İLAN
T.C.
SAKARYA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
I (a) GRUBU MADEN SATIŞI İHALE İLANI
1- İhale Konusu İş:
İlimiz, Arifiye İlçesi, Adliye mahallesi dahilinde 2634 Ada, 2 Parselde hazine arazisinde
stoklanmış 12.397,93 m² ve 1099,70 m² iki ayrı alanda 10 m yüksekliğinde toplam 134.976,30 m³
I(a) Grubu Maden sınıfına dahil kum-çakıl malzemesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45.maddesine göre 1.120.303,29-TL+KDV muhammen bedel üzerinden satış ihalesi yapılacaktır.
İşin Adı:
İlimiz, Arifiye İlçesi, Adliye mahallesi dahilinde 2634 Ada, 2 Parselde stoklanmış
134.976,30 m³ I(a) Grubu Maden (kum-çakıl) satışı ihalesi
6 Derecelik Dilimde Stok Sahasını Gösterir Koordinatlar:
ALAN 1 (A)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
1.NOKTA
278299,29
4505066,51
8.NOKTA
278352,31
4505005,37
15.NOKTA
278442,39
4504922,10
22.NOKTA
278434,43
4504815,53
2.NOKTA
278318,15
4505070,01
9.NOKTA
278376,59
4504993,79
16.NOKTA
278438,63
4504900,67
23.NOKTA
278439,78
4504797,36
3.NOKTA
278335,21
4505075,93
10.NOKTA
278403,51
4504993,78
17.NOKTA
278427,72
4504891,39
24.NOKTA
278437,63
4504781,58
4.NOKTA
278342,20
4505070,36
11.NOKTA
278416,45
4504995,48
18.NOKTA
278404,22
4504874,93
25.NOKTA
278437,15
4504774,20
5.NOKTA
278349,17
4505050,91
12.NOKTA
278422,42
4504984,39
19.NOKTA
278404,83
4504866,22
26.NOKTA
278380,97
4504906,28
6.NOKTA
278362,32
4505020,37
13.NOKTA
278429,44
4504972,55
20.NOKTA
278415,86
4504854,75
27.NOKTA
278305,97
4505050,12
7.NOKTA
278364,24
4505010,28
14.NOKTA
278435,02
4504968,07
21.NOKTA
278436,39
4504841,75
----------------------
2.NOKTA
278430,27
4504742,62
3.NOKTA
278425,11
4504720,66
4.NOKTA
278399,20
4504705,63
5.NOKTA
278383,26
4504706,38
6.NOKTA
278368,23
4504714,52
----------------------
ALAN 2 (B)
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
1.NOKTA
278367,68
4504716,99
2- Tahmin Edilen Bedel
İLÇE
HACİM (m³)
MUHAMMEN
BEDEL
ASGARİ GEÇİCİ
TEMİNAT
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
TRT SAATİ İLE
Arifiye
134.976,30
1.120.303,29-TL+KDV
33.609,09-TL
11.11.2014
10:00
3- İhale Şartname ve Eklerinin:
a) Alınacağı Yer
b) Hangi Şartlarda Alınacağı
: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar
Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
: İhaleye girecek olan isteklilerin ihale için hazırlanmış şartname
ve eklerini, şartname başına 500-TL bedel karşılığında satın
almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri
ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste
görülebilir. Şartname bedeli, Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe
Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi. TR-04
0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak
yatırılması gerekmektedir.
4- İhalenin:
a) Yapılacağı Yer
: Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
c) Usulü
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine gore
Açık Teklif Usulü.
5- Tekliflerin:
a) Verileceği Yer
:Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,
İhale Komisyonuna Kapalı Zarf
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati:11.11.2014 Salı günü TRT saati ile İhale saatine kadar
6- İhaleye Katılma Belgeleri:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
b) Gerçek kişi istekliler;
1- Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
2- Noter tasdikli imza beyannamesi
3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
c) Tüzel Kişi İstekliler;
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya
ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı
vergi levhası
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
g) Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve
Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale
şartnamesi
h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak üzere
geçici teminat
ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
j) Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak “Vergi borcu yoktur” yazısı
k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı
taahhütname.
l) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak “SGK Borcu Yoktur” yazısı
İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-k-l bentlerinde yazılı
belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.
7- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya
noter tasdikli suretlerini 11.11.2014 Salı günü TRT saati ile ihale saatine kadar üzerinde işin adının
yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında bulunan, İhale
Komisyonuna vermeleri zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.
9- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve
postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda
İhale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki teklifi son teklif
sayılacaktır.
10- İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekli
tarafından Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi.
TR-04 0001 0000 1900 0010 0057 70 numaralı hesabına peşin olarak ödenecektir.
11- İhale bedelinin tamamı peşin olarak Sakarya Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğünün hesabına
peşin olarak yatırıldıktan sonra 134.976,30 m³ I(a) Grubu Maden sınıfına dahil kum-çakıl
malzemesi yerinde teslim edilecektir.
12- 134.976,30 m³ I(a) Grubu Maden sınıfına dahil kum-çakıl malzemesi mevcut durumu ile ihale
edilmektedir. Maden hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.
Teklif veren katılımcı, madeni mevcut durumu ile yerinde görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş
sayılacak olup, bu konuda gelecekte İdareden herhangi bir itiraz ve talepte bulunulmayacaktır.
13- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir.
İLAN OLUNUR
Mehmet Zeki KOÇBERBER
Vali a.
Vali Yardımcısı
Başkan
Download

SAKARYA VALİLİĞİ