldýðýný, sebzelerde yüzde 0,4
arttýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"TÜÝK'e göre üretimde, 2014
yýlýnda, kayýsýda yüzde 65,4,
fýndýkta yüzde 25, tütünde yüzde
24,9, kivide yüzde 23,6, ayvada
yüzde 23, arpada yüzde 20,3,
elmada yüzde 20, kýrmýzý mercimekte yüzde 17,7,dutta yüzde
15,7, cevizde yüzde 14,8, buðdayda yüzde 13,8, erikte yüzde 13,1,
bademde yüzde 11,6, nohutta yüzde 11,1, çeltikte yüzde 7,8, kuru
soðanda yüzde 6 azalma oldu.
Patates üretiminde yüzde 5,5, kütlü pamukta yüzde 4,4, þeker pancarýnda yüzde 2,3, domateste yüzde 0,3, hýyarda yüzde 5,2, muzda
yüzde 17, zeytinde yüzde 5,5, mandalinada yüzde 11,1, üzümde yüzde
4,1, incirde yüzde 0,5, çayda yüzde 6,8 artýþ olsa da bitkisel üretimi
kurtarmaya yetmedi.
Buðday üretimi 22 milyon 50 bin tondan 19 milyon tona, arpa 7
milyon 900 bin tondan, 6 milyon 300 bin tona, çeltik üretimi 900 bin
tondan 830 bin tona indi.Dane mýsýr üretiminin yüzde 0,8 oranýnda
artarak 5 milyon 900 bin tondan 5 milyon 950 bin tona çýktý.
Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut üretim 506 bin tondan
450 bin tona, kýrmýzý mercimekte 395 bin tondan 325 bin tona indi.
Patateste üretim 3 milyon 948 bin tondan 4 milyon 166 bin tona çýktý.
Yaðlý tohumlardan ayçiçeði üretimi yüzde7,5 oranýnda artarak 1
milyon 523 bin tondan 1 milyon 638 bin tona yükseldi. Tütün üretiminin yüzde 24,9 oranýnda azalarak 93 bin 158 tondan 70 bin ton
indiði tahmin ediliyor.Kütlü pamuk üretimi yüzde 4,4 oranýnda
artarak yaklaþýk 2 milyon 250 bin tondan 2 milyon 350 bin tona, þeker
pancarý üretiminin yüzde 2,3 oranýnda artarak 16 milyon 489 bin tondan 16 milyon 860 bin tona çýktý."
Sebze ürünleri üretim miktarýnýn 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre
yüzde 0,4 oranýnda artarak yaklaþýk 28,6 milyon ton olacaðý tahmin
edildiðini belirten Bayraktar, meyvede ise üretimin yüzde 6,2 azalarak
17,1 milyon tona ineceðini bildirdi.
Bayraktar, çay üretiminin ise geçen yýla göre yüzde 6,8 artýþla 1
milyon 260 bin tona çýkacaðýný vurguladý.
-DOÐAL AFETLERDEN ZARAR
GÖREN
ÇÝFTÇÝLER
ÝÇÝN
TEDBÝRLERÜretim kayýplarýna neden olan
doðal afetler için tedbirler alýnmasý
gerektiðini bildiren Bayraktar, þöyle
devam etti:
"Doðal afetlerden zarar gören
çiftçimize yeni kredi açýlmalý.
Çiftçimizin finansman açýsýndan
rahatlamasý için özel bankalara olan
borçlar da yapýlandýrýlmalý.
Tarýmsal üretimde üretim maliyetlerini yükselten mazot, gübre, elektrik, ilaç, tohum gibi girdilerden alýnan KDV düþürülmeli.Özellikle
mazot ve elektrikte yapýlacak vergi indirimleri, girdi maliyetlerini
düþüreceði için üreticimize büyük moralolur, üretim artýþý saðlar.
Kuraklýða karþý acilen önlem alýnmalý, basýnçlý sulama sistemlerine
geçiþ için proje hazýrlanýp mali destek saðlanmalý.Yer altý sondaj ve
normal sulama ücretleri düþürülmeli.
Üreticilerin daha fazla sigorta yaptýrabilmeleri için Tarsim'de
gerekli çalýþmalar yapýlmalý, kuraklýk riski Tarým Sigortalarý kapsamýna alýnmalý.
Tarýma verilen destekler artýrýlarak sürdürülmeli.
2090 sayýlý doðal afetten zarar gören çiftçilere yardým içeren kanun
iþler hale getirilmeli.
Toprak nemini saðlayacak þekilde toprak iþleme ve anýza ekim
yapan makinelerin yaygýnlaþtýrýlmalý.
Bu yýl borcunu ödeyemeyecek çiftçimizin elektrik ve SGK
ödemeleri ertelenmeli."
Haber Servisi
Osmancýk DED'den Mehmet Akif konferansý
Türkiye Dil Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi "Bir Hilal Uðruna
Mehmet Akif" konulu konferans düzenledi.
Konferansa konuþmacý olarak katýlan Türkiye Dil ve Edebiyat
Derneði Amasya Þube Baþkanlýðýný da yapan Araþtýrmacý Yazar
Hüseyin Menç, vatan þairi Mehmet Akif Ersoy'un yaþamý ve þiirleri
hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi.
TDED Osmancýk Þube Baþkaný Kazým Sekili, dernek olarak Türk
kültürü ve kýymetlerinin tanýtýmý için verdikleri gayretlerin bir halkasý
olarak Mehmet Akif Ersoy'un vefatýnýn 78. yýldönümünde anma programý düzenlediklerini ifade etti.
TDED Salonu'nda gerçekleþtirilen programda Hüseyin Menç,
Mehmet Akif'in hayatýndan kesitler verdi. Milli Mücadeleye verdiði
desteklerle tanýnan Milli Þairin Ýstiklal Marþý'nýn yazma sebepleri ve
daha sonraki edebi hayatýný örneklerle anlatan Menç, Akif'in þiirlerinden seçtiði eserleri seslendirdi.
Haber Servisi
Medya Ýletiþim Topluluðu,Mangal Partisi'nde buluþtu
Medya Ýletiþim Topluluðu, final dönemi öncesinde kulübe üye
olmak isteyen öðrencilerle mangal partisinde bir araya geldi.
Kýsa bir süre önce üyeleri kabul etmeye baþlayan ve geçtiðimiz
günlerde düzenlediði toplantý ile projelerini ve hedeflerini üyelerine anlatan Medya Ýletiþim Topluluðu, yeni üyelerle Mangal
Partisi'nde bir araya geldi.Öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiði
Mangal Partisi'nde kulüp üyeleri görev paylaþýmýný sürdürdü.
Kurumsallaþma adýna kulüp üyelerine çeþitli görevler verildiðini
belirten Ali Mermertaþ, final dönemi öncesinde kulübe katýlmak
isteyen öðrencilerle ve kulüp üyeleri ile stres attýklarýný kaydetti.
Eðlenmenin yaný sýra sosyal projelerle de var olacaklarýný
belirten Ali Mermertaþ, "Geçtiðimiz dönem yardým elini uzattýðýmýz Osmancýk'ýn Avlaðý Köyü'ne giderek minik kardeþlerimize
bir kez daha yardým elini uzatacaðýz" dedi.Kýþ aylarýnýn yaklaþmasý
nedeniyle soðuyan havalara dikkat çeken Ali Mermertaþ, "Maddi
durumu iyi olmayan minik kardeþlerimize kaban ve kýrtasiye
yardýmýnda bulunacaðýz. Hem öðrencilerle beraber dolu dolu vakitler geçireceðiz hem de karýnca kararýnca yardýma muhtaç tüm
kesime elimizden geldiðinde yardýmcý olacaðýz" þeklinde konuþtu.
Mangal partisinde bir araya gelen öðrenciler final dönemi
öncesinde stres attýlar. Üye alýmlarýnýn sürdüðünü belirten Ali
Mermertaþ, tüm kulüplere ortak projeler yapma çaðrýsýnda bulundu. 79 kulübün de aktif olmasýnýn Hitit Üniversitesi'ne ve Çorum'a
büyük katký saðlayacaðýný belirten Ali Mermertaþ, ikinci döneme
bomba gibi hazýrlandýklarýný söyledi. Medya Ýletiþim
Topluluðu'nun yöneteceði radyonun tamamlandýðýný kaydeden Ali
Mermertaþ, "Ýkinci dönemin hemen baþýnda radyomuz faaliyete
girecek. Sadece öðrencilerin yöneteceði radyomuz Hitit'te farklýlýk
yaratacak. Buna inanýyoruz. Tüm projelerimizi bu radyodan duyuracaðýz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
Merhum Vali - Recep
YAZICIOÐLU'NDAN
Hatýralar
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Rahmetli Recep Yazýcýoðlu 1992 yýlýnda Erzincan valisi
olarak görev yaparken, deprem meydana gelir.Depremin ilk
ayýndaki tek problem, çadýr ihtiyacýnýn ilk gün karþýlanamamasý olmuþtur. Her yerde olduðu gibi, Erzincan'da depremin
ilk günlerinde hayali, mübalaðalý, yanlýþ haberler en çok rastlanan olaylardýr.Ýþte böyle bir fýsýltý haberden dolayý, bir grup
vatandaþ, Hükümet Konaðýna doðru '' VALÝ ÝSTÝFA, VALÝ
ÝSTÝFA !'' diye slogan atarak yürür.Makamýnda özveri ile
gecesini gündüzüne katarak depremin yarasýný nasýl sararým
hesabýný yapan vali, sesi duyunca hemen hükümet konaðýnýn
balkonuna çýkar.Halkýn kendisine tepki göstermesine bir
anlam veremez.'Hayýrdýr, problem ne?' diye sorar.Halk da:'
bizim için çadýr gelmiþ ama sen yandaþlarýna daðýtmak için
depolarda tutuyormuþsun. -9 derece soðukta çoluk çocuk
üþüyor.'Bu cevap karþýsýnda sözünü dudaktan, gözünü budaktan esirgemeyen, hastalýðý da çareyi de bilen ve durmadan
reçete sunan vali Recep Yazýcýoðlu, halkýn anlayacaðý bir dille,
''gidin depolara bakýn, ( o zamana kadar hiç çadýr gelmemiþtir)
býrakýn yandaþlarýmý, kendi çocuklarýma dahi bir çadýr ayýrttýrdýmsa, valilikten hemen istifa ediyorum, zaten gözüm de
yok. Bu kargaþada iþte çok !'' der.Bu samimi cevap karþýsýnda
halk '' VALÝ KALSIN, HÜKÜMET ÝSTÝFA ! '' diye slogan
atmaya baþlar.
Deprem sonrasý, öyle anlar gelmiþtir ki, insanlarý
teskin etme, kurtarma ve yardým organizasyonu yapmaktan
çok daha büyük sorun haline gelmiþtir.
*Rahmetli Recep Yazýcýoðlu, Erzincan valisidir.Onlarca
insanýn ölümüne sebep olan deprem meydana gelmiþtir.O da
özveri ile gecesini gündüzüne katarak yaralarý sarmaya, çaresizlikten çare üretmeye ve devletin þefkatli yüzünü hissettirmeye çalýþýr.Havaalanýna yardým malzemeleri gelir.O anda Alay
Komutaný ile beraber orada bulunmaktadýrlar. Vali ve komutan gelen malzemeleri askerlerle beraber sýrtlarýnda taþýrlar.Bu
samimi çalýþmalarýna þahit olan bir asker (sivil hayatta öðretim
görevlisi- eski dekan) çok duygulanýr. Dünyaya gelen erkek
çocuðuna o alay komutanýn adýný verir.
*Rahmetli Recep Yazýcýoðlu, Kemaliye Ýlçesinin bir
köyünde yaþayan eski Bakanlardan Ali Coþkun'un akrabasý
olan yaþlý bir teyzenin evine ziyarete gider.Yaþlý teyze, ikram
için misafirlerine hemen bir bardak ''kola '' getirir. Merhum
vali teyzeye dönerek, ' teyzem burasý köy yeri sizde hiç ayran,
yoðurt bulunmaz mý?' der. Teyzede: 'bulunmaz olur mu
yavrum çok' der.'O halde niye ayran içirmiyorsun da kola
içirmeye çalýþýyorsun?' deyince,'' yavrum ne bileyim, vali senin
eve gelecekmiþ deyince, bende þehirden senin için aldýrtmýþtým !'' der.Merhum vali ise, ''teyzem býrak bunlarý
þehirlerde isteyen içsin, sen bana senin köyünde bulunan
senin doðal olarak ürettiðin taze misss… gibi ayran ver !'' der.
*Eski Maliye Bakanlarýmýzdan merhum Adnan Kahveci,
Recep Yazýcýoðlunun Aydýn valisi olarak görev yaptýðý zaman
''Recep, Ankara'dan çok sýkýldým hafta sonu özel arabamla
sana geliyorum. Kimsenin haberi olmasýn biraz kafa dinlendirelim' der.Yazýcýoðlu, çok iyi olur. Bende sýkýldým tebdili
kýyafetle þöyle uzak bir köye beraber gidelim der. Hemþerisi,
çocukluk arkadaþý Kahveci özel arabasý ile gelmiþtir.Ýkisi de
tanýnmamak için köylü vatandaþlar gibi giyinirler.Kahveci'nin
arabasýyla uzak bir köye doðru yola çýkýp köyün biraz uzaðýna
arabayý park edip köye yürüyerek giderler.Yolda köyün
yakýnýndaki bahçede çalýþan yaþlý bir ihtiyar görürler.''Amca,
selamün aleyküm, kolay gelsin.Biz Tanrý misafiriyiz. Karnýmýz
tok. Bu gece bu köyde kalmak istiyoruz.Misafir alýr mýsýn?'
derler.Ýhtiyar amcada o ne demek evladým, baþýmýzýn üstünde
yeriniz var.Hadi hemen gidelim eve deyip misafirlerini evine
götürür.
Yaþlý hanýmýna ''haným bak sana iki tane Tanrý misafiri getirdim.Malýnýn gittiðine bakma, yüzün aðardýðýna bak
der.Yaþlý amca ve teyze misafirlerinin rahat etmeleri için elinden geleni yapar. Misafirler sabah erkenden kalkýp
giderler.Yaþlý amca, bakaný ve valiyi tanýmýþtýr ama o da belli
etmemiþtir. Hanýmýna '' haným, bu gece bizim fakirhaneye,
devletin bakaný ve valisi misafir oldu, þereflendirdi '' der.Yaþlý
teyzede kocasýna '' yok lan herif, benimle dalgamý geçiyon…
üstlerine baþlarýna bakmadýn mý, þu kýlýklý adamlardan bakan,
vali olur mu hiç ! '' der ve inanmaz.Aradan bir zaman geçer.Bu
sefer rahmetli Recep Yazýcýoðlu ayný köye makam arabasýyla
gelmiþtir. Misafir olduklarý yaþlý amcayý ve teyzeyi sorar.Yaþlý
amca ve teyze gelir ve sohbet ederken, '' sayýn valim, þimdi
kendini teyzene tanýt.Siz fakirhaneye þeref verdiðinizde teyzenize '' bunlar devletin bakaný ve valisi dediðimde '' yok lan
baksana üslerine, baþlarýna, bunlardan bakan, valimi olur !''
diye inanmamakta inatlaþmýþtý der. Teyze çok üzülür, mahcup
olur.Yazýcýoðlu, yaþlý teyzeye sarýlýp '' TEYZEM ÜZÜLME,
SEN HAKLISIN AMA O AKÞAM NE BEN VALÝYDÝM, NE
DE ARKADAÞIM BAKANDI.Ýkimizde þehirlerin havasýndan
bunalmýþ ve kýrlarda sade vatandaþ olarak kafa dinlendirmeye
gelmiþtik'' der.
Hayatta hemþeri ve arkadaþ olarak benzer özellikler
gösteren, yýllar geçse de unutulmayan ve yaþama on yýl arayla
trafik kazasýyla veda eden merhum Recep Yazýcýoðlu (2003) ve
Adnan Kahveciyi (1993) bu vesile ile tekrar rahmetle yad ediyorum.Ruhlarý þad ola... (yazar: 5365681141)
*''Ey insanoðlu, unutulmamak istersen, hayatta iken
býrakabilmelisin bir eser,
Yoksa ölünce unutulup gidersinde, senin de üzerinden
yeller eser ''
*''Önemli deðildir, yaþarken suni el pençe duracaklar
lakin önemlidir rahmetli olunca FATÝHA okuyacaklar''
TEK
YILDIZ
2
26
ARALIK 2014 CUMA
Micro Krediler
sahiplerini buldu
HABER
5
STK'lar istiþare yaptý
Çorum'da dar gelirli kadýnlara kendi
kendilerine gelir getiren faaliyetlerde bulunmalarýna imkan saðlamak aile bütçesine katkýda bulunmak kendi ihtiyaçlarýný karþýlamak ve ekonomik özgürlüklerini bir nebzede
olsun geliþtirmek amacýyla
faaliyet gösteren Mikro Kredi biriminin faaliyetlerini tanýtma toplantýsý ve kredi daðýtým
töreni düzenlendi.
Turgut Özal Konferans Salonunda dün gerçekleþtirilen törene Vali Ahmet Kara eþi Mesude Kara, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü
Duran Cesur, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Kültür
ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Mikrokredi
Programý Çorum Þube Müdürü Dilek Görkem Ünlü ve çok sayýda davetli katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý
ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla
baþlayan törenin açýlýþ konuþmasýný
Mikrokredi Programý Çorum Þube
Müdürü Dilek Görkem Günlü yaptý.
Daha sonra üyeler adýna Derya Taþdemir ve Vali Ahmet Kara konuþtu.
Vali Ahmet Kara, "Yoksulluðun
olduðu yerde barýþ olmaz" diyerek
Mikro Kredi'yi bazý illerde harekete
geçiren Prof. Muhammed Yunus'a
teþekkür etti.
Kara, "Mikro kredi alanlar çok az
bir kredi ile baþlayýp daha sonra iþlerini büyütüp iþ hayatýna atýlma sistemidir. Devletimiz de engelli çocuklara, çalýþamayacak durumda olan
vatandaþlarýmýza hibe olarak karþýlýksýz kredi veriyor. Eskiden ürettiðimizi mallarý
satamýyorduk. Þimdi ürettiðimiz mallarý satar
hale geldik. Mikro krediden yararlanan bayanlarýmýzý tebrik ediyorum. Valilik olarak bundan
sonra hepinizin destekçinizim" þeklinde konuþtu.
Konuþmalarýn ardýndan kredi daðýtým töreni
yapýldý. Protokol üyeleri kredi alan bayanlara
teker teker kredilerini verdiler. Tören toplu fotoðraf çekiminin ardýndan son buldu. Yasin
YÜCEL
"Yeþilçam Þarkýlarý"ný seslendirecekler
Çorum Belediyesi, Türk Sinemasýnýn
100. yýlý nedeniyle Yeþilçam Þarkýlarý konseri düzenliyor. Türk Filmlerinde yer alan
unutulmaz þarkýlarý Çorum Belediyesi Türk
Sanat Musikisi (TSM) Koro üyeleri tarafýndan
seslendirilecek. Moderatör Þef Ömer Erdal Cerit
tarafýndan yönetilecek olan TSM topluluk üyeleri
1953-1977 yýllarý arasýnda gösterimi yapýlan 20
unutulmaz eseri seslendirecek. Konser hakkýnda
açýklamalarda
bulunan
Ömer Erdal Cerit, Türk
filmlerinde yer alan film
müziklerinin adeta o filmlerle özdeþleþtiðini hatta
film müziklerinin filmlerin
dahi önüne geçtiðini
söyledi. Türk filmlerindeki unutulmaz þarkýlarýn
Çorum Belediyesi TSM topluluk üyeleri tarafýndan seslendirilecek olmasýný da önemli bulduðunu vurgulayan Ömer Erdal Cerit, "Çorumlu
hemþehrilerimizin keyifli bir konser izleyebilmeleri için çok güzel bir hazýrlýk dönemi
geçirdik.
Yeþilçam
Þarkýlarý
esnasýnda
sinevizyonda filmdeki þarký sahnesini izleyicilerimizle buluþturacaðýz" dedi.Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül ise 28 Aralýk Pazar ve 29
Aralýk Pazartesi günleri Devlet Tiyatro
Salonu'nda saat 19.30'da gerçekleþtirilecek olan
Yeþilçam Þarkýlarý konserine tüm Çorum halkýný
davet etti. Belediye TSM Korosu'nda TRT'nin
ünlü saz sanatçýlarýnýn da yer aldýðýný ifade eden
Zeki Gül, Yeþilçam Þarkýlarý Konseri'nin Belediye
TSM
Koro
üyeleri
tarafýndan
verilecek
olmasýnýn da kendilerini
mutlu ettiðini kaydetti.
Özellikle çocuklarýn ve
gençlerin kötü alýþkanlýklardan kurtulmalarý
için spor, kültür ve sanat etkinliklerinin çok
önemli
olduðunu
dile
getiren
Gül,
"Hemþehrilerimiz, Belediye TSM Korosuna
sahip çýkmalýlar. Çorum'daki korolar çok kaliteli.
Müziðe ilgi duyan herkesi özellikle de çocuklarýmýzý korolarýmýzýn etkinliklerine bekliyoruz"
ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ildeki önde
gelen sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte düzenlediði
'Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý Ýstiþare
Toplantýsý'nýn 6'ncýsý, 24 Aralýk Çarþamba Günü
gerçekleþtirildi.
Yaklaþýk 3 saat süren toplantýda katýlýmcýlar söz
alarak, gerek kendi alanlarý, gerekse Çorum ile ilgili
tespit ettikleri sorunlarý ve bu sorunlara iliþkin çözüm
önerilerini diðer katýlýmcýlarla paylaþtýlar.
Geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde sivil
toplum kuruluþlarýnýn önemi büyük.
Bulunduðu bölgede birlikte hareket etme bilincini
geliþtiren sivil toplum kuruluþlarý, ortak aklýn da
devreye girmesiyle sorunlarý daha iyi belirleyerek, bu
anlamda yerel yönetimlerin de iþini kolaylaþtýrýyorlar.
Çorum'da da sivil toplum kuruluþlarýnýn bir araya
gelmesi, önemli bir güç oluþturmak. Ortak problem-
lerin belirlenmesi ve bu problemlerin çözüm önerileri
ile birlikte bir aðýzdan seslendirilmesi de sorunlarýn
çözümünde daha hýzlý ve etkin yol alýnmasýný saðlamakta.
Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, kentteki birliktelik ruhunun pekiþtirilmesi açýsýndan STK
Ýstiþare Toplantýsý'nýn önemli olduðunu söyledi.
Toplumun her kesimini temsil eden sivil toplum
kuruluþlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen istiþare
toplantýsýnda hem kurum, hem de konu anlamýnda
geniþ bir katýlým saðlandýðýný ifade eden
Baþaranhýncal, "Ýstiþare toplantýmýz oldukça verimli
geçmiþtir. Birbirinden farklý bir çok konu hakkýnda
istiþaremizi yaptýk. Toplantýda tespit ettiðimiz sorunlarýn çözümü için gerekli altyapýyý hazýrladýktan
sonra Ocak ayý içerisinde yeniden bir toplantý
yapacaðýz" dedi.
Esnafa borçlarýný
yapýlandýrma çaðrýsý!
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði
(ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba Yasa'nýn vergi borçlarý, sosyal
güvenlik borçlarý ve oda aidatlarý gibi birçok alanda yeni
düzenlemeler içerdiðine dikkat çeken Kýlýç, oda aidatý
borcu bulunan esnaf sanatkarlarýn Aralýk ayý sonuna
kadar müracaat etmeleri halinde, 11 Eylül 2014 tarihine
kadar ödenmemiþ aidat borcu faizlerinin silineceðini ve
yurt içi üretici fiyat endeksi esas alýnarak borçlarýn
yeniden yapýlandýrýlacaðýný kaydetti. Baþkan Kýlýç, "Bu
þekilde hesaplanan faiz tutarý, daha önce hesaplanan ve
silinen faizin tutarýndan daha düþük olacak" dedi.
Yapýlandýrma sonrasý ilk taksitin 31 Ocak 2014 tarihine kadar ödenmesi gerektiðini aktaran Yalçýn Kýlýç,
"Borcun geri kalan kýsmý ise 3'er aylýk dönemler halinde
8 eþit taksit olarak toplamda 24 ayda ödenecektir.
Ayrýca, ödemelerini peþin olarak yapmak isteyen üyelerimize yüzde 10 oranýnda indirim de saðlanacaktýr. Bu
durumda üyemizin 11 Eylül tarihine kadar ödemediði
aidat borcunun mevcut faizi silinecek, yurt içi üretici
fiyat endeksi esas alýnarak hesaplanan meblað
üzerinden yüzde 10 oranýnda indirim de yapýlacaktýr.
Borcunu peþin olarak ödemek isteyen üyelerimizin, yýlsonuna kadar ödemelerini yapmalarý gerekmektedir"
diye konuþtu.
Haber Servisi
Baðcý'dan Anaç'a hayýrlý olsun
AK Parti Ekonomi Ýþleri
Baþkan Yardýmcýsý, Çorum
Milletvekili ve TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit
Baðcý beraberinde Ýl Baþkan Vekili
Av. Rumi Bekiroðlu ve Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Memduh Akbaþ ile birlikte AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
seçilen Av. Yaþar Anaç'ý ziyaret etti
ve "hayýrlý olsun" diyerek tebrik
ederek baþarýlar diledi.
Baðcý ziyarette yaptýðý konuþmada, "AK Parti Çorum Teþkilatý
Türkiye'nin en dinamik, güçlü ve
baþarýlý
teþkilatlarýnýn
baþýnda
gelmektedir. Kongrelerimizden güçlenerek çýktýðýmýza
inanýyorum. AK Parti teþkilatlarý birbirleriyle uðraþan
deðil el ele tutuþarak Türkiye'yi daha iyi bir geleceðe taþý-
ma mücadelesine katký veren bir yapý olmuþtur ve olacaktýr. Seçimlere diri ve dinamik bir teþkilatla girecek ve
çýtamýzý daha da yukarý taþýyacaðýz" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
26
ARALIK 2014 CUMA
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
CAN DOSTU SPOR ve
SAÐLIK MERKEZÝ
Bahçelievler Mah.
Þenyurt Caddesi No:25
Tel:221 00 22
Baþkan Aydýn'dan
Atlamaz'a tebrik
Çamlýca METEM'de
Hitit Üniversitesi tanýtýldý
Laçin Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim
Merkezinde üniversite tanýtýmý yapýldý.
Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabý ve Deri
Bölümü Tekstil Teknolojisi Programý Öðr. Gör.
Mücella Baylavlý ve Öðr. Gör. Hacer Ölçer'in
katýldýðý programda öðrencilere
üniversite hakkýnda ayrýntýlý bilgiler
verildi. Yapýlan sunumda üniversitedeki bölümler, iþ olanaklarý, sosyal
ortam, etkinlikler ve geliþmekte
olan üniversitemizin þehirle bütünleþmesi konularýna deðinildi. Ayrýca
öðrencilerin üniversite tercihleri
konusunda da aydýnlatýcý bilgiler
verildi.
Çamlýca
METEM
Müdürü
Ahmet Gökhan Eriþ, üniversiteden
hocalarýn okula kadar gelerek
öðrencilerine rol model olduklarýný,
tecrübe ve bilgi paylaþýmýnda bulunarak motivasyon anlamýnda önemli katkýlar sunduklarýný belirtti.
Önümüzdeki dönemde de Hitit Üniversitesi ile
iþbirliði yapmak istediklerini belirten Eriþ, üniversite
rektörlüðüne ve Çorum MYO Yöneticilerine
teþekkür etti. Haber Servisi
Dodurga
Belediye Baþkaný
Mustafa Aydýn,
Ýlkadým Kaymakamý
Turan Atlamaz'ý ziyaret
ederek yeni görevinden
dolayý tebrik etti.
Ýlkadým Kaymakamý
Turan Atlamaz ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek
Mustafa Aydýn'a
teþekkür etti.
Mustafa Aydýn ise
"Baþkanýmýz, Ýlkadým
Kaymakamýmýz Sayýn Turan Atlamaz'a yeni
görev yerinin hayýrlý olmasýný dilerim. Öncelikle
Bu vesileyle Ýlkadým'ý, Samsun'u tanýmýþ oldum.
Çok güzel ve özel bir þehir. Samsun'un Çorum'dan alabileceði þeyler olduðu gibi Çorum'un da
Samsun'dan faydalanacaðý çok þeylerin
olduðunu Baþkanýmýzýn Kaymakam olarak
buralara geliþiyle bir kez daha anladýk.
Sevdiðimiz abimizin buralarda oluþu iller arasýnda daha saðlam bir bað oluþturacaðýna inanýyorum. Deðiþik sektörlerde iþbirliði için Çorumlu
hemþehrilerimiz þehrinize misafir olacaklardýr"
dedi. Haber Servisi
Örgel, "Direklerarasý Baðcý'dan, Kýrým Tatarlarý
Kermesine ziyaret
Seyirci Ödülü"nü aldý
Hemþerimiz
tiyatro oyuncusu
ve yazar Þahin
Örgel Direklerarasý
Seyirci Ödülleri kapsamýnda verilen ödülünü
almak üzere
Giresunda'ydý. Çok sayýda davetlinin katýldýðý
tören de Akýl Oyunlarý
adlý tek kiþilik oyunuyla
ödüle layýk görülen
Örgel'e ödülünü Oyun
Yazarlarý ve Çevirmenleri Derneði Baþkaný
Nazif Uslu takdim etti.
Törende bir konuþma
yapan Þahin Örgel, tiyatro ve yazýn süreçlerinden söz ederek zor
ve sýkýntýlý bir mücadelenin ardýndan tiyatro
dünyasýna kazandýrýlmýþ
otuzu aþkýn oyunu
kaleme almýþ olmaktan
mutluluk duyduðunu
ifade etti. Tören de
Çorum, Sinop, Ordu,
Giresun Trabzon
illerinden ödüle alan tiyatro gruplarý ve
sanatçýlarýndan oluþan
kalabalýk davetli topluðu
etkinliðin ardýndan
akþam yemeðinde bir
araya gelerek geç
saatlere kadar eðlendiler.
Haber Servisi
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý beraberinde Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve Kadýn
Kollarý Baþkaný Havva Özata ile birlikte Sungurlu'da dayanýþma ve hayýr amaçlý açýlan Kýrým Tatarlarý Kermesini ziyaret etti. Baðcý'yý karþýlayan Kýrým Tatarlarý Dernek Baþkaný Adil Uzar Baðcý'nýn
ziyaretinden dolayý memnun olduklarýný ifade ederek teþekkür etti. Kermesteki standlarý tek tek dolaþan Baðcý el iþlemeli bir Kur'an-ý Kerim kabý, bir þiir kitabý ve Tatar Müzikleri CD'si satýn aldý. Kermeste mantý ve börek açan hanýmlarla bir süre soh-
bet eden Baðcý ve beraberindeki heyete Þið Böreði
(Tatar Böreði) ve Mantý ikram edildi. Dernek Baþkaný Uzar Baðcý'ya geçtiðimiz yýllarda Tatar Þenliklerinde Kalecikkaya Kýrým Tatarlarý Tepreþ'ine (þenliðine) katýldýðý için teþekkür ederek, 2015 Mayýs
ayýnda yapýlacak Tepreþ'e davet etti. Baðcý da, "Ýnþallah önümüzdeki yýlki Tepreþ'inizde de aranýzda
bulunacaðým" diyerek, "Kýrým'da Tatarlarýn karþý
karþýya kaldýðý sorunlarýn takipçisi ve haklarýnýn ve
hukuklarýnýn her platformda savunucusu olduk ve
olmaya devam edeceðiz. Son Nato-Pa toplantýsýnda Washington'da Türk Heyeti olarak bu konuyu
dile getirdik" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
26
ARALIK 2014 CUMA
HABER
7
Türkiye, Seramik Sektöründe AB'ye girdi
Türkiye Seramik Federasyonu Baþkaný Ahmet T. Yamaner,
ECE Holding'in Yönetim Kurulu Baþkaný ve Türk Seramik Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Erdem Çenesiz, SERSA Baþkaný Kürþad N. Özkaya Avrupa Parlamentosu'nun Brüksel'de düzenlediði Ceramic Forumu'na Türkiye'yi temsilen katýlarak, sektör ile ilgili Türkiye'deki geliþmeleri paylaþtýlar.
Avrupa Parlamentosu'nun Belçika'nýn baþkenti Brüksel'de düzenlediði Ceramic Forumu'na, Türkiye Seramik Federasyonu Baþkaný Ahmet T. Yamaner, Türk Seramik Sektörünün temsilcileri olarak ECE
Holding Yönetim Kurulu Baþkaný, Türk Seramik Federasyonu Baþkan
Yardýmcýsý ve Avrupa Seramik Saðlýk Gereçleri Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Çenesiz, Seramik Saðlýk Gereçleri Üreticileri Derneði Baþkaný Kürþad N. Özkaya ve Türkiye Seramik Federasyonu Genel
Sekreteri Germiyan Saatçioðlu katýldý. Avrupa'da seramik sektörünün
geleceðinin tartýþýldýðý, Avrupa Milletvekilleri ve Avrupa Komisyonu
direktörlerinin de katýldýðý forumda, Türkiye'deki geliþmeler deðerlendirildi.
-TÜRKÝYE AVRUPA'NIN ÜRETÝM MERKEZÝTürkiye, vitrifiye & seramik sektöründe Avrupa'nýn üretim merkezi konumunda iken; bugün Türkiye'de seramik karolarda 400 milyon
metrekare, saðlýk gereçlerinde 21 milyon adet ve refrakterde ise 1 mil-
yon ton üretim yapýlýyor. Bu da Avrupa'nýn en büyük üretim kapasitesi anlamýna geliyor. Diðer bir yandan Türkiye, karoda dünya üretiminde 9., saðlýk gereçlerinde ise 4. sýrada yer alýyor.
-"EN FAZLA AVRUPA'YA ÝHRACAT YAPIYORUZ"Ýhracat rakamlarýna bakýldýðýnda üretim ve tüketimin azalmasýna
raðmen, Türkiye'nin vitrifiye & seramik sektöründe Avrupa'da 1.,
Dünya'da ise 4. sýrada yer aldýðý görülüyor. Yýllara göre deðiþiklik göstermekle birlikte, karo ihracatý 90 milyon metrekare ve yaklaþýk 600
milyon dolar, saðlýk gereçleri ihracatý 8-9 milyon adet ve yaklaþýk 200
milyon dolar iken; refrakter 500 bin ton yaklaþýk 260 milyon dolar deðerinde. En fazla ihracat yapýlan ülkeler arasýnda ise, Ýngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri ilk sýrada yer alýrken; bunu Ortadoðu'da Ýsrail, Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Amerika ve Kanada takip ediyor.
-"BAÞARILARIMIZ, ÝHRACAT BÝRÝM FÝYATLARINI YUKARI ÇEKECEKTÝR"Forumda konuþma yapan Türkiye Seramik Federasyonu Baþkaný
Ahmet T. Yamaner, "Türk seramik sektörü son yýllarda yaptýðý yatýrýmlarla Avrupa'nýn en yeni üretim merkezlerine kavuþtu. Ayrýca, çok þekilde iyi yetiþmiþ, nitelikli insan gücüne de sahip olan sektör, ülkemizde önemli ölçüde istihdam kaynaðý yaratmaktadýr. Markalaþmanýn
önemini anlamýþ olan sektörümüzde, tasarým ve inovasyona ciddi ya-
"Sosyal devlet çalýþanlarýna
sadece iþ güvencesi
saðlayan devlet deðildir"
Avrupa Birliði"Türkiye'de Mesleki ve
Teknik Eðitimin Kalitesinin Arttýrýlmasý
Operasyonu (IQVET)" hibe programý
kapsamýnda; Öz Gýda-Ýþ Sendikasý, Yenimahalle Zeynep Salih Alp Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ve Ýstanbul Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iþbirliðinde hazýrlanan Gýda
Sektöründe Mesleki Yeterliliklere
Dayalý Eðitim Müfredatý Geliþtirilmek Üzere Tasarlanmýþ Olan Projesi
açýlýþ toplantýsý Ankara'da yapýldý.
Toplantýya, Çorum Milletvekili,
TBMM Ýdare Amiri ve Hak-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu, HakÝþ Konfederasyonu Genel Baþkaný
Mahmut Arslan, Mesleki Yeterlilik
Kurumu Baþkaný Bayram Akbaþ, AB
Delegasyonu adýna Prof. Dr. Mustafa Balcý, Mesleki ve Teknik Eðitim
Genel Müdürü Osman Yýldýrým, ÇSGB Avrupa
Birliði Koordinasyon Daire Baþkaný Ömer Ayçiçek, Yýldýz Holding Grup Baþkan Yardýmcýsý Þener Astan, Öz Gýda-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Mehmet Þahin ve çok sayýda okul yöneticisi
katýldý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu toplantýda Mesleki yeterlilik
Kurumunu anlatýrken, "Bir sosyal konseptimiz
olmasý gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Laik, sosyal, hukuk ve demokratik devlet
olarak Anayasa'da yazýlý olmasý yetmiyor. Sosyal Devletinin gündelik hayatýmýzda neye tekabül ettiðini biliyor olmamýz gerekir. Sosyal
Devlet çalýþanlarýna sadece
iþ güvencesi saðlayan devlet
deðildir. Ayný zamanda ekonomide rekabet edilebilirliði
ya da daha yeni, iyi bilgilere
ulaþýp o bilgileri kullanabilmeye olanak saðlayan mekanizmalarýn
kurulduðu
devlet Sosyal Devlettir. Geliþmeye, eðitime, bilgiye açýk
bir mekanizma oluþturursanýz bunun adý Sosyal Devlet
oluyor. Örneðin; Trafik polisi sokakta geçen taksiyi durduðunda taksinin trafik sigortasý var mý? Diye sorgulayýp senin sigortan var mý? Diye sorgulamýyorsa demek ki Sosyal Devlet Konsept anlayýþýnda
sorun var demektir. Tutarlý Sosyal model olarak
bütün kurumlarýn o modelin uygun ve ahenkli
çalýþan bir mekanizmasý haline getirilmesi gerekiyor. MYK konusu Türkiye Büyük Millet
Meclisi Bütçe görüþmelerinde de gündeme getirdiðim bir Sosyal Konseptle olaya
bakmak yerine sadece þurasýný düzeltelim, þu konfederasyonu tatmin edelim
diye konjonktürel baktýðýnýz zaman
olaya iþin içerisinden çýkma þansýmýz
yok. Avrupa Birliði süreci politikalarý
tartýþýlabilir ama Avrupa Birliði ve
ILO'nun birikimleri, kazanýmlarý bizim
için istikamet verici bir rehberdir. Alacaðýmýz ve uygulayacaðýmýz kararlarda,
referans olarak Avrupa Birliðini ya da
ILO'yu kabul etmemiz gerekmektedir" dedi.
"Verimlilik, iþimizin güvencesidir" diyen Uslu,
"Eski Türkiye'den kalma vesayetçi, slogancý ve
yumruklarýný sýkan Türkiye deðil, Katýlýmcý, çoðulcu, aklýn ve bilginin kullanýldýðý Yeni Türkiye hedefimizdir. Ýnsanlarýn; rengine, mezhebine, meþrebine, etnisitesine bakmaksýzýn, insanlarýn; aklýndan, birikiminden, heyecanýndan,
geleceðe iliþkin projeksiyonundan yararlanýyor
olmamýz Yeni Türkiye ve medeniyet inþasýnda
en önemli zenginliðimizdir" ifadelerin kullandý.
Toplantý konuþmalarýn ardýndan toplu fotoðraf
çekimi ile sona erdi.
Haber Servisi
týrýmlar yapýlmaktadýr. Devletimizin bu alanda bize sunduðu destek
aþikar. Hep birlikte çalýþarak elde edeceðimiz baþarýlar ihracat birim fiyatlarýný yukarý çekecektir" dedi.
-"SEKTÖR ADINA ÖNLEMLER ALACAÐIZ"Ceramic Forumu sonrasý deðerlendirme yapan ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, 2015'te seramik sektörünün özellikle iç pazarda büyüyeceðini ifade etti. Toplantý sonrasý Türk seramik
sektörünün temsilcileri ile yeni kararlar aldýklarýný söyleyen Çenesiz,
sektör ve siyasi temsilciler ile bir araya gelerek Türk seramik sektörü
açýsýndan sanayide kaynaklarýn verimli kullanýmý, sürdürülebilirlik,
çevreye saygýlý üretim ve haksýz rekabete engel olacak dýþ ticarette korunma önlemleri gibi konularla ilgili çalýþmalar yapacaklarýný vurguladý.Foruma katýlan SERSA Baþkaný Kürþad N. Özkaya ise, "Bu foruma
STK temsilcileri olarak hep birlikte katýlmamýz, ülkemizi ve seramik
sektörünü temsil etmemiz özel bir önem arz etmektedir. Seramik sektöründe Avrupalý ülkelerin öncelikleri farklýlýk göstermekte ve bu farklýlýklarý komisyonlarda her ülke kendi önceliklerine göre öne çýkartmaktadýr. Bizler de Türk üreticileri olarak kendi hassasiyetlerimizi ve
yakýn gelecekte Avrupa Birliði içerisinde uygulamaya konulacak olan
yönetmeliklerin Türkiye'yi de gözetir þekilde oluþturulmasý için orada
bulunduk" yorumunu yaptý. Haber Servisi
Ýlçe belediyelerine ödenek müjdesi
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý,
Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý yaptýðý açýklamada, Ýlçe Belediyelerinin
Kültür ve Turizm Bakanlýðýna yaptýklarý proje baþvurularý çerçevesinde Dodurga Belediyesinin Sokak
Saðlýklaþtýrmasý Projesine 200 bin TL, Alaca
Belediyesinin Park Düzenlemesi Projesine ise 100 bin TL
ödenek temin edildiðini söyledi.
Baðcý, "Diðer Belediyelerimizin proje baþvurularý da
Bütçe Müzakerelerinde ifade ettiðimiz gibi yakýn takibimizde. Ýlçelerimizin alt yapý ve güzelleþmelerine katký
saðlayacak projelere önem veriyoruz ve gerçekleþmesi
için çaba sarf ediyoruz" dedi.Haber Servisi
Milletvekili Baðcý, Sungurlu teþkilatýný kutladý
AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
Dr. Cahit Baðcý Sungurlu Ýlçe Kongresinde
tekrar Ýlçe Baþkaný Seçilen Ýlyas Özkan ve
ekibini tebrik etti.
Sungurlu AK Parti Ýlçe Baþkanlýðýna yaptýðý
ziyarette konuþan Cahit Baðcý, Üniversite
Kampüsü, Cezaevi, Yüksek Öðrenim Yurdu ve
Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan yapýlacak
olan gençlik ve spor yatýrýmlarý ile
Sungurlu'nun diðer yatýrýmlarý hakkýnda bilgi
verdi. Ayrýca Baðcý, Sungurlu Belediye Baþkaný Kadir
Þahiner'in kendisine yaptýðý ziyarette, Sungurlu'nun
içme suyu ana hattýnýn eski ve saðlýksýz olduðu gerekçesi ile deðiþtirilmesi konusundaki taleplerine destek iste-
diðini ve kendisinin de Belediyenin bu talebine halkýn
temiz içme suyu kullanabilmesi için destek olacaklarýný
ifade ettiðini söyledi. Ziyarette ayrýca Baðcý ve Özkan,
köylerin ve kýrsal alanýn taleplerine iliþkin deðerlendirmelerde de bulunuldu. Haber Servisi
Þehit Þükrü Özyol öðrencilerineakýlcý ilaç kullanýmý anlatýldý
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Çorum Eczacý Odasý
arasýnda ekim ayýnda imzalanan "Akýlcý Ýlaç Kullanýmý"
projesi kapsamýnda TOKÝ Þehit Þükrü Özyol
Ortaokulunda farkýndalýk programý düzenlendi.
Programa Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük,
Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ile yönetim
kurulu üyeleri ve Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir
Söngüt katýldý.Törende konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük, "Geleceðimizin teminatý çocuklarýmýzýn
hayata hazýrlanýrken bedensel ve zihinsel donanýmlarýnýn en yüksek seviyeye çýkarýlmasý eðitimin temel
amacýdýr. Çünkü saðlýklý birey, saðlýklý toplum demektedir. Erken çaðlarda edinilen bilgilerin kalýcý izli etkilerinin yaþam boyu devam edeceði de bilimsel bir
gerçektir. Ýþte bu sebeplerle, Müdürlüðümüz ve Çorum
Eczacý Odasý arasýnda imzalanan "Akýlcý Ýlaç Kullanýmý"
projesinde, çocuklarýmýzýn hayata hazýrlanýrken ilaç kullanýmý konusunda bilinçlenmeleri, yan etkilerden ve
olasý risklerden korunmalarý, bilen, uygulayan bireyler
haline gelmeleri hedeflenmektedir.Proje kapsamýnda
Çorum Eczacý Odasýnýn görevlendirdiði eczacýlarýmýz
okullarla iþbirliði halinde çocuklarýmýza akýlcý ilaç kullanýmýnýn nasýl olmasý gerektiði yönünde eðitimler vermektedir. Ýl merkezi ve tüm ilçelerimizde haziran ayýna
kadar devam edecek olan projemizde, Müdürlüðümüze
baðlý tüm ilk ve ortaokullarýmýzda sunumlar yapýlacaktýr.
Ayrýca yine projemiz kapsamýnda tüm ilk ve
ortaokullarýmýzda öðrenci, öðretmen ve velilere yönelik
farkýndalýk anketi uygulanacaktýr" dedi.
Törende konuþma yapan Çorum Eczacý Odasý
Baþkaný Süleyman Koca, "Ýlaç doðru kullanýlýrsa etkilidir.
Ancak tüm dünyada yanlýþ, gereksiz, etkisiz ve yüksek
maliyetli ilaç kullanýmý çeþitli boyutlarda sorunlara sebep
olmaktadýr. Bu etkiler arasýnda, hastalýk ve ölüm oranlarýnda artýþ olmasý, ilaçlarýn yan etki riskinin artmasý,
kaynaklarýn yanlýþ tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara
bile ulaþýlabilirliðin azalmasý, acil ve temel ilaçlara karþý
geliþebilecek dirence dayalý olarak, tedavinin ekonomik
ve sosyal maliyetinin artmasý sayýlabilir. Bu nedenlerden
dolayý dünyada çeþitli çözüm yollarý üretilmeye, geliþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu baðlamda tüm dünyada ve
ülkemizde "akýlcý ilaç kullanýmý" çalýþmalarý
baþlatýlmýþtýr. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüz ile Eczacý
Odamýzda sosyal sorumluluk anlayýþý içerisinde, böyle
bir çalýþma baþlatmýþtýr" þeklinde kaydetti. Yapýlan
konuþmalarýn ardýndan, konferans salonundaki katýlýmcýlara ve öðrencilere " akýlcý ilaç kullanýmý" konusunda
bilgilendirme yapýldý. Haber Servisi
TEK
2
YILDIZ
Temel Askerden Dönünce
Temel askere gitmiþ ve orda
dolu þey öðrenmiþ. Neyse
askerlik bitmiþ, bizim Temel eve
gelmiþ ve hemen annesine:Anne, anne, askerde neler
öðrendim bir bilsen...Annesi:Anlat bakayum neler öðrendun...Temel hemen eline bir
silah almýþ ve evin duvarýna
adýný yazmýþ. Sonra el bombasý
26
ARALIK 2014 CUMA
almýþ ve hemen bahçeye çýkmýþ,
el bombasýný kümese atmýþ.
Annesi Temel'e:- Aslan
Temel'um, haçen ne güzel
öðrenmiþsin. Ama ne yazýk ki
Fadime bunlarý göremeyecek...
Temel þaþkýn bir halde:- Nasýl
yani?
Annesi:- Haçen Fadime sen
el bombasýný atmadan önce,
kümeste tavuklarý yemliyordu...
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
YAÞAM
8
Yüksek topuk seven,
Dikenine katlanýr!
Kadýnlarýn yüzde 72’si arada bir de olsa
yüksek topuklu ayakkabý giyiyor. Bu
ayakkabýlarýn vücuda etkileri ile ilgili tartýþmalar da yýllardýr sürüyor. Genellikle zararlý
olduðu konusunda fikir birliði oluþmuþ ise
de aksi görüþlere de rastlanýyor.
Dawson ve arkadaþlarýnýn 2003’te yaptýðý çalýþmada kadýnlarda topuk yüksekliði
ne kadar az ise o kadar çok kireçlenme
görüldüðü bildirildi. Çalýþma, inanýlanýn
aksine yüksek
deðil alçak topuklu ayakkabýlarýn
kireçlenme riskini
artýrdýðýný iddia
ediyordu. Alçak
topuklu
ayakkabýlarla
ayaklarýnýn daha
fazla aðrýdýðýný
ifade eden kadýnlar olduðunu da
biliniyor.
Yüksek topuk,
kalçanýn öne
doðru eðilmesine
yol açabiliyor Medipol Mega Hastanesi
Fizik Tedavi, Rehabilitasyon ve Algoloji
Uzmaný Prof. Dr. Ahmet Salim Göktepe
konuyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede; ‘’Ne
yazýk ki yüksek topuklu ayakkabýlarýn
saðlýða etkileri konusunda yeterli bilimsel
veri yok. Kesin olarak bilinen, bu
ayakkabýlarýn vücut aðýrlýðýnýn büyük bir
bölümünü ön ayak bölgesine, tarak kemikleri ile parmaklarýn eklem yaptýðý alana
taþýttýðý. Yine dizlere binen yükü artýrdýðý,
kalçanýn öne doðru eðilmesine, bel ve
boyun kavislerinin derinleþmesine yol açtýðý
biliniyor. Bu etkileriyle genel olarak zararlý
olduklarý kabul ediliyor. Dawson çalýþmasý
ise ilk yayýnlandýðýnda medyada ses getirmiþ olsa da bilim dünyasýnda pek destek
bulmadý. Yüksek topuklular mekanik etkileriyle en baþta topuk dikeni, halluks valgus
(baþparmak çýkýntýsý), çekiç parmak gibi
ayak problemlerine yol açtýðý bildiriliyor.
Ayrýca aþil tendonunda kýsalma, dizlerde
aðrý ve kireçlenme, kalça, bel, sýrt ve boyun
kaslarýnda aðrý ve gerilmelere neden olmasý
mümkün. Bunlarýn çoðu aslýnda kadýnlar
tarafýndan bilinen
gerçekler.’’ dedi.
Yüksek topuktan vazgeçemeyenlere öneriler
Göktepe, zararlarýna raðmen yüksek topuktan
vazgeçmeyen
kadýnlara, zararlarý
en aza indirmek
için önerilerde
bulundu:
*
Ayakkabýlarýnýzý
öðleden sonra,
ayaklarýn en þiþ olduðu zamanda alýn.
* Yüksek topuklularý sadece özel günlerde ve kýsa süre giyin.* Giymeden önce ve
çýkardýktan sonra Aþil tendonu germe egzersizleri ve pelvik tilt (dizler bükülü sýrtüstü
pozisyonda iken bel boþluðunuzu yere
yapýþtýrma) egzersizleri yapýn.
* Mümkünse beþ santimetreden daha
yüksek topuk kullanmayýn.
* Ön kýsmý daralan ayakkabýlarý tercih
etmeyin.* Ayaðýn öne doðru kaymasýný
önlemek için iç tabaný deri ayakkabýlar kullanýn. * Ayak kavsini destekleyen modeller
ya da silikon tabanlýk kullanýn.* Kilonuza
dikkat edin.
Kas ilaçlarý, erkeklerde meme
Kanserine yol açabiliyor
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Genellikle kadýn hastalýðý olarak bilinen
meme kanseri, ileri yaþtaki erkeklerin de
saðlýðýný tehdit ediyor. Göðüs bölgesi yaðlanmasýyla karýþtýrýlan bu hastalýk, geç fark
edilebiliyor. Hormonal deðiþikliklerle de
ortaya çýkan erkeklerdeki meme kanserine
kas yapmak için kullanýlan ilaçlar sebep olabiliyor.Erkeklerin yaþadýðý önemli sorunlardan biri göðüs bölgesindeki yaðlanma ve þiþlik. Görüntü açýsýndan rahatsýzlýk veren ve
meme kanseri gibi kötü bir hastalýðýn da
habercisi olabilen bu durum, erkeklerde
meme büyümesi yani jinekomasti olarak
adlandýrýlýyor.
Erkeklerde meme büyümesinin hepatit,
siroz, akciðer kanseri, akciðer hastalýklarý ve
meme kanserinin habercisi olabileceðini
kaydeden Estetik Cerrahi Uzmaný Prof. Dr.
Erol Kýþlaoðlu, kas yapmak için kullanýlan
ilaçlarýn da buna yol açabileceðini
söylüyor.Jinekomastinin hemen her yaþta
ortaya çýkabildiðini belirten Prof. Kýþlaoðlu,
özellikle ergenlik dönemi dýþýnda eriþkin
erkeklerde meme kanserinin buna yol açabildiðini aktarýyor. Mamogram ya da ultrasanografi gibi tetkiklerle meme büyüklüðünü
oluþturan dokularýn ayýrt edilebildiðini
aktaran uzman, “Glandüler ya da meme bezi
denilen dokunun fazla olmasý durumunda
ender de olsa meme kanseri riski göz önüne
alýnarak tedavi uygulanýr.” bilgilerini veriyor.Prof. Dr. Erol Kýþlaoðlu, jinekomasti hastalarýnýn genellikle aðrý, þiþkinlik ve gerginlik
gibi þikayetlerle geldiðini belirtiyor. Prof.
Kýþlaoðlu, “Ýleriki yaþlarda görülen göðüs
büyümesi meme kanserine neden olabiliyor.
Jinekomasti kiþinin kendisi tarafýndan yaptýðý
elle muayenesinde de teþhis edilir. Meme
kanserinden þüphelenen kiþi hekime baþvurmalý ve gerekli tetkikler yapýldýktan sonra
tedaviye baþlanmalýdýr.” ifadelerini kullanýyor.Yeni doðan bebeklerde ve ergenlik dönemindeki erkeklerde görülen meme büyümesi
için beklenilmesi gerektiðini vurgulayan
uzman þunlarý tavsiye ediyor: “Yeni doðan
bebeklerde ve ergenlik dönemindeki erkeklerde hormonlarýn deðiþiminden ötürü göðüs
büyümesi yaþanabilir. Ýlerleyen dönemlerde
beklenildiði zaman vücudun düzene girmesiyle beraber bu büyüme de geçmektedir.
Jinekomastinin geçmediði, aksine daha da
ilerlediði zamanlarda müdahale uygulanýr.
Her jinekomasti olgusu da tedavi gerektirmeyebilir. Meme büyümesi, geriye dönüþü
olmayan bir olay olduðu için büyüyen doku
mutlaka alýnmalý.”
20:00
Yerli Dizi
Arka Sokaklar
Ýstanbul Polis Teþkilatý Asayiþ Þube’de görev
yapan Rýza Komiser ve ekibi, minibüsleriyle
Ýstanbul'un sokaklarýný arþýnlamakta ve
karþýlarýna çýkan her türlü kanunsuzlukla savaþmaktadýrlar.Saat : 20:00 - 23:15 (195 dakika)
Tür : Dizi (Polisiye, Macera)
Oyuncular : Zafer Ergin, Þevket Çoruh, Özgür
Ozan, Can Nergis, Müge Boz, Beril Kaynar
Yönetmen : Orhan Oðuz
20:00
Eðlence
Güldür Güldür
Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir
bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür
Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir
dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka,
þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða,
birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý
yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.
Oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða
Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu
Yönetmen : Meltem Bozoflu
20:00
Yerli Dizi
Hulk
Çok gizli bir askeri projenin içinde yer alan hücre
deðiþtirme makinesi için ülkenin baþarýlý üniversitelerinin birinden bir grup öðrenci kiralanmýþtýr. Grubun lideri ise Bruce Banner’dýr.
'Gammasphere' adlý bu hücre deðiþtirmeye
yönelik makineyi denemeye karar veren Banner,
bu deneyi sýrasýnda ortaya çýkan bir sorunla
deðiþik bir kiþiliðe bürünür ve kendi içindeki
kötülükleri göz önüne seren Hulk adýndaki bir
yaratýða dönüþme yeteneði kazanýr. Ancak
Hulk’a dönüþümünü kontrol edememektedir.
KIYMALI CEVÝZLÝ
ÇÝÇEKLER
Enver Sedat
Mýsýr Kralý Faruk'a karþý 23
Temmuz 1952'de yapýlan darbeye
katýlarak siyaset alanýnda kendini
tanýtan, 1960-1969 yýllarý arasýnda meclis baþkanlýðý yaptýktan
sonra 5 Kasým 1970'te baþkan
Cemal Abdül Nasýr'ýn ölümü
üzerine onun yerine geçen
cumhurbaþkaný.Mýsýr'ýn
Manûfiye eyaletine baðlý Mit Ebul
Kûm köyünde doðdu. Ýsmi Enver
Paþa'ya atfen verilmiþtir. 1936
yýlýnda askeri okuldan mezun
olduktan sonra, Mýsýr ordusunun
çeþitli kademelerinde görev yaptý.
1952 yýlýnda, yakýn çalýþma
arkadaþý Cemal Abdül Nasýr'la
beraber, Kral Faruk'u devirdikleri
"Hür Subaylar" darbesine katýldý.
Darbeden sonra, kýsa bir süre
Muhammed Necib'in cumhurbaþkanlýðýnýn ardýndan baþa
geçen Cemal Abdül Nasýr'ýn
yardýmcýsý oldu. 1960-1969 yýllarý
arasýnda Mýsýr Meclis Baþkanlýðý
görevini yürüttü.Nasýr 1970'de
ölünce, onun yerine Mýsýr
Cumhurbaþkaný oldu. 6 Ekim
1981'de bir askeri tören sýrasýnda
öldürülene kadar, 11 yýl Mýsýr
Cumhurbaþkaný olarak görev
yaptý.1973 yýlýnda meydana gelen
Yom Kippur Savaþý'ndan sonra
1975'te Sovyetler Birliði ile iliþkileri kesmiþ ve Ýsrail'le, Kudüs'ü
ziyaret ettiði 19 Kasým 1977 tarihinden itibaren iyi iliþkiler
geliþtirmiþ, 17 Eylül 1978'de
ABD'nin
arabuluculuðunda,
Ýsrail'le masaya oturarak, Camp
David Sözleþmesini imzalamýþtýr.
Bu antlaþma ile, Ýsrail tarafýndan
Altý Gün Savaþý'nda ele geçirilen
Sina Yarýmadasý, Mýsýr'a geri verilmiþtir. Barýþ çabalarýnýn sonucu
olarak, Menahem Begin ile birlikte 1978 yýlý Nobel Barýþ Ödülünü
almýþtýr.
Malzemeler
2 adet yumurta
1 su bardaðý yoðurt
1 su bardaðý erimiþ
Margarin
1 çay kaþýðý tuz
1 paket kabartma tozu
2,5 su bardaðý un
Harcý için:
250 gr dana kýyma
1 adet soðan
1 yemek kaþýðý margarin
1 su bardaðý ceviz
Yeteri kadar tuz, karabiber
Üzeri için çörek otu
Yemeðin Tarifi
Yumurta sarýsýnýn birini
ayýrýn. Yoðurma kabýna
yumurtalarý, yoðurdu, margarini ve tuzu koyup karýþtýrýn. Un
ve kabartma tozunu ekleyip
hamuru yoðurun. Yumuþak bir
hamur elde edin. Üzerini yaþ
bezle örtüp l5-20 dakika din-
lendirin.Harcý için margarini
eritip ince doðranmýþ soðaný
kavurun. Kýymayý ekleyin.
Kavrulunca ateþten alýn. Ýri
dövülmüþ ceviz, tuz, karabiber
ekleyin. Soðumaya býrakýn.
Hamuru merdane ile yarým cm
kalýnlýðýnda açýn.Çiçek kalýplarla hamur kesin. Arasýna
yeterince harç koyup üst üste
yapýþtýrýn. Üzerine yumurta
sarýsý sürüp çörek otu serpin.
170 derecedeki ýsýtýlmýþ fýrýnda
kýzarýncaya kadar piþirin.
Ey özden habersiz gafil!
Sen hala kabukla öðünüyorsun!
Hz.Mevlana
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.45 Ana Haber
20:00 Hulkk
Sinema
22:00 Kýzýl Ejder
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Dokunmayýn
Þabanýma
21:50 Haber Saati
22:50 Þaþkýn Damat
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Lezzet Haritasý
15:15 Arthur ve
Minimoylar
16.45 Sivri Akýllýlar
19.00 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Ezra
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
Yerli Dizi
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Yeþil Deniz
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:20 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Küçük Kýyamet
23:10 Davetsiz Misafir
TEK
YILDIZ
2
Mallarýnýz ve çocuklarýnýz ancak birer
imtihandýr; Allah katýnda ise büyük bir
mükafat vardýr. Tegâbun,64/15
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
SÜKÛT (Susmak)
'Sükût', susmak, konuþmamak, baþkasý konuþurken onu
dinlemektir.Sükût, insanýn toplum hayatýnda sevilmesini ve
kendisine saygý duyulmasýný saðlayan güzel huylardan
biridir. Dilin afetleri çok ve kendini bunlardan korumak zor
olduðu için, elden geldiði kadar susmak en iyi davranýþtýr. O
halde insan, gerektiðinden fazla konuþmamalýdýr. Dediler ki
abdallar, yani yüksek derecedeki veliler, konuþmasý, yemesi
ve uyumasý zaruret miktarýnda olan kimselerdir.
Allah Teâlâ (c.c.) buyurmuþtur: "Doðru söylemek,
hayýrla buyurmak ve insanlarýn arasýný bulmak hariç
konuþmada hayýr yoktur." [1] Peygamberimiz (s.a.v.)
buyurdu: "Karýn (mide), ferc ve dilini koruyan kimsenin her
þeyi korunmuþtur." [2]
Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular:
"Fazla sözü sonraya býrakana, fazla malý verene, yani
kesenin baðýný çözüp, dilinin ucuna baðlayana saadetler
olsun.", "Ýnsan için uzun dilli olmaktan daha kötü bir þey
yoktur.", "Konuþurken muhalefet etmeyen ve hasýmlýk
yapmayan ve batýl söz söylemeyen kimse için Cennette bir
saray yaparlar. Haklý iken susarsa Cennet-i âlâ'da ona bir
saray yaparlar."[3] Muaz Ýbnu Cebel (r.a.) anlatýyor: "Bir
seferde Rasûlullah (s.a.v.) ile beraberdik. Bir gün yakýnýna
tesadüf ettim ve beraber yürüdük. - Ey Allah'ýn Rasûlü,
dedim. Beni cehennemden uzaklaþtýrýp cennete sokacak bir
amel söyle!
"Mühim bir þey sordun. Bu, Allah'ýn kolaylýk nasip ettiði
kimseye kolaydýr; Allah'a ibadet eder, Ona hiçbir þeyi ortak
koþmazsýn, namaz kýlarsýn, zekât verirsin, Ramazan orucunu
tutarsýn, Beytullah'a hacc yaparsýn!" buyurdular ve devamla:
"Sana hayýr kapýlarýný göstereyim mi?" dediler.
- Evet ey Allah'ýn Rasûlü! dedim.
"Oruç (cehenneme) perdedir; sadaka hatalarý yok eder,
týpký suyun ateþi yok etmesi gibi. Kiþinin geceleyin kýldýðý
namaz salihlerin þiârýdýr." buyurdular ve þu ayeti okudular:
"Onlar ibadet etmek için gece vakti yataklarýndan kalkar,
Rablerinin azabýndan korkarak ve rahmetini ümit ederek
O'na dua ederler. Kendilerine rýzýk olarak verdiðimiz þeyden
de baðýþta bulunurlar." [4] Sonra sordu: "Bu (din) iþinin
baþýný, direðini ve zirvesini sana haber vereyim mi?" - Evet,
ey Allah'ýn Rasûlü! dedim. "Dinle öyleyse!" buyurdu ve
açýkladý:"Bu dinin baþý Ýslam'dýr, direði namazdýr, zirvesi
cihaddýr."Sonra þöyle devam buyurdu: "Sana bütün bunlarý
(tamamlayan) baþ amili haber vereyim mi?"
- Evet ey Allah'ýn Rasûlü! dedim.
"Þuna sahip ol!" dedi ve eliyle diline iþaret etti. Ben
tekrar sordum:
- Ey Allah'ýn Rasûlü! Biz konuþtuklarýmýzdan sorumlu
mu olacaðýz?
"Anasýz kalasýca Muâz! Ýnsanlarý yüzlerinin üstüne -veya
burunlarýnýn üstüne dedi- ateþe atan, dilleriyle
kazandýklarýndan baþka bir þey midir?" buyurdular.' [5]
Ömer (r.a.) buyurur: "Sükût insanýn, en güzel
elbisesidir.", "Çok gülenin heybeti azalýr. Çok konuþan çok
yanýlýr hataya düþer, böyle kimsenin hayâsý azalýr." [6]
PEYGAMBER EFENDÝMÝZ (S.A.V.)'ÝN SÜKÛTU
Peygamberimiz (s.a.v.)'in halinde sükût, yani sessizlik
hâkimdi. Sükûtu çok sever, ihtiyaç olmadan konuþmazdý.
Güzel þeyler konuþmayan veya konuþurken edep ve ahlâka
uymayan kiþiden yüzünü çevirirdi.
Sahabilere, 'Rasûlullah (s.a.v.) ile sohbet eder miydiniz?'
diye sorduklarýnda, onlar, 'Evet, fakat O çok az konuþurdu'
[7] þeklinde cevap verirlerdi.Peygamberimiz (s.a.v.)
konuþtuðunda az ve öz konuþur, lüzumsuz lakýrdý yapmazdý.
Ebu Mâlik, babasýndan Peygamberimiz (s.a.v.)'in
konuþmasý ve susmasý ile ilgili gördüklerini þöyle anlatýyor:
'Biz çocuk iken Rasûlullah (s.a.v.)'ýn meclisinde otururduk.
Ben O'ndan daha az konuþan hiçbir kimse görmedim. Bazý
sahabîler konuþurken sözü uzattýklarý zaman tebessüm
ederdi.' [8] Peygamberimiz (s.a.v.)'in üvey evladý Hind (r.a.)
ise, Peygamberimiz (s.a.v.)'in sükûtunu þu þekilde anlatýyor:
'O'nun sükûtu dört þekilde olurdu: Söylenenlere karþý
tahammül ve sabrederek, baþkalarýna sataþmaktan kaçýnmak
için, baþkalarýndan hoþuna giden bir hareket görürse takdir
manasýnda ve tefekkür için susardý.' Sükûtu, bedene kolay ve
hafif gelen bir ibadet olarak vasýflandýran Peygamberimiz
(s.a.v.), bir konunun detaylarýný bilmeden peþin fikirle
konuþan kimseleri ikaz ederdi.
Yine Peygamberimiz (s.a.v.), sahabîlerin sorusu üzerine
cihat, oruç ve zekâttan sonra en hayýrlý ibadetin sükût
olduðunu bildirerek, þöyle buyurdu:
"Susmak, konuþunca da hayýr konuþmak." [9]
Muaz b. Cebel'in, 'Dilimizin söylediklerinden sorumlu
olur muyuz?' sorusu üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) þöyle
buyurdu:"Ýnsanlarý Cehenneme yüzüstü düþürecek olan þey,
dillerinden baþkasý deðildir. Kim Allah'a ve âhiret gününe
inanýyorsa, ya hayýr söylesin, ya da sussun. Hayýr konuþun
faydalanýn, kötü konuþmayýn ki kurtuluþa eresiniz." [10]
Yerinde konuþmanýn, boþ yere söz söylememenin
önemini her fýrsatta Peygamberimiz (s.a.v.) bildirmektedir.
Kimi zaman da sahabelerin sorusu üzerine bu konuya
dikkatimizi çekmektedir.Ubade b. Samit anlatýyor:'Bir gün
Peygamber Efendimiz bineðine binerek sahabeleri ile birlikte
yolculuða çýktý. Sahabelerden hiçbiri O'nun önüne geçmiyor,
hep saðýnda ve solunda yürüyorlardý. Muaz b. Cebel sordu:
- Ya Rasûlallah! Allah'tan bizim günümüzü sizin
gününüzden önce getirmesini dilerim. Allah o günü bize
göstermesin. Þayet size bir þey olursa sizden sonra hangi
amelleri yapmamýzý tavsiye edersiniz? Peygamberimiz
(s.a.v.):"Allah yolunda cihada devam ediniz." Muaz bunun
üzerine:- Anam babam size feda olsun! dedi. Efendimiz
(s.a.v.): "Allah yolunda cihad çok iyi bir þeydir. Fakat
bugünkü insanlar için ondan daha önemli bir þey vardýr."
buyurdu. Muaz:'Öyleyse Ya Resûlullah açýklayýn bize. O
önemli olan þey nedir?' Peygamber Efendimiz dilini
göstererek:"Bununla, iyilikten baþka bir þey söylememektir."
buyurdular.' [11] 'Söz gümüþ ise sükût altýndýr' diyen
Lokman (a.s.): 'Sükûtu ganimet bil! Konuþtuðunda boþ ve
lüzumsuz þeyler konuþ, diyerek öðütte bulunmakta ve bizi
sükûti bir hayata teþvik etmektedir. Sevgili Peygamberimiz
(s.a.v.) de: "Kiþinin kendini alakalandýrmayan þeyleri terk
etmesi, Ýslâmî güzelliðindendir" [12] buyurarak, kendini
ilgilendirmeyen þeyin lüzumsuzluðuna, boþ þeyler olduðuna
iþaret edip bundan sakýnmanýn Ýslâmi güzellik olacaðýný
bildirmiþtir.Zamanýmýzda dil, konuþmak yerini tutan, iþaret
ve yazý hususunda da ayný titizliði göstermek gerekir. Kitap,
dergi, gazetede; makale, fýkra v.s. her türlü yazýlarda da
sünnet-i seniyyeye tabi olmak müminlik þiarýdýr. Gýybet,
dedikodu lüzumsuz, faydasýz þeylerden kaçýnarak, yazýlarda
da müminler arasý sevgi dokunmalýdýr.
[1] Nisa sûresi, 3/114.[2] Tirmizî, Birr, 62.
[3] Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi..
[4] Secde sûresi, 32/16.[5] Tirmizî, Ýman, 8.
[6] Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi.
[7] Buharî, Menakýb 23; Müslim, Fezailu's-Sahabe 19;
Zühd 71.[8] Tirmizî, Menakýb 20; Ebu Davud, Ýlim 7.
[9] Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi.
[10] Tirmizî, Ýman, 8.[11]
ESMAÜL HÜSNA
ES-SELAM
Selâmette olan, selâmette kýlan. "Selâm" kelimesi
Kur'aný Kerimde 33 defa geçer ama bunlardan yalnýz bir
tanesi (Haþr 23) Allah'ýn ismi olarak geçmektedir. Her
doðan ölüyor, her yeþeren kuruyor, her yapýlan yýkýlýyor.
Yaratýlanlarýn en deðerlisi insan doðuyor, büyüyor, ihtiyarlýyor, hastalanýyor, acýkýyor, uyuyor ve ölüyor.
"Selâm" olan Rabbimiz bütün bunlardan salimdir. Ýslâm
dinini indirerek selâmet yurdu olan Cennete davet eden,
bu dünyada gönüller arasýna köprü olan selâmý öðreten,
"Bir selâmla selâmlandýðýnýz zaman, ondan daha güzel
selâm verin veya aynýyla karþýlýk verin" (Nisa 86) diyerek
selâm almayý emrederek, nezaket kurallarýný öðreten
Rabbimiz Mü'minleri Cehennem azabýndan selâmette
kýlandýr. Müslüman kelimesiyle selâm, Ýslâm kelimeleri
silm kökündendir. Efendimiz: "Müslüman: dilinden ve
elinden Müslümanlarýn selâmette olduðu/ zarar görmediði kiþidir" buyurmuþ. (Buhari 1/9, Müslim iman bab 4,
Ebu Davud Cihad Hadis 2481).Ýnkar mikroplarý saçanlara, isyan okullarý kuranlara, harami çeteleri kuranlara dilinle ve elinle bir þey yapamýyorsan bari Müslümanlara
dil uzatma.Ýmam Kuþeyri: "mü'min kardeþinin bir ayýbýný gördüðünde onu yetmiþ çeþit ma'zeret bularak temize
çýkarmaya çalýþ. Eðer ma'zeret bulamazsan sen yinede
yetmiþ ma'zerete ikna olmadýn diye kendini ayýpla" diyor. (Kuþeyri, et Tahbir fi t Tezkir, s:29)
26
CUMA
ARALIK 2014 CUMA
Cumanýz Mübarek
Olsun...
DUA
9
"Bir mü'min erkek, bir mü'min kadýna buðz
etmesin. Çünkü onun bir huyunu beðenmezse baþka bir huyunu beðenir."
(Müslim, "Radâ", 61)
"Benden bana ezâ veren þeyi gideren ve bana yarayacak þeyi bende tutan Allah'a hamd olsun" Amin
SAHABE HAYATI
ABDULLAH BÝN MES'UD (R.A.)
Genç bir çobandý. Akabe bin Ebî Muît'in
koyunlarýný güderdi. Bir gün koyunlarýnýn baþýnda
iken iki misafir geldi. Misafirler susadýklarýný
söyleyerek ondan süt rica ettiler. Genç çoban onlara
þöyle cevap verdi:
"Var, ama veremem! Bu koyunlar bana emanet
edilmiþtir. Sahibinin iznini almadan süt veremem.
Aksi hâlde emanete hýyanet etmiþ olurum."
Bunun üzerine misafirler, henüz çocuk yaþtaki
çobandan, hayatýnda hiç teke yüzü görmemiþ bir
keçi istediler. Çoban o vasýftaki bir keçiyi alýp onlara
götürdü. Misafirlerden biri keçiyi tuttu, dua etti.
Sonra da sütten kesilmiþ keçiyi saðmaya baþladý.
Sanki keçinin memeleri bir anda sütle
doluvermiþti… Bir tabak götürüp sütü ona
doldurdular. Saðýlan sütü sýrayla içip susuzluklarýný
giderdikten sonra, keçiyi saðan zat tekrar dua etti,
keçi eski hâline döndü.
Karþýsýndaki zatýn Allah'ýn Resûl'ü (a.s.m.),
yanýndakinin de Hz. Ebû Bekir (r.a.) olduðunu
bilmeyen genç çoban, heyecan içinde sordu:
"Þu okuduklarýnýzý bana da öðretir misiniz?"
Resûlullah mübarek elini çobanýn baþýna
koyarak ona:
"Sen öðretilmiþ bir gençsin" diye cevap
verdi.
Ve daha Ýslam'a girdiði anda Allah
Resûlü'nün mübarek dualarýna mazhar olan
bu çocuk yaþtaki çoban, sonradan Kur'ân'ý
Kerim'i okuma hususunda bütün diðer
Ashâbýn üstüne çýktý ve sahabilerin "Altý
Abdullah"ýndan biri olarak tarihe geçti.
Evet, bu masum ve hassas çoban,
Abdullah bin Mes'ud Hazretleri idi (r.a.).
Böylece ilk Müslümanlardan olma þerefini
kazanýyordu.
Mekke'de
müþriklerin
baskýsýnýn
þiddetlendiði sýralarda sahabiler bir araya
toplanmýþ, Kureyþlilere karþý Kur'ân'ý açýktan
okuyamadýklarýndan yakýnýyorlardý. Hz. Abdullah:
"Ben, Kur'ân'ý onlara duyururum." dedi.
Diðerleri:
"Onlarýn sana bir þey yapmalarýndan korkarýz!"
diye cevap verdiler. Kur'ân'ý aþireti ve sülalesi
kuvvetli birinin okumasýndan yana olduklarýný
söylediler. Abdullah:
"Bana müsaade edin, Allah beni korur." deyip
çýktý ve Kâbe'nin yakýnýnda Kureyþ müþriklerinin
toplandýðý yere gitti. Besmele çekerek Rahmân
Sûresi'nin baþýndan okumaya baþladý.
Çok þaþýran müþrikler, ilk þaþkýnlýklarý öfkeye
dönüþtükten sonra, hemen Abdullah'ýn yanýna
gittiler ve yüzüne gözüne vurmaya baþladýlar. Ama
Abdullah yine susmadý, okumaya devam etti.
Bilahare arkadaþlarýnýn yanýna döndü. Onlar
endiþeyle yanýna koþtuklarýnda, Abdullah þöyle
diyordu:
"Vallahi benim gözümde, Allah'ýn
düþmanlarý arasýnda bunlardan daha basit olaný
yoktur. Ýsterseniz yarýn da gidip ayný þeyi yapayým."
Genç ve çelimsiz bir çobanken imanýn sýrrýna
erip bütün dünyaya meydan okuyabilecek, manevi
bir kuvvete eriþen Hz. Abdullah, Mekke'nin sözde
büyük liderlerini hiçe saydýðýný açýkça göstermiþ ve
hepsini küçük düþürmüþtü. Dolayýsýyla maksat hâsýl
olmuþtu. Bu sebeple sahabiler, Hz. Abdullah'ýn
ertesi günü de oraya gidip kendisini yeniden
tehlikeye atmasýný uygun görmediler.[1]
Abdullah bin Mes'ud (r.a.) iki defa hicret etme
faziletini kazanan sahabilerdendi. Müþriklerin
iþkenceleri dayanýlmaz bir hâl alýnca Habeþistan'a
hicret etti. Fakat Peygamberimizin hasretine
dayanamadý. Bir müddet sonra tekrar Mekke'ye
döndü. Hicret izni çýkýnca da Medine'ye hicret etti.
Resûlullah (a.s.m.) onu Zübeyr bir Avvam'la kardeþ
yaptý. Peygamberimiz, Hz. Abdullah'ý mescidin
bitiþiðinde bir yere yerleþtirmiþti. Bu sebeple her an
Resûlullah'ýn hizmetine koþardý. Abdullah (r.a.),
Peygamberimizin devamlý beraberinde yürür,
ayakkabýlarýný giydirir, âsasýný, yastýk, koku ve
misvak
gibi
hususi
eþyalarýný
taþýrdý.
Peygamberimiz uyuduðunda kendisini Ýbni Mes'ud
uyandýrýrdý. Bu yüzden onun sahabiler arasýndaki
unvaný, "Sahibü's-Sevadý ve's-Sivâk" idi. Hz.
Abdullah, Resûlullah ile o kadar beraber oluyordu
ki, Medine'ye ilk gelenler onu Ehl-i Beyt'ten
zannediyorlardý… Hayber'in Fethi'nden sonra
Medine'ye gelen meþhur sahabilerden Ebû Mûsâ
el-Eþ'arî (r.a.) bununla ilgili olarak þöyle der: "Ben
ve kardeþim Medine'ye geldiðimizde, Resûlullah'ýn
yanýna çok girip çýktýðý için onu ve annesini
Resûlullah'ýn Ehl-i Beyt'inden sanýyorduk."[2]
Bir rehber olarak Resûlullah'a en yakýn zatýn kim
olduðu sorulduðunda, "Yol göstericilik ve huy
bakýmýndan Allah Resûlü'ne en yakýn olan kimse,
Abdullah bin Mes'ud'dur." demiþti.
Onun Resûlullah'a olan yakýnlýðýyla ilgili bir
diðer rivayeti de Abdurrahman bin Yezîd'den
öðreniyoruz. O, bu hususta þöyle diyor:
"Biz bir defa Huzeyfetü'l-Yemen'e (r.a.) gelip,
sahabiler içerisinde meslek ve meþrep cihetiyle
Resûlullah'a en yakýn olan kimdir ki, biz onu bilip
onun hâline bakarak ha-yatýndan örnek alalým, diye
sorduk. Hz. Huzeyfe þöyle dedi: 'Güzel yaþayýþýyla,
meslek, meþrep ve siret cihetiyle Resûlullah'a en
yakýn olan, Abdullah ibni Mes'ud'dur. Ondan
baþkasýný bilmiyoruz.'"
Hz. Abdullah çok güzel Kur'ân okurdu.
Peygamberimiz, sahabilere Kur'ân'ý dört kiþiden
öðrenmelerini tavsiye ediyordu. Bunlardan birisi de
Hz. Abdullah idi.[3]
Buhârî'de yer alan bir rivayete göre, Peygamber
Efendimiz, Hz. Abdullah'tan kendisine Kur'ân
okumasýný istemiþti. Bunun üzerine Ýbni Mes'ud
Hazretleri:
"Ey Allah'ýn Resûl'ü! Kur'ân sana indirildiði
hâlde ben mi sana okuyacaðým?!" diye sordu.
Peygamberimiz de: "Evet, onu baþkasýndan
dinlemek benim hoþuma gider!" diye cevap verdi.
Ýbni Mes'ud okumaya baþladý. "Her ümmetten
bir þahit gönderdiðimiz zaman durumlarý ne
olacak?" mealindeki âyete kadar geldiðinde,
Resûlullah:
"Þimdilik yeter." dedi; o anda gözlerinden
yaþlar boþanýyordu…[4]
Abdullah bin Mes'ud'un (r.a.) Peygamberimizin
yanýnda ayrý bir yeri vardý. Bir defasýnda þöyle
buyurdu:
"Benden sonra iki kiþiye, Ebû Bekir ve Ömer'e
uyunuz. Ammar'ýn gösterdiði yoldan gidiniz. Ýbni
Mes'ud'un tavsiyelerine sýmsýký sarýlýnýz."[5]
Baþka bir gün Hz. Abdullah bir þey almak için bir
aðaca çýkmýþtý. Bu arada çok zayýf olan bacaklarý
göründü. Bazý sahabiler bunu görünce gülüþtüler.
Pey-gamberimiz bunu hoþ karþýlamadý ve þöyle
buyurdu: "Niçin gülüþüyorsunuz?! Abdullah'ýn
bacaklarý kýyamet günü Uhud Daðý'ndan daha aðýr
gelecektir."[6]
Ýbni Mes'ud (r.a.), Peygamberimizle birlikte
bütün savaþlara iþtirak etti. Büyük kahramanlýklar
gösterdi. Bedir Savaþý'nda yaralý bir hâlde bulduðu
Ebû Cehil'in kafasýný keserek Resûlullah'a götürdü.
Peygamberimizin vefatýndan sonra da Yermük
Savaþý'na katýldý.
Suffe Ashâbý'ndan olan, Resûlullah'ýn hususi
hayatýyla içli dýþlý bulunan, ondan zarurî durumlar
haricinde ayrýlmayan, bütün ömrünü Kur'ân'a
adayan ve Resûlullah'ýn huzuruna teklifsizce girip
çýkabilen Hz. Abdullah'ýn ilmî vukufu emsalsizdi.
Bilhassa tefsir ilminde müstesna bir yeri vardý.
Kendisi bu hususta þöyle der:
"Allah'a yemin ederim ki, Allah'ýn Kitabý'ndan
hiçbir sûre yoktur ki, onun ne-rede indiðini en iyi
bilen ben olmayayým! Hiçbir âyet yoktur ki, niçin
indiðini en iyi bilen ben olmayayým… Develerin
ulaþabileceði yerde Allah'ýn Kitabý'ný benden daha
iyi bilen birinin olduðunu bilsem, mutlaka deveye
binip ona giderdim."[7]
Ýbni Mes'ud (r.a.), hadis ilminde de mümtazdý.
848 hadis rivayet etti. Hadis rivayet ederken çok
ihtiyatlý davranýrdý. Benzi solar, renkten renge
girerdi. Çoðu zaman "Resûlullah buyurdu."
þeklinde kesin söylemez, ona yalan isnat et-mekten
korkardý. Onun rivayet ettiði hadislerden birkaçý
þöyledir:
Resûlullah (a.s.m.): "Kalbinde zerre kadar kibir
bulunan kimse cennete giremez." buyurdu. Bunun
üzerine bir zat: "Yâ Resûlallah, insan, elbisesinin ve
ayakkabýlarýnýn güzel olmasýný sever, arzu eder."
dedi. Resûlullah (a.s.m.): "Þüphesiz ki, Allah
güzeldir ve güzelliði sever. Kibir ise kendini yüksek
göre-rek hakký inkâr etmek ve insanlarý hor
görmektir." buyurdu.[8]
"Doðruluða sarýlýnýz. Þüphesiz ki, doðruluk
iyiliðe, iyilik de cennete götürür. Ýnsan doðruyu
söyleye söyleye, neticede Allah indinde 'Sýddýk [pek
doðru sözlü]' mertebesine yazýlýr. Yalan
söylemekten kaçýnýn. Çünkü yalan söyleye söyleye
neticede Allah yanýnda 'Kezzâb [çok yalancý]'
olarak yazýlýr."[9]
"Kim geçim sýkýntýsýndan dolayý insanlara dert
yanarsa, onun ihtiyacý giderilmez, açýðý kapanmaz.
Fakat kim geçim darlýðýný Allah'a arz ederse, Allah,
onun sýkýntýsýný giderir, bolluða çýkarýr."[10]
"Hastalýða veya baþka türlü bir sýkýntýya maruz
kalan hiçbir Müslüman yoktur ki, Allah bu vesileyle,
aðacýn yapraklarýný dökmesi gibi, onun günahlarýný
affetmesin."
[11]Hz. Abdullah'ýn fýkýh ilminde de müstesna
bir yeri vardý. Birçok fetva verdi. Ebû Mûsâ el-Eþ'arî
(r.a.) gibi büyük bir âlim, onun bu husustaki ilmine
saygý duyar, "Ýbni Mes'ud içinizdeyken bana bir þey
sormayýn." derdi. Hz. Ömer de, "Ýbni Mes'ud,
ilimle doldurulmuþ bir daðarcýktýr." diyerek iltifatta
bulunurdu.
Abdullah (r.a.) iyi bir âlim olduðu gibi, iyi bir
öðreticiydi de… Bildiklerini en güzel þekilde
baþkalarýna öðretirdi. Hz. Ali'nin bulunduðu bir
mecliste, "Biz, Hz. Abdullah'tan daha güzel ahlaklý,
öðretme hususunda daha þefkatli, daha hoþ sohbet
ve daha takvalý bir kimseyi görmedik." denildi. Hz.
Ali: "Bunu gerçekten samimi olarak mý
söylüyorsunuz?" dediðinde, "evet" cevabýný aldý ve
"Þahit ol ya Rab, ben de aynen bunlarýn dediklerini
ve daha fazlasýný tasdik ediyorum." dedi.[12] Bu
liyakatini bildiði içindir ki, Hz. Ömer onu
Kûfe'ye muallim olarak vazifelendirdi. Kûfe
halkýna da þöyle bir mektup yazdý:
"Size emîr olarak Ammar bin Yâsir'i,
muallim olarak da Abdullah bin Mes'ud'u
gönderiyorum. Her ikisi de sahabinin mümtaz
þahsiyetlerindendir. Onlara tabi olun, itaat edin
ve sözlerini dinleyin. Bilmiþ olun ki, Abdullah
bin Mes'ud hususunda sizi nefsime tercih
ettim." Hz. Ömer bu son cümlesiyle, kendisinin
de Hz. Abdullah'a çok zaman ihtiyaç
duyduðunu, ama buna raðmen Kûfelileri
nefsine tercih ederek onlara Hz. Ýbni
Mes'ud'dan istifade imkânýný verdiðini söylüyordu.
Bu vazifeyi en güzel bir þekilde yerine getiren
Ýbni Mes'ud (r.a.), Hz. Osman zamanýnda kadýlýk ve
fetva verme hizmetine devam etti. Ayrýca Beytülmâl
memurluðu da yaptý. O yýllarda Bizanslýlarla
savaþan mücahitlerin ihtiyaçlarý Kûfe'den temin
ediliyordu. Ýbni Mes'ud (r.a.) bu vazifesini de iyi bir
þekilde eda etti. Hz. Osman'ýn hilafetinin son
yýllarýnda fitne hareketleri yayýlýnca Hicaz'a döndü.
Hz. Abdullah, vefatýna yakýn hastalandý. Hz.
Osman (r.a.) onu ziyarete geldiðinde þikâyetini
sordu. "Bir tek þikâyetim var, o da günahlarýmdýr!"
diye cevap veren Hz. Abdullah bin Mes'ud, ne
istediðini soran Hz. Osman'a, Allah'ýn rahmetini
istediðini söylüyordu. Hz. Osman bu defa:
"Sana bir þey alalým mý?" diye sordu. Cevap
kýsaydý:
"Ýhtiyacým yok." Bunun üzerine Hz. Osman:
"Çocuklarý-na býrakýrsýn." dediðinde þu cevabý
aldý:
"Çocuklarýmýn
aç
kalacaðýndan
mý
korkuyorsun?! Ben onlara her gece Vâkýa Sûresi'ni
okumalarýný emrederdim. Çünkü Resûlullah'ýn
'Kim her gece Vâkýa Sûresi'ni okursa, dünyada
fakirlik sýkýntýsý çekmez.' buyurduðunu iþittim."[13]
Hz. Abdullah 64 yaþýndayken Hicret'in 32.
yýlýnda vefat etti. Bâki Mezarlýðý'na defnedildi.
Ýbretli sözlerinden ikisi:
"Harama dalýp zengin olmaktansa, fakir
kalmayý sevmeli; Allah'a isyan edip þeref
kazanmaktansa, O'na itaat edip mütevazi kalmayý
daha iyi görmeli."
Abdullah (r.a.), "Sakýn biriniz imme'a olmasýn!"
dedi. "Ýmme'a nedir?" diye sordular. Þu cevabý
verdi:
"Ýmme'a, 'Benim þahsi görüþüm yoktur.
Ýnsanlar ne yaparsa ben de öyle yaparým.
Müslüman olurlarsa Müslüman olurum, kâfir
olurlarsa ben de kâfir olurum.' diyen kimsedir. Siz,
'Bütün insanlar küfre dönse, ben Müslüman
kalmaya kararlýyým.' Deyiniz."
[1]Üsdü'l-Gàbe, 3: 257.
[2]Müslim, Fezâilü's-Sahâbe: 110; Tirmizî,
Menâkýb: 38.
[3]Tirmizî, Menâkýb: 38.
[4]Buhârî, Fezâilü'l-Kur'ân: 32-33.
[5]Tirmizî, Menâkýb: 38.
[6]Tabakât, 3: 155.
[7]Müslim, Fezâilü's-Sahâbe: 115.
[8]Müslim, Ýman: 147; Tirmizî, Birr: 60.
[9]Buhârî, Edeb: 69; Müslim, Birr: 105.
[10]Tirmizî, Zühd: 18.
[11]Buhârî, Merdâ: 3; Müslim, Birr: 45.
[12]Üsdü'l-Gàbe, 259.
[13]age.
TEK
YILDIZ
2
26
ARALIK 2014 CUMA
HABER
10
"Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci,
Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr"
Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nin ev
sahipliðinde TRT Diyanet TV'de ses sanatçýsý
Mustafa Cihat tarafýndan sunulan "Genç
Ýlahiyat" programý, Hitit Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans
Salonu'nda gerçekleþtirildi.
Marmara
Üniversitesi
Orta
Doðu
Araþtýrmalarý Enstitüsü öðretim üyesi Doç. Dr.
Ahmet Uysal'ýn konuk olduðu "Ýslam
Coðrafyasýndaki Patolojik Sorunlar" konulu
programa; Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Rektör Yardýmcýsý
Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Ýlahiyat Fakültesi
Dekanýmýz Prof. Dr. Þaban Haklý, Dekan
Yardýmcýlarý Yrd. Doç. Dr. Özden Kanter, Yrd.
Doç. Dr. Þahabettin Ergüven ile çok sayýda
öðretim üyesi ve Ýlahiyat Fakültesi öðrencisi
katýldý.
Orta Doðu'da yaþanan sorunlarýn temelinde
Ýslam'ýn yanlýþ yorumlanmasýndan kaynaklanan mezhep çatýþmalarýnýn etkili
olduðunu, bu baðlamda genç ilahiyatçýlara
büyük görevler düþtüðünü söyleyen Doç. Dr.
Uysal, Batýlý devletlerin Ýslâm coðrafyasýnda
geniþ çaplý bir sünni-þii çatýþmasý yaratmaya
çalýþtýðýný, böyle bir çatýþmanýn engellenebilmesi için Ýslâm'ýn doðru
anlaþýlýp yorumlanmasýnýn gerektiðini, bunun saðlanmasý durumunda
geçmiþte olduðu gibi günümüzde de
Türk, Arap, Kürt vb. uluslarýn bir
arada huzur içinde yaþayabileceklerini
ifade etti. Ayrýca Iþid, El-Kaide ve
Boko Haram gibi örgütlerin Batý orijinli olduðunu dile getiren Doç. Dr.
Uysal, bu örgütlerin Batýlýlar tarafýndan bazý bölge devletlerinin de
yardýmýyla
Ýslâm
coðrafyasýný
istikrârsýzlaþtýrmak için kullanýldýðýný ifade etti.
Doç. Dr. Uysal, Batý'nýn bir taraftan
Müslüman halklara çifte standart uyguladýðýný,
kendi kontrolünde olduðu sürece Arap
ülkelerindeki antidemokratik rejimleri görmezden geldiðini, diðer taraftan ise demokratik
seçimlerle iktidara gelen bazý Arap hükümetlerinin darbelerle devrilmesi için el altýndan
çaba harcadýðýný belirtti.
Doç.
Dr.
Uysal,
Hristiyan
Batý
Medeniyeti'nin yýkýcý ve sömürgeci, Müslüman
Doðu Medeniyeti'nin ise yapýcý ve imar edici bir
medeniyet olduðunu, Batý ülkelerinin tarih
boyunca silah ve barutla, Müslüman ülkelerinin
ise ilim ve irfanla geliþtiðini savunarak
Türkiye'nin son yýllarda izlediði Orta Doðu
politikasýnýn doðru ve tutarlý olduðunu ve bu
politikanýn ezilen bölge halklarý için bir umut
ýþýðý olduðunu dile getirdi.
Programda Doç. Dr. Ahmet Uysal, program
sunucusu Mustafa Cihat ile öðrencilerin kendisine yönelttiði sorularý cevapladýrýlýrken program sonunda Sanatçý Mustafa Cihat tarafýndan konser verildi. Haber Servisi
Ýl Özel Ýdare
HAKBÝS'e geçti
Üniversitede "Engelsiz Üniversite
Farkýndalýk Buluþmasý"
Hitit Üniversitesi eðitim birimlerinde Engelli
Öðrenci Birimi Koordinasyonunca düzenlenen
"Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý" kapsamýnda 24 Aralýk 2014 Çarþamba günü, saat
14.30'da
Meslek
Yüksekokulu
Konferans
Salonu'nda "Engelsiz Üniversiteye Doðru" konulu
etkinlik gerçekleþtirildi.
Üniversite engelli öðrencilerin eðitim almasýna
iliþkin hangi hizmetlerin sunulduðunu konuþmak ve
tartýþmak amacýyla düzenlenen etkinliðe; Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr.
Menderes Suiçmez, müdür yardýmcýlarý, öðretim
elemanlarý ve yüksekokul öðrencileri katýldý.
Etkinlikte konuþan Engelli Birim temsilcisi Öðr.
Gör. Doðan Demirci, Üniversitenin "Herkesin
Eriþtiði, Ulaþabildiði ve Yararlandýðý Üniversite"
demek olan "Engelsiz Üniversite" hedefiyle çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirterek engellilerin
topluma tam ve etkin katýlýmlarýný saðlamak
amacýyla engellilere seçim özgürlükleri, insanlýk
onuru ve bireysel özelliklerine saygý gösteren bir
yaklaþýmla Üniversitemizin çeþitli hizmetler sunduðunu ifade etti. Ayný zamanda engelli bireylerin
eðitim öðretim sürecinde akademisyenlerden olan
beklentileri hakkýnda bilgiler verilerek engellilik
konusunda farkýndalýðý arttýracak çeþitli kýsa film
gösterimleri ile etkinlik tamamlandý.
Haber Servisi
CHP'de Ýl Baþkanýný Genel
Merkezin atamasý söz konusu
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas 2015 seçimleri
öncesinde milletvekili adaylýðý için istifa etti. Ýl
Baþkanlýðý 3 aday bulunuyor. Bu isimler ise Uysal Bekar,
Dudu Sýr ve Yüksel Aydemir. Çorum CHP yönetiminin
yeni adayý belirlemesinin þartý yönetim kurulu üyelerinin
tamamýnýn bir isme oy vermesinden geçiyor. Edinilen
bilgilere göre bu yöntemin Çorum'da mümkün olamayacaðý ve Genel Merkezin atama yapmasý ile yeni il
baþkanýnýn belirlenmesi söz konusu olacaðý iddia ediliyor. Bu durumda en yakýn isim ise Av. Feridun Ayvazoðlu
ismi ön plana çýkýyor. Bahadýr YÜCEL
"Yolsuzluða karýþanlar halka
hesap vermelidir"
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Harcama
Birimlerinin ödemelerine yönelik Hak Ediþ
Bilgi Sistemi (HAKBÝS) yazýlýmý kullanýlmaya baþlanýldý.
Türkiye geneline 12 yýldýr hizmet veren
Çorum firmasý Best Yazýlým tarafýndan,
Çorum Ýl Özel Ýdaresi'ne yazýlým hazýrlandý.
Ayrýca yazýlýmýn kullanýmýyla ilgili olarak da
Ýl Özel Ýdaresi Harcama Birimlerinin
ödemelerine yönelik Hak Ediþ Bilgi Sistemi
(HAKBÝS) eðitimi verildi.
Ýl Özel Ýdaresi Konuk Evi Konferans
Salonu'nda 24 Aralýk 2014 Çarþamba günü
düzenlenen Hak Ediþ Bilgi Sistemi
(HAKBÝS) eðitimi Best Yazýlým Genel
Koordinatörü Mustafa Beyoðullarý ve
Yazýlým Uzmaný Engin Avcý tarafýndan
gerçekleþtirildi.Eðitim programýna Ýl Özel
Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýlarý Bülent
Kankurdan ve Ünal Demiray, Ýl Özel Ýdaresi Birim Müdürleri ile personeli katýldý.
Konu hakkýnda bir deðerlendirmede
bulunan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Ömer Arslan, Çorum Ýl Özel Ýdaresi çalýþmalarýyla ilgili olarak Hak Ediþ Bilgi Sistemi
(HAKBÝS) yazýlýmýný hazýrlattýklarýný belirtti
ve "Bu yazýlým sayesinde, tüm ödemelere
iliþkin süreçlerin kontrolünün etkin olarak
takibi, veri tabanýnda tutulmasý, ihtiyaç
durumunda birçok farklý raporlarýn elde
edilmesi, ödemenin SMS ile banka hesabýna gönderilmesinin hak sahibine bilgilendirilmesi saðlanacak"dedi.
Yine Genel Sekreter Ömer Arslan, bu
yazýlým sayesinde tüm çalýþanlar ve paydaþlarýn daha verimli ve kýsa süre içinde
iþlemlerini sonuçlandýrabileceðini kaydetti.
Haber Servisi
Çorum Emek ve Demokrasi
Platformu ve KESK Dönem Sözcüsü
Merter Kocatüfek, yolsuzluk ve
rüþvet operasyonu ile ilgili olarak
yürütülen tek yasal soruþturmanýn,
dört bakan hakkýnda Meclise gelen
fezlekeler üzerinden yürütüldüðünü
dile getirerek, "AK Parti Hükümeti
ve Meclis Grubu, "komisyondaki oy
çokluðu" ile bakanlarý aklayarak ya
da en azýndan birkaçýný Yüce Divan'a
göndererek, kendisi için son derece yýpratýcý olan bu
süreci en az zararla kapatmak istemektedir. Yolsuzluk ve
rüþvetin suçlularýnýn bütün açýklýðý ile ortaya çýkarýlýp
hesap sorulmasýnda Hükümetin yargý yolunu kapatmasý, 17-25 Aralýk büyük yolsuzluk ve rüþvet skandalýnýn elbette halkýn, emekçilerin vicdanýnda kapandýðý
anlamýna gelmemektedir" dedi.
"Geniþ halk kesimlerinin yýllardýr yoksulluk ve borç
bataðýnda yaþam savaþý verirken, birilerinin yýllardýr ülke
kaynaklarýný kendi kiþisel çýkarlarý
için kullandýklarý ayan beyan
ortadadýr" diyen Kocatüfek, "Son
bir yýldýr her þey bütün açýklýðý ile
halkýn gözleri önünde yaþanmaktadýr. Sistemin polisleri, savcýlarý,
mahkemeleri, istihbarat güçleri
siyasi iktidarýn doðrudan elemanlarý gibi hareket etmiþ, soruþturmanýn daha fazla derinleþmemesi
için bütün olanaklarýný seferber
edilmiþ, bazý deliler ortadan
kaldýrýlmýþtýr. Ancak cin bir kez
þiþeden çýkmýþ, yýllardýr halktan gizlenen gerçekler, yolsuzluk, yaðma ve talan düzeni toplumun geniþ kesimleri
tarafýndan daha net görünmeye baþlanmýþtýr.
Cumhurbaþkaný ve Baþbakan baþta olmak üzere,
hükümet çizgisinde yayýn yapan gazeteler, köþe
yazarlarý ve yandaþ sendikalar, yolsuzluk ve rüþvet
operasyonlarý karþýsýnda son bir yýldýr "tek ses, tek
yürek" davranmakta ve yolsuzluk yapanlarýn açýða
çýkarýlmasýný isteyenleri suçlamayý, onlara iftiralar
atmayý sürdürmektedir. Siyasi iktidar ise "Yavuz hýrsýz
ev sahibini bastýrýr" sözüne uygun olarak o da 17-25
Aralýk haftasýný adeta hýrsýzlýklarýn, yolsuzluklarýn,
rüþvetin açýða çýkarýlmasýný isteyenleri sindirme haftasýna dönüþtürmeyi amaçlamaktadýr. Yýllardýr "adalet" ve
"hukukun üstünlüðü" gibi kavramlarla her türlü yolsuzluðun, adaletsizliðin ve hýrsýzlýðýn üzerini örtenler,
halkýn gerçeklerin açýða çýkarýlmasý taleplerini görmezden gelmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandý.
"Siyasi iktidarýn bütün engelleme giriþimlerine raðmen, yolsuzluk, rüþvet ve yaðma gibi sistemin
çürümüþlüðünün ifadesi olan bütün pisliklerin halka
gösterilmesi görevi emekçilerin
ve emek örgütlerinin öncelikli
görevleri arasýndadýr" diyen
Kocatüfek, "Yýllardýr emeði ve
alýnteri çalýnan, sefalet ücretlerine
mahkum edilen emekçiler olarak,
her yerinden pislik akan mevcut
sistemin sorunlarýný kendi iç dengelerini bozmadan aþmasýna izin
vermeyecek, gerçeklerin bütün
açýklýðýyla ortaya çýkmasý için
bütün gücümüzle mücadele edeceðimiz bilinmelidir. Rüþvete,
yaðmaya, yolsuzluða izin verme-yen, insanca bir düzen
kurulmadan, "zengine han, hamam, yoksula din iman"
anlayýþý ve dini muhafazakârlýk örtüsüyle üzeri örtülmeye çalýþýlan mevcut yolsuzluk ve sömürü düzeninin ve
her yerden akan pisliklerin kaynaðýný kurutmak
mümkün deðildir. AK Parti iktidarýnýn yolsuzluk ve
rüþvet operasyonu ile ilgili olarak bütün ekonomik ve
siyasi gerçeklerin üzerini kapatma giriþimleri asla kabul
edilemez. Yolsuzluða karýþan, rüþvet alan ve kamu kaynaklarýný talan eden bütün sorumlular ve arkasýndaki
güçler halka hesap vermelidir" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
26
ARALIK 2014 CUMA
HABER
11
"Türkiye'de yolsuzluklar ne yazýk ki
siyasi tarihimizin ayrýlmaz bir parçasýdýr"
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, 17-25 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonlarýnýn Türkiye tarihinin gördüðü en büyük rüþvet ve yolsuzluk
operasyonu olduðunu söyledi. CHP tarafýndan ilan edilen '17-25 Aralýk Yolsuzluk ve Rüþvetle Mücadele Haftasý' dolayýsýyla dün aralarýnda
Çorum'un da bulunduðu 25 ilde eþ zamanlý olarak düzenlenen toplantýda konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, 17-25 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonunun Türkiye'de son 100 yýl içerisinde yaþanan en
büyük rüþvet ve yolsuzluk operasyonu olduðunu söyledi.
Gelinen süreçte rüþvet ve yolsuzluk bataðýna bulaþanlarýn AK Parti'ye yakýn mahkeme ve yargýçlarýn verdiði kararlarla aklandýklarýna
tüm Türkiye'nin üzülerek þahit olduðunu ifade eden Atlas, "Rüþvet ve
yolsuzluk bataðýna bulaþanlar, AK Parti'ye yakýn yargý eliyle aklanmýþ
gibi gözükebilirler ancak bu kiþiler kamunun vicdanýnda, 77 milyon insanýmýzýn vicdanlarýnda kesinlikle aklanmamýþlardýr" dedi. 2002 genel
seçimlerinde yolsuzluk ve yoksullukla mücadele edeceði vaadiyle iþbaþýna gelen AK Parti'nin aradan geçen 13 yýllýk sürenin ardýndan bizzat
kendisinin rüþvet ve yolsuzluk bataðýna bulaþtýðýný ifade eden Cengiz
Atlas, CHP'nin ülkedeki rüþvet ve yolsuzluklarý unutturmamak adýna
yoðun bir çaba gösterdiðini ve 17-25 Aralýk tarihlerini de 'Yolsuzluk ve
Rüþvetle Mücadele Haftasý' olarak kutladýðýný kaydetti. Ülkedeki rüþvet ve yolsuzluklara dur denilmesi bakýmýndan 2015 seçimlerinin tarihi bir fýrsat olduðunu dile getiren Atlas, "2015 seçimlerinde aydýnlýk bir
Türkiye için Genel Baþkanýmýz Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Baþbakan olacaðýna gönülden inanýyorum. Tüm CHP'liler olarak 2015 seçimlerine
bu bilinçle çalýþacaðýmýzýn sözünü þimdiden veriyoruz" þeklinde konuþtu.
-"RÜÞVET VE YOLSUZLUÐA BULAÞANLARI
YARGI ÖNÜNE ÇIKARTARAK, HESAP SORACAÐIZ"CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise, 17-25 Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonunun Türkiye'de rüþvet ve yolsuzluklarýn hangi boyutlara ulaþtýðýný göstermesi bakýmýndan bir milat olduðunu kaydetti.
Milletvekili Köse, bu kadar açýk ve aleni bir þekilde rüþvet ve yolsuzluk bataðýna bulaþanlarýn bir gün mutlaka baðýmsýz yargý önünde
hesap vereceðini ve o günün de çok yakýn olduðunu ifade etti.
AK Parti'nin içerisine düþtüðü rüþvet ve yolsuzluk bataklýðýný halktan gizlemek için her türle demagoji ve manipülasyonu kullandýðýný
anlatan Köse, "Ne yaparlarsa yapsýnlar içerisine girdikleri rüþvet ve
yolsuzluk bataklýðý gizlenecek, unutulacak gibi deðildir. CHP olarak bu
rüþvet ve yolsuzluklarý unutmayacaðýz ve unutturmayacaðýz. 2015 genel seçimlerinin ardýndan rüþvet ve yolsuzluða bulaþanlarý yargý önüne
çýkartarak, hesap soracaðýz" þeklinde konuþtu.
-"TÜRKÝYE'DE YOLSUZLUKLAR NE YAZIK KÝ
SÝYASÝ TARÝHÝMÝZÝN AYRILMAZ BÝR PARÇASIDIR"CHP Parti Meclis Üyesi Eskiþehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Uslu-
er de AK Parti'nin, bu olayý deðil topluma anlatmak kendi içinde anlatmaktan dahi aciz duruma düþtüðünü iddia etti.
CHP'nin öncü giriþimiyle, Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu'nun
Meclis grup toplantýlarýnda ýsrarla gündemde tutmasýyla toplumun
belleðinde yerini koruyan yolsuzluklarýn, bir iddia olmaktan öte AK
Parti'nin gerçek yüzü olduðunu anlatan Usluer, "Gerçek Türkiye'yi yaratacak olan CHP, AK Parti'nin de gerçek yüzünü açýða çýkarmaya devam edecektir" dedi.
Usluer, "Bakanlar Kurulu'nun yüzde 20'si Yüce Divan yolundadýr.
CHP, hukuk zemininden sapmadan tüm yolsuzluklarýn hesabýný halk
adýna soracaktýr. Önümüzdeki ilk tarih TBMM Yolsuzluk Komisyonu'nun Yüce Divan oylamasýný yapacaðý 5 Ocak 2015'tir. CHP, 17-25
Aralýk arasýndaki Yolsuzluk ve Hýrsýzlýkla Mücadele Haftasý'ný 5 Ocak
gününe dek uzatmýþtýr. O gün AK Parti oylarýnýn belirleyici olduðu komisyonun kararýyla birlikte CHP'de mücadele yöntemini kamuoyuyla
paylaþacaktýr. Türkiye'de yolsuzluklar ne yazýk ki yakýn siyasi tarihimizin ayrýlmaz bir parçasýdýr. Pek çok hükümet döneminde Bakanlar Kurulu'nun bir ya da iki üyesi Yüce Divan'a gönderilmiþtir. Ancak 17-25
Aralýk 2013'te ortaya çýkan tablo bir hükümetin neredeyse tüm organlarýnýn yolsuzluða bulaþtýðýnýn göstergesidir. CHP'nin hýrsýzlýk ve yolsuzlukla mücadele haftasý olarak toplumla paylaþtýðý bu süreçte AK
Parti'nin Meclis grubu da ciddi bir sýnav vermektedir" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL
YEDAÞ'tan elektrik
kesintisi
Çoban, Alaca'nýn hizmetinde
Hastane kavþaðý Özarslan Petrol ofisi yanýnda hizmet
vermeye baþlayan Çoban Kebap Restaurant, kaliteyi ve en
iyi hizmeti uygun fiyatlarla Alacalýlara sunmayý hedefliyor.
Güçlü kadrosuyla Alaca halkýna en iyi hizmeti en
uygun fiyata ve farklý damak tatlarýyla hizmet vermeyi
hedeflediklerini dile getiren Ýlk Uðurum Limited Þirketi
Yönetim Kurulu Baþkaný Ferhat Öztürk, "lezzetli doðal
ürünler" sloganýyla çýktýklarý yolda ürünlerinde doðal
malzemeler kullandýklarýný vurguladý.Ürünlerinde yoðurt
ve tereyaðýn özel el yapýmý olduðuna dikkat çeken
Öztürk, saç kavurma, Çoban saç kavurma, Çoban menemen, çorba çeþitleri ve Alaca'nýn meþhur tulumba tatlýsýný
Alaca halkýyla buluþturmayý hedeflediklerini söyledi.
Ýlk þubesi Çorum'da hizmete açýlan Çoban Kebap
Restaurant'ýn tüm Türkiye'ye yayýlmasýný amaçladýklarýný
söyleyen Öztürk, Ankara, Amasya, Tokat ve Samsun
illerindeki giriþimcilerle þube açmak için görüþmelerin
devam ettiðini kaydetti.
Haber Servisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve
onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde
elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih
saatler etkilenecek yerler þöyle: "28.12.2014
tarihinde 08.00-16. 00 saatleri arasýnda:
Çanakçý, Ýsmailköy ve Çukurören Köylerine,
Çorum Belediyesi Altýnbaþ Ýçme Suyu, Ali
Nesimi Bolat Besi Çiftliði, Kip Tavukçuluk,
Özuslu Tavukçuluk, Dalgýçlar Yapý, Ekmekçi
Oðullarý Gýda, Layýk Tavukçuluk, Ayd.
Petrol.29-30-31.12.2014 tarihinde 08.0016.00 saatleri arasýnda: Altýnbaþ, Çanakçý,
Ýsmailköy, Çukurören, Saraylý, Danaderesi
Baðlarý. Ömerbey, Deliler, Köprüalan, Buluz,
Karapürçek, Celilkýrý, Altýnbaþ, Aksungur,
Kozanoðlu, Memiþler, Arzupýnar, Aþaðý
Saraylý, Güzelyurt, Oymaaðaç, Yukarý Saraylý,
Morsümbül Köylerinde ve Seydim Köyü
Mahallelerine, Kip Tavukçuluk, Ayd. Petrol,
Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Özuslu
Tavukçuluk, Ali-Nesimi Bolat Besi Çiftliði,
Ekmekcioðullarý Gýda, Layýk Tavukçuluk,
Sungurlu MYO'ya
3 yeni bölüm
Hitit Üniversitesi Sungurlu
Meslek
Yüksekokulu
bünyesinde
"Fizyoterapi",
"Týbbi Görüntüleme Teknikleri" ve
"Sosyal Hizmetler" programlarýnýn
açýlmasý konusundaki
Teklife YÖK onay verdi.
2010 yýlýnda 6 programý olan
Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nda,
açýlmasý onaylanan bu programla
birlikte toplam program sayýsý
%100'lük bir artýþla 12'ye ulaþtý.
Ortaya çýkan yeni ihtiyaçlar ve
deðiþen durum karþýsýnda her
anlamda revizyona giderek fiziki
mekânlarýnda da hýzla iyileþtirmeler
yapýlan Sungurlu MYO, kýsa bir süre
önce temeli atýlan ve yapýmý hýzla
devam eden modern tasarýma sahip
prestijli binasýnýn hizmete girmesi ile
de geliþimine devam edecek.
Farklý alanlarda uzmanlaþan
akademik personeli ile yapýlanmasýna hýzla devam etmekte olan Üniversite, her geçen gün bir yenisi açýlan
istihdam odaklý programlarýyla birlikte 2010 yýlýnda 38 olan ön lisans
program sayýsýný, bugün itibariyle
%100'ün üzerinde bir artýþla 79'a
ulaþtýrdý.Haber Servisi
Çorum Belediyesi Týbbii Ayrýþtýrma Tesisi,
Dalgýçlar Yapý, Onur Tavukçuluk, Kubatoðlu
Tavukçuluk, Þimþekler Tavukçuluk, Tarýmsal
Sulama (R.Murat Temiz).
28.12.2014 tarihinde 08.00-16.00 saatleri
arasýnda: Kargý Ýlçesi Çukuraluç, Akkise,
Halýlar, Çakýrlar, Yeþilköy, Dereköy, Hacýveli,
Saraçlar, Baþköy, Gökbudak, Gümüþoðlu,
Tepelice, Akçataþ, Bozarmut, Koyunkýran,
Alioðlu, Karaosmanlý, Çal, Çobankaya,
Çobanlar, ve Yaðcýlar köylerine, Aþarlar
Çeltik
Fabrikasý,
Kýzýlýrmak
Çeltik
Fabrikasýna, Sefer Yapý ve Kargý Belediyesi.
29.12.2014 tarihinde 08.00-16.00 saatleri
arasýnda: Kargý Ýlçesi Çukuraluç, Akkise,
Halýlar, Çakýrlar, Yeþilköy, Dereköy, Hacýveli,
Saraçlar, Baþköy, Gökbudak, Gümüþoðlu,
Tepelice, Akçataþ, Bozarmut, Koyunkýran,
Alioðlu, Karaosmanlý, Çal, Çobankaya,
Çobanlar, Yaðcýlar ve Asar Kavakçayý köylerine, Aþarlar Çeltik Fabrikasýna, Kýzýlýrmak
Çeltik Fabrikasýna, Kütük Mermer, Kargý
Belediyesi, Özgül Mermer, Sefer Yapý tesisleri." Haber Servisi
Ülkü Ocaklarý'na
genel merkez
ziyareti
AK Parti Osmancýk
Teþkilatýndan ziyaretler
AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte Kaymakam Sezgin Üçüncü'yü ziyaret etti.
Ziyarette bir açýklama yapan Baþkan Necmettin Tatar, halkýn partisi
olarak hizmet edeceklerinin altýný çizerek, teþkilatlarýnýn misyonu gereði,
yeni kurulan yönetim kadrosuyla istiþareye çok daha fazla önem verileceðini, her kesimin görüþlerini alma noktasýnda azami hassasiyet gösterileceðini ve halkýn da desteðiyle Ýlçenin kalkýnmasýna katkýda bulunmak için el
birliðiyle çalýþacaklarýný dile getirdi.Kaymakam Üçüncü ise "Ýnþallah hep
birlikte el ele vererek Osmancýk için ne yapýlmasý gerekiyorsa gerek siyasi
gerek sivil toplum temsilcileri ve gerekse de devlet temsilcileri olan bizler ile
birlikte her türlü sýkýntýnýn üstesinden geleceðimize inanýyorum" dedi.AK
Parti heyeti daha sonra Osmancýk Garnizon Komutaný Jandarma Üsteðmen Ýrfan Kýymaz, Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere ve Mal Müdürü
Hüseyin Zengini makamlarýnda ziyaret ettiler.
Haber Servisi
Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý
Teþkilatlandýrmadan Sorumlu Genel Baþkan
Yardýmcýmýz Ali Halil, Çorum Ülkü Ocaklarýný ziyaret
etti.
Ziyaretten Üniversite ve Ortaöðretim Teþkilatlarýna
görev ve sorumluluklarýný anlatan Ali Halil bu seminerin ardýndan Ülkü Evleri Mütevelli heyetiyle bir
araya gelerek yeni binanýn dünden bugüne yapým
süreci ile ilgili bilgi aldý.
Haber Servisi
Darýca'da 3 futbolcu gönderildi
26
Spor Toto 3. Lig 1 grup da Lider olan ve
belediyespor'un þampiyonluk yolunda iddialý
rakibi olan Darýca gençlerbirliðinde 3 futbolcu gönderildi.2009 yýlýndan bu tarafa Darýca
Gençlerbirliði formasý giyen ve sezon baþýnda
sakatlýðý sebebi ile forma þansý bulamayan
H.Ýbrahim Yüksel, Fenerbahçe A2 takýmýndan transfer edilen Furkan
taþdemir ve alt yapýdan profesyonel yapýlan ve verim alýnamayan
Serhat gezginci ile darýca gençlerbirliði 3 futbolcu ile yollarýný ayýrdý.
Halil Ýbrakim Yüksel, sakatlýðý nedeni ile ameliyat olmamasý sebebi ile
kulüpden iliþiðinin kesildiði öðrenildi. (Spor servisi)
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
ARALIK 2014 CUMA
Sporda þiddet bir hastalýktýr
Fatih Sultan Mehmet Ýlk okulu
koordinatörlüðünde
Çorum
Belediyesi, Milli Eðitim Müdürlüðü,
Saðlýk Bakanlýðý, Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi desteði ile
düzenlenen 'Sporda þiddet bir hastalýktýr'
konulu panel dün yapýldý.
Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu
Konferans Salonu'nda düzenlenen panele
Belediye
Baþkan
Yardýmcýsý
ve
Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer,
BESYO Müdürü Faruk Yamaner, Milli
Eðitim Müdür Yardýmcýsý Gazi Yýldýrým, Müftü Yardýmcýsý
Abdullah Pamuklu, Tabib Odasý Baþkaný Dr, Mustafa Azak,
Kamu Hastaneleri Genel
Sekreteri Turgay Habbani,
bazý daire müdürleri, il
temsilcileri antrenörler
Beden Eðitimi Öðretmenleri , veliler ve öðrenciler
katýldýlar.
Panel saygý duruþu ve
Ýstiklal marþý ile baþladý.
Ardýndan Fatih Sultan
Mehmet Ýlkokulu Müdürü
Haydar Deveci, kýsa bir
konuþma yaparak panelin
ilk adýmlarý olduðunu bu
yýl boyunca deðiþik organizelerle 'Sporda þiddete
dikkat çekmek amacýnda olduklarýný söyledi. Deveci, panele
katýlan tüm davetlilere teþekkür etti.
Daha sonra konuþan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül de, sporda þiddetin çok deðiþik nedenleri olduðunu þiddet yapanlar ve
Futbolcular
çabukluk çalýþtý
Belediye'de
çift mesai
Taktik çift kale maç
ile çalýþma sona erdi
Çorum belediyespor dün yaptýðý çift antrenman ile ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Dün ilk çalýþma sabah 08:30 da fýtnes salonunda yapýldý.
Çalýþma sonrasýnda futbolcular tesislerde dinlendi. Günün ikinci çalýþmasý
nazmi Avluca sahasýnda yapýldý. Saat 13:45 de baþlayan çalýþmaya Osman
Bodur. Mehmet akif sakatlýklarý sebebi ile katýlmadýlar. Darýca gençlerbirliði maçýnda sol arka adelesinden sakatlanan Sefa Akýn ise, masör
eþliðinde saha kenarýnda çalýþtý.
Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan çalýþmada teknik direkrör Yavuz
incedal antrenman öncesi futbolcularýna yapýlan hazýrlýk çalýþmalarýnýn
futbolcular için iyi bir güç kaynaðý olacaðýný Antalya kampýna kadar futbolcularýn daha istekli daha arzulu çalýþmalarýný istedi.
Daha sonra ýsýnma koþu yapan futbolcular, sürat, çabukluk ve kuvvet
çalýþmasý yaptý. Antrenmanýn son bölümünde kýsa pas oyun yönlendirme
ve gol çalýþmasý þeklinde yarý alanda taktik çift kale maç ile antrenman
sona erdi. Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý çift antrenman ile ikinci
yarý hazýrlýklarýný sürdürecekler. (Spor servisi)
Belediyespor sabah
salonda çalýþtý
Profesyonel futbol disiplin kurulu (PFDK) dün yaptýðý toplantýda kulüplere ceza yaðdýrdý. Kurul dün yaptýðý toplantýda
Geçtiðimiz hafta Bursa Nilüferspor maçýnda Buðra'nýn sakatlýðý ile ilgili
olrak saha içinde hakemle tartýþan masör ali Köseer'e 5 maç ceza verilken, tarfatlarýn çirkin ve kötü tezahüratlar neden ile de 2 bin lira para
cezasý verildi. Kurulun almýþ olduðu karar þu þekilde oldu;
ÇORUM BLD. SPOR Kulübü'nün 21.12.2014 tarihinde oynanan
ÇORUM BLD.SPOR - BURSA NÝLÜFER SPOR A.Þ. Spor Toto 3. Lig
1. grup müsabakasýnda taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü
tezahürat nedeniyle ve bu eylemin ayný sezon içinde ev sahibi olduðu
müsabakada ilk kez gerçekleþtirilmesinden dolayý 2 bin lira Ayný müsabakada ÇORUM BLD.SPOR Kulübü masörü ALÝ KÖSEER'in müsabaka hakemine yönelik saldýrýsý nedeniyle takdiren 5 RESMÝ
MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESÝNE
GÝRÝÞ YASAÐI ve 1.500 TL PARA
GAZÝOSMANPAÞA SPOR Kulübü'nün 21.12.2014 tarihinde
oynanan GAZÝOSMANPAÞA - KIZILCABÖLÜKSPOR Spor Toto 3.
Lig 1. grup müsabakasýnda taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý
nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI Ayný müsabakada
þiddete zemin hazýrlayanlar olduðunu söyledi. Kulüp olarak profesyonel lige çýktýktan sonra tribün liderlerine küfür olmayacaðý
yolunda kesin taleplerini istediklerini ve spor alanlarýnda çirkinliklerin olmamasý gerektiðini
belirterek
bazý
örnekler verdi.
Konuþmalarýn ardýndan Hakimiyet Gazetesi
Spor Yönetmeni Halil
Öztürk'ün
moderatürlüðünde BESYO Öðretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetkin
Utku Kamuk, Yrd. Doç,
Dr. Zafer Doðru ve Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma
Hastanesi
Psikiyatrist Dr. Ahmet
Üzer,
sporda
þiddet
konusunda hazýrladýklarý
slaytlar eþliðinde katýlýmcýlara bilgiler verdi. Yaklaþýk iki saat
süren panelde konuþmacýlar sporun özü, fair play olgusu ve
sporda þiddet konularýnda açýklamalarda bulundular. (Spor
servisi)
Sakat futbolcu sayýsý 3,e yükseldi
Çorum belediyespor da sakat futbolcu sayýsý 3,e
yükseldi. Dün sabah salon da yapýlan aðýrlýk çalýþmasýnda mehmet akif tatlý sol omuzundan sakatlanarak, dün yapýlan saha çalýþmasýna katýlmadý. Mehmet akif
ile birlikte Bursa Nilüferspor maçýnda dizlerinin üzrerine
düþen ve yan baðlarýndan sakatlanan Osman Bodur da çalýþmaya katýlmayan isimlerdi. Darýca gençlerbirliði maçýnda sol
arka adelesinden sakatlanan Sefa akýn ise, masör eþliðinde
kuvvet çalýþmasý yaptý. Sefa akýn ikinci yarýda yapýlacak olan
Antalya daki kamp çalýþmalarýnda takým ile birlikte çalýþmalara baþlayacaðý öðrenildi.
(Spor servisi)
Çorum belediyespor
kulüp masörü Ali'ye
5 maç ceza
GAZÝOSMANPAÞA SPOR Kulübü'nün taraftarlarýnýn neden olduðu
çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin ayný sezon içinde ev
sahibi olduðu müsabakada 3. kez gerçekleþtirilmesinden dolayý 6 bin
lira
cezalandýrýlmasýna,Cezalarýn
birleþtirilmesi
suretiyle
GAZÝOSMANPAÞA SPOR Kulübü'nün toplam 8.000.-TL PARA
TUZLASPOR Kulübü'nün 21.12.2014 tarihinde oynanan TUZLASPOR - KIRIKHANSPOR Spor Toto 3. Lig 1. grup müsabakasýnda
taraftarlarýnýn neden olduðu saha olaylarý nedeniyle takdiren 4.000.TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, Ayný müsabakada TUZLASPOR Kulübü'nün taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahürat
nedeniyle ve bu eylemin ayný sezon içinde ev sahibi olduðu müsabakada ilk kez gerçekleþtirilmesinden dolayý 2.000.-TL PARA CEZASI
Cezalarýn birleþtirilmesi suretiyle TUZLASPOR Kulübü'nün toplam
6.000.-TL PARA CEZASI
KIRIKHANSPOR Kulübü sporcusu VOLKAN SERÝM'in 21.12.2014
tarihinde oynanan TUZLASPOR - KIRIKHANSPOR Spor Toto 3. Lig
1. grup müsabakasýnda müsabaka hakemine yönelik tükürme eylemi
nedeniyle takdiren 8 RESMÝ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL
PARA CEZASI
NÝÐDE BELEDÝYESPOR Kulübü'nün 21.12.2014 tarihinde
oynanan NÝÐDE BELEDÝYESPOR - ÝSTANBULSPOR A.Þ. Spor Toto
3.Lig 1.Grup müsabakasýnda müsabakaya usulsüz seyirci almasýndan
dolayý nedeniyle takdiren 6.500.-TL PARA CEZASI Ayný müsabakada
NÝÐDE BELEDÝYESPOR Kulübü Antrenörü HAYRETTÝN
TEKELÝOÐLU'nun müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý
hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMÝ MÜSABAKADA SOYUNMA
ODASINA VE YEDEK KULÜBESÝNE GÝRÝÞ YASAÐI ve 1.500 TL
PARA CEZASI
TUTAP ÞEKERSPOR Kulübü sporcusu YAHYA ALPASLAN'ýn
21.12.2014 tarihinde oynanan TUTAP ÞEKERSPOR - TÝRE 1922 SPOR
Spor Toto 3.Lig1.Grup müsabakasýnda rakip takým sporcusuna yönelik þiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMÝ MÜSABAKADAN
MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna,Ayný müsabakada TUTAP ÞEKERSPOR Kulübü Antrenörü AYDIN BAÞER'in
müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle
takdiren 1 RESMÝ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK
KULÜBESÝNE GÝRÝÞ YASAÐI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandýrýldýla. (Spor servisi)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN